Subsidieregeling COELO

[Regeling vervalt per 01-01-2027.]
Geraadpleegd op 31-03-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 november 2021, nr. 2021-0000584993, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting COELO (Subsidieregeling COELO)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Stichting: Stichting COELO.

Artikel 2

  • 1 De minister kan aan de Stichting subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten in het kader van het doen van onderzoek naar en laagdrempelige informatievoorziening over economische en financiële aspecten van decentrale overheden.

  • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

De Stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 31 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5

De minister verstrekt op de subsidie een voorschot dat gelijk is aan de verleende subsidie. In de beschikking tot subsidieverlening wordt vermeld in welke termijnen het voorschot wordt uitbetaald.

Artikel 7

Een subsidie die aan de Stichting die is verleend op grond van de begroting van de minister wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2027 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven