Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2026.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wet van 4 november 2021, houdende wijziging van de Wet bronbelasting 2021 in verband met de invoering van een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties te introduceren om de aanpak van belastingontwijking voortvarend voort te zetten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 4 november 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de elfde november 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven