Besluit bijdrage Koninklijke Bibliotheek aan Overheidsdatacenter Belastingdienst

Geraadpleegd op 05-10-2022.
Geldend van 12-11-2021 t/m heden

Besluit van 4 november 2021, houdende de grondslag voor en regels omtrent de vaststelling en de betaling van de bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek voor het gebruik van housingdiensten van het rekencentrum van de Belastingdienst (Besluit bijdrage Koninklijke Bibliotheek aan Overheidsdatacenter Belastingdienst)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2021, nr. 2021-0000447317;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 21b, derde en vierde lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 september 2021, nr. W04.21.0276/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2021, nr. 2021-0000498955;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

De Koninklijke Bibliotheek verstrekt ieder jaar uiterlijk 30 juni aan Onze Minister gegevens met betrekking tot de omvang van het gebruik van de dienst door de Koninklijke Bibliotheek in het volgende jaar.

Artikel 3

Onze Minister stelt de bijdrage voor aanvang van het jaar waarop deze betrekking heeft vast op basis van rackpositie, stroomverbruik, interconnectiviteit, shared infrastructuur en facilitaire rekencentrumdiensten.

Artikel 4

Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kunnen regels worden gesteld omtrent de vaststelling en de betaling van het voorschot en de bijdrage.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 november 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Uitgegeven de elfde november 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven