Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies bij culturele evenementen door 25%-COVID-19-maatregel

Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 08-11-2021 t/m heden

Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies bij culturele evenementen door 25%-COVID-19-maatregel

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • Nederland: het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Artikel 2. Doel

Het bestuur kent subsidies toe aan professionele organisatoren van culturele evenementen als tegemoetkoming voor inkomstenverlies geleden door capaciteitsbeperkingen als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het bestuur beoogt met het subsidie eraan bij te dragen dat evenementen ondanks de capaciteitsbeperking kunnen doorgaan.

Artikel 3. Procedure

 • 1 Aanvragen dienen te worden ingediend in de periode van woensdag 17 november 2021 tot en met dinsdag 23 november 2021.

 • 2 Het bestuur informeert de aanvrager uiterlijk binnen 13 weken na 23 november 2021 schriftelijk over zijn besluit.

 • 3 Het bestuur kan besluiten om extra subsidierondes vast te stellen. In dat geval wordt ook een datum en tijdstip vastgesteld waarop aanvragen uiterlijk ontvangen dienen te zijn. Een dergelijk besluit wordt gepubliceerd op de website van het Fonds.

Artikel 4. Budget

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt 15.000.000 euro. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld conform het bepaalde in deze regeling.

 • 2 Indien het subsidieplafond door toepassing van het bepaalde in de regeling wordt overschreden, worden alle te verlenen subsidiebedragen per aanvrager naar rato verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1 De aanvraag wordt digitaal ingediend.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier.

 • 3 Het bestuur kan als onderdeel van de beoordelingsprocedure nadere informatie opvragen die noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 6. Aanvrager

Een aanvraag kan worden ingediend door een organisatie met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid die als een van haar hoofdtaken heeft het organiseren van culturele evenementen.

Artikel 7. Evenementen

 • 1 Een aanvraag heeft betrekking op één of meer evenementen.

 • 2 Er kan per evenement slechts aan één aanvrager subsidie worden verstrekt.

 • 3 Het subsidie is uitsluitend bedoeld ten behoeve van evenementen, waarvoor geldt dat:

  • a. het evenement heeft plaatsgevonden in de periode van 25 september 2021 tot en met 12 november 2021;

  • b. het evenement primair een cultureel karakter heeft;

  • c. het evenement ten minste een vergunde capaciteit van 300 personen heeft;

  • d. het evenement, op basis van een capaciteitsbeperking tot 75%, uitverkocht is;

  • e. het evenement ongeplaceerd is; en

  • f. het evenement binnen plaatsvindt.

 • 4 Het subsidie kan worden geweigerd indien:

  • a. organisatoren met het subsidie een onredelijk financieel voordeel verkrijgen ten opzichte van organisatoren in een vergelijkbare positie; en

  • b. met het verlenen van subsidie onvoldoende wordt bijgedragen aan de doelstelling van de regeling.

Artikel 8. Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het capaciteitsverlies, dat wordt berekend als het verschil tussen de verkoopcapaciteit en het aantal kaarten dat is verkocht.

Artikel 9. Verantwoording

 • 1 Als het verstrekte subsidie minder bedraagt dan 125.000 euro hoeft niet standaard te worden verantwoord. Het bestuur kan wel middels een steekproef verzoeken om onderliggende stukken die de aanvraag staven. Op basis van deze stukken wordt het subsidie definitief vastgesteld.

 • 2 Als het verstrekte subsidie 125.000 euro of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van de subsidie binnen drie maanden na de datum van de beschikking een rapport van feitelijke bevindingen in, opgesteld door een accountant. Het rapport van feitelijke bevindingen dient te zijn opgesteld overeenkomstig een door het bestuur vastgesteld model met inachtneming van een door het bestuur vastgesteld accountantsprotocol.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een verplichting of een van de voorwaarden van de regeling, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, artikelen of onderdelen daarvan buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 25 september 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies bij culturele evenementen door 25%-COVID-19-maatregel.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Viktorien van Hulst,

directeur-bestuurder

Naar boven