Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 03-11-2021 t/m heden

Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 7 van het Besluit slotallocatie en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a. ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport;

  • b. Verordening 95/93: Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van 'slots' op communautaire luchthavens (PbEG 1993, L14);

  • c. slot: door een coördinator, overeenkomstig Verordening 95/93, gegeven toestemming om op een welbepaalde datum en tijd de gehele voor de uitvoering van een luchtdienst noodzakelijke luchthaveninfrastructuur op een gecoördineerde luchthaven te gebruiken om te landen of op te stijgen, zoals toegewezen door een coördinator overeenkomstig deze verordening;

  • d. WASG: Worldwide Airport Slot Guidelines, zijnde de wereldwijd door de luchtvaartsector opgestelde aanvullende regels en richtsnoeren;

  • e. beweging: aankomende of vertrekkende vlucht;

  • f. nachtbeweging: beweging op de luchthaven Schiphol, in de periode als bedoeld in artikel 4.2.3a van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, waarbij het tijdstip geldt dat het luchtvaartuig loskomt van of met de wielen landt op de start- of landingsbaan;

  • g. nachtslot: slot voor vertrek in de periode tussen 22:40 en 06:55 uur, waar het luchtvaartuig van de blokken gaat, dan wel slot voor aankomst in de periode tussen 23:00 en 07:15 uur, waar het luchtvaartuig aan de blokken gaat;

  • h. bloktijd: automatische registratie van de parkeerrem, het registreren van de tijd op de opstelplaats, of de handmatige registratie van het verwijderen of aanbrengen van de blokken voor de wielen, waarbij de meest gunstige tijd voor de luchtvaartmaatschappij wordt toegepast;

  • i. baantijd: het moment van landen of opstijgen waarbij de wielen van het luchtvaartuig contact maken dan wel verliezen met de grond;

  • j. luchtdienst: het uitvoeren van een vlucht;

  • k. slotafwijking: een individuele afwijking op het slotregime die kan leiden tot een overtreding;

  • l. IATA seizoen: seizoen zoals beschreven in de WASG.

Artikel 2

In artikel 7, eerste lid, van het Besluit slotallocatie wordt verstaan onder:

 • a. ‘herhaaldelijk’: meer dan één keer binnen één IATA seizoen;

 • b. ‘tijden die wezenlijk verschillen’:

  • 1°. een vertrek- of aankomsttijd, die qua bloktijd meer dan 60 minuten afwijkt van het toegewezen slot; of

  • 2°. een nachtbeweging zonder dat er een nachtslot is toegewezen, waarbij rekening wordt gehouden met een marge van 2 minuten afwijking van de baantijd;

 • c. ‘wezenlijk andere wijze’: het gebruik van een slot met een ander type vliegtuig, aantal stoelen, herkomst en bestemming, STC code of elke andere wezenlijke afwijking dan door de luchtvaartmaatschappij werd aangegeven op het moment van toewijzing van het desbetreffende slot.

Artikel 4

 • 1 Van het opleggen van een bestuurlijke boete overeenkomstig artikel 3 wordt in ieder geval afgezien in de volgende situaties, mits de gedraging van de luchtvaartmaatschappij, onvoorzienbaar, onvermijdbaar en niet toerekenbaar was aan de luchtvaartmaatschappij:

  • a. onverwachte, onvermijdbare technische storingen van het luchtvaartuig, welke de slotovertreding veroorzaakt;

  • b. technische storingen, beschadigingen of verplichte controles die het gevolg zijn van externe oorzaken die de slotovertreding veroorzaken;

  • c. stakingen of vakbondsacties die de slotovertreding veroorzaakt;

  • d. eventuele maatregelen van de luchtverkeersleiding die de slotovertreding veroorzaken;

  • e. medische noodgevallen die de slotovertreding veroorzaken;

  • f. weersomstandigheden die de slotovertreding veroorzaken;

  • g. rugwind en tegenwind waarvoor het schema niet kon worden aangepast en waarbij de overtreding niet kon worden voorkomen door de vliegsnelheden aan te passen;

  • h. politieke situaties die de slotovertreding veroorzaken;

  • i. oorlogen of conflicten die de slotovertreding veroorzaken;

  • j. veiligheidsredenen die de slotovertreding veroorzaken;

  • k. het lossen van onbegeleide ruimbagage conform Verordening (EG) Nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PbEU 2008, L 97), tenzij die bagage is gescheiden vanwege factoren buiten de controle van de passagier of is onderworpen aan veiligheidscontroles;

  • l. vertragingen veroorzaakt door het laat instappen van passagiers met mobiliteitsbeperkingen door de luchthavenautoriteit in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1107/2006 van het Europese Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU 2006, L 204); of

  • m. andere redenen die voldoen aan de voorwaarden uit het eerste lid.

 • 2 De luchtvaartmaatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd, levert bij de ILT schriftelijk onderbouwd bewijs aan indien zij een beroep doet op een rechtvaardigingsgrond.

 • 3 Indien één van de in het eerste lid genoemde situaties zich heeft voorgedaan op een eerdere vlucht, als onderdeel van een rotatie, kan de rechtvaardigingsgrond gelden voor een latere vlucht van de rotatie.

 • 4 Indien bij een luchtvaartmaatschappij binnen één IATA seizoen meerdere slotafwijkingen worden geconstateerd kan de ILT, de luchtvaartmaatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd, vragen om een verbeterplan te implementeren om verdere slotafwijkingen binnen dat IATA-seizoen te voorkomen.

 • 5 Bij het niet uitvoeren van een verbeterplan als bedoeld in het vierde lid, kan er geen beroep worden gedaan op een rechtvaardigingsgrond.

Artikel 5

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze beleidsregel is niet van toepassing bij de handhaving van overtredingen van artikel 7 van het Besluit slotallocatie die zijn begaan vóór inwerkingtreding van deze beleidsregel.

Artikel 7

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

namens deze:

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

J. van den Bos

Bijlage 1. Boetecatalogus als bedoeld in artikel 3

1. Nachtbewegingen zonder nachtslot

1.1 Herhaaldelijk en opzettelijk luchtdiensten uitvoeren op tijden die wezenlijk verschillen van het toegewezen slot, die leiden tot een nachtbeweging met een dagslot;

Feitcode

Wet/artikel

Omschrijving overtreding

Boetebedrag

B 7.1.a (1)

Besluit slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel a

Het maken van een nachtbeweging met een dagslot met een vliegtuig in de geluidscategorie S1. (tabel 2)

€ 75.000,– per overtreding

B 7.1.a (2)

Besluit slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel a

Het maken van een nachtbeweging met een dagslot met een vliegtuig in de geluidscategorie S2, S3, S4. (tabel 2)

€ 50.000,– per overtreding

B 7.1.a (3)

Artikel 7, lid 1, onderdeel a

Het maken van een nachtbeweging met een dagslot met een vliegtuig in de geluidscategorie S5 S6 of S7. (tabel 2)

€ 25.000,– per overtreding

1.2 Een luchtdienst uitvoeren zonder dat een slot voor die luchtdienst is toegewezen en die leidt tot een nachtbeweging (NOREC night)

Feitcode

Wet/artikel

Omschrijving overtreding

Boetebedrag

B 7.1.d (1)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel d

Het maken van een nachtbeweging zonder slot met een vliegtuig in de geluidscategorie S1. (tabel 2)

€ 75.000,– per overtreding

B 7.1.d (2)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel d

Het maken van een nachtbeweging zonder slot met een vliegtuig in de geluidscategorie S2, S3, S4 of S5. (tabel 2)

€ 50.000,– per overtreding

B 7.1.d (3)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel d

Het maken van een nachtbeweging zonder slot met een vliegtuig in de geluidscategorie S6 of S7. (tabel 2)

€ 25.000,– per overtreding

2. overige overtredingen

2.1 Een luchtdienst uitvoeren zonder dat een slot voor die luchtdienst is toegewezen en die niet leidt tot een nachtbeweging (NOREC day)

Feitcode

Wet/artikel

Omschrijving overtreding

Boetebedrag

B 7.1.d (4)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel d

Vluchten zonder slot uitvoeren op een gecoördineerde luchthaven met een (wide body) vliegtuig met een ICAO code D, E of F (tabel 3)

€ 50.000,– per overtreding

B 7.1.d (5)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel d

Vluchten zonder slot uitvoeren op een gecoördineerde luchthaven met een vliegtuigtype (kleiner dan een wide body) vliegtuig met een ICAO code A, B of C (tabel 3)

€ 25.000,– per overtreding

2.2 Herhaaldelijk en opzettelijk een toegewezen slot niet gebruiken (NOOPS)

Feitcode

Wet/artikel

Omschrijving overtreding

Boetebedrag

B 7.1.c (1)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel c

Slot niet gebruiken voor een (wide body) vliegtuig met een ICAO code D, E of F (tabel 3)

€ 50.000,– per overtreding

B 7.1.c (2)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel c

Slot niet gebruiken voor een vliegtuigtype (kleiner dan een wide body) met een ICAO code A, B of C] (tabel 3)

€ 25.000,– per overtreding

2.3 Herhaaldelijk en opzettelijk een slot gebruiken op wezenlijk andere wijze dan was aangegeven ten tijde van de toewijzing van het betreffende slot

Feitcode

Wet/artikel

Omschrijving overtreding

Boetebedrag

B 7.1.b (1)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel b

Slots op een wezenlijk andere wijze gebruiken dan waarvoor uitgegeven voor een (wide body) vliegtuig met een ICAO code D, E of F (tabel 3)

€ 50.000,– per overtreding

B 7.1.b (2)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel b

Slots op een wezenlijk andere wijze gebruiken dan waarvoor uitgegeven voor een vliegtuigtype (kleiner dan een wide body) met een ICAO code A, B of C (tabel 3)

€ 25.000,– per overtreding

2.4 Herhaaldelijk en opzettelijk luchtdiensten uitvoeren op tijden die wezenlijk verschillen van het toegewezen slot (vliegen op wezenlijk andere tijden)

B 7.1.a (4)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel a

Slots op wezenlijk andere tijden gebruiken dan waarvoor uitgegeven voor een (wide body) vliegtuig met een ICAO code D, E of F (tabel 3)

€ 50.000,– per overtreding

B 7.1.a (5)

Besluit Slotallocatie Artikel 7, lid 1, onderdeel a

Slots op wezenlijk andere tijden gebruiken dan waarvoor uitgegeven voor een (vliegtuigtype kleiner dan een wide body) vliegtuig met een ICAO code A, B of C (tabel 3)

€ 25.000,– per overtreding

Bijlage 267252.png
Tabel 2 (Schiphol tarieven en voorwaarden)
Bijlage 267253.png
Bijlage 267254.png
Tabel 3 (ICAO aircraftcodes)
Naar boven