Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg

Geraadpleegd op 29-11-2022.
Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg

Gelet op artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de forensische zorg.

Leeswijzer

In Hoofdstuk 3 van deze nadere regel zijn de regels met betrekking tot de diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s) weergegeven. In hoofdstuk 4 staan de bepalingen met betrekking tot de zorgzwaartepakketten (zzp’s) genoemd. Meer uitgebreide informatie over het hele registratieproces (registreren-valideren-afleiden), voorbeelden, nadere toelichting en stroomschema’s staan vermeld in Bijlage 1: Toelichting op de nadere regel.

Sinds 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog conform DSM-IV plaats.

De bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze nadere regel.

Inleiding

Reikwijdte

Deze nadere regel is van toepassing op zorgaanbieders die forensische zorg in strafrechtelijk kader, als omschreven bij of krachtens artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg, verlenen.

Doel van de nadere regel

Het doel van deze nadere regel is het stellen van voorschriften voor de forensische zorg (fz) op het gebied van registratie, validatie, declaratie en informatie, die zorgaanbieders in acht moeten nemen bij én voorafgaand aan het declareren van dbbc’s, zzp’s, extramurale parameters fz en overige zorgproducten.

Begripsbepalingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • afwezigheidsdagen: dagen waarop een patiënt die verblijft bij een instelling op basis van dbbc, zzp-c of zzp-vg afwezig is;

 • AGB-code: unieke code die aan een zorgaanbieder is toegekend. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd;

 • algemeen indirecte tijd: patiëntgebonden tijd, niet zijnde 24-uurs continuïteitszorg, en niet zijnde direct patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden tijd of indirect patiëntgebonden reistijd. Algemeen indirecte tijd wordt geregistreerd bij een multidisciplinair overleg of bij de eindverslaglegging van een behandeltraject;

 • audit-trail: zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van basisgegeven naar eindgegeven en omgekeerd achteraf door een externe accountant of, afhankelijk van de aard van gegevens, door de medisch adviseur kan worden gevolgd en gecontroleerd;

 • behandelaar dbbc: behandelaar die op de beroepentabel voorkomt en activiteiten, verrichtingen en deelprestaties verblijf kan registreren. Een behandelaar kan tevens een hoofdbehandelaar zijn;

 • dagbesteding: het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt.

 • dbbc: diagnose-behandel-beveiligingscombinatie. Een dbbc omvat het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een forensische zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier uit volgt. De dbbc vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg;

 • dbbc-dataset: de gegevens die verzameld en aangeleverd moeten worden conform de nadere regel ‘Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg’;

 • dbbc-prestatiecode: de twaalfcijferige code, die het afgesloten en gevalideerde dbbc-traject beschrijft;

 • dbbc-tarief: het bedrag dat voor een dbbc in rekening wordt gebracht conform de algemene tariefbeschikking prestaties in de forensische zorg;

 • dbbc-traject: de periode waarin alle activiteiten (openen, typeren, registreren en sluiten) in het kader van de behandeling van de patiënt worden uitgevoerd;

 • declaratie: de tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar overeengekomen wijze waarop de door de zorgaanbieder verrichte of te verrichten zorgprestatie bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht.

 • declaratiecode: de zescijferige code waaraan het bedrag van het dbbc-tarief is gekoppeld;

 • direct patiëntgebonden tijd: de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek en/of activiteiten uit het behandelplan en niet zijnde 24-uurs continuïteitszorg, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt.

 • extramurale parameters fz: de extramurale parameters als opgenomen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’ zijn de vastgestelde prestaties extramurale parameters fz.

 • forensisch psychiatrisch toezicht (fpt): een instrument om tbs-patiënten (terbeschikkingstelling) op een verantwoorde manier terug te laten keren in de samenleving. Tijdens de fasen transmuraal verlof, proefverlof of voorwaardelijke beëindiging verblijft de patiënt buiten het forensisch psychiatrisch centrum (fpc) en wordt op afstand begeleid voor een goede terugkeer in de samenleving. Het toezicht tijdens deze fasen gebeurt in de vorm van de fpt, uitgevoerd door de reclassering;

 • hoofdbehandelaar: zorgverlener, al dan niet in dienst van een rechtspersoon als bedoeld onder (ii) die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij die patiënt de diagnose stelt en onder wiens verantwoordelijkheid het dbbc-traject van die patiënt wordt doorlopen. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG-register en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-5 kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt;

 • hoofdgroepen: DSM-IV diagnosetyperingen zijn ingedeeld in hoofdgroepen. Er zijn voor de fz in totaal 8 hoofdgroepen;

 • indirect patiëntgebonden reistijd: de tijd die de behandelaar, in het kader van diagnostiek en/of activiteiten uit het behandelplan en niet zijnde 24-uurs continuïteitszorg, besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt;

 • indirect patiëntgebonden tijd: de tijd die de behandelaar, in het kader van diagnostiek en/of activiteiten uit het behandelplan en niet zijnde 24-uurs continuïteitszorg, besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd in het kader van de diagnostiek of behandeling), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect patiëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit of hersteltijd na een intensieve behandelsessie. Puur administratieve taken (zoals het maken van een afspraak) vallen niet onder indirect patiëntgebonden tijd;

 • initiële dbbc: een dbbc die wordt geopend voor een eerste of nieuwe primaire zorgvraag van een patiënt. De initiële dbbc is altijd de eerste dbbc binnen een zorgtraject;

 • minimale dataset (mds): via de minimale dataset leveren zorgaanbieders gegevens uit de basisregistratie aan, die inzicht geven in de geleverde en gedeclareerde zorg. In de mds zowel data die verplicht moeten worden aangeleverd. De mds wordt vastgesteld door de NZa;

 • nevendiagnose: als overige stoornissen zorgverzwarend werken kunnen deze worden geregistreerd als nevendiagnoses;

 • niet-patiëntgebonden activiteiten: activiteiten zoals scholing, algemene vergaderingen, intervisies over het functioneren van collega’s, productontwikkeling en het lezen van vakliteratuur;

 • onderlinge dienstverlening: fz als bedoeld in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’, die een zorgaanbieder verleent als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie. De eerstgenoemde zorgaanbieder duidt de NZa als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder duidt de NZa als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’;

 • opeenvolgende zorgtrajecten: er is sprake van verschillende diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is. Er is dan sprake van één primaire diagnose en meerdere nevendiagnoses in een opeenvolgend zorgtraject.

 • overige deelprestatie: overige deelprestaties betreffen specifieke elementen van zorg die niet passen binnen de dbbc-productstructuur.

 • overige zorgproducten (ozp): overige zorgproducten betreffen vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor onderbrenging in de reguliere dbbc-productstructuur. In de fz bestaat twee overig zorgproducten: Toeslag evbg (extreem vlucht- en beheersgevaarlijk) en Spravato neusspray 28 mg;

 • parallelle zorgtrajecten: hiervan is sprake als er verschillende diagnoses zijn met een gelijkwaardig belang waarbij een hoofdbehandelaar substantieel verschillende behandelingen in moet zetten.

 • patiëntgebonden activiteiten: activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van de diagnostiek en behandeling van een patiënt;

 • prestatiebeschrijving: een prestatiebeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de prestatie die geleverd wordt. De prestatiebeschrijvingen van de dbbc’s, zzp-c, zzp-vg, extramurale parameters fz en ozp’s zijn opgenomen in de bijlage van de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’;

 • primaire diagnose: de hoofdbehandelaar geeft per dbbc aan welke van de geregistreerde stoornissen op as I en/of as II de reden voor behandeling is. Dit wordt de primaire diagnose genoemd;

 • verblijfsdag dbbc: hierbij gaat het om een ‘kale verblijfsdag’. In het tarief van de deelprestatie verblijf is wel de verpleging en verzorging meegenomen, maar niet de behandeling;

 • vervolg-dbbc: een dbbc die volgt op een initiële dbbc of een voorgaande vervolg-dbbc. Een vervolg-dbbc heeft altijd dezelfde primaire diagnose als de eerder afgesloten initiële dbbc of vervolg-dbbc;

 • zorgaanbieder: een zorginstelling forensische zorg als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel o van de Wet forensische zorg.

 • zorgtraject: een zorgtraject omvat de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose. Een initiële dbbc met eventueel één of meerdere vervolg-dbbc’s, vormen samen het zorgtraject.

 • zorgtype: het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt;

 • zorgverzekeraar: waar in deze nadere regel gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Divisie Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)), onderdeel van het Ministerie van JenV, bedoeld. In de fz is ForZo/JJI verantwoordelijk voor het inkopen van fz. Daarom wordt op grond van artikel 4 Wet forensische zorg, artikel 1, derde lid, van de Wet Marktordening Gezondheidszorg ForZo/JJI gelijkgesteld aan een ziektekostenverzekeraar;

 • zzp: Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale geestelijke gezondheidszorg dat aansluit op de kenmerken van een patiënt. In de forensische zorg wordt het zzp-c gehanteerd bij verblijf met begeleiding zonder behandeling. Daarnaast wordt de zzp-vg reeks gehanteerd voor zorg aan verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek.

 • zzp-declaratieperiode: een periode van vier weken of een kalendermaand waarover de zorgaanbieders de geleverde zorg in het kader van de zzp-c of zzp-vg declareren, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar.

 • tijd die niet afleidt naar een dbbc: direct patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden reistijd, indirect patiëntgebonden tijd of algemeen indirecte tijd, die geschreven wordt door beroepen die in de beroepentabel staan, waarvan conform de kolom ‘tijd leidt af’ de geschreven tijd niet afleidt naar een dbbc.

 • Behandelplan: een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling staan.

 • 24-uurscontinuïteitszorg: de 24-uurscontinuïteitszorg is de basiszorg die op klinische afdelingen van een instelling 24 uur per dag voor de patiënt beschikbaar is.

 • vov-personeel: verzorgend, opvoedkundig en verplegend personeel.

Opbouw nadere regel

In de fz bestaan de volgende typen zorgprestaties:

 • diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s)

 • zorgzwaartepakketten (zzp’s)

 • extramurale parameters fz

 • overige zorgproducten

 • onderlinge dienstverlening

Deze nadere regel beschrijft welke voorschriften gelden voor de bovenstaande zorgprestaties. In hoofdstuk 2: Algemene bepalingen wordt de samenloop en afbakening tussen de verschillende typen prestaties in de fz beschreven. In daarop volgende hoofdstukken 3 en 4 staan de voorschriften die voor bovenstaande zorgprestaties gelden.

Algemene bepalingen

Onderscheid dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters fz

De fz kent naast de dbbc-systematiek ook zzp’s en extramurale parameters voor de forensische zorg (fz). Voor de afbakening tussen de dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters fz geldt het volgende:

Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de dbbc-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (sglvg). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

De zzp’s en extramurale parameters fz gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

Verblijf met begeleiding zonder behandeling (zzp-c).

Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (zzp-vg).

Ambulante begeleiding (extramurale parameters fz).

Deze nadere regel is van toepassing op dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters in de fz.

Samenloop dbbc en zzp

Een dbbc wordt gedeclareerd als er sprake is van zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van de cliënt. Zzp’s en extramurale parameters worden gedeclareerd als er sprake is van begeleidingszorg.

Een zorgaanbieder kan tegelijkertijd een ambulante dbbc en zzp in rekening brengen voor één en dezelfde patiënt als er sprake is van een zzp in combinatie met ambulante dbbc behandelzorg.

Samenloop fz en gespecialiseerde ggz

Het is mogelijk om een dbc voor de gespecialiseerde ggz te declareren naast een dbbc voor fz. Voorwaarde is dat aan de afzonderlijke regelgeving voor dbc- en dbbc-registratie wordt voldaan. Ggz die geen onderdeel uitmaakt van het door de rechter opgelegde vonnis, komt ten laste van de Zvw als de patiënt op de openingsdatum van de dbc een geldige zorgverzekering heeft.

Diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s)

Registratieproces

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de algemene registratiebepalingen, het openen, het typeren, het registreren en het sluiten van een dbbc besproken.

Meer uitgebreide informatie over het hele proces (registreren-valideren-afleiden), voorbeelden, nadere toelichting en stroomschema’s staan vermeld in Bijlage 1: Toelichting op de nadere regel.

Algemene registratiebepalingen

 • De registratie van de geleverde zorg in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel.

 • De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het hele dbbc-traject.

 • Voordat er een dbbc geregistreerd kan worden moet er eerst een zorgtraject geopend worden. De registratie van het zorgtraject start op het moment dat een patiënt wordt geplaatst bij een zorgaanbieder. Het zorgtraject bestaat altijd uit één initiële dbbc en mogelijke vervolg-dbbc’s.

 • Onder voorwaarden kunnen bij één zorgaanbieder maximaal drie zorgtrajecten per patiënt open staan. Dit kan als er sprake is van meerdere primaire diagnoses waarvoor gelijktijdig substantieel verschillende behandelingen moeten worden ingezet.

Openen

 • 1. Het openen van een dbbc is een administratieve handeling. Iedereen kan onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar een initiële dbbc en een vervolg-dbbc openen.

  De openingsdatum van een initiële dbbc is gelijk aan de datum waarop de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie, plaatsvindt. Bij voortgezette behandeling is de openingsdatum van de vervolg-dbbc de dag na het afsluiten van de voorgaande dbbc. Voor een initiële dbbc met zorgtype fpt proefverlof en fpt voorwaardelijke beëindiging geldt in uitzondering op voorgaande dat de openingsdatum gelijk is aan de datum van de eerste verrichting fpt.

 • Er moet een initiële dbbc geopend worden als:

  een nieuwe patiënt wordt aangemeld bij de zorgaanbieder;

  een bekende patiënt voor een andere primaire diagnose in zorg komt, ook als de strafrechtelijke titel gelijk blijft. Voor de toegestane parallelle zorgtrajecten zie 3.1.3 artikel 9;

  van een bekende patiënt de strafrechtelijke titel verandert;

  een bekende patiënt in zorg is in het kader van een voorgenomen indicatiestelling en een strafrechtelijke titel krijgt opgelegd.

  Voor meer informatie zie het onderdeel 3.1.2.3 Wanneer een initiële dbbc openen in bijlage 1.

 • Heropenen (initiële of vervolg-) dbbc

  Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, tenzij de doorlooptijd van de dbbc meer dan 365 dagen wordt, moet de voorafgaande dbbc heropend worden.

  Als de patiënt terugkomt in zorg en een nieuw plaatsingsnummer krijgt, wordt de dbbc niet heropend, maar wordt een nieuwe dbbc geopend.

 • Openen vervolg-dbbc

  De hoofdbehandelaar opent een vervolg-dbbc als:

  een (initiële of vervolg-)dbbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;

  een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande dbbc. Echter, als een patiënt binnen 35 dagen terug komt met dezelfde diagnose móet, tenzij de doorlooptijd van de dbbc meer dan 365 dagen wordt, de voorgaande dbbc heropend worden.

  als een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat de eerstgenoemde zorgaanbieder een second opinion heeft uitgevoerd.

 • Voor vervolg dbbc’s in verband met fpt geldt dat de voorgaande dbbc niet altijd 365 dagen open moet hebben gestaan:

  Als een patiënt overgaat naar de fase proefverlof, moet de voorgaande dbbc gesloten worden en een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ worden geopend.

  Als de patiënt tijdens het proefverlof in een time-out vervalt, moet de dbbc met zorgtype ‘fpt proefverlof’ gesloten worden en een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘tbs met proefverlof’ worden geopend.

  Als een patiënt overgaat naar de fase voorwaardelijke beëindiging, wordt de voorgaande dbbc gesloten en een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend.

  Als de patiënt tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging in een time-out terugvalt, moet de dbbc met zorgtype ‘voorwaardelijke beëindiging’ gesloten worden en een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ geopend worden.

Zie voor meer informatie het onderdeel 3.1.2.3. Heropenen in bijlage 1.

Typeren

Het typeren van een dbbc bestaat uit het vastleggen van de volgende informatie:

de identificatiegegevens van de patiënt

het zorgtype

de aard en mate van gevaar

de aard van het delict

de (primaire) diagnose van de patiënt

 • 1. Uitsluitend de hoofdbehandelaar mag typeren. De dbbc moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn.

Onderdeel I – Vastleggen identificatiegegevens van de patiënt

 • De gegevens die de zorgaanbieder in ieder geval moet invullen staan vermeld in de minimale dataset. De volgende gegevens moeten in ieder geval vastgelegd worden1:

  identificatie zorgaanbieder (AGB-code)

  identificatie zorgverzekeraar (UZOVI-code)

  strafrechtsketennummer (skn)

  burgerservicenummer

  naam cliënt

  adres cliënt

  geboortedatum

  geslacht

  postcode

  landcode

  circuit

  startdatum dbbc

  einddatum dbbc

  startdatum strafrechtelijke titel

  einddatum strafrechtelijke titel

Onderdeel II – Vastleggen van het zorgtype

 • De hoofdbehandelaar noteert het zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft.

  Zie het onderdeel 3.1.3.3 Vastleggen zorgtype in bijlage 1 en bijlage 2: Zorgtypen voor de wijze van vastleggen en een overzicht van alle zorgtypen.

 • Als er sprake is van een maatregel volgens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en deze wordt toegevoegd aan de strafrechtelijke titel, wijzigt hiermee niet het zorgtype. Als de strafrechtelijke titel afloopt terwijl de Bopz-maatregel blijft gelden, dan wordt de dbbc afgesloten en wordt een dbc volgens de GGZ-systematiek geopend.

Onderdeel III – Vastleggen van aard en mate van het gevaar

 • Het gevaar dat de patiënt vormt moet in drie categorieën getypeerd worden:

  acuut fysiek gevaar

  vluchtgevaar

  recidivegevaar

  Zie onderdeel 3.1.3.5 Vastleggen aard en mate van gevaar in bijlage 1 voor nadere richtlijnen op dit punt.

Onderdeel IV – Vastleggen van de aard van het delict

 • De classificatie van de aard van het delict gebeurt aan de hand van tien clusters die zijn benoemd in het BooG2-instrument. Het is mogelijk meer dan één aard delict te registreren.

  Zie Bijlage 3: Vastleggen aard van delict voor een overzicht van de delict classificaties.

Onderdeel V – Classificeren en vastleggen van de diagnose van de patiënt

 • De hoofdbehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit volgens DSM-5. Ten behoeve van de registratie en bekostiging moet de DSM-5 diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose.

  De hoofdbehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose en de diagnose van de patiënt volgens DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen.

  Zie voor uitgebreide toelichting 3.1.3.7 Vastleggen diagnose van de patiënt in Bijlage 1.

Registreren van primaire diagnose

 • Nadat de diagnose op alle assen is geregistreerd kan worden aangegeven wat de primaire diagnose is. De primaire diagnose is de belangrijkste reden voor behandeling. De primaire diagnose kan alleen uit een diagnose van As 1 of As 2 worden geselecteerd. Niet alle diagnoses op die assen kunnen gekozen worden als primaire diagnose:

  code ‘799.9 Diagnose/aandoening uitgesteld’ kan niet de primaire diagnose zijn.

  code ‘V71.09 Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig’ kan niet de primaire diagnose zijn.

  Er geldt hierop een uitzondering als er bij een diagnose op As 2 ‘trekken van.’ wordt gescoord. In dat geval kan deze wel dienen als primaire diagnose.

  de code op As 2 voor zwakzinnigheid of zwakbegaafdheid kan niet als primaire diagnose geregistreerd worden (hieronder vallen ook de codes voor stoornissen in de kindertijd op As 2).

  Zie ook het onderdeel 3.1.3.8 Registreren primaire diagnose in Bijlage 1.

Meerdere (primaire) diagnoses

 • Er kan sprake zijn van meerdere (primaire) diagnoses. Dit kan leiden tot parallelle of seriële zorgtrajecten.

 • a. Parallelle zorgtrajecten

  Voorwaarde hiervoor is dat de verschillende diagnoses apart benoemd worden in de tabel met mogelijke parallelle hoofdgroepen fz, zie hiervoor de 3.1.3.9 Omgaan met meerdere primairediagnoses in Bijlage 1. Ook moet te verantwoorden zijn dat gelijktijdig substantieel verschillende behandelingen worden ingezet.

  In het geval van een fpt en een gelijktijdig openstaand regulier zorgtraject is het niet noodzakelijk dat de primaire diagnose van beide zorgtrajecten verschilt.

  Bij ambulante behandeling tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging, gelijktijdig met het fpt of een time-out, geldt dat een apart zorgtraject geopend moet worden waarop de ambulante behandeling moet worden geregistreerd. De ambulante behandeling moet worden geregistreerd op een dbbc met het zorgtype ’tbs met proefverlof’ of zorgtype ’Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

  Voor behandeling met elektroconvulsie therapie (ect) geldt een uitzondering op de genoemde voorwaarden voor parallelle trajecten. Als er sprake is van een behandeling in combinatie met ect, is het toegestaan om twee zorgtrajecten met dezelfde diagnosehoofdgroep (zoals opgenomen in tabel 6, bijlage 1: 3.1.3.9) te declareren. Voorwaarde hierbij is dat de zorgtrajecten worden uitgevoerd door twee verschillende zorgaanbieders.

  Daarnaast blijft het mogelijk om behandeling in combinatie met ect te leveren en declareren via onderlinge dienstverlening.

Seriële zorgtrajecten

Hiervan is sprake als er verschillende diagnoses zijn waarvan één het meest dringend is (comorbiditeit) en het eerst behandeld wordt. De voorwaarde voor opeenvolgende dbbc’s en bijbehorende zorgtrajecten is dat de primaire diagnoses van elkaar verschillen.

Meer gedetailleerde richtlijnen staan in het onderdeel 3.1.3.9 Omgaan met meerdere primaire diagnoses in bijlage 1.

Registreren

Zodra een dbbc geopend is kunnen activiteiten op verschillende categorieën geregistreerd worden: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. De codelijsten waarvan één van de twee gebruikt moet worden zijn te vinden in Bijlage 4 en 4a: Activiteiten en verrichtingen en Bijlage 4A: Verkorte lijst Activiteiten en verrichtingen. Daarin staan ook de definities van de activiteiten en verrichtingen. Voor meer informatie zie ook het onderdeel 3.1.4 Registreren in Bijlage 1.

 • 1. Iedere initiële dbbc moet directe tijd van een hoofdbehandelaar bevatten.

  Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbbc is opgenomen in de dbbc-beroepentabel mogen op een dbbc registreren (Bijlage 5: Dbbc-beroepentabel).

  • Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de codes die op de registratiedatum geldig zijn, zoals vermeld in de activiteiten- en verrichtingenlijst onder bijlage 4 en bijlage 4a. Daarnaast moeten behandelaren aangeven of het om direct of indirect patiëntgebonden (reis-)tijd gaat. In de activiteiten-en verrichtingenlijst staat per activiteit aangegeven welke vormen van tijd geregistreerd mogen worden. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de hoofdbehandelaar niet op een dbbc registreren.

  • Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd in het kader van diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een dbbc registreren.

  • De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (AGB-code).

  • Wanneer de behandelaar in het kader van diagnostiek of behandeling van de patiënt tijd besteedt aan het ‘systeem van de patiënt’ (familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten), moet hij deze tijd registreren op de dbbc van de betreffende patiënt.

  • De behandelaar verdeelt, in geval van meerdere behandelvormen tijdens één sessie, de bestede tijd naar verhouding over deze behandelvormen.

  • Als een patiënt groepstherapie krijgt waarbij meerdere patiënten tegelijkertijd behandeld worden, deelt de behandelaar zijn bestede tijd door het aantal deelnemende patiënten. Het maakt daarbij niet uit op grond van welke bekostiging (fz, Zvw, Wlz, Jeugdwet, etc.) de behandelingen worden gefinancierd.

  • Zorgaanbieders mogen op hun eigen manier invulling geven aan het registreren van de werkelijk bestede tijd. Het is ook toegestaan om standaardtijden of normtijden3 per activiteit vast te stellen

  • In geval van onderlinge dienstverlening registreert de opdracht-gevende zorgaanbieder de activiteiten die de opdrachtnemende zorgaanbieder heeft uitgevoerd als onderdeel van de behandeling van de opdrachtgever, op de bestaande dbbc. De registratievereisten uit deze nadere regel zijn voor de opdrachtgevende zorgaanbieder onverkort van toepassing op activiteiten in het kader van onderlinge dienstverlening. De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer buiten de dbbc-systematiek om. Als een zorgaanbieder een deel van de zorg uitbesteedt voor een patiënt met een lopend zorgtraject, blijft de opdrachtgevende zorgaanbieder verantwoordelijk voor de verlening en declaratie van deze zorg.

  Zie ook het onderdeel 3.1.4.10 Onderlinge dienstverlening in Bijlage 1.

Categorie I – Diagnostiek en behandeling

 • Alleen behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de dbbc is opgenomen in Bijlage 5: Dbbc-beroepentabel

 • mogen op de dbbc diagnostiek en behandeling registreren.

  In het kader van een behandeling moeten beroepen die onder het beroepencluster ‘somatische beroepen’ vallen, hun tijd registreren op basis van Bijlage 4 en 4a: Activiteiten en verrichtingen en Bijlage 4A: Verkorte lijst Activiteiten en verrichtingen, onder de activiteit die het beste past bij de behandeling;

  Als behandelaren nog in vervolgopleiding zijn registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond (als dat beroep voorkomt in de beroepentabel). Er mag niet geregistreerd worden op een beroep waarvoor iemand nog in opleiding is;

  Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd tijdens het verblijf van een patiënt niet, omdat deze tijd versleuteld zit in het tarief voor verblijf.

Categorie II – Dagbesteding

 • Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar, kan binnen de dbbc dagbesteding registreren.

 • Er zijn vijf vormen van dagbesteding te onderscheiden. Deze staan beschreven in het onderdeel 3.1.4.12 Wat registreren bij dagbesteding in bijlage 1. Zie voor de te gebruiken codes (Bijlage 4 en 4a: Activiteiten en verrichtingen en Bijlage 4A: Verkorte lijst Activiteiten en verrichtingen).

 • Er zijn voor elk type dagbesteding twee activiteitencodes beschikbaar: één als de dagbesteding in ambulante setting plaatsvindt (dagbesteding laag), en één voor als de dagbesteding plaatsvindt in een klinische setting (dagbesteding midden, hoog en zeer hoog).

 • Er geldt een aantal voorwaarden voor het registreren van dagbesteding:

  Dagbesteding is in het kader van de (psychiatrische) behandeling;

  Dagbesteding is terug te vinden in het behandelplan;

  De patiënt is daadwerkelijk aanwezig.

 • Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.

 • Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

  reguliere dagstructurering in de woon-verblijfssituatie;

  welzijnsactiviteiten, zoals zang, bingo en uitstapjes.

 • Dagbesteding wordt geregistreerd in uren en mag tegelijkertijd geregistreerd worden met verblijfsdagen.

Voor een nadere toelichting zie het onderdeel 3.1.4.11 – 3.1.4.17 Dagbesteding registreren in bijlage 1.

Categorie III – Verblijf

Er wordt binnen de dbbc-systematiek onderscheid gemaakt tussen het registreren van behandelactiviteiten en van verblijf. Bij de registratie van een deelprestatie verblijf gaat het om een ’kale verblijfsdag’. Verblijf wordt geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid door middel van een deelprestatie verblijf.

 • Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mag deelprestaties verblijf registreren.

 • De aanbieder moet in het behandeldossier vastleggen welke keuzes er gemaakt zijn rondom het inschalen van de patiënt op één van de prestaties van verblijf, rondom het al dan niet afschalen van de patiënt bij een gewijzigde zorgvraag, rondom het al dan niet met verlof gaan en rondom het al dan niet beëindigen van het verblijf van de patiënt.

 • Een verblijfsdag kan alleen geregistreerd worden als een patiënt de dag en de daaropvolgende nacht aanwezig is geweest in de instelling. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. Alleen als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft, mag voor die dag nog een verblijfsdag worden geregistreerd. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt en dus niet de daaropvolgende nacht in de kliniek verblijft, geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

 • Op basis van het voor de patiënt benodigde beveiligingsniveau wordt een keuze gemaakt uit de beveiligingsniveaus.

Voor de keuze van de deelprestatie van verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt wordt bepaald wat de vereiste intensiteit (A t/m G) en beveiligingsniveau (1 t/m 4) van de deelprestatie verblijf is. Dit resulteert in één van de 28 deelprestaties verblijf die het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg.

Zie ook Bijlage 7: Deelprestaties verblijf en Bijlage 8: Dbbc-beveiligingsniveaus.

In de volgende gevallen mogen de dagen dat de patiënt niet aanwezig is, geregistreerd worden als een deelprestatie verblijf:

ziekenhuisopname

onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof

time-out tbs-gestelde

kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit ggz naar penitentiaire

inrichting (pi)

no-show klinisch

onttrekking

Als er sprake is van ‘fpt-proefverlof’ en ‘fpt-voorwaardelijke beëindiging’ geldt het volgende:

Als de patiënt buiten het fpc verblijft en er geen sprake is van een time-out, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden door de fpc.

Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out, mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden. Tijdens de fase proefverlof gebeurt dat op een nieuw te openen dbbc ’tbs met proefverlof’ en tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging op een nieuw te openen dbbc met het zorgtype ’Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum hebben. Het is dus niet toegestaan om aan het einde van de looptijd van de dbbc het totale aantal verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code en datum te registreren.

Voor meer informatie zie onderdelen 3.1.4.18 – 3.1.4.23 Verblijf registreren in bijlage 1 en Bijlage 7: Deelprestaties verblijf.

Categorie IV – Overige deelprestaties

Binnen de zorgcategorie overige deelprestaties wordt een onderscheid gemaakt tussen elektroconvulsie therapie (ect), ambulante methadon verstrekking (amv), forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en dagbesteding.

 • De overige deelprestaties ect, amv en fpt mogen alleen geregistreerd worden door behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbbc is opgenomen in de dbbc-beroepentabel.

 • Bij ect moet de behandelaar de tijd én het aantal behandelingen ect registreren. Voor de exacte wijze van registreren van ect zie 3.1.4.25 Elektroconvulsietherapie in Bijlage 1.

 • Bij de verstrekking van methadon aan ambulante patiënten moet de behandelaar de tijd én het aantal verstrekkingen van methadon per kalendermaand registreren. Voor de exacte wijze van registreren van amv zie 3.1.4.26 Ambulante verstrekking in Bijlage 1.

 • Op een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ en ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ mogen activiteiten geregistreerd worden die in verband staan met de begeleiding tijdens het fpt.

 • De behandelaar moet steeds twee zaken registreren: de verrichting fpt (per dag) én de activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt.

 • Als er tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging een time-out optreedt, mogen geen verrichtingen fpt geregistreerd worden.

 • Voor de registratie van de toeslag tolk gebarentaal / communicatiespecialist geldt als vereiste dat deze toeslag alleen mag worden gedeclareerd als er zorg geleverd wordt aan patiënten met een auditieve beperking en waarvoor de inzet van een tolk gebarentaal / communicatiespecialist noodzakelijk is. De verrichting mag maar één keer per dbbc geregistreerd worden. Het gaat hierbij om vroegdoven, plots- en laatdoven, slechthorenden, doofblinden en patiënten met een gehoorstoornis tinnitus, hypoacousis, ziekte van ménière of auditieve verwerkingsproblemen. Deze toeslag wordt altijd in combinatie met een dbbc-zorgproduct voor behandeling in rekening gebracht

Voor meer informatie over de registratie vereisten van de overige deelprestaties zie onderdeel 3.1.4.24- 3.1.4.27 Overige deelprestaties in bijlage 1.

3.1.5. Sluiten

 • 1. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het sluiten van de dbbc. De hoofdbehandelaar (of diegene die onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt) controleert daarbij de volgende punten:

  de dbbc is ingevuld conform deze nadere regel

  de dbbc bevat de juiste informatie

  de typering is juist en volledig ingevuld

  de diagnose is juist ingevuld4

  de GAF-score is ingevuld

 • Als één of meer van bovenstaande punten niet of niet juist is ingevoerd, mag de dbbc niet worden afgesloten.

 • Bij het sluiten van een dbbc moet één van de volgende acht redenen worden geregistreerd:

  Sluitredenen

  Code

  Beschrijving

  1

  Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar

  2

  Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen

  3

  In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld

  4

  Afsluiten dbbc vanwege openen vervolg-dbbc

  5

  Afsluiting na alleen pre-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang

  6

  Reden voor afsluiten door beëindigen strafrechtelijke titel

  7

  Reden voor afsluiten door onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel

  8

  Time-out

3.2. Bepalingen validatie

 • 1. De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten altijd de mogelijkheid hebben om dbbc-registratie op juistheid te controleren.

 • De zorgaanbieder neemt voor de dbbc-registratie en declaratie van dbbc’s in hun registratie- en declaratiesoftware en validatiemodule op. Het document ‘Toelichting validatieregels fz ’ bevat de specificaties waaraan de validatiemodule moet voldoen. Dit document maakt integraal deel uit van deze nadere regel en is te downloaden van de website van de NZa (www.nza.nl). De validatiemodule moet zodanig zijn ingericht dat alleen dbbc’s in rekening kunnen worden gebracht die niet strijdig zijn met de inhoud van deze nadere regel

 • De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van dbbc's te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie gebeurt op basis van gegevens in bronbestanden.

3.3. Declaratiebepalingen

Deze nadere regel stelt voorschriften, voorwaarden of beperkingen met betrekking tot het declaratieproces in de fz.

Te declareren dbbc-tarief

 • 1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  Het gehele dbbc-traject is afgesloten overeenkomstig deze nadere regel.

  De stappen die het dbbc-traject omvatten, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren zijn volledig doorlopen.

  De hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar.

  De dbbc bevat altijd directe tijd, met uitzondering van de dbbc met zorgtype forensisch psychiatrisch toezicht (fpt).

  het aantal geleverde minuten direct patiëntgebonden tijd is geregistreerd op een zodanige manier dat effectieve controle door de zorgverzekeraar en de NZa mogelijk is.

 • Het dbbc-tarief kan in rekening worden gebracht voor alle dbbc’s die zijn afgesloten en zijn gevalideerd door de zorgaanbieder door middel van een validatiemodule. Het dbbc-tarief dat wordt gedeclareerd is het tarief dat van toepassing was op het moment van openen van de dbbc.

 • Het dbbc-tarief wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Om voor bekostiging in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fz-titel en een plaatsingsbesluit dat ten grondslag ligt aan de toekenning van fz. In geval van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, conform artikel 96 van het Wetboek van Strafrecht, is geen sprake van een indicatiestelling fz. Dan volstaat een Bevel Observatie getekend door de Rechter-commissaris als bekostigingsgrondslag.

Overige zorgproducten

 • De overige zorgproducten hebben geen directe relatie met het dbbc-traject van een patiënt. De integrale tarieven voor de overige zorgproducten kunnen afzonderlijk gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De fz kent twee overig zorgproducten, de Toeslag evbg (extreem vlucht- en beheersgevaarlijk) en Spravato neusspray 28 mg. In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat deze toeslag alleen gedeclareerd mag worden als de indicatie is vastgelegd waarvoor Spravato is toegediend.

Voor meer informatie over ozp’s wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’.

Onderlinge dienstverlening dbbc

 • Als er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor alleen in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerder heeft aangevraagd. Er mag door de uitvoerende zorgaanbieder geen dbbc gedeclareerd worden.

Het is niet toegestaan om voor onderlinge dienstverlening in het kader van een dbbc, prestaties en tarieven ten aanzien van een zzp of extramurale parameters in rekening te brengen. Voor meer informatie over onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar de beleidsregel ‘prestaties en tarieven forensische zorg’.

3.4. Informatiebepalingen

Elke factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

 • 1. Dbbc-traject startdatum

  Bij initiële dbbc’s is dit de datum waarop de eerste (direct of indirect) patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie, plaatsvindt.

 • Dbbc-traject einddatum

  Het dbbc-traject eindigt zodra de laatste activiteit (direct of indirect patiëntgebonden) voor een patiënt is geleverd of wanneer de forensische zorgtitel is afgelopen.

 • Strafrechtelijke titel

  De forensische zorgtitel (strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek).

 • Startdatum strafrechtelijke titel

  De datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek start, die ten grondslag ligt aan de geleverde fz.

 • Einddatum strafrechtelijke titel

  De werkelijke datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek, die ten grondslag ligt aan de geleverde fz, is/wordt beëindigd. Deze datum moet worden opgenomen als de datum bekend is. De datum kan in de toekomst liggen.

 • Dbbc-declaratiecode

  De declaratiecode is de 6 cijferige code die gekoppeld is aan de productgroepen voor behandeling en de verblijfssoorten. Aan de declaratiecode is het tarief gekoppeld. Het betreffende tarief staat in een tariefbeschikking.

 • Gedeclareerde tarief

  Op de factuur wordt het afgesproken dbbc-tarief vermeld.

 • AGB-code

  Voor instellingen: de AGB-instellingscode en – als dat van toepassing is de AGB zorgverlenerscode.

 • Dbbc-prestatiecode

  De specificatie van het geleverde zorgproduct. De dbbc-prestatiecode wordt afgeleid van de gevalideerde dbbc-dataset. Deze code bestaat uit 12 alfanumerieke posities, gevuld volgens vier 3-cijferige dbbc-componenten en in onderstaande volgorde:

  • zorgtype

  • diagnoseclassificatie

  • verblijf (altijd 000 omdat de deelprestaties verblijf apart vermeld worden)

  • productgroep voor behandeling van de dbbc-dataset

 • Strafrechtketennummer (skn)

  Het strafrechtketennummer is van belang voor de betrouwbare vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen. Het SKN wordt door zorgaanbieders bij de facturatie van fz bij de zorgverzekeraar gemeld. Zo kan de zorgverzekeraar controleren in hoeverre de zorg rechtmatig verleend is. De zorgaanbieder ontvangt het skn van de indicerende/verwijzende organisatie.

 • Plaatsingsbesluitnummer

  Het plaatsingsbesluitnummer is een uniek nummer dat aan het plaatsingsbesluit gekoppeld is. Dit nummer krijgt de zorgaanbieder van de plaatsende instantie. Het nummer is van belang om voor het Ministerie van JenV de keten tussen indicatie, plaatsing en geleverde zorg inzichtelijk te krijgen. Met het plaatsingsbesluitnummer kan het ministerie nagaan of de zorgaanbieder een verzoek tot zorg heeft ontvangen/gekregen.

 • Verblijfssoorten

  De verblijfssoorten zijn opgebouwd uit een combinatie van de intensiteit van het verblijf en het niveau van beveiliging. Er zijn 7 verschillende verblijfsintensiteiten (A t/m G) en 4 beveiligingsniveaus (1 t/m 4). De verblijfssoorten worden per dag afgerekend en in combinatie met de productgroep voor behandeling afgerekend. Op de factuur wordt per type verblijfssoort het aantal dagen voor de betreffende verblijfssoort vermeld.

 • Overige deelprestaties

  De volgende deelprestaties worden onderscheiden:

  • elektroconvulsietherapie (ect)

  • ambulante methadon verstrekking (amv)

  • forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

  • dagbesteding

  • toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist (ttgc)

Zzp’s en extramurale parameters fz

In dit hoofdstuk worden de registratie- en declaratiebepalingen van zzp’s en extramurale parameters fz in de fz beschreven. Deze prestaties gelden voor verblijf met begeleiding (zzp-C), fz aan verstandelijk beperkten (zzp-VG) en ambulante begeleiding (extramurale parameters fz).

Met prestaties wordt in dit hoofdstuk bedoeld:

zzp-c 1 t/m 6, inclusief of exclusief dagbesteding

zzp-vg 1 t/m 7, inclusief of exclusief dagbesteding

extramurale parameters fz

onderlinge dienstverlening

Algemene registratiebepalingen

 • 1. De registratie van de prestaties en toeslagen in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel.

 • Als sprake is van extramurale parameters fz gedurende een deel van een uur, wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Voor zover de zorgverzekeraar en zorgaanbieders geen bestendige gedragslijn hebben over de afronding van de geleverde prestatie, wordt de zorg afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 • De registratie van prestaties en toeslagen eindigt wanneer de patiënt niet langer verblijft in de instelling.

 • In uitzondering op artikel 4.1.3 geldt dat de zorgaanbieder, in verband met het beschikbaar houden van de verblijfsplaats, gedurende de tijdelijke afwezigheid van de patiënt het zzp mag blijven registreren dat ook geregistreerd wordt bij aanwezigheid. Voor registratie van afwezigheid geldt een maximum van 49 dagen per keer, tellend vanaf de eerste dag na vertrek van de instelling.

 • Er kunnen niet meerdere zzp’s voor één patiënt voor dezelfde datum worden geregistreerd.

 • De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten altijd de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren. De normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) maken integraal onderdeel uit van de zzp.

Declaratiebepalingen

 • 1. De zorgaanbieder declareert in geval van een zzp de prestatie met het profiel dat overeenkomt met het profiel van de patiënt zoals beschreven in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’. De declaratie vindt plaats op patiëntniveau.

 • De declaratieperiode voor de prestaties is een kalendermaand. Wanneer er een verandering in de zorgvraag van de patiënt optreedt, kan een andere (hoger of lager) zzp worden gedeclareerd.

 • De declaratie bestaat uit het aan de patiënt geleverde aantal zzp dagen en eventuele toeslagen binnen de declaratieperiode, met inbegrip van het gestelde in 4.2.3.

 • Zorgaanbieders declareren de prestaties voor zover deze daadwerkelijk zijn geleverd. Voor cliënten die zijn aangewezen op VG zzp 1 t/m 7 of ggz zzp C 1t/m 6 geldt de volgende uitzondering in geval van afwezigheid. Gedurende tijdelijke afwezigheid van een cliënt declareert de zorgaanbieder tegen het afgesproken tarief dat tevens gedeclareerd wordt bij aanwezigheid in de instelling.

Onderlinge dienstverlening zzp’s en extramurale parameters fz

 • Als er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd. Er mag door de uitvoerende zorgaanbieder geen zzp en ook geen extramurale prestatie gedeclareerd worden. Het is niet toegestaan om voor onderlinge dienstverlening in het kader van een zzp, prestaties en tarieven ten aanzien van een extramurale parameter of dbbc-zorg in rekening te brengen. Dit geldt ook andersom voor de dbbc’s of extramurale parameters.

Voor meer informatie over onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’.

Informatiebepalingen

Elke factuur moet in ieder geval onderstaande gegevens bevatten als onderdeel van de factuur voor zzp’s en extramurale parameters fz.

Strafrechtelijke titel

 • 1. De forensische zorgtitel (strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek).

Startdatum strafrechtelijke titel

 • De datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek start, die ten grondslag ligt aan de geleverde fz.

Einddatum strafrechtelijke titel

 • De werkelijke datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek, die ten grondslag ligt aan de geleverde fz, is/wordt beëindigd. Deze datum moet worden opgenomen als de datum bekend is. De datum kan in de toekomst liggen.

Gedeclareerde tarief

 • Op de factuur wordt het afgesproken tarief vermeld.

AGB-code

 • Voor instellingen: de AGB-instellingscode en – als dat van toepassing is- AGB zorgverlenerscode.

Zzp-code en/of code voor extramurale parameters

 • De specificatie van de geleverde zorgprestatie. Het gaat hier om de in rekening te brengen zzp’s ggz. Het moet duidelijk zijn welk(e) zzp’s ggz gedeclareerd (prestatiecode) worden en in welk aantal.

Prestatiecode

 • De specificatie van de geleverde zzp of extramurale parameter fz. Op basis van de prestatiecode is duidelijk welk(e) zzp’s gedeclareerd worden. Zzp-c heeft geen aparte prestatiecode in de tariefbeschikking, de zzp-vg heeft wel een aparte prestatiecode.

Strafrechtketennummer (skn)

 • Het strafrechtketennummer is van belang voor de betrouwbare vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen. Het skn wordt bij de facturatie van fz gemeld door zorgaanbieders bij de zorgverzekeraar. Zo kan de zorgverzekeraar controleren in hoeverre de zorg rechtmatig verleend is. De zorgaanbieder ontvangt het skn van de indicerende/ verwijzende organisatie.

Plaatsingsbesluitnummer

 • Het plaatsingsbesluitnummer is een uniek nummer dat aan het plaatsingsbesluit gekoppeld is. Dit nummer krijgt de zorgaanbieder van de plaatsende instantie. Het nummer is van belang om voor het Ministerie van JenV de keten tussen indicatie, plaatsing en geleverde zorg inzichtelijk te krijgen. Met het plaatsingsbesluitnummer kan het ministerie nagaan of de zorgaanbieder een verzoek tot zorg heeft ontvangen/gekregen.

Overgangsbepaling

De nadere regel ‘Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg’, met kenmerk NR/REG-2119, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold. Dit betekent dat voor overlopende dbbc’s (dbbc’s geopend in 2020 en doorlopend in 2021) de op het moment van opening van de dbbc geldende nadere regels van toepassing zijn.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. Toelichting op de nadere regel

Deze bijlage geeft een toelichting op de Nadere regel; ‘Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters fz’ en is als volgt opgebouwd:

Algemene toelichting fz

Artikelsgewijze toelichting:

 • 6. Artikel 1: reikwijdte

 • 7. Artikel 2: algemene bepalingen

 • 8. Artikel 3: dbbc’s

 • 9. Artikel 4: zzp’s

Algemene toelichting fz

Bekostiging van de fz

Fz in strafrechtelijk kader vindt plaats op basis van indicatiestelling door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP/Ifz), de Reclassering of het Psycho Medisch Overleg (PMO, Gevangeniswezen). In de indicatiestelling wordt het recht van de patiënt op fz vastgelegd. De Divisie Forensische Zorg (ForZo/JJI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) koopt deze zorg vooraf in bij zorgaanbieders.

Verantwoording/bekostiging zorg in dbbc’s

Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de dbbc-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (sglvg), op voorwaarde dat er een indicatie is voor deze zorg met behandeling. Ook de begeleidings- en dagbestedingsactiviteiten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de behandeling, worden gerekend tot de dbbc-systematiek.

De zorgaanbieders verantwoorden de geleverde zorg door middel van de dbbc-registratie. De dbbc-systematiek geldt voor instellingen die aan volwassenen (of jongeren die volgens het volwassenenrecht zijn berecht) psychiatrische zorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg bieden als onderdeel van een straf.

Welke fz krijgt de patiënt

De strafrechtelijke titel en bijbehorend advies bepalen welke fz een patiënt zal ontvangen. Een advies over deze titel, bijbehorende zorg en beveiligingsniveau wordt op basis van een indicatiestelling bepaald. De indicatiestelling wordt onafhankelijk en objectief uitgevoerd, zodat het zorgaanbod afgestemd wordt op de zorgbehoefte van de patiënt. Na het afgeven van een indicatieadvies wordt met inachtneming van dit advies door het OM of de Rechtspraak een besluit genomen of de patiënt klinische zorg, ambulante zorg of beschermd wonen nodig heeft. De patiënt wordt geplaatst binnen een instelling5om daar vervolgens zorg te ontvangen van de zorgaanbieder.

Bijlage 266945.png
Figuur 1 Proces plaatsing patiënt

Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters

Naast de dbbc-systematiek wordt in de bekostiging van de fz ook gewerkt met zorgzwaartepakketten (zzp’s) en extramurale parameters. Of de dbbc-systematiek of de zzp-bekostiging/extramurale parameters van toepassing is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of behandeling onderdeel is van het zorgplan.

Specifieke zaken die niet geregistreerd kunnen worden op basis van de dbbc-systematiek zijn:

ambulante begeleiding (extramurale parameters)

verblijf met begeleiding zonder behandeling (zzp’s)

zorg aan verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is

gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of

psychiatrische problematiek

Zie ter illustratie Figuur 2 Bepaling dbbc-systematiek zzp/extramurale parameters.

Begeleiding, al dan niet in combinatie met verblijf, die gericht is op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt, wordt tot de zzp- dan wel extramurale bekostiging gerekend.

Ambulante behandeling kan aangeboden worden naast begeleiding (met of zonder verblijf). De ambulante behandeling wordt dan afgerekend in dbbc’s, de begeleiding in extramurale parameters (zonder verblijf) of in zzp’s (met verblijf).

Bijlage 266946.png
Figuur 2 Bepaling dbbc-systematiek zzp/extramurale parameters

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Reikwijdte

Artikel 2. Algemene Bepalingen

 • 2.2: De samenloop tussen dbbc’s en zzp-c in de fz wijkt af van de samenloop tussen dbc’s en zzp-b in de curatieve ggz. Dit wordt veroorzaakt doordat de zzp-c is gericht op begeleiding zonder behandeling, en de zzp-b gericht is op voortgezette behandeling met verblijf. In de fz is het toegestaan om tegelijkertijd een ambulante dbbc te registreren in combinatie met een zzp.

Artikel 3. Dbbc’s

Wat is een dbbc

Dbbc staat voor diagnose behandeling beveiliging combinatie. Een dbbc omvat het traject tot maximaal 365 kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een fz-zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De dbbc vormt de basis voor de declaratie van de geleverde zorg in het kader van deze diagnose bij de verzekeraar (i.c. ForZo/JJI).

Waaruit bestaat een dbbc

Een dbbc in de fz is opgebouwd uit patiëntgerichte activiteiten, verblijfsdagen, dagbesteding en verrichtingen en de daaraan bestede tijd of aantallen. Afhankelijk van de set van activiteiten, verblijfsdagen, uren dagbesteding en verrichtingen en de tijd of aantallen die hieraan besteed zijn, wordt een aparte behandelprestatie, verblijfsprestatie en/of overige prestatie afgeleid. Aan de behandel- en verblijfsprestaties zijn tarieven verbonden. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa.

3.1.1. Registratie

De dbbc-systematiek in de fz werkt volgens een proces van registratie, validatie en afleiding.

Registratie

Het registratieproces start op het moment dat een patiënt die in een forensische zorginstelling geplaatst is, bij de zorgbieder komt met een zorgvraag. Op dat moment worden meteen een zorgtraject en een dbbc geopend. Een zorgtraject volgt het zorgproces voor één primaire diagnose en kan bestaan uit een initiële dbbc, waarin de primaire diagnose is gesteld, en een onbeperkt aantal vervolg-dbbc's.

Validatie

Als de dbbc is afgesloten volgt de validatie. Tijdens de validatie wordt de dbbc gecontroleerd op een volgens deze nadere regel goede en technisch volledige registratie.

Afleiding

Na de validatie wordt via de afleiding bepaald in welke behandelprestatie / productgroep de dbbc terechtkomt. Vervolgens wordt de dbbc als onderdeel van de factuur naar de zorgverzekeraar gestuurd en worden daarnaast de dbbc-gegevens aan het Dbc-informatiesysteem (DIS) geleverd.

Bijlage 266947.png
Figuur 3: Proces van registratie, validatie en afleiding

Vergelijking met de dbc-systematiek

Voor de fz gelden andere registratieregels dan voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Wel is de dbbc-systematiek zo goed mogelijk afgestemd op de dbc-systematiek van de ggz om de continuïteit van zorg in de zorgketen te verbeteren. Essentiële verschillen met de dbc-systematiek van de ggz zijn:

Indicatiestelling

In de fz vindt voorafgaand aan het zorgtraject een onafhankelijke indicatiestelling plaats. Dit is nodig om de zorgbehoefte en de beveiligingsnoodzaak vast te stellen. Daarnaast is deze indicatiestelling bepalend voor de plaatsing van patiënten bij zorgaanbieders.

Beveiligingsniveau

Een essentieel onderdeel van de fz is het beveiligingsniveau. De mate van en de kosten voor de beveiliging van de patiënt en de behandelomgeving worden in de productstructuur inzichtelijk gemaakt. Daarom is de extra ‘b’ van beveiliging in de naamgeving van de dbbc-systematiek toegevoegd.

Zorginkoop

De ForZo/JJI, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, is verantwoordelijk voor de inkoop van fz in een strafrechtelijk kader en de plaatsing van volwassenen die deze zorg nodig hebben. In deze sector wordt ForZo/JJI gezien als zorgverzekeraar.6

3.1.2. Openen dbbc

Binnen de dbbc-systematiek wordt onderscheid gemaakt tussen de termen ‘zorgtraject’, ‘initiële dbbc’ en ‘vervolg-dbbc’.

Zorgtraject

Een dbbc maakt deel uit van een zorgtraject. Voordat een eerste dbbc geopend kan worden moet eerst een zorgtraject zijn gestart. De aanmeldingsdatum van de patiënt bepaalt de startdatum van het zorgtraject. Het vastleggen van de aanmeldingsdatum is verplicht volgens de minimale dataset (mds).

Een initiële dbbc, met eventueel één of meerdere vervolg-dbbc’s, vormen het zorgtraject. Dit omvat de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose.

Wie opent een zorgtraject

Een zorgtraject kan bijvoorbeeld geopend worden door het secretariaat, op het moment dat een patiënt wordt aangemeld.

Relatie tussen zorgtraject en dbbc

De startdatum van het zorgtraject kan hetzelfde zijn als de openingsdatum van de initiële dbbc, maar dit hoeft niet. De initiële dbbc wordt namelijk pas geopend wanneer de eerste patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie, met een behandelaar plaatsvindt.

Het openen van een dbbc is een administratieve handeling. Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdhandelaar kan een dbbc openen.7

Bijlage 266948.png
Figuur 4 Zorgtraject en dbbc's

3.1.2.1. Openingsdatum dbbc

Na plaatsing van de patiënt kan de hoofdbehandelaar starten met het openen van een dbbc. Bij het openen van een dbbc moet een openingsdatum vermeld worden. Dit is verplicht volgens de minimale dataset (mds). De openingsdatum van de initiële dbbc is altijd gelijk aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie, plaatsvindt.

3.1.2.2. Initiële dbbc

Een initiële dbbc is de dbbc die wordt geopend voor een eerste of nieuwe primaire zorgvraag van een patiënt. De initiële dbbc is altijd de eerste dbbc binnen een zorgtraject.

Wanneer een initiële dbbc openen:

Als een nieuwe patiënt zich aanmeldt.

Let op:

 • Beschikt een zorgaanbieder over meerdere locaties en verandert een patiënt van locatie maar niet van primaire diagnose, dan is er géén sprake van een nieuwe patiënt. De hoofdbehandelaar op de andere locatie mag dan geen initiële dbbc openen. Alle geboden zorg op de andere locatie voor dezelfde primaire diagnose moet op de al geopende dbbc worden geregistreerd.

 • Bij overplaatsing van een patiënt gedurende het fpt is er altijd sprake van een nieuwe patiënt. De zorgaanbieder waarnaar de patiënt overgeplaatst wordt, opent in deze situatie dus een initiële dbbc met het zorgtype fpt proefverlof (144) of fpt voorwaardelijke beëindiging (145).

Als een bekende patiënt voor een andere primaire diagnose in zorg komt dan de diagnose waarvoor de patiënt al in behandeling is. Dit geldt ook als de strafrechtelijke titel gelijk blijft.

Let op:

Er kan sprake zijn van parallelle of seriële zorgtrajecten. De voorwaarden daarvoor en een nadere toelichting zijn te vinden in het onderdeel 3.1.3.9 Omgaan met meerdere primairediagnoses in deze bijlage.

Als de strafrechtelijke titel verandert.

Als van een bekende patiënt de strafrechtelijke titel verandert, is er sprake van een nieuw indicatie- en plaatsingsbesluit en wordt een initiële dbbc geopend voor de nieuwe strafrechtelijke titel. De hoofdbehandelaar sluit de dbbc en opent een initiële dbbc voor de nieuwe strafrechtelijke titel.

Als een strafrechtelijke titel wordt opgelegd.

Als een bekende patiënt in zorg is in het kader van een voorgenomen indicatiestelling en hij een strafrechtelijke titel opgelegd krijgt, sluit de hoofdbehandelaar de dbbc met het zorgtype ‘Voorgenomen indicatiestelling’. Vervolgens opent hij een nieuwe initiële dbbc met één van de 21 strafrechtelijke titels.

Bijlage 266949.png
Figuur 5 Situaties waarin een initiële dbbc moet worden geopend

3.1.2.3. Heropenen

Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose moet, tenzij de doorlooptijd van de dbbc meer dan 365 dagen wordt de voorafgaande dbbc heropend worden.

Als de patiënt terugkomt in zorg en een nieuw plaatsingsnummer krijgt, wordt de dbbc niet heropend, maar wordt een nieuwe dbbc geopend.

3.1.2.4 en 3.1.2.5. Vervolg-dbbc

Een vervolg-dbbc is een dbbc die volgt op een initiële dbbc of een voorgaande vervolg-dbbc. Een vervolg-dbbc heeft altijd precies dezelfde primaire diagnose als de eerder afgesloten initiële dbbc of vervolg-dbbc. Een vervolg-dbbc wordt geopend op de dag na sluiting van de voorgaande dbbc.

Wanneer een vervolg-dbbc openen

Bij het openen van een vervolg-dbbc is altijd sprake van een bekende patiënt en precies dezelfde primaire diagnose. Een vervolg-dbbc valt altijd onder hetzelfde zorgtraject waaronder de bijbehorende initiële dbbc en eventuele eerdere vervolg-dbbc’s vallen.

Let op: Bij een vervolg-dbbc mag de primaire diagnose niet verschillen van de primaire diagnose van de vorige (initiële of vervolg-) dbbc. Dit houdt ook in dat als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt als bij de voorgaande dbbc, maar niet precies hetzelfde is, een initiële dbbc geopend moet worden voor het behandelen van de nieuwe diagnose.

In de volgende situaties wordt een vervolg-dbbc geopend:

De lopende dbbc staat 365 dagen open.

Als een (initiële of vervolg-) dbbc 365 dagen open staat en de behandeling is nog niet afgerond, sluit de hoofdbehandelaar de lopende dbbc.

In verband met overgang naar forensisch psychiatrisch toezicht (fpt).

Er kan sprake zijn van een forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) in de fasen transmuraal verlof, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging. Specifieke activiteiten en verrichtingen worden tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging door een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) uitgevoerd. Deze activiteiten en verrichtingen moeten geregistreerd worden op een vervolg-dbbc met het zorgtype fpt. Als een patiënt tijdelijk wordt teruggeplaatst in een fpc, wordt gesproken van een time-out. Zie ook Figuur 4 Zorgtraject en dbbc's en Figuur 5 Situaties waarin een initiële dbbc moet worden geopend.

Als een patiënt overgaat naar de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging

In dat geval wordt de voorgaande (vervolg)-dbbc gesloten (ook als de 365-dagen grens nog niet bereikt is). Als afsluitreden moet worden gekozen voor ‘afsluiten dbbc vanwege openen vervolg-dbbc’ (afsluitreden 4). Eén dag na sluiting van deze dbbc wordt een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend. Wanneer de behandeling na 365 dagen na openingsdatum van de dbbc met zorgtype fpt voortgezet wordt, wordt opnieuw een vervolg-dbbc met zorgtype fpt geopend.

Bij time-out tijdens fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging

Het kan zijn dat de patiënt tijdens het fpt met zorgtype ‘proefverlof’ of ‘voorwaardelijke beëindiging’ in een time-out terechtkomt.

In dat geval moet de dbbc met zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden gesloten met reden ‘afsluiting time-out’ (afsluitreden 8). Aansluitend wordt in hetzelfde zorgtraject een nieuwe vervolg-dbbc geopend. Tijdens de fase proefverlof heeft deze het zorgtype ‘tbs met proefverlof (art. 51 Bvt)’ en tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging het zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’.

Let op:

Bij een vervolg-dbbc mag de primaire diagnose niet verschillen van de primaire diagnose van de vorige (initiële of vervolg-) dbbc. Dit houdt ook in dat als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt als bij de voorgaande dbbc maar niet precies hetzelfde is, een initiële dbbc geopend moet worden voor het behandelen van de nieuwe diagnose.

Bijlage 266950.png
Figuur 6 Fpt tijdens fase proefverlof
Bijlage 266951.png
Figuur 7 Fpt tijdens fase voorwaardelijke beëindiging
Bijlage 266952.png
Figuur 8 Situaties waarin een vervolg-dbbc kan worden geopend

3.1.3. Typeren

Het typeren van een dbbc bestaat uit verschillende onderdelen: het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt, het vastleggen van het zorgtype, het vastleggen van de aard en mate van gevaar, het vastleggen van de aard van het delict en het vastleggen van de (primaire) diagnose van de patiënt.

3.1.3.1. Wie typeert

De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het juist invullen van de volledige typering. Alleen de hoofdbehandelaar mag typeren.

Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG-register8, waarvan het beroep is opgenomen op de dbbc-beroepentabel en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-5, kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt.

De hoofdbehandelaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor het juist invullen van de volledige typering. Met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en bovenstaande eisen, mag elke instelling zelf bepalen wie als hoofdbehandelaar wordt aangewezen.

Wanneer typeren

De dbbc moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn. Bij voorkeur typeert de hoofdbehandelaar de dbbc binnen een maand na opening.

Let op:

De elementen zorgtype en aard delict worden éénmalig aan het begin van het zorgtraject door de hoofdbehandelaar vastgelegd.

De elementen diagnose en aard en mate van gevaar worden door de hoofdbehandelaar ingevuld en kunnen als dat gewenst is gedurende de looptijd van de (initiële) dbbc gewijzigd worden. Bij het wijzigen van de gevaartypering wordt de datum vastgelegd waarop de wijziging heeft plaatsgevonden.

Wanneer het zorgtype ‘Verdiepingsdiagnostiek’ (146) wordt gekozen, kan de dbbc worden afgesloten zonder registratie van aard delict en/of diagnoseclassificatie.

3.1.3.2. Vastleggen identificatiegegevens

Het eerste onderdeel van de typering is het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt. Welke gegevens de zorgaanbieder in ieder geval moet invullen bij de identificatiegegevens van een patiënt, is gebaseerd op de minimale dataset (mds). Dit zijn de volgende gegevens:

naam patiënt

geboortedatum

geslacht

patiëntnummer

strafrechtsketennummer (skn)9

circuit

startdatum dbbc

einddatum dbbc

startdatum strafrechtelijke titel

einddatum strafrechtelijke titel

3.1.3.3. Vastleggen zorgtype

Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot fz. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

De aanleiding tot de zorg kan zijn dat een patiënt een strafrechtelijke titel heeft of dat er sprake is van een voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek.

Welk zorgtype gebruiken

Er zijn verschillende zorgtypen (codes) voor initiële en vervolg-dbbc’s.

Een uitgebreide beschrijving inclusief de te gebruiken codes is te vinden in Bijlage 2: Zorgtypen.

3.1.3.5. Vastleggen aard en mate van gevaar

Het derde onderdeel van de typering is het vastleggen van de aard van het gevaar en de mate waarin de patiënt een gevaar vormt. Dit gevaar wordt in drie categorieën getypeerd:

 • 1. Acuut fysiek gevaar

  Hierbij geeft de hoofdbehandelaar aan in welke mate de patiënt een fysiek gevaar vormt voor zijn omgeving en/of voor zichzelf. Het gaat hier om het gevaar van de patiënt in de behandelsetting gedurende het afgelopen jaar. Als de patiënt korter dan een jaar in de instelling verblijft, gaat het om het gevaar van de patiënt in de behandelsetting sinds opname. De hoofdbehandelaar baseert de mate van gevaar op de eventuele incidenten die zich in het afgelopen jaar/sinds opname hebben voorgedaan.

Voorbeelden van incidenten zijn:

De patiënt heeft een gevaar gevormd voor een ander.

De patiënt heeft zichzelf of een ander daadwerkelijk schade berokkend.

De patiënt is gesepareerd geweest.

De mate van acuut fysiek gevaar is onderverdeeld in de volgende categorieën:

Geen risico: geen dreiging aanwezig.

Laag risico: verbale dreiging.

Matig risico: één (fysiek) incident en eventueel verbale dreiging.

Hoog risico: meerdere incidenten dan wel één ernstig incident waarbij schade aan het slachtoffer of de patiënt zelf is berokkend.

 • Vluchtgevaar

  Hier geeft de hoofdbehandelaar aan in welke mate de patiënt, die klinisch is opgenomen, ontsnappingspogingen heeft voorbereid en/of heeft ondernomen. De hoofdbehandelaar gebruikt hiervoor alle hem bekende informatie die hij relevant acht, ook als die ver in het verleden ligt. De mate van vluchtgevaar moet alleen worden beoordeeld als de patiënt klinisch wordt behandeld.

De mate van vluchtgevaar is onderverdeeld in de volgende categorieën:

Geen risico: patiënt heeft geen poging tot ontvluchting ondernomen.

Laag risico: patiënt heeft in het verleden voorbereidingen getroffen voor een vluchtpoging, zonder een daadwerkelijke poging te doen.

Matig risico: patiënt heeft in het verleden daadwerkelijk een vluchtpoging ondernomen.

Hoog risico: patiënt is er in het verleden in geslaagd te ontsnappen.

Niet van toepassing: patiënt wordt ambulant behandeld.

 • Recidivegevaar

Het gaat hierbij om het gevaar wanneer de patiënt zich op dit moment in de maatschappij zou begeven. Hiervoor moet de hoofdbehandelaar gebruik maken van één van de volgende risicotaxatie-instrumenten: HKT-30, HCR-20 of SVR-20. Wanneer voor de patiënt risicotaxatie(s) gedaan zijn in het kader van verlofbewegingen, kan informatie uit die risicotaxatie(s) gebruikt worden voor het classificeren van het recidivegevaar. De categorieën voor recidivegevaar zijn:

Voor het classificeren van de mate van recidivegevaar maakt de hoofdbehandelaar gebruik van de score op een risicotaxatie-instrument, bijvoorbeeld:

 • HKT-30

 • HCR-20

 • SVR-20

De categorieën voor recidivegevaar zijn:

 • geen/laag risico

 • matig risico

 • hoog risico

 • onbekend

Let op: De categorie ‘onbekend’ wordt gebruikt wanneer de hoofdbehandelaar geen uitspraak kan doen over de mate van het recidivegevaar, omdat de patiënt nog niet veroordeeld is (preventieve fase).

3.1.3.6. Vastleggen aard delict

Het vierde onderdeel van de typering is het vastleggen van de aard van het delict. De classificatie van de aard delict gebeurt aan de hand van tien clusters die zijn benoemd in het BooG-instrument.10 Deze clusters staan weergegeven in Bijlage 3: Vastleggen aard van delict.

Het is mogelijk om meer dan één aard delict te registreren. Bij het typeren van een aard delict wordt geen onderscheid gemaakt tussen een poging tot het delict en het daadwerkelijk plegen van het delict.

3.1.3.7. Vastleggen diagnose van de patiënt

Het vijfde onderdeel van de typering is het vastleggen van de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de dbbc-systematiek sluit aan bij de regels die gelden voor het gebruik van de DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt via een conversietabel vertaald naar een DSM-IV-TR diagnose. De hoofdbehandelaar registreert de diagnose met behulp van de diagnosetabel die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen.

As 1: Klinische stoornissen

Op As 1 kunnen één of meerdere stoornissen worden geselecteerd volgens de diagnosetabel. Tabel 1 laat tevens zien hoe de hoofdgroepen van de diagnosetabel volgen uit de hoofdgroepen van de DSM-IV-TR.

Op As 1 is de diagnose 799.9 ‘Diagnose/aandoening uitgesteld’ niet toegestaan.

Registreer V71.09 ‘Geen diagnose of aandoening op As 1 aanwezig’ als er geen As 1-stoornis bij de betreffende patiënt aanwezig is

Tabel 1: As 1 Klinische stoornissen

As 1 Klinische stoornissen

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Stoornissen in de kindertijd

Stoornissen in de kindertijd

Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Restgroep diagnoses

Aan een middel gebonden stoornissen

Aan een middel gebonden stoornissen

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Stemmingsstoornissen

Restgroep diagnoses

Angststoornissen

Restgroep diagnoses

Somatoforme stoornis

Restgroep diagnoses

Nagebootste stoornissen

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Restgroep diagnoses

Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen

Seksuele stoornissen

Eetstoornissen

Restgroep diagnoses

Slaapstoornissen

Restgroep diagnoses

Stoornissen in de impulsbeheersing

Stoornissen in de impulsbeheersing

Aanpassingsstoornissen

Restgroep diagnoses

Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn

Restgroep diagnoses

Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing

As 2: Persoonlijkheidsstoornissen

Op As 2 kunnen één of meerdere stoornissen worden geselecteerd volgens de diagnosetabel. Geef per stoornis aan of de stoornis aanwezig is of dat er trekken van deze stoornis aanwezig zijn. Naast de registratie van de persoonlijkheidsstoornissen kan maximaal één code voor zwakzinnigheid of zwakbegaafdheid worden geregistreerd. Tabel 2 laat zien hoe de hoofdgroepen van de diagnosetabel volgen uit de hoofdgroepen van de DSM-IV-TR.

Let op:

Per persoonlijkheidsstoornis sluiten de antwoordmogelijkheden ‘aanwezig’ en ‘trekken van’ elkaar uit.

Op As 2 kunt u wel kiezen voor de code 799.9 ‘Diagnose/aandoening uitgesteld’, maar deze kan nooit de primaire diagnose van de dbbc zijn.

Registreer V71.09 ‘Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig’ als er geen As 2-stoornis bij de betreffende patiënt aanwezig is.

Tabel 2: As 2 Persoonlijkheidsstoornissen

As 2 Persoonlijkheidsstoornissen

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Zwakzinnigheid (Stoornissen in de kindertijd)

• Lichte zwakzinnigheid

• Matige zwakzinnigheid

• Ernstige zwakzinnigheid

• Diepe zwakzinnigheid

• Zwakzinnigheid, ernst niet gespecificeerd

Restgroep diagnoses

Persoonlijkheidsstoornissen

• Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

• Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

• Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

• Antisociale persoonlijkheidsstoornis

• Borderline persoonlijkheidsstoornis

• Theatrale persoonlijkheidsstoornis

• Narcistische persoonlijkheidsstoornis

• Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

• Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

• Obsessieve – compulsieve persoonlijkheidsstoornis

• Persoonlijkheidsstoornis NAO

• Uitgesteld / geen persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornissen

Zwakbegaafdheid (bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen zijn)

Restgroep diagnoses

As 3: Somatische aandoeningen

Registreer alleen de somatische aandoening die een directe relatie heeft met de As 1- of As 2-stoornis (bijvoorbeeld: delirium door een somatische aandoening).

De registratie van somatische aandoeningen is in de dbbc-systematiek beperkt tot drie niveaus:

 • 1. ‘Geen of geen relevante diagnose op As 3’ als er geen somatische aandoening aanwezig is of als de somatische aandoening geen consequenties heeft voor de behandeling van de patiënt.

  • ‘Diagnose op As 3 enkelvoudig’ als er sprake is van een somatische aandoening die beperkte consequenties heeft. Doe dit dus alleen als deze aandoening naar verwachting zorgverzwarend is voor de behandeling van de primaire diagnose.

  • ‘Diagnose op As 3 complex’ als er sprake is van een somatische aandoening die veel consequenties heeft dan wel zorgverzwarend werkt voor de behandeling van de As 1- of As 2-stoornis. Van complex is bijvoorbeeld sprake als:

   een medisch specialistische behandeling door een andere medisch specialist dan de psychiater noodzakelijk is;

   aanvullende zorg gericht op de somatische aandoening of als gevolg van de somatische aandoening noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in geval van doofheid;

   er een specifieke behandelafdeling (paaz, puk, pmu/gapz/gaaz) nodig is om zorg te kunnen bieden;

   er sprake is van bepaalde specifieke ziektebeelden, zoals ziekte van Alzheimer of Hypothyreoïdie.

De hoofdbehandelaar beoordeelt of er sprake is van enkelvoudig of complex. In Tabel 3 staan de omschrijvingen van de somatische aandoeningen die op As 3 van de diagnosetabel geselecteerd kunnen worden.

Tabel 3: As 3 Somatische aandoeningen

As 3 Somatische aandoeningen

Diagnosetabel

Bijzonderheden

Diagnose op As3, complex

Registreer alleen de somatische diagnoses die een directe relatie hebben met de As 1- of As 2-stoornis

Diagnose op As3 enkelvoudig

Geen of geen relevante diagnose op As3

As 4: Psychosociale factoren en omgevingsfactoren

Op As 4 worden psychosociale factoren en omgevingsfactoren vastgelegd die een duidelijk zorgverzwarende factor vormen bij de behandeling van de primaire diagnose. Registreer ‘diagnose of aandoening niet aanwezig’ als er geen As 4-factor aanwezig is. Tabel 4 geeft deze factoren weer.

Tabel 4: As 4 Psychosociale factoren en omgevingsfactoren

As 4 Psychosociale factoren en omgevingsfactoren

Factoren

Bijzonderheden

Problemen binnen de primaire steungroep

Deze psychosociale factoren en omgevingsfactoren mogen alleen vastgesteld worden als ze duidelijk zorgverzwarend werken.

Problemen verbonden aan de sociale omgeving

Studie/scholingsproblemen

Werkproblemen

Woonproblemen

Financiële problemen

Problemen met de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten

Problemen met justitie/ politie of met de misdaad

Andere psychosociale en omgevingsproblemen

Geen diagnose/ factor op As 4 aanwezig

Als er geen psychosociale factoren aanwezig zijn of wanneer deze geen consequenties hebben voor de behandeling van de primaire diagnose, moet deze code geregistreerd worden.

As 5: GAF-score

Ten slotte registreert de hoofdbehandelaar op As 5 de Global Assessment of Functioning-score (GAF-score) driemaal:

Bij openen (tweemaal):

De hoogste GAF-score van de voorgaande 365 dagen. Is er geen eerdere GAF-score? Registreer dan de GAF-score bij het begin van de behandeling of maak een inschatting van de hoogste GAF-score van het afgelopen jaar.

De GAF-score op het moment van openen van de dbbc.

Bij sluiten: de GAF-score op de einddatum van de dbbc.

De verdeling van de GAF-scores zoals deze wordt gebruikt in de dbbc-systematiek is weergegeven in Tabel 5.

Tabel 5: As 5 GAF-score

As 5: GAF-score

GAF

GAF score 1–10

GAF score 11–20

GAF score 21–30

GAF score 31–40

GAF score 41–50

GAF score 51–60

GAF score 61–70

GAF score 71–80

GAF score 81–90

GAF score 91–100

3.1.3.8. Registreren primaire diagnose

Nadat de diagnose op alle assen is geregistreerd, kan worden aangegeven wat de primaire diagnose is. De primaire diagnose is de belangrijkste reden voor de behandeling. Deze is gekoppeld aan het zorgtraject. Alleen een diagnose op As 1 of As 2 kan worden geselecteerd als primaire diagnose. Wanneer de primaire diagnose van een openstaande initiële dbbc wijzigt en de nieuwe primaire diagnose valt in een andere hoofdgroep, dan moeten het zorgtraject en bijbehorende dbbc worden gesloten en wordt opnieuw een initiële dbbc geopend.

Let op:

De primaire diagnose kan niet een van de volgende codes zijn: ‘799.9 Diagnose/aandoening uitgesteld’ of ‘V71.09 Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig’.

Als er bij een diagnose op As 2 ‘Trekken van.’ wordt gescoord, kan deze wel dienen als primaire diagnose.

De eventuele code op As 2 voor zwakzinnigheid of zwakbegaafdheid kan niet als primaire diagnose geregistreerd worden (hieronder vallen ook de codes voor stoornissen in de kindertijd op As 2).

V-codes kunnen als primaire diagnose gekozen worden.

Wijzigen diagnose bij lopende dbbc

Een vervolg-dbbc heeft altijd precies dezelfde primaire diagnose als de voorgaande (initiële) dbbc. Deze diagnose kan niet worden aangepast.

Dit betekent dat als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt als bij de voorgaande dbbc, maar niet precies hetzelfde is, een initiële dbbc geopend moet worden voor het behandelen van de nieuwe diagnose.

Als de primaire diagnose van een openstaande initiële dbbc wijzigt wordt de diagnose van die initiële dbbc aangepast. Er wordt dus géén nieuwe initiële dbbc (en geen nieuw zorgtraject) geopend. Dit geldt zowel bij wijzigingen naar een diagnose binnen dezelfde hoofdgroep als naar een diagnose in een andere hoofdgroep. Een uitzondering geldt op dit punt bij stepped care. Als eerst één diagnose wordt behandeld en vervolgens de behandeling van een tweede diagnose wordt ingezet, mag voor de behandeling van de tweede diagnose een nieuwe initiële dbc worden geregistreerd.

3.1.3.9. Omgaan met meerdere primaire diagnoses

Het is mogelijk dat bij een patiënt meerdere (primaire) diagnoses worden vastgesteld. Afhankelijk van hoe de diagnoses zich tot elkaar verhouden kan worden gekozen voor parallelle of opeenvolgende zorgtrajecten.

 • a. Parallelle zorgtrajecten

  Er is sprake parallelle zorgtrajecten als de hoofdbehandelaar meerdere initiële dbbc’s en bijbehorende zorgtrajecten opent. Parallelle zorgtrajecten kunnen worden geregistreerd als er sprake is van meerdere primaire diagnoses waarvoor gelijktijdig substantieel verschillende behandelingen moeten worden ingezet. De hoofdbehandelaar moet het openen van parallelle zorgtrajecten op dat punt ook kunnen verantwoorden.

Tabel 6 Mogelijke parallelle diagnosehoofdgroepen

Parallelliteit fz: hoofdgroepen

001

Stoornissen in de kindertijd

002

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

003

Problemen ivm misbruik of verwaarlozing

004

Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen

005

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

006

Stemmingsstoornissen

007

Angststoornissen

008

Somatoforme stoornissen

009

Nagebootste stoornissen

010

Dissociatieve stoornissen

011

Eetstoornissen

012

Slaapstoornissen

013

Stoornissen in de impulsbeheersing

014

Aanpassingsstoornissen

015

Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn

016

Bijkomende codes/ geen diagnose

017

Zwakzinnigheid (Stoornissen in de kindertijd)

018

Zwakbegaafdheid (Bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen zijn)

019

Bijkomende codes/ geen diagnose

020

Seksuele stoornissen

021

Stoornissen in de impulsbeheersing

022

Aan een middel gebonden stoornissen

023

Persoonlijkheidsstoornissen

Parallelle zorgtrajecten mogen niet in eenzelfde diagnosehoofdgroep vallen. Zie hiervoor ook artikel 3.1.3.9 van deze nadere regel. Onder diagnosehoofdgroep verstaan we een combinatie tussen de hoofdgroepen zoals deze in de DSM-IV-TR worden aangeduid, en de diagnosehoofdgroepen zoals opgenomen in de prestatiecode. In bovenstaande tabel wordt aangegeven welke hoofdgroepen ontstaan wanneer deze combinatie tussen DMS-IV-TR en de prestatiecode wordt gemaakt. In totaal zijn er voor de fz 23 hoofdgroepen.

Voorwaarden parallelle zorgtrajecten:

Een patiënt kan binnen één instelling maximaal drie openstaande zorgtrajecten hebben.

Bij initiële parallelle dbbc’s en bijbehorende zorgtrajecten is het een voorwaarde dat de primaire diagnoses een verschillende parallelliteitscode kennen. Zie Tabel 6.

Voor behandeling bij elektroconvulsie therapie (ect) geldt een uitzondering op de genoemde voorwaarden voor parallelle trajecten. Als er sprake is van een behandeling in combinatie met ect door twee zorgaanbieders, is het toegestaan om twee zorgtrajecten met dezelfde diagnosehoofdgroep (zoals opgenomen in tabel 6) te declareren. De uitzondering voor ect wordt gemaakt om praktische beperkingen in het declareren van deze zorg weg te nemen.

Daarnaast geldt een uitzondering als ambulante behandeling gelijktijdig met proefverlof of voorwaardelijke beëindiging wordt ingezet.

In het geval van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en een gelijktijdig openstaand regulier zorgtraject, is het niet nodig dat de primaire diagnose van beide zorgtrajecten verschilt. Tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging kan gelijktijdig met het fpt of een time-out tijdens het fpt ook ambulante behandeling plaatsvinden. Hiervoor worden een apart zorgtraject en initiële dbbc geopend met het zorgtype ‘tbs met proefverlof’ (tijdens de fase proefverlof) of zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’ (tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging).

Bijlage 266953.png
Figuur 9: Parallelle zorgtrajecten

Seriële (opeenvolgende) zorgtrajecten

Er kan sprake zijn van verschillende diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is (comorbiditeit). Er is dan sprake van één primaire diagnose en meerdere nevendiagnoses. In een dergelijke situatie opent de hoofdbehandelaar eerst een initiële dbbc en een zorgtraject voor de primaire diagnose. Als de patiënt voor de primaire diagnose is uitbehandeld, sluit de hoofdbehandelaar het zorgtraject en opent een nieuwe initiële dbbc en een nieuw zorgtraject, waarbij de eerdere nevendiagnose de nieuwe primaire diagnose wordt. We spreken dan van opeenvolgende zorgtrajecten. Deze vorm van opeenvolgend behandelen heet ook wel de ‘stepped care-systematiek’.

Let op: De voorwaarde voor opeenvolgende dbbc’s en bijbehorende zorgtrajecten is dat de primaire diagnoses van elkaar verschillen.

Bijlage 266954.png
Figuur 10: Opeenvolgende zorgtrajecten

Voorbeeld:

Een patiënt heeft een alcoholverslaving en een depressie. Is de alcoholverslaving de aandoening die het meest dringend moet worden behandeld, dan opent de hoofdbehandelaar daarvoor een initiële dbbc met de alcoholverslaving als primaire diagnose. Als de patiënt voor de alcoholverslaving is uitbehandeld, opent hij een nieuw zorgtraject met een nieuwe initiële dbbc met depressie als primaire diagnose.

3.1.4. Registreren

Alle activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de zorg voor een patiënt moeten worden geregistreerd op een dbbc.

Registratie kan plaatsvinden door middel van het registreren van tijd op een bepaalde activiteit, en in sommige gevallen door het registreren van een aantal van een specifieke overige deelprestaties.

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit.

Op een dbbc kunnen activiteiten op verschillende categorieën geregistreerd worden: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. Deze categorieën worden hieronder apart besproken.

Bijlage 266955.png
Figuur 11 Zorgcategorieën

3.1.4.1. Wie mogen registreren?

Alleen behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de dbbc is opgenomen in de dbbc-Beroepentabel (Bijlage 5: Dbbc-beroepentabel) mogen op de dbbc diagnostiek en behandeling registreren zoals beschreven in de Activiteitenlijst (Bijlage 4 en 4a: Activiteiten en verrichtingen en Bijlage 4A: Verkorte lijst Activiteiten en verrichtingen).

3.1.4.2–3.1.4.10. Diagnostiek en behandeling registreren

Er kunnen verschillende vormen van tijd worden geregistreerd: direct patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden reistijd.

Patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd

Patiëntgebonden activiteiten omvatten de activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van de diagnostiek en behandeling van een specifieke patiënt.

Let op: Niet-patiëntgebonden activiteiten kan de behandelaar niet op een dbbc registreren. Dit zijn activiteiten zoals: scholing, algemene vergaderingen, intervisies over het functioneren van collega’s, productontwikkeling en het lezen van vakliteratuur.

3.1.4.4. Directe tijd, indirecte tijd en reistijd

De behandelaar moet bij het registreren van patiëntgebonden activiteiten aangeven of het om directe of indirecte (reis)tijd gaat. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat per activiteit aangegeven welke vormen van tijd geregistreerd mogen worden.

Direct patiëntgebonden tijd

Dit is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling11 contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Direct patiëntgebonden tijd kan bestaan uit:

face-to-face contact

telefonisch contact

schriftelijk/e-mail contact

direct contact via internet (chatten, Skype etc.)

een initiële dbbc moet altijd direct patiëntgebonden tijd van een hoofdbehandelaar bevatten

Indirect patiëntgebonden tijd

Dit betreft tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden van indirect patiëntgebonden tijd zijn:

het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld van een sessie psychotherapie);

verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek);

hersteltijd na een intensieve behandelsessie.

Indirect patiëntgebonden reistijd

Dit betreft tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Uitzondering hierop zijn de algemeen indirecte contacten ‘no show’, ‘activiteiten i.v.m. juridische procedures’ en ‘overleg met derden’. Deze activiteiten kunnen ook in combinatie met reistijd worden geregistreerd – maar alléén als deze reistijd niet via een andere financieringsbron vergoed wordt.

Let op: Tijd om binnen de eigen organisatie (AGB-code) de patiënt te bereiken mag niet geregistreerd worden als reistijd. Ook niet als de zorginstelling over meerdere locaties beschikt.

Algemeen indirecte tijd.

Deze tijd is wel patiëntgebonden maar heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit. Algemeen indirecte tijd wordt bijvoorbeeld geregistreerd bij een multidisciplinair overleg of bij de eindverslaglegging van een behandeltraject. Het betreft de activiteiten met code 7.x.

Bijlage 266956.png
Figuur 12 Bepaling directe tijd, indirecte (reis)tijd of algemeen indirecte tijd

Let op: Het is niet toegestaan om dbbc’s met alleen indirecte tijd te declareren, met uitzondering van de dbbc forensisch psychiatrisch toezicht (fpt). Dit betekent dat er altijd directe tijd geleverd moet worden om de dbbc te declareren. Dit geldt voor zowel de initiële dbbc’s als de vervolg-dbbc. Daarnaast geldt dat er in een initiële dbbc altijd directe tijd door een hoofdbehandelaar moet zijn geregistreerd.

Diagnostiek en behandeling registreren

Behandelaren mogen beginnen met registreren zodra de dbbc geopend is. Registreren van diagnostiek- en behandelactiviteiten kan direct na het uitvoeren van de activiteit of op een later moment. Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de codes die op de registratiedatum in de activiteiten- en verrichtingenlijst staan.

Tip: Het beste is de behandelactiviteiten zo snel mogelijk na uitvoering te registreren. Dit bevordert de betrouwbaarheid en juistheid van de geregistreerde activiteiten.

Let op: Als er sprake is van parallelle zorgtrajecten, dan moet de behandelaar de geboden zorg registreren op de dbbc waarop deze betrekking heeft.

Instellingen mogen op hun eigen manier invulling geven aan het registreren van de werkelijk bestede tijd. Bijvoorbeeld door de registratie te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier (epd) of een planningsmodule. Het is ook toegestaan om standaardtijden of normtijden12 per activiteit vast te stellen.

Registreren van behandelactiviteiten in klinische setting

Het hangt van de situatie af of activiteiten in een klinische setting geregistreerd mogen worden. Immers, activiteiten in het kader van 24-uurscontinuiteitszorg mogen niet als patiëntgebonden tijd geregistreerd worden. De kosten van de zorg van sommige beroepen zitten namelijk al in het tarief van verblijf versleuteld.

Bijzonderheden bij het registreren van diagnostiek en behandeling

Aan het registreren van diagnostiek en behandeling is een aantal bijzonderheden verbonden zie ook Tabel 7.

3.1.4.6. Behandeltijd aan het systeem van de patiënt

Tijdens een behandeling kan ook behandeltijd besteed worden aan het ‘systeem’ van de patiënt. Met het systeem worden de familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de patiënt bedoeld. Registreer deze bestede (in)directe tijd, in het kader van de behandeling van de diagnose/aandoening van de patiënt, op de dbbc van de betreffende patiënt. Tijdsbesteding aan het systeem kan zowel met als zonder aanwezigheid van de patiënt plaatsvinden. Tevens kan het zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Hierdoor kent een deel van de behandelactiviteiten zes varianten. In Tabel 7 staan de verschillende varianten toegelicht.

3.1.4.7. Meerdere behandelvormen tegelijkertijd

Het kan voorkomen dat de behandelaar tijdens één sessie met een patiënt meerdere behandelvormen toepast, bijvoorbeeld het toepassen van farmacotherapie en psychotherapie. De behandelaar verdeelt dan de bestede tijd naar verhouding over deze behandelvormen.

3.1.4.8. Groepstherapie

Wanneer een patiënt groepstherapie krijgt waarbij twee of meer mensen tegelijkertijd behandeld worden, deelt de behandelaar de bestede tijd door het aantal deelnemers in de groepstherapie. Dus bij een behandeling van 160 minuten waaraan acht patiënten deelnemen, registreert de behandelaar 20 minuten op de dbbc van een patiënt.

3.1.4.10. Onderlinge dienstverlening

De hoofdbehandelaar (opdrachtgever) kan een gespecialiseerde behandelaar uit een andere zorginstelling inschakelen (opdrachtnemer), bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een psychodiagnostisch onderzoek. In dat geval opent de opdrachtnemer geen eigen dbbc voor de patiënt, maar de hoofdbehandelaar registreert de activiteiten die de opdrachtnemer heeft uitgevoerd op de openstaande dbbc van de patiënt. De bestede tijd moet wel op naam van de opdrachtnemer op de dbbc geregistreerd worden. De opdrachtgever betaalt vervolgens de opdrachtnemer buiten de dbbc-systematiek om. De dbbc wordt na sluiting gedeclareerd. De reden voor deze werkwijze is dat alle bestede zorg voor de behandeling van een diagnose binnen één dbbc geregistreerd wordt.

Als een zorgaanbieder een deel van de zorg uitbesteedt voor een patiënt met een lopend zorgtraject, blijft de opdrachtgevende zorgaanbieder verantwoordelijk voor de verlening en declaratie van deze zorg.

Let op: het tarief voor prestaties in het kader van onderlinge dienstverlening is vrij en moet onderling bepaald worden door de uitvoerende en opdracht gevende zorgaanbieder.

Tabel 7: Varianten in behandelactiviteiten

Varianten in behandelactiviteiten

Variant

Omschrijving

Patiënt individueel

Alleen de patiënt wordt behandeld

Patiënt in groep

De patiënt wordt behandeld in een groep

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

De patiënt wordt behandeld in bijzijn van het systeem

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

De patiënt wordt behandeld in een groep in bijzijn van het systeem

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Er wordt tijd besteed aan het systeem zonder dat de patiënt aanwezig is

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep1

Er wordt tijd besteed aan een groep van meerdere systemen van meerdere patiënten zonder dat de patiënten aanwezig zijn

1 Wanneer in een groep tijd aan het systeem wordt besteed, gelden dezelfde registratieregels als bij groepstherapie.

3.1.4.11 – 3.1.4.17 Dagbesteding registreren

Definitie dagbesteding

Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt.

Binnen de fz is van belang dat de dagbesteding altijd plaatsvindt in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en is

terug te vinden in het behandelplan van de patiënt, dat is opgesteld door de behandelaar.

Dagbesteding is dus niet:

een reguliere dag structurering die in een 24-uurs verblijfssituatie wordt geboden;

een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

Dagbesteding in de fz wordt met ingang van 1 januari 2013 geregistreerd als een overige deelprestatie. Hiervoor geldt een maximumtarief per patiënt per uur

Wie registreert dagbesteding?

Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar kan binnen de dbbc dagbesteding registreren.

Wanneer dagbesteding registreren?

Registreren van dagbesteding kan direct nadat de patiënt dagbesteding heeft gekregen. Er moet bij het registreren van dagbesteding gebruik worden gemaakt van de codes die op de openingsdatum van de dbbc in de activiteiten- en verrichtingenlijst staan.

Tip: Het beste is om de dagbesteding zo snel mogelijk na afloop te registreren. Dit bevordert de betrouwbaarheid en juistheid van de geregistreerde dagbesteding.

3.1.4.12. Wat registreren bij dagbesteding

De behandelaar registreert het aantal uren dat de patiënt dagbesteding krijgt. In de dbbc-systematiek worden de volgende vormen van dagbesteding onderscheiden:

 • 1. Dagbesteding sociaal (ontmoeting)

  De meest basale functie van een dagactiviteitencentrum is de ontmoetingsfunctie. De inloopfunctie is de meest ‘laagdrempelige’ functie in het kader van dag- en arbeidsmatige activiteiten. Aan de deelnemers worden over het algemeen geen strenge eisen gesteld voor wat betreft de deelname aan de inloop.

  • Dagbesteding activering

   Deze vorm gaat verder dan het ontmoeten van anderen en omvat ook recreatieve, creatieve of sportieve activiteiten. Deze activiteiten worden over het algemeen groepsgewijs aangeboden. De deelname is niet verplicht, maar over het algemeen wel minder vrijblijvend. Voorbeelden van dagbesteding in het kader van activering zijn: tekenen, voetballen en tuinieren.

  • Dagbesteding educatie

   Educatieve dagbesteding heeft als doel om de patiënt iets te leren. Bij de educatieve activiteiten is er over het algemeen sprake van een vast weekprogramma en een groepsgewijs aanbod. Denk bijvoorbeeld aan een computercursus, cursus boekbinden en gitaarles.

  • Dagbesteding arbeidsmatig

   Bij arbeidsmatige dagbesteding zijn activiteiten gericht op het begeleiden van patiënten die aan het werk willen in het reguliere arbeidsproces, zoals het opdoen van arbeidsvaardigheden en -ervaring. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden, soms wordt een beperkte onkostenvergoeding verstrekt.

  • Dagbesteding overig

   Alle dagbesteding die niet onder sociale, activerende, educatieve of arbeidsmatige dagbesteding valt, maar wel wordt ingezet in het kader van de behandeling van een patiënt met een bepaalde primaire diagnose, kan onder overige dagbesteding worden geregistreerd.

Let op:

Het schrijven van tijd is anders voor dagbesteding dan voor diagnostiek- en behandelactiviteiten. De registratie van diagnostiek- en behandelactiviteiten gebeurt in minuten en de registratie van dagbesteding gebeurt in uren.

3.1.4.15. Registreren van dagbesteding

De volgende voorwaarden gelden bij het registreren van dagbesteding:

Tijdens dagbesteding mag de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren. Tijdens de dagbesteding worden patiënten namelijk niet behandeld of verpleegd.

Dagbesteding mag tegelijkertijd geregistreerd worden met verblijfsdagen.

Er kan alleen dagbesteding geregistreerd worden als de patiënt ook daadwerkelijk aanwezig is.

Er zijn voor elk type dagbesteding twee activiteiten beschikbaar: één als het een laag beveiligingsniveau betreft, en één voor een midden, hoog of zeer hoog beveiligingsniveau.

3.1.4.18 – 3.1.4.23. Verblijf registreren

3.1.4.18. Wie registreert verblijf?

Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbbc is opgenomen in de dbbc-beroepentabel, mogen binnen de dbbc verblijfsdagen registreren.

Wanneer verblijf registreren?

Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de activiteitencodes die op de openingsdatum van de dbbc in de activiteiten- en verrichtingenlijst staan. Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum hebben. Het is dus niet toegestaan om aan het einde van de looptijd van de dbbc het totale aantal verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code te registreren.

Verblijf registreren: Wat?

Er wordt binnen de dbbc-systematiek onderscheid gemaakt tussen het registreren van behandelactiviteiten en van verblijf. Bij de registratie van een verblijfsprestatie gaat het om een ‘kale verblijfsdag’. In het tarief van een verblijfsprestatie is wel meegenomen dat een patiënt eten en drinken ontvangt en wordt verpleegd en verzorgd, maar niet dat een patiënt wordt behandeld. De behandelactiviteiten tijdens een verblijfsdag moeten dus apart geregistreerd worden.

3.1.4.20 De verblijfssoort vaststellen

Bij het registreren van een verblijfsdag moet altijd de verblijfssoort13worden genoteerd. Het vaststellen van de verblijfssoort gebeurt in drie stappen:

 • 1. De verblijfsintensiteit bepalen

  Een deelprestatie verblijf kan alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst 20:00 uur is opgenomen (dit geldt zowel bij eerste opname als bij heropname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De grens van 20:00 uur geldt dus voor de eerste dag van de periode van opname. Voor de overige dagen geldt deze grens niet, maar moet de cliënt wel ’s nachts in de instelling verblijven.

Naast de inzet van verzorgend opvoedkundig en verplegend (VOV-personeel) voorziet de productstructuur voor verblijf in beschrijving van de verblijfszorg. Voor de keuze van de deelprestatie van verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt is van de 28 prestaties van verblijf degene van toepassing die het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg.

 • Het beveiligingsniveau14 vaststellen

  Met het beveiligingsniveau wordt aangegeven wat het niveau is van de beveiliging die is georganiseerd tijdens het verblijf van de betreffende patiënt, dan wel voor de afdeling waar de patiënt verblijft.

Er zijn vier beveiligingsniveaus gedefinieerd:

Beveiligingsniveau 1: (zeer) laag

Beveiligingsniveau 2: gemiddeld (laag en hoog)

Beveiligingsniveau 3: hoog

Beveiligingsniveau 4: zeer hoog

Op basis van het voor de patiënt benodigde beveiligingsniveau wordt een keuze gemaakt uit de niveaus zoals die in bijlage 5 beschreven staan.

 • De verblijfssoort15 vaststellen

  In Tabel 8 is te zien tot welke verblijfssoort de verschillende combinaties van beveiligingsniveau en verblijfsintensiteit leiden.

Tabel 8: overzicht verschillende verblijfssoorten

Overzicht verschillende verblijfssoorten

Verblijfsintensiteit

Beveiligingsniveau

 

1

2 (laag/hoog)1

3

4

Lichte verzorgingsgraad (A)

A1

A2

A3

A4

Beperkte verzorgingsgraad (B)

B1

B2

B3

B4

Matige verzorgingsgraad (C)

C1

C2

C3

C4

Gemiddelde verzorgingsgraad (D)

D1

D2

D3

D4

Intensieve verzorgingsgraad (E)

E1

E2

E3

E4

Extra intensieve verzorgingsgraad (F)

F1

F2

F3

F4

Zeer intensieve verzorgingsgraad (G)

G1

G2

G3

G4

1 Voor beveiligingsniveau 2 geldt voor zorg, geleverd aan personen die een indicatie ‘sglvg+’hebben en verblijven in een setting die voldoet aan de omschrijving ‘sglvg+’, geldt een nhc-toeslag. Voor de omschrijving ‘sglvg+’: zie bijlage 6.

De verblijfssoort ‘A1’ vertegenwoordigt dus een beveiligingsniveau 1 in combinatie met een lichte verzorgingsgraad; verblijfssoort ‘G4’ staat voor de combinatie tussen een beveiligingsniveau 4 en een zeer intensieve verzorgingsgraad.

3.1.4.21. Verblijf registreren als de patiënt niet aanwezig is

Verblijf wordt geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid. Dagen dat de patiënt afwezig is, mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie, met uitzondering van de hieronder beschreven gevallen. Uitgangspunt daarbij is dat kosten die gemaakt worden, ook gedeclareerd kunnen worden:

Onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof

Als er sprake is van onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof mogen deze afwezigheidsdagen geregistreerd worden als dagen die passen bij de verblijfssoort die feitelijk wordt geleverd. Er is geen maximum gesteld aan het aantal dagen dat in dit geval geregistreerd mag worden. Deze situatie geldt alleen voor de forensische zorgtitels ‘tbs met dwangverpleging (artikel 37a Sr jo. 37b Sr) ‘, ‘Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (14 Bvt)’ en ‘Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (13 Bvt).16

Time-out tbs-gestelde

Vergoeding aan forensische zorgaanbieders

Deze nadere regel geldt alleen voor de forensische zorgtitels ‘tbs met dwangverpleging (art. 37a Sr jo. 37b Sr)’, ‘tbs met proefverlof (art. 51 Bvt)’, ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art 38 g Sr)’ en ‘tbs met voorwaarden (art. 38a Sr).’17

Voor instellingen voor forensische zorg geldt dat als een patiënt in het kader van een time-out tijdelijk wordt teruggeplaatst in een fpc, de afwezigheidsdagen geregistreerd mogen worden op de verblijfssoort die op het moment van overplaatsing of time-outplaatsing van toepassing is. Het gaat om een periode van zeven weken die maximaal nog eens met zeven weken verlengd kan worden. Als er sprake is van meerdere niet aaneengesloten crisisperioden per jaar, die korter zijn dan de tweemaal zeven weken, dan geldt dat er per tbs-gestelde maximaal 14 weken per kalenderjaar vergoeding plaatsvindt voor afwezigheidsdagen in een dergelijke situatie. De zorgverzekeraar vergoedt een zorgaanbieder tijdens een time-out dus maximaal 14 weken per jaar.18

 • Vergoeding aan fpc

  Het fpc waar een tbs-gestelde geplaatst wordt, registreert de activiteiten, verrichtingen en het verblijf op een eventueel al geopende dbbc. Als er op dat moment geen dbbc geopend is, opent het fpc een initiële dbbc. De benodigde indicatiestelling wordt door het NIFP (achteraf) afgegeven. Wat betreft de duur van de time-out en de vergoeding gelden dezelfde voorwaarden als voor forensische zorgaanbieders. Uitzondering op dezelfde voorwaarden is dat de vergoeding voor het fpc waar een tbs-gestelde geplaatst wordt, voor beveiligingsniveau 4 niet aan een maximale termijn is gebonden.

Kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit ggz naar penitentiaire inrichting (PI)

Deze nadere regel geldt voor gedetineerden die in een zorginstelling zijn geplaatst en voor wie een tijdelijke terugplaatsing in de PI nodig is. De terugplaatsing is geen sanctie, maar onderdeel van de behandelstrategie wanneer de gestelde voorwaarden zijn overtreden of de behandelrelatie onder druk is komen te staan. In dit geval mogen maximaal 14 dagen geregistreerd worden en moet het bed beschikbaar blijven voor de gedetineerde. Deze situatie is alleen van toepassing op de forensische zorgtitels ‘ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr)’, ‘ISD (art. 38m Sr)’, ‘Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw’, ‘Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw’ en ‘Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw)’.

No-show klinisch

Als een patiënt niet op tijd voor een geplande opname bij de kliniek wordt gebracht om een reden die door de zorgaanbieder niet te beïnvloeden is en er een bed voor hem is vrij gehouden, is er sprake van ‘no-show klinisch’. Deze activiteit is opgenomen in de activiteiten- en verrichtingenlijst. Daarnaast moet óók de juiste verblijfssoort worden geregistreerd, omdat daaraan de kosten zijn verbonden. Wanneer bijvoorbeeld een patiënt niet naar de locatie wordt gebracht en er is een bed vrijgehouden vallend onder verblijfssoort categorie B3 (beperkte verzorgingsgraad/hoog beveiligingsniveau), dan registreert de zorgaanbieder ‘No-show klinisch; 1 dag’ en ‘Verblijfssoort categorie B3; 1 dag’. Aan het registreren van een ‘No-show klinisch’ is een maximum gekoppeld van één dag per opname.

Onttrekking

Wanneer de patiënt niet terugkomt na verlof (onttrekking) mag er maximaal één dag van de passende verblijfssoort worden geregistreerd.19

3.1.4.24–3.1.4.27. Overige deelprestaties

Binnen de zorgcategorie verrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen elektroconvulsietherapie (ect), ambulante methadonverstrekking (amv), forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en dagbesteding.

3.1.4.25. Elektroconvulsietherapie

Bij elektroconvulsietherapie (ect) moet de behandelaar niet alleen de tijd registreren die hij aan deze activiteit besteedt, maar ook het aantal behandelingen ect. De behandeling kan namelijk niet geheel bekostigd worden met de vergoeding voor de geschreven behandeltijd. Aan de verrichting ect zijn de volgende kosten toegerekend: materiële kosten (zoals afschrijving, onderhoud van ect-apparatuur en overige materialen), loonkosten van betrokken behandelaren die niet op de beroepentabel staan (zoals de anesthesist, anesthesieverpleegkundige en verkoeververpleegkundige) en de tijd die een patiënt na de behandeling door brengt op de verkoeverkamer.

Als er sprake is van ect, dan bevat de dbbc dus altijd twee zaken:

Verrichting ect: het aantal behandelingen ect wordt geregistreerd volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst;

Activiteit elektroconvulsietherapie: beroepen die voorkomen op de beroepentabel registreren de bestede tijd met behulp van de activiteitcode voor ect (Behandeling → Fysische therapie → Elektroconvulsietherapie).

Is dat niet het geval, dan valt de dbbc uit in de validatie.

3.1.4.26. Ambulante verstrekking van methadon

Bij de verstrekking van methadon aan ambulante patiënten moet de behandelaar niet alleen de tijd registreren die hij aan deze activiteit besteedt, maar ook het aantal verstrekkingen van methadon per kalendermaand. De behandeling kan namelijk niet geheel bekostigd worden met de vergoeding voor de geschreven behandeltijd. Het tarief van de verrichting ‘ambulante methadon’ is vastgesteld op basis van de gemiddelde inkoopprijs voor het medicijngebruik en is een vergoeding voor de medicijnkosten van de stof methadon per maand.

Bij de verstrekking van methadon moeten er dus twee zaken geregistreerd worden:

Verrichting ambulante methadon: de behandelaar moet het aantal ambulante verstrekkingen van methadon registreren. Dit is één verrichting per maand ongeacht de hoeveelheid methadon en frequentie van de verstrekkingen.

Activiteit farmacotherapie: bij de ambulante verstrekking van Methadon moet de behandelaar de bestede tijd registreren op de activiteit ‘farmacotherapie’.

Is dat niet het geval, dan valt de dbbc uit in de validatie.

Let op: Klinische verstrekking van methadon kan niet worden gedeclareerd. De kosten van klinisch verstrekte methadon worden versleuteld in het tarief van verblijfsdagen.

3.1.4.27. Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

Op een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ en ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ mogen activiteiten geregistreerd worden die in verband staan met de begeleiding tijdens het forensische psychiatrisch toezicht. De behandelaar moet steeds twee zaken registreren:

De verrichting fpt kan geregistreerd worden om de kosten te vergoeden van de behandel- en begeleidingsactiviteiten en verrichtingen die in het kader van het fpt door een fpc uitgevoerd worden. De verrichting kan geregistreerd worden per patiënt per dag dat een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend is.20

Let op:

Als er tijdens de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging een time-out optreedt, dan moet de dbbc met het zorgtype fpt gesloten worden en mag er dus geen verrichting fpt per dag geregistreerd worden.

Een behandelaar moet de activiteiten registreren die uitgevoerd worden in het kader van de fpt van een specifieke patiënt. Het verschilt per zorgtype welke activiteiten wel en niet geregistreerd kunnen worden. In tabel 9 is aangegeven welke activiteiten geregistreerd mogen worden op een dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’.

Als er geen sprake is van een time-out en de patiënt dus buiten het fpc verblijft, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden. Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden. Tijdens de fase proefverlof gebeurt dat op een nieuw te openen dbbc ‘tbs met proefverlof’ en tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging op een nieuw te openen dbbc met het zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

Tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging mogen er, met het optreden van een time-out, geen verrichtingen fpt geregistreerd worden.

Tabel 9 Activiteiten en verrichtingen in combinatie met fpt

Proefverlof

Voorwaardelijke beëindiging

Geen time-out

Zorgtype ‘fpt proefverlof’ (244)

Time-out

Zorgtype ‘TBS met proefverlof’ (125/225)

Geen time-out

Zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ (245)

Time-out

Zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’ (126/226)

Eén verrichting fpt per dag

Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt (behalve verblijfsdagen)

Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van time-out (inclusief verblijfsdagen)

Eén verrichting fpt per dag

Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt (behalve verblijfsdagen)

Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van time-out (inclusief verblijfsdagen)

3.1.4.28. Toeslag tolk gebarentaal/communicatiespecialist (ttgc)

Deze verrichting is bedoeld om de kosten te dekken die betrekking hebben op de inzet van de tolk gebarentaal / communicatiespecialist. De verrichting mag maar één keer per dbbc geregistreerd worden.

Deze prestatie mag worden gedeclareerd indien er zorg geleverd wordt aan patiënten met een auditieve beperking en waarvoor de inzet van een tolk gebarentaal / communicatiespecialist noodzakelijk is. Het gaat hierbij om vroegdoven, plots-en laatdoven, slechthorenden, doofblinden en patiënten met een gehoorstoornis als tinnitus, hyperacusis, ziekte van ménière of auditieve verwerkingsproblemen

3.1.5. Sluiten

3.1.5.1. Wie sluit de dbbc?

Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mag een dbbc sluiten.

3.1.5.2. Waarop controleren bij afsluiting?

Bij het afsluiten van een dbbc moet de hoofdbehandelaar deze controleren (of laten controleren onder zijn of haar verantwoordelijkheid) op de volgende punten:

de dbbc is ingevuld conform deze nadere regel

de dbbc bevat de juiste informatie

de typering is ingevuld

de diagnose is ingevuld

de GAF-score is ingevuld

er is een geldige sluitreden gebruikt

Als één of meer van bovenstaande punten niet of niet correct is ingevoerd, mag de dbbc niet worden afgesloten.

Let op: Als de dbbc wordt gesloten met sluitreden 5, kan de dbbc zonder weergave van een diagnoseclassificatie en gevaartypering afgesloten worden.

3.1.5.3. Afsluitredenen

Wanneer moet een dbbc worden afgesloten, en met welke sluitreden?

 • 1. Sluitreden 1: een dbbc afsluiten als de situatie van de patiënt verandert. Dit is het geval als de patiënt:

  is overleden. De dbbc moet worden gesloten op de dag van overlijden.

  is verhuisd naar een andere regio.

  tegen het advies van de behandelaar in langdurig niet meer is op komen dagen, niet meewerkt aan de behandeling en/of de door de rechter opgelegde voorwaarden overtreedt.

  365 dagen geen zorg meer heeft ontvangen.

 • Sluitreden 2

  (Reden voor afsluiting bij behandelaar om inhoudelijke redenen).

  Als de behandelaar de patiënt voor de behandeling van dezelfde primaire diagnose terug- dan wel doorverwijst naar een andere instelling, moet hij de lopende dbbc sluiten.

  Sluitreden 2 moet ook gebruikt worden als er een nieuw plaatsingsbesluit is afgegeven door een veranderde zorgvraag, maar de zorg geleverd blijft worden door dezelfde zorgaanbieder.

 • Sluitreden 3

  (In onderling overleg beëindigd zorgtraject/patiënt uitbehandeld).

  Als de behandelaar en patiënt in onderling overleg besluiten dat het behandeltraject voor de desbetreffende primaire diagnose is beëindigd, moet de behandelaar de lopende dbbc sluiten.

 • Sluitreden 4.

  (Afsluiten vanwege openen vervolg-dbbc).

  Als de maximale looptijd van 365 dagen is bereikt en de behandeling nog niet afgerond is (ongeacht of de patiënt gedurende die looptijd wel of niet zorg heeft ontvangen). Er moet een vervolg-dbbc worden geopend.

  Sluitreden 4 moet ook gebruikt worden als een patiënt overgaat naar de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging en er ook geen sprake is van een time-out. Hier geldt niet dat de dbbc 365 dagen open moet hebben gestaan. Er moet een vervolg-dbbc worden geopend met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’.

 • Sluitreden 5

  (Afsluiten na alleen pre-intake/intake/diagnostiek)

  Als de patiënt na de pré-intake, intake of diagnostiek niet in zorg komt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een dbbc met het zorgtype ‘verdiepingsdiagnostiek’.

 • Sluitreden 6

  Reden voor afsluiten is het beëindigen van de strafrechtelijke titel. Als de strafrechtelijke titel van de patiënt afloopt en geleverde zorg niet meer onder de fz in strafrechtelijk kader valt moet de dbbc afgesloten worden. Als er verdere zorg nodig is, wordt deze geleverd in het kader van de wet Zvw, Wlz of WMO.

  Let op: Bij deze reden van afsluiten mogen de activiteiten die uitgevoerd zijn na de einddatum van de strafrechtelijke titel niet meer op de dbbc geregistreerd worden.

  Deze sluitreden moet ook gebruikt worden als een bekende patiënt in zorg is in het kader van een voorgenomen indicatiestelling en een strafrechtelijke titel krijgt opgelegd. De dbbc met het zorgtype ’voorgenomen indicatiestelling’ wordt gesloten. Vervolgens wordt een nieuwe initiële dbbc met één van de 21 strafrechtelijke titels geopend.

 • Sluitreden 7

  Reden voor afsluiting is de onvoorziene beëindiging van de strafrechtelijke titel.

  Als de strafrechtelijke titel van de patiënt onvoorzien wordt beëindigd en de zorgaanbieder kon dit zes weken voor de beëindigingdatum niet weten, moet de dbbc met deze sluitreden gesloten worden. Voorbeeld: contraire beëindiging van een tbs-maatregel, onmiddellijke invrijheidsstelling of het overlijden van de patiënt. De aanspraak fz vervalt dan op de datum van de definitieve uitspraak van de zitting of op de datum van overlijden.

  In dit geval mogen maximaal twee weken na de einddatum van de strafrechtelijke titel nog uitgevoerde activiteiten geregistreerd worden. Hiervoor geldt een maximum van tien uur indirecte tijd en twee uur directe tijd. Het registreren van verblijf, dagbesteding en verrichtingen is niet meer mogelijk.

  Als het gaat om het zorgtype ‘voorgenomen indicatiestelling’ en er een CIZ-indicatie is aangevraagd, mogen er nog maximaal zes weken activiteiten geregistreerd worden na de einddatum van de strafrechtelijke titel.

 • Sluitreden 8

  (Afsluiten vanwege Time-out).

  Als een time-out optreedt tijdens de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging, moet de dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden gesloten. Vervolgens wordt tijdens proefverlof een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘tbs met proefverlof’ geopend en tijdens voorwaardelijke beëindiging een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

Een zorgtraject sluiten

Het zorgtraject moet gesloten worden wanneer een patiënt 365 dagen niet in zorg is geweest. Het zorgtraject moet dus 365 dagen na sluitingsdatum van de laatste dbbc gesloten worden.

Artikel 4. Zzp’s

4.3.10. Informatiebepalingen

De specificaties van het plaatsingsbesluitnummer zijn als volgt:

De vorm is negen tekens alfanumeriek.

De plaatsingsbesluitnummers staan in de webapplicatie ‘Informatievoorziening fz’ (Ifzo).

Als er een plaatsingsbesluitnummer is aangeleverd aan de zorgaanbieder dan is het invullen ervan op de factuur verplicht.

Het plaatsingsbesluitnummer wordt beheerd door het Ministerie van JenV.

Bijlage 2. Zorgtypen

Initiële en vervolg-dbbc’s

Code initieel

Code vervolg

Zorgtype

121

221

Strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo. 39 Sr)

122

222

tbs met dwangverpleging (art. 37a jo. 37b Sr)

123

223

Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (art. 14 Bvt)

124

224

Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (art. 13 Bvt)

125

225

tbs met proefverlof (art. 51 Bvt)

126

226

Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

127

227

tbs met voorwaarden (art. 38a Sr)

128

228

Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

129

229

Sepot met voorwaarden (art. 167 Sv)

130

230

Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

131

231

Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

132

232

Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196/ 317 Sv)

133

233

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw

134

234

Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw

135

235

ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr)

136

236

ISD (art. 38 m Sr)

137

237

Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw)

138

238

Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw)

140

240

Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

141

241

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr)

142

242

Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

143

243

Voorgenomen indicatiestelling

144

244

Fpt proefverlof

145

245

Fpt voorwaardelijke beëindiging

146

Verdiepingsdiagnostiek

148

248

Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv)

149

249

Bevel aanhouding (art 509h Sv)

151

251

Zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z Sr jo. Art. 38ab Sr).

Strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo. 39 Sr) – 121 of 221

Een dbbc met dit zorgtype bevat activiteiten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen dbbc geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Tbs met dwangverpleging (art. 37a jo. 37b Sr) – 122 of 222

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen dbbc openen met zorgtype tbs met dwangverpleging. Een dbbc met dit zorgtype kan niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (14 Bvt) – 123 of 223

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen dbbc met dit zorgtype openen. Er kan geen dbbc geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar. Daarnaast moet er bij een initiële dbbc activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep.

Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (13 Bvt) – 124 of 224

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen dbbc met dit zorgtype openen. Een initiële dbbc met dit zorgtype moet een opname bevatten en er moeten activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-dbbc met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Tbs met proefverlof (art. 51 Bvt) – 125 of 225

Bij een initiële dbbc met tbs met proefverlof moeten activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-dbbc met dit zorgtype niet geopend worden bij patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr) – 126 of 226

Een initiële of vervolg-dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-dbbc met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Tbs met voorwaarden (art. 38a Sr) – 127 of 227

Wanneer er sprake is van een strafrechtelijke titel tbs met voorwaarden, moet een dbbc geopend worden met dit zorgtype. Een initiële of vervolg-dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-dbbc met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) – 128 of 228

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen dbbc geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Sepot met voorwaarden (art. 167/244 Sv) – 129 of 229

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen dbbc geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) – 130 of 230

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen dbbc geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv) – 131 of 231

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen dbbc geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Plaatsing ten behoeve van pro-justitia rapportage (art. 196/ 317 Sv) – 132 of 232

Een initiële of vervolg-dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep en mag niet worden geopend voor patiënten onder de 16 jaar. Ook mag een dbbc met dit zorgtype niet meer dan 49 dagen verblijf bevatten.

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw – 133 of 233

Voor een dbbc met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw – 134 of 234

Voor een dbbc met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr) – 135 of 235

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen dbbc geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

ISD (art. 38 m Sr) – 136 of 236

Voor een dbbc met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw) – 137 of 237

Voor een dbbc met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw) – 138 of 238

Een initiële of vervolg-dbbc met dit zorgtype moet opnamedagen bevatten. Ook moet een initiële dbbc met dit zorgtype activiteiten bevatten die door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep geregistreerd zijn.

Poliklinische verrichtingen door ggz in het gevangeniswezen – 140 of 240

Voor een dbbc met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr) – 141 of 241

Voor een dbbc met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv)- 142 of 242

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen dbbc geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Voorgenomen indicatiestelling – 143 of 243

De voorgenomen indicatiestelling biedt de mogelijkheid om een patiënt naar fz toe te leiden terwijl er (nog) geen sprake is van een strafrechtelijke titel. Deze nadere regel is bedoeld voor situaties waar escalatie dreigt in de (thuis)situatie en kan alleen worden geïndiceerd door de reclassering. De zorgvormen waarnaar in deze situaties kan worden toe geleid, beperken zich tot die waarvoor de reclassering mag indiceren: ambulante zorg en RIBW.

Fpt proefverlof – 14421 of 244

Dit zorgtype is van toepassing wanneer de behandeling van een tbs-patiënt zich in de fase proefverlof bevindt. Binnen een initiële of vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ worden contacten geregistreerd waarbij een patiënt doorgaans niet in het fpc verblijft. Als een patiënt overgaat naar een andere fase of overgaat naar reguliere behandeling, moet de dbbc met dit zorgtype gesloten worden. dbbc’s met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ kunnen geen verblijfsdagen bevatten. Er kan elke dag een verrichting fpt worden geregistreerd op een dbbc met dit zorgtype.

Fpt voorwaardelijke beëindiging – 14522 of 245

Dit zorgtype is van toepassing wanneer de behandeling van een tbs-patiënt zich in de fase voorwaardelijke beëindiging bevindt. Binnen een vervolg-dbbc met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden contacten geregistreerd waarbij een patiënt doorgaans niet in het fpc verblijft. Als een patiënt overgaat naar een andere fase of overgaat naar reguliere behandeling, moet de vervolg-dbbc met dit zorgtype gesloten worden. Vervolg-dbbc’s met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ kunnen geen verblijfsdagen bevatten. Er kan elke dag een verrichting fpt worden geregistreerd op een vervolg-dbbc met dit zorgtype.

Verdiepingsdiagnostiek – 14623

Verdiepingsdiagnostiek is, naast de voorgenomen indicatiestelling, ook een manier om een patiënt naar fz toe te leiden zonder dat er sprake is van een strafrechtelijke titel. Verdiepingsdiagnostiek wordt ingezet bij verdachten waarbij er aanwijzingen zijn van psychische problemen, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie ervan. Bij deze verdachten wordt door een forensische polikliniek psychologisch en/of psychiatrisch diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Een dbbc met dit initiële zorgtype moet minimaal directe tijd bevatten op diagnostische activiteiten. Hiernaast mogen activiteiten op pre-intake, intake en/of algemeen indirecte tijd worden geregistreerd. Deze activiteiten moeten worden geregistreerd door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep en een dbbc met dit zorgtype mag niet worden geopend voor patiënten onder de 16 jaar.

Bevel voorlopige verpleging (art 509i Sv) – 148 of 248

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen dbbc openen met zorgtype Bevel voorlopige verpleging. Een dbbc met dit zorgtype kan niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar. Een dbbc met dit zorgtype moet verblijfsdagen bevatten.

Bevel aanhouding (art 509h Sv) – 149 of 249

Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen dbbc openen met zorgtype Bevel aanhouding. Een dbbc met dit zorgtype kan niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar. Een dbbc met dit zorgtype moet verblijfsdagen bevatten.

Zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z Sr jo. Art. 38ab Sr). – 151 of 251

Wanneer er sprake is van een strafrechtelijke titel zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel, moet een dbbc geopend worden met dit zorgtype. Een initiële of vervolg-dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-dbbc met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Bijlage 3. Vastleggen aard van delict

Delictclassificatie (delicten volgens het BooG instrument)

Cluster

Omschrijving delict

0: Preventief gehecht, Voorgenomen indicatiestelling1

Er is geen definitieve uitspraak

1: Opium

Opiumdelict

2: Licht geweld

Belediging groep

Aanzetten tot discriminatie

Grafschennis

Wederspannigheid

Valse aangifte

Smaadschrift

Mishandeling

Vernieling

3: Vermogen & Profijt

Schuldheling

Omkopen ambtenaar

Verduistering

Oplichting

Flessentrekkerij

Onttrekken goederen aan beslag

Diefstal

Verduistering in dienstbetrekking

Heling

Verduistering door voogd o.d.

Gewoonteheling

Omkopen rechter

Fraude

Diefstal met braak / in vereniging

Mensenhandel

Deelname misdadige organisatie

Valsmunterij

Uitgeven vals geld

Verontreinigen lucht en bodem

4: Midden geweld

Bedreiging

Belaging

Hulp bij zelfdoding

Mishandeling met voorbedachten rade

Wapenbezit

Intimidatie

Openlijke geweldpleging

Opruiing

Onttrekking minderjarige aan het gezag

5: Vermogen met geweld

Diefstal met geweld

Afpersing

6: Zwaar geweld

Vrijheidsberoving

Zware mishandeling

Zware mishandeling voorbedachten rade

Gijzeling

7: Zeden

Kinderporno

Verleiding minderjarige tot ontucht

Ontucht met misbruik van gezag

Ontucht met een wilsonbekwame

Gemeenschap <16 jaar

Aanranding

Gemeenschap met wilsonbekwame

Gemeenschap < 12 jaar

Verkrachting

8: Leven

Kinderdoodslag

Kindermoord

Doodslag

9: Brand & Drinkwater

Brandstichting

Vergiftigen van drinkwater

10: Leven extra

Doodslag gecombineerd met een ander delict

Moord

1 Dit cluster komt niet voor in BooG, maar is toegevoegd aangezien de aard van het delict voor de dbbc registratie nog niet altijd bekend is.

Bijlage 4. en 4a: Activiteiten en verrichtingen

Bijlage 4 bevat achtereenvolgens de uitgebreide codelijst met alle te registreren activiteiten en verrichtingen, en de meer uitgebreide definitie daarvan. Onder bijlage 4a staat de verkorte activiteitenlijst opgenomen. Een zorgaanbieder heeft de keuze om of de uitgebreide activiteitenlijst te hanteren of de verkorte activiteitenlijst onder bijlage 2a te hanteren

Activiteit

Soort

Selecteerbaar?

Mag direct?

Mag indirect?

Mag reistijd?

Mag groep?

1. Pré-intake

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

2. Diagnostiek

Tijdschrijven

Nee

       

2.1

Intake & screening

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.2

Verwerven informatie van eerdere behandelaars

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.3

Anamnese / vragenlijsten

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.4

Hetero anamnese

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.5

Psychiatrisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6

Psychodiagnostisch onderzoek

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

2.6.1

Intelligentie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6.2

Neuropsychologisch

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6.3

Persoonlijkheid

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.7

Orthodidactisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.8

Vaktherapeutisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.9

Contextueel onderzoek (gezin, school, etc)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.10

Lichamelijk onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.11

Aanvullend onderzoek: lab, rad, klin.neur.)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.12

Advisering

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.13

Overige diagnostische activiteiten

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.14

Risicotaxatie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3. Behandeling

Tijdschrijven

Nee

       

3.1

Communicatieve behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

       

3.1.1

Follow up behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2

Steunend en structurerend behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3

Psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.1

Psychoanalyse

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2

Psychodynamische psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3

Gedragstherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.3.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4

Cognitieve gedragstherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5

Interpersoonlijke therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.5.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6

Patiëntgerichte therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7

Systeemtherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.7.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8

Overig psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.8.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4

Overige (communicatieve) behandeling

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.2

Farmacotherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3

Fysische therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.3.1

Elektroconvulsietherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.2

Lichttherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.3

Transcraniële magnetische stimulatie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.4

Overig behandeling fysische technieken

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.5

Deep brain stimulation

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.6

Neurofeedback

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4

Vaktherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.4

Beeldende therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.5

Danstherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.5.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.5.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.5.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.5.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.5.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.5.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.6

Dramatherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.6.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individu

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.6.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.6.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.7.

Muziektherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.7.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.7.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.7.4.

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.7.5.

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.7.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.7.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.8.

Psychomotorische therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.8.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.8.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.8.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individu

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.8.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.8.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.8.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

3.5

Fysiotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.5.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.5.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.5.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.5.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.6

Ergotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.6.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4. Begeleiding

Tijdschrijven

Nee

       

4.3

Beveiligende begeleiding

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.3.1

Met patiënt (verlofbegeleiding)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.3.2

Zonder patiënt (verlofcontrole)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4

Financiële/fiscale begeleiding

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.6

Geneeskundig begeleidingscontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.6.3

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individu

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.6.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.6.5

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.7

Ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.7.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.7.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.7.3

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individu

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.7.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.7.5

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.7.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.8

Overig begeleidingscontact fz

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.8.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.8.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.8.3

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individu

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.8.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.8.5

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.8.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5. Verpleging

Tijdschrijven

Nee

       

5.1

Verpleging

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja