Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Geraadpleegd op 17-08-2022.
Geldend van 15-10-2021 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 22 augustus 2021 nr. IENW/BSK‑2019/246859 houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering topinkomens, alsmede titel 5.2 en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 Het hoofd TEA dat leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt gemachtigd namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgaven en inlichtingen te vorderen als bedoeld in artikel 5.3 van de WNT.

Artikel 3. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven