Tijdelijke Regeling eenmalige uitkering Dutchbat-III-veteranen

[Regeling vervalt per 16-10-2026.]
Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 16-10-2021 t/m heden

Tijdelijke Regeling eenmalige uitkering Dutchbat-III-veteranen

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Dutchbat-III-veteraan: de militair of gewezen militair van de Nederlandse krijgsmacht die in de periode van 6 januari 1995 tot en met 14 juli 1995 aan de VN-operatie in en nabij Srebrenica deel heeft genomen en op grond daarvan in aanmerking is gebracht voor het draaginsigne DB-III;

  • Nabestaande: degene die ten tijde van het overlijden van de Dutchbat-III-veteraan de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overleden Dutchbat-III-veteraan is of degene die door de Dutchbat-III-veteraan bij diens pensioenfonds is aangemeld als partner en door dit pensioenfonds als zodanig is aangemerkt.

Artikel 2. Aanspraak eenmalige uitkering

De Dutchbat-III-veteraan ontvangt ambtshalve een eenmalige uitkering ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 5 van deze regeling.

Artikel 3. Recht op uitkering nabestaande

Indien de Dutchbat-III veteraan ten tijde van inwerkingtreden van deze regeling is overleden ontvangt de nabestaande de eenmalige uitkering bedoeld in artikel 2. Indien de nabestaande reeds is overleden, wordt voor de toepassing van deze regeling het bedrag zoals genoemd in artikel 5 toegekend aan het kind van de Dutchbat-III-veteraan, of bij meerdere kinderen aan hen gezamenlijk, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd. Indien de overleden Dutchbat-III-veteraan noch kinderen noch een nabestaande heeft in de zin van deze regeling, zijn diens ouders gezamenlijk gerechtigd tot het ontvangen van deze eenmalige uitkering. Voor het geval dat de Dutchbat-III-veteraan geen kinderen heeft nagelaten, en zowel de nabestaande als ook de ouders van de Dutchbat-III-veteraan zijn overleden, bestaat geen aanspraak op het in artikel 5 genoemde geldbedrag.

Artikel 4. Volmacht

Voor zover er meer dan één gerechtigde is tot het ontvangen van de eenmalige uitkering, dragen zij er zorg voor dat aan één van hen een volmacht wordt verleend tot vertegenwoordiging ten behoeve van de uitvoering van deze regeling. De volmacht is schriftelijk, ondubbelzinnig en door alle betrokkenen ondertekend.

Artikel 5. Hoogte van het geldbedrag

Het bedrag bedraagt eenmalig €5.000,- netto per Dutchbat-III-veteraan. Eventueel verschuldigde loonbelasting en premies komen ten laste van het Ministerie van Defensie.

Artikel 6. Samenloop

Deze uitkering houdt geen erkenning in van enige juridische aansprakelijkheid en komt niet in mindering op, of erkent aanspraak op eerder reeds toegekende of nog toe te kennen individuele vergoedingen op grond van afspraken of regelingen zoals de Regeling ereschuld veteranen.

Artikel 7. Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan Onze Minister op grond van redelijkheid en billijkheid een besluit nemen.

Artikel 8. Inwerkingtreding en werkingsduur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 mei 2021 en vervalt 5 jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Regeling eenmalige uitkering Dutchbat-III-veteranen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie

A.T.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven