Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid

Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 09-10-2021 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 september 2021 en nr. 3446724, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Justitie en Veiligheid (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid)

De Minister van Justitie en Veiligheid, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Justitie en Veiligheid in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Justitie en Veiligheid inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd TEA die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT.

Artikel 3. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven