Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021

[Regeling vervalt per 01-09-2025.]
Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 09-10-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 oktober 2021, kenmerk 3259137-1007923-J, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering voor activiteiten ten behoeve van de vastgoedtransitie van de gesloten jeugdhulp, de ombouw van separeerruimten in de gesloten jeugdhulp en vastgoedtransitie van open driemilieusvoorzieningen (Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

 • accommodaties open driemilieusvoorzieningen: accommodaties van open driemilieusvoorziening, bedoeld in artikel 3, die vermeld staan in Bijlage 2;

 • accommodaties gesloten jeugdhulp: accommodaties van instellingen gesloten jeugdhulp, die vermeld staan in Bijlage 1;

 • bovenregionaal gebied: een cluster van jeugdregio’s zoals gedefinieerd in Bijlagen 1 en 2;

 • bovenregionaal plan: het document waarin de jeugdhulpregio’s het toekomstperspectief voor de instellingen gesloten jeugdhulp of de open driemilieusvoorzieningen die werkzaam zijn in het bovenregionale gebied hebben uitgewerkt;

 • coördinerende gemeente: de gemeente, genoemd in artikel 5 en Bijlagen 1 en 2, die de uitkering kan aanvragen en die uiteindelijk beschikt over het bovenregionaal plan en een strategisch vastgoedplan;

 • gezinshuis: een kleinschalige vorm van jeugdhulp waar gezinshuisouders in beginsel gedurende de hele week opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste jeugdigen die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening;

 • instelling gesloten jeugdhulp: een jeugdhulpaanbieder voor gesloten jeugdhulp die opgenomen is in het Bekendmakingsbesluit geregistreerde jeugdhulpaanbieders van 17 december 2019 (Stcrt. 2019, 68547);

 • instemmingsverklaring: een schriftelijke verklaring van de betreffende instelling gesloten jeugdhulp waaruit blijkt dat deze aanspraak wenst te maken op de door de coördinerende gemeente aangevraagde gelden en dat deze de aanvraag ondersteunt;

 • jeugdregio: een regionaal samenwerkingsverband waarin gemeenten samenwerken voor het organiseren van de specialistische zorg voor jeugdigen die de schaal van een individuele gemeente te boven gaat;

 • kindvriendelijke afzonderingsruimte: een afzonderlijke en veilige verblijfsruimte met een letselwerende inrichting waarin jeugdigen die verblijven in een accommodatie gesloten jeugdhulp gedwongen afgezonderd kunnen worden, waarin zij contact kunnen blijven houden met een medewerker van de accommodatie gesloten jeugdhulp, zelf de daglichttoetreding, verlichting en temperatuur kunnen regelen en waaruit ze zonder tussenkomst naar een sanitaire ruimte kunnen gaan;

 • minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • open driemilieusvoorziening: open driemilieusvoorziening als bedoeld in artikel 3;

 • projectleider vastgoedtransitie: de persoon die door een coördinerende gemeente wordt aangesteld voor het in goede banen leiden van de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp of open driemilieusvoorzieningen binnen het desbetreffende bovenregionale gebied;

 • relationele beveiliging: de vorm van beveiliging die bestaat uit de drie componenten zoals omschreven in hoofdstuk 7.2 van het Eindrapport Monitor Kleinschalige Voorziening van de Academische Werkplaats Risicojeugd, te vinden op: http://awrj.nl/wp-content/uploads/2020/06/Eindrapport-Monitor-KV-Amsterdam-AWRJ.pdf;

 • separeerruimte: de ruimte waarin, op grond van artikel 6.3.1, tweede lid, onder b, van de Jeugdwet, een jeugdige tijdelijk afgezonderd kan worden;

 • SiSa: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop gemeenten zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17a, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

 • strategisch vastgoedplan: het document dat inzicht geeft in de wijze waarop de instelling voor gesloten jeugdhulp of de open driemilieusvoorziening vanuit de context van de bestaande accommodaties de vastgoedtransitie wenst vorm te geven op basis van het bovenregionaal plan;

 • uitgangspuntennotitie gesloten jeugdhulp: het gezamenlijke document waarin Jeugdzorg Nederland, VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de leidende uitgangspunten hebben beschreven van de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, te vinden op www.vng.nl en www.jeugdzorgnederland.nl;

 • uitgangspuntennotitie gesloten jeugdhulp ombouw separeerruimten: het gezamenlijke document waarin Jeugdzorg Nederland, de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de leidende uitgangspunten hebben beschreven voor de ombouw van separeerruimten naar kindvriendelijke afzonderingsruimten en ontwikkeling van de toepassing van relationele beveiliging, te vinden op www.vng.nl en www.jeugdzorgnederland.nl;

 • uitgangspuntennotitie open driemilieusvoorzieningen: het gezamenlijke document waarin de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de leidende uitgangspunten staan beschreven voor de vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen, te vinden op www.vng.nl en www.brancheszorgvoorjeugd.nl;

 • uitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 15a van de Financiële-verhoudingswet;

 • vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp: de overgang van de huidige accommodaties gesloten jeugdhulp door sluiting of verbouwing naar meer kleinschalige woonvormen voor jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdhulp;

 • vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen: de overgang van de huidige open driemilieusvoorzieningen door sluiting of verbouwing naar meer kleinschalige woonvormen voor jeugdigen;

 • VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • zorgboerderij: een agrarisch bedrijf waar jeugdigen en volwassenen met een zorg- of hulpvraag meewerken en een passende dagbesteding vinden, waarbij ook sprake kan zijn van arbeidstraining of een langdurig verblijf.

Artikel 3. Open driemilieusvoorzieningen

 • 1 In deze regeling wordt onder een open driemilieusvoorziening verstaan een jeugdhulpaanbieder, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet:

  • a. die jeugdhulp met verblijf aanbiedt;

  • b. waarbij een jeugdige in beginsel gedurende de hele week, 24 uur per dag voor ten minste vier weken verblijft; en

  • c. waarvan het aanbod bestaat uit ten minste de volgende onderdelen:

   • 1°. leef- of behandelgroepen die bestaan uit minimaal acht plaatsen;

   • 2°. onderwijs dat ofwel plaatsvindt op een school op eigen terrein ofwel op een of meerdere scholen in de buurt indien er aantoonbare samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met deze scholen; en

   • 3°. dagbesteding.

 • 2 De volgende organisaties vallen niet onder de definitie van een open driemilieusvoorziening:

  • a. instellingen gesloten jeugdhulp;

  • b. gezinshuizen;

  • c. zorgboerderijen; of

  • d. leefgroepen gericht op zelfstandigheidstraining of kamertraining.

Artikel 4. Activiteiten waarvoor een uitkering kan worden verstrekt

 • 1 De minister kan op aanvraag een uitkering verstrekken aan een coördinerende gemeente voor activiteiten die:

  • a. vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024 nodig zijn voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp;

  • b. vanaf 8 oktober 2021 tot en met 31 december 2024 nodig zijn voor de ombouw van een separeerruimte van een accommodatie gesloten jeugdhulp naar een kindvriendelijke afzonderingsruimte dan wel nodig zijn voor de ontwikkeling van relationele beveiliging als een accommodatie gesloten jeugdhulp niet beschikt over een separeerruimte;

  • c. vanaf 8 oktober 2021 tot en met 31 december 2024 nodig zijn voor de vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen.

 • 2 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, omvatten of zijn ondersteunend aan:

  • a. het aantrekken van een projectleider vastgoedtransitie en ondersteunend personeel;

  • b. het opstellen van een bovenregionaal plan voor de accommodaties gesloten jeugdhulp of de accommodaties open driemilieusvoorzieningen werkzaam in het bovenregionaal gebied;

  • c. het opstellen van een strategisch vastgoedplan voor de accommodaties gesloten jeugdhulp of voor de accommodaties open driemilieusvoorzieningen;

  • d. het afstoten van een accommodatie gesloten jeugdhulp of een accommodatie open driemilieusvoorzieningen als gevolg van de vastgoedtransitie;

  • e. het verbouwen van een accommodatie gesloten jeugdhulp of een accommodatie open driemilieusvoorzieningen als gevolg van de vastgoedtransitie;

  • f. vervangende nieuwbouw als gevolg van vastgoedtransitie.

Artikel 5. Hoogte van de uitkering

 • 1 Een uitkering op grond van deze regeling bestaat uit de werkelijke kosten van de verschillende categorieën van activiteiten, bedoeld in artikel 4, tot ten hoogste het volgende bedrag:

   

  Coördinerende gemeente

  Maximumbedrag activiteiten vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp

  (artikel 4, eerste lid, onder a)

  Maximumbedrag activiteiten ombouw van separeerruimten of relationele beveiliging

  (artikel 4, eerste lid, onder b)

  Maximumbedrag activiteiten vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

  (artikel 4, eerste lid, onder c)

  a.

  Groningen

  € 2.359.155

  € 352.113

  € 700.615

  b.

  Leeuwarden

  € 1.078.470

  € 160.966

  € 2.973.342

  c.

  Castricum

  € 943.662

  € 140.845

   

  d.

  Velsen

  € 2.291.751

  € 342.052

   

  e.

  Ermelo

  € 539.235

  € 80.483

   

  f.

  Amsterdam

  € 2.156.942

  € 321.932

  € 2.887.902

  g.

  Utrecht

  € 4.752.012

  € 709.256

  € 4.750.513

  h.

  Arnhem

  € 3.437.626

  € 513.079

  € 12.183.869

  i.

  Rotterdam

  € 10.245.473

  € 1.529.175

  € 6.596.036

  j.

  Roosendaal

  € 2.123.239

  € 316.901

   

  k.

  Roermond

  € 3.572.435

  € 533.199

  € 4.323.308

  l.

  Assen

     

  € 615.174

  m.

  Enschede

     

  € 4.220.779

  n.

  Tilburg

     

  € 10.748.462

 • 2 De kosten gemoeid met de activiteiten die omvatten of ondersteunend zijn aan activiteiten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a en b, mogen gezamenlijk maximaal 5% bedragen van de verstrekte uitkering voor activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, of van de verstrekte uitkering voor activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c.

 • 3 De kosten gemoeid met de activiteiten die omvatten of ondersteunend zijn aan activiteiten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, bedragen ten hoogste € 15.000 voor een open driemilieusvoorziening met één accommodatie, te vermeerderen met ten hoogste € 5.000 voor elke extra accommodatie open driemilieusvoorziening die de desbetreffende instelling in exploitatie heeft.

Artikel 7. Aanvraag tot verlening

 • 1 De aanvraag tot verlening van een uitkering voor de activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, kan uiterlijk worden ingediend op 15 oktober 2020.

 • 3 Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 4 In de aanvraag committeert de coördinerende gemeente zich aan:

  • a. de uitgangspunten in de uitgangspuntennotitie gesloten jeugdhulp indien het een aanvraag betreft voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a;

  • b. de uitgangspunten in de uitgangspuntennotitie gesloten jeugdhulp ombouw separeerruimten indien het een aanvraag betreft voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b; of

  • c. de uitgangspunten in de uitgangspuntennotitie open driemilieusvoorzieningen indien het een aanvraag betreft voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c.

 • 5 De aanvraag voor een uitkering voor de activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, gaat vergezeld van een instemmingsverklaring van het bestuur van de instelling gesloten jeugdhulp waarvoor de gemeente de coördinerende rol vervult.

Artikel 8. Verlening en bevoorschotting

 • 2 Het besluit tot verlening van de uitkering vermeldt in elk geval de activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, het bedrag van de uitkering, de periode waarvoor de uitkering wordt verleend en de wijze waarop de verantwoording plaatsvindt.

 • 3 De minister verleent bij het besluit tot verlening een voorschot van 100% dat in één keer wordt betaald.

Artikel 9. Verplichtingen algemeen

 • 1 De coördinerende gemeente informeert de minister op verzoek over de voortgang van de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, de vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen, of de ombouw separeerruimten of relationele beveiliging en de activiteiten die hiervoor ondernomen worden.

 • 2 De coördinerende gemeente meldt onverwijld schriftelijk aan de minister indien aannemelijk is dat het te realiseren resultaat van de uitkering, de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, de vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen, of de ombouw separeerruimten of relationele beveiliging, niet, niet tijdig of niet geheel wordt verricht.

Artikel 10. Verplichtingen vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp

 • 1 De coördinerende gemeente die een uitkering ontvangt voor activiteiten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, draagt er zorg voor dat uiterlijk op 1 april 2021 een plan van aanpak vastgesteld is ten aanzien van de jeugdregio’s en de accommodaties gesloten jeugdhulp waarvoor de desbetreffende gemeente coördinerende gemeente is, zoals volgt uit Bijlage 1, met in ieder geval de volgende elementen:

  • a. een beschrijving van de staat van het vastgoed van de accommodaties gesloten jeugdhulp en het aantal plaatsen;

  • b. een analyse van de herkomst van cliënten van accommodaties gesloten jeugdhulp;

  • c. een beschrijving van de uitgangspunten en doelstellingen van de vastgoedtransitie in de jeugdregio’s;

  • d. een beschrijving van de wijze waarop de coördinerende gemeente de jeugdregio’s, betrekt bij het bovenregionale plan, alsmede hoe de afstemming plaatsvindt met andere jeugdregio’s die gebruik maken van de capaciteit van de accommodaties gesloten jeugdhulp;

  • e. een beschrijving van de wijze waarop de coördinerende gemeente de landelijke coördinatie van de VNG betrekt bij de vorming van het bovenregionale plan;

  • f. een beschrijving van de wijze waarop de coördinerende gemeente de accommodaties gesloten jeugdhulp betrekt;

  • g. een beschrijving van de planning van de coördinerende gemeente, gericht op het einddoel dat de aan de coördinerende gemeente verleende uitkering uiterlijk 31 december 2024 besteed is, waaronder in ieder geval:

   • 1°. de datum van de vaststelling van het bovenregionaal plan;

   • 2°. de datum dat de accommodaties gesloten jeugdhulp het strategisch vastgoedplan hebben vastgesteld, dat past binnen het bovenregionaal plan.

 • 2 De coördinerende gemeente die een uitkering ontvangt voor activiteiten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, draagt er zorg voor dat de accommodaties gesloten jeugdhulp waarvoor de desbetreffende gemeente coördinerende gemeente is, zoals volgt uit Bijlage 1, uiterlijk op de in het plan van aanpak genoemde datum, bedoeld in het eerste lid, beschikt over een strategisch vastgoedplan.

 • 3 De coördinerende gemeente die een uitkering ontvangt voor activiteiten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, draagt er zorg voor dat uiterlijk op de in het plan van aanpak genoemde datum, bedoeld in het eerste lid, een bovenregionaal plan is vastgesteld.

Artikel 11. Verplichtingen vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

 • 1 De coördinerende gemeente die een uitkering ontvangt voor activiteiten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, draagt er zorg voor dat deze voor 1 juni 2022 beschikt over een bovenregionaal plan dat betrekking heeft op de accommodaties open driemilieusvoorzieningen waarvoor de desbetreffende gemeente coördinerende gemeente is, zoals vermeld in Bijlage 2.

 • 2 Op het moment dat het niet haalbaar is voor de coördinerende gemeente die een uitkering heeft ontvangen voor activiteiten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, voor 1 juni 2022 te beschikken over een bovenregionaal plan, als bedoeld in het eerste lid, vraagt de coördinerende gemeente uitstel aan de minister, vergezeld van een nieuwe datum waarop de coördinerende gemeente beschikt over een bovenregionaal plan.

 • 3 De coördinerende gemeente die een uitkering ontvangt voor activiteiten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, draagt er zorg voor dat deze uiterlijk op 1 december 2022 beschikt over een strategisch vastgoedplan die betrekking heeft op de accommodaties open driemilieusvoorzieningen waarvoor de desbetreffende gemeente coördinerende gemeente is, zoals vermeld in Bijlage 2.

 • 4 Op het moment dat het niet haalbaar is voor de coördinerende gemeente die een uitkering heeft ontvangen voor activiteiten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, voor 1 december 2022 te beschikken over strategisch vastgoedplan als bedoeld in het derde lid, dient de coördinerende gemeente uitstel aan te vragen vergezeld van een nieuwe datum waarop de coördinerende gemeente beschikt over het strategisch vastgoedplan.

Artikel 12. Verantwoording

 • 2 De coördinerende gemeente vraagt uiterlijk op 15 juli na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend zijn verricht, de vaststelling aan door verantwoordingsinformatie aan de minister te verstrekken op de wijze bedoeld in het eerste lid.

Artikel 13. Vaststelling en terugvordering

 • 1 De minister besluit uiterlijk 37 weken na ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 12, tweede lid, over de vaststelling van de uitkering.

 • 2 De minister stelt de uitkering vast tot ten hoogste het bedrag dat is bepaald in het besluit tot verlening, tenzij:

  • a. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend niet, niet tijdig of niet geheel hebben plaatsgevonden, of

  • b. niet is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen die zijn verbonden aan de uitkering.

 • 3 Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt, stelt de minister de uitkering op een lager bedrag vast, aan de hand van de gegevens die tot het besluit tot vaststelling beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 14. Hardheidsclausule

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2025 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op de uitkeringen die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Bijlage 1. Regio-indeling met aanbieders en coördinerende gemeenten

Bovenregionaal gebied

Instellingen gesloten jeugdhulp

Jeugdregio’s met bovenaan de

accounthoudende regio

Coördinerende gemeente

Zuid-Oost

Via Jeugd Icarus

Zuid-Limburg

Roermond

Noord-Limburg

Midden-Limburg West

Midden-Limburg Oost

Bijzonder Jeugdwerk OGH

Zuid Oost Brabant

Noordoost Brabant

Midden Brabant

Zuid-West

Via Jeugd Almata

West Brabant West

Roosendaal

West-Brabant-Oost

Zeeland

Zuid-Holland

Horizon Schakenbosch

Rotterdam Rijnmond

Rotterdam

Holland Rijnland

Haaglanden

Zuid-Holland-Zuid

Midden-Holland

Holland Rijnland

Noord-Holland

Horizon Antonius

Noord-Kennemerland

Castricum

Kop van Noord-Holland

West-Friesland

Parlan

Zuid-Kennemerland

Velsen

Midden-Kennemerland

Levvel

Amsterdam-Amstelland

Amsterdam

Haarlemmermeer

Zaanstreek-Waterland

Gooi- en Vechtstreek

Haarlemmermeer

Utrecht

Flevoland

Pluryn

Utrecht

Utrecht

Utrecht West

Flevoland

Lekstroom

Zuidoost-Utrecht

Eemland

Oost

OGH

Centraal Gelderland

Arnhem

Rijk van Nijmegen

Achterhoek

Rivierenland

Food Valley

Middel IJssel – Oost Veluwe

IJsselland

Twente

 

’s Heerenloo

Noord-Veluwe

Ermelo

Noord

Elker

Groningen

Groningen

Drenthe

Jeugdhulp Friesland

Friesland

Leeuwarden

Bijlage 2. Regio-indeling met open driemilieusvoorzieningen en coördinerende gemeenten

Bovenregionaal gebied

Open driemilieus voorzieningen

Jeugdregio’s

Coördinerende gemeente

Zuid-Oost

– Koraal groep (deels)

– Mutsaersstichting

– Rubicon

– Xonar

Zuid-Limburg

Roermond

Noord-Limburg

Midden-Limburg West

Midden-Limburg Oost

Zuid-West

– Via Jeugd/Almata

– Amarant

– Bijzonder Jeugdwerk

– Combinatie Jeugdzorg

– GGZ Breburg

– Juvent

– Kind en jeugd Lunet Zorg

– Koraal groep (deels)

– Oosterpoort

– Reinier van Arkel

– Sterk Huis

West Brabant West

Tilburg

West-Brabant-Oost

Zuid Oost Brabant

Noordoost Brabant

Midden Brabant

Zeeland

Zuid-Holland

– Enver

– Ihub (deels)

– Ipse de Bruggen

– Jeugdformaat

– ’s Heerenloo (deels)

Rotterdam Rijnmond

Rotterdam

Holland Rijnland

Haaglanden

Zuid-Holland-Zuid

Midden-Holland

Holland Rijnland

Noord-Holland

– GGZ Noord-Holland Noord

– Kenter

– Levvel

– Parlan

– Prinsenstichting

– ’s Heerenloo (deels)

Noord-Kennemerland

Amsterdam

Kop van Noord-Holland

West-Friesland

Zuid-Kennemerland

Midden-Kennemerland

Amsterdam-Amstelland

Haarlemmermeer

Zaanstreek-Waterland

Gooi- en Vechtstreek

Haarlemmermeer

Utrecht

Flevoland

– Leger des Heils

– Pluryn (deels)

– Triade Vitree

Utrecht

Utrecht

Utrecht West

Flevoland

Lekstroom

Zuidoost-Utrecht

Eemland

Gelderland

– D3

– Ihub (deels)

– Pactum

– Pluryn (deels)

– ’s Heeren Loo (deels)

Centraal Gelderland

Arnhem

Rijk van Nijmegen

Achterhoek

Rivierenland

Food Valley

Noord-Veluwe

Overijssel

– Ambiq

– Jarabee

– Pluryn (deels)

– Trias Jeugdhulp

Middel IJssel – Oost Veluwe

Enschede

IJsselland

Twente

Noord

– Elker

Groningen

Groningen

- Yorneo

Drenthe

Assen

– Alliade

– Fier

– Jeugdhulp Friesland

Friesland

Leeuwarden

Naar boven