Regeling implementatie EETS-richtlijn

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 19-10-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 september 2021, nr. IENW/BSK-2021/108251, houdende regels voor een goede uitvoering van de Wet implementatie EETS-richtlijn (Regeling implementatie EETS-richtlijn)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (PbEU 2019, L 91) en de artikelen 5, eerste lid, 7, vijfde lid, 35 en 40, zevende lid, van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

besluit:

Hoofdstuk 2. Registratie EETS-aanbieders

Artikel 2. (gegevens en bescheiden aanvraag registratie)

 • 1 Bij een aanvraag om een registratie als EETS-aanbieder, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet, worden de volgende gegevens en bescheiden aan de Dienst Wegverkeer verstrekt:

  • a. een aan de aanvrager toegekend EN ISO 9001-certificaat dat betrekking heeft op het domein van de elektronische tolheffing of een kopie van een gelijkwaardige erkenning met een bewijs van inschrijving van de certificerende instantie en een vergelijking tussen de eisen zoals gesteld in de EN ISO 9001 en de gelijkwaardige erkenning;

  • b. de EG-verklaring of het EG-certificaat van conformiteit van de interoperabiliteitsonderdelen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet;

  • c. een gedetailleerde beschrijving van de kennis en vaardigheden, voorzien van een door een registeraccountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen, van de aanvrager omtrent elektronische toldiensten of van de bekwaamheid op andere voor tolheffing relevante gebieden over de laatste drie boekjaren, waarin ieder geval vermeld staat:

   • 1º. het type van de aangeboden dienst;

   • 2º. de uitgevoerde activiteiten;

   • 3º. omvang van de activiteit in aantallen en geld;

   • 4º. het aantal klanten;

   • 5º. een beschrijving van de ingezette systemen en apparatuur;

   • 6º. voor zover het geen elektronische toldienst betreft, hoe de activiteit relevant is voor elektronische tolheffing;

  • d. het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening, die niet ouder dan twee jaar zijn, van de aanvrager of indien van toepassing van de entiteit die financieel garant staat welke voorzien is van een goedkeurende accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, zesde lid, onder a, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • e. een risicobeheersplan, dat niet ouder dan drie maanden is, waarin in ieder geval de risico’s en de risico beperkende maatregelen staan die betrekking hebben op elektronische toldiensten;

  • f. een liquiditeitsprognose voor de komende twaalf maanden, die niet ouder dan een maand is, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen inkomsten en uitgaven van de aanvrager en die voorzien is van een rapport van een registeraccountant;

  • g. een organogram van de juridische structuur van de aanvrager, dat niet ouder dan een maand is;

  • h. een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens van de rechtspersoon die de aanvraag indient en die niet ouder is dan twee maanden.

 • 2 Voor zover een andere entiteit dan de aanvrager financieel garant staat voor de aanvrager, dan dient de aanvrager bij de aanvraag ook te overleggen:

  • a. een organogram, niet ouder dan één maand, van de juridische structuur van de andere entiteit waaruit de relatie met de aanvrager blijkt;

  • b. een aansprakelijkheidsverklaring zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel conform artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waaruit blijkt dat de andere entiteit financieel garant staat voor de aanvrager;

  • c. een uittreksel van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

  • d. indien de andere entiteit niet in Nederland is gevestigd, een aan het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gelijkwaardig document van een andere lidstaat.

 • 3 Voor het indienen van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een formulier dat door de Dienst Wegverkeer is vastgesteld.

Artikel 3. (gegevens en bescheiden onderzoek EETS-aanbieder)

 • 1 Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet, verstrekt een in Nederland geregistreerde EETS-aanbieder, op een de door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze, de volgende gegevens en bescheiden aan deze dienst:

  • a. een aan de aanvrager toegekend EN ISO 9001-certificaat dat betrekking heeft op het domein van de elektronische tolheffing of een kopie van een gelijkwaardige erkenning met een bewijs van inschrijving van de certificerende instantie en een vergelijking tussen de eisen zoals gesteld in de EN ISO 9001 en de gelijkwaardige erkenning;

  • b. het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening, die niet ouder dan twee jaar zijn, of indien van toepassing van de entiteit die financieel garant staat welke voorzien is van een goedkeurende accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, zesde lid, onder a, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • c. een liquiditeitsprognose voor de komende twaalf maanden, die niet ouder dan één maand is, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen inkomsten en uitgaven en die voorzien is van een rapport van een registeraccountant;

  • d. een organogram van de juridische structuur van de EETS-aanbieder, dat niet ouder dan één maand is;

  • e. een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens van de rechtspersoon die de aanvraag indient en die niet ouder is dan twee maanden;

  • b. om de twee jaar, een rapport van de EETS-aanbieder, dat niet ouder is dan drie maanden, van de controle van het risicobeheersplan;

  • c. een verklaring van de EETS-aanbieder, die niet ouder is dan één maand, dat de aangehouden liquiditeiten zoals vermeld in de jaarrekening vrij ter beschikking staan;

  • d. een verklaring van de EETS-aanbieder, die niet ouder is dan één maand, waaruit blijkt welke gemiddelde betalingstermijn gehanteerd wordt voor de inning van de tolgelden;

 • 2 Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de wet, naar de naleving van de artikelen 8 en 25 van de wet, verstrekt een in Nederland geregistreerde EETS-aanbieder op verzoek van en op de door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze de volgende gegevens en bescheiden aan deze dienst:

  • a. een overzicht van de tolheffers waarmee een overeenkomst is gesloten, inclusief de lidstaat waarin de tolheffers actief zijn en de datum waarop die overeenkomsten zijn gesloten;

  • b. een overzicht van de EETS-gebieden die bestreken worden;

  • c. een verklaring van de EETS-aanbieder, die niet ouder is dan één maand, dat te allen tijde alle EETS-gebieden bestrijkt waarmee een overeenkomst is afgesloten; en

  • d. voor zover van toepassing, een verklaring van de EETS-aanbieder, die niet ouder is dan één maand, over hoe snel zijn dienstverlening is hervat na het herstel van een gebrek door de tolheffer, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de wet.

Hoofdstuk 3. Verkeersbeleid en -managementgegevens

Artikel 4. (aanwijzing van instantie verkeergegevens)

Het Samenwerkingsverband Nationaal Dataportaal Wegverkeer is de instantie, bedoeld in artikel 35 van de wet, waaraan de tolheffer de geanonimiseerde verkeersgegevens van de klanten van de dienstaanbieders verstrekt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Visser

Naar boven