Boetebeleidsregels illegaal aanbod kansspelen op afstand 2021

Geraadpleegd op 16-05-2022.
Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Boetebeleidsregels voor het aanbieden van kansspelen op afstand zonder vergunning, Kansspelautoriteit

1. Inleiding

De boetebeleidsregels, laatstelijk herzien op 1 maart 2019, worden per 1 oktober 2021 geactualiseerd. Deze actualisering heeft te maken met de wet Kansspelen op afstand (wet Koa), die per 1 april 2021 in werking is getreden.

Deze geactualiseerde boetebeleidsregels gelden voor zaken die in nader onderzoek worden genomen op of na 1 oktober 2021.

De doelstellingen van het kansspelbeleid zijn het beschermen van de speler, het voorkomen van kansspelverslaving en de bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.

De inwerkingtreding van de wet Koa op 1 april 2021 heeft vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen online mogelijk gemaakt. Bedrijven kunnen een vergunning aanvragen voor het aanbieden van online kansspelen. De Kansspelautoriteit zal handhavend optreden tegen het resterende illegale aanbod. Onduidelijk is immers of de aanbieders van dergelijke kansspelen voldoende betrouwbaar zijn en of zij de speler voldoende beschermen. Deze situatie is bijzonder onwenselijk.

2. Reikwijdte van deze boetebeleidsregels

Deze boetebeleidsregels zijn van toepassing op commerciële en/of professionele aanbieders van online kansspelen zonder dat zij hiervoor een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben.

Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok).

In deze boetebeleidsregels is opgenomen hoe de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit de hoogte van een bestuurlijke boete ex artikel 35a en volgende van de Wok vaststelt.

3. Opbouw van de boete

De boete bestaat uit een basisboete. De basisboete wordt verhoogd indien zich boeteverhogende omstandigheden voordoen. Wat wordt verstaan onder boeteverhogende omstandigheden wordt verderop nader uitgewerkt, alsmede met welk bedrag of met welk percentage de basisboete dan wordt verhoogd.

De vastgestelde boete wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van € 1.000,–.

4. De wijze van berekening van de boete

Hoe de boete wordt berekend, is afhankelijk van de omzet van de overtreder:

  • a. als de omzet van de overtreder minder is dan 15 miljoen euro, wordt de boete berekend aan de hand van vaste bedragen;

  • b. als de omzet van de overtreder gelijk is aan of meer is dan 15 miljoen euro, wordt de boete berekend aan de hand van de omzet.

Het begrip ‘omzet’ (artikel 2:377, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek) is in de kansspelwereld geen gangbaar begrip: veel gebruikelijker is de term bruto spelresultaat (BSR). Daar komt bij dat de term omzet voor de verschillende segmenten binnen kansspelen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Om alle segmenten gelijk te behandelen hanteert de Kansspelautoriteit de volgende definitie als omzet: de som van alle inzetten/inleggen. Op basis van deze definitie wordt de vraag beantwoord of een overtreder meer of minder dan 15 miljoen euro omzet heeft.

Onder omzet verstaat de Kansspelautoriteit de in Nederland behaalde omzet. Indien de Kansspelautoriteit de betrokken omzet niet op basis van door de overtreder verstrekte informatie of andere bronnen kan bepalen, kan de Kansspelautoriteit hiervan een schatting maken. Indien de in Nederland behaalde omzet niet bekend is of onduidelijk, kan de Kansspelautoriteit de Nederlandse omzet berekenen op basis van de (geschatte) wereldwijde omzet.

Bij schatting of berekening van de omzet gaat de Kansspelautoriteit in eerste instantie uit van het (geschatte) bruto spelresultaat en wordt dit omgerekend tot wat de Kansspelautoriteit onder omzet verstaat. Onder het bruto spelresultaat (BSR) wordt verstaan: het verschil tussen van spelers ontvangen inzetten en de aan spelers beschikbaar gestelde prijzen. In het geval van commissie spellen (zoals casinospellen waarbij de spelers tegen elkaar spelen, betting exchanges en poolbetting (bij paardenweddenschappen)), wordt de commissie als het BSR beschouwd. Voor overige details over de berekening van BSR wordt verwezen naar de definities bij de kansspelbelasting en de heffing. Het BSR wordt vervolgens opgehoogd om de omzet te bepalen.

5. Boeteverhogende omstandigheden

De basisboete wordt verhoogd indien onderstaande boeteverhogende omstandigheden zich voordoen. Per omstandigheid wordt vermeld welk vast bedrag er bij de basisboete van € 600.000,– komt, dan wel hoeveel procentpunten er bij de basisboete van 4% van de omzet worden geteld. De lijst is niet limitatief: ook andere, op dit moment nog niet voorziene, omstandigheden kunnen tot een verhoging leiden.

De Kansspelautoriteit hanteert de volgende boeteverhogende omstandigheden:

 

Omschrijving

Vast bedrag

Procentpunt

A

Gerichtheid op minderjarigen of andere kwetsbare groepen

€ 150.000,–

1

B

Aanbod verboden spellen/weddenschappen

€ 150.000,–

1

C

Inactiviteitskosten

€ 75.000,–

0,5

D

Onjuiste of irrelevante mededelingen over vergunningen

€ 75.000,–

0,5

E

De voorwaarden van de prijzen

€ 75.000,–

0,5

F

De hoogte en manier van stortingen

€ 75.000,–

0,5

G

Autoplay en/of turboplay

€ 75.000,–

0,5

H

Ontbreken informatie verslavingspreventie

€ 75.000,–

0,5

I

Ontbreken speellimieten of vooringevulde speellimieten

€ 75.000,–

0,5

J

Ontbreken leeftijdsverificatie

€ 75.000,–

0,5

K

Aanbod via een mobiele applicatie

€ 75.000,–

0,5

L

Duaal karakter

€ 75.000,–

0,5

M

Bijzondere omstandigheden

In aanvulling hierop hanteert de Kansspelautoriteit de volgende boeteverhogende omstandigheid:

In geval van recidive verhoogt de Kansspelautoriteit de bestuurlijke boete (inclusief verhogende omstandigheden) met 100%, tenzij dit percentage gezien de omstandigheden van het concrete geval evident onredelijk is.

Bestuurders

De Kansspelautoriteit zal waar mogelijk en nodig natuurlijke of rechtspersonen beboeten indien zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a van de Wok. Indien de Kansspelautoriteit een bestuurlijke boete oplegt aan een natuurlijke persoon vanwege het geven van opdracht tot een overtreding of het feitelijk leiding geven aan een overtreding, wordt er rekening houden met de mate van betrokkenheid van de natuurlijke persoon bij het plegen van de overtreding en de positie van de natuurlijke persoon binnen de organisatie waarvoor hij of zij werkzaam is, dan wel werkzaam was

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Boetebeleidsregels illegaal aanbod kansspelen op afstand 2021’.

Den Haag, 14 september 2021

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

R.J.P. Jansen

Voorzitter

Naar boven