Beleidsregels informatieplicht

Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Beleidsregels informatieplicht

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikel 5.1, tweede lid, van het Besluit kansspelen op afstand en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Paragraaf 1. Definities en toepassing

Artikel 1.1. Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. Wijze van informeren

De Kansspelautoriteit maakt de wijze waarop vergunninghouders de raad van bestuur moeten informeren bekend op de website van de Kansspelautoriteit.

Paragraaf 3. Relevante wijzigingen

Artikel 3.1. Informeren over relevante wijzigingen

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur onverwijld over relevante wijzigingen, overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit. De raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren en relevante wijzigingen [in ieder geval] hetgeen in de artikelen 3.2 tot en met 3.11 is bepaald.

Artikel 3.2. Betrouwbaarheid

 • 1 De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen van:

  • A. de directe en/of indirecte belanghebbenden van de vergunninghouder;

  • B. de directe en/of indirecte bestuurders van de vergunninghouder;

  • C. directe en/of indirecte bestuurders van de bij A genoemde belanghebbenden; en

  • D. de overige beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de vergunninghouder.

 • 2 Als een nieuw (rechts)persoon in één van de in het eerste lid genoemde functies wordt gemeld, is de vergunninghouder verplicht ook te melden van welke rechtspersonen deze nieuwe (rechts)persoon de afgelopen acht 8 jaar direct of indirect belanghebbende en/of beleidsbepaler is of is geweest.

 • 3 De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over niet eerder gemeld(e):

  • A. strafrechtelijke veroordelingen, schikkingen en verdenkingen;

  • B. bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes en voornemens daartoe;

  • C. lasten onder bestuursdwang, lasten onder dwangsom, aanwijzingen, ontzeggingen van de bevoegdheid een functie uit te voeren en voornemens daartoe;

  • D. weigeringen en intrekkingen van kansspel-gerelateerde vergunningen en voornemens daartoe.

  • E. aanbod van kansspelen aan zich in Nederland bevindende personen zonder de daarvoor vereiste vergunningen.

 • 4 De in het derde lid genoemde meldingen hoeven alleen gedaan te worden, voor zover het de volgende (rechts)personen betreft:

  • A. de vergunninghouder;

  • B. de directe en/of indirecte belanghebbenden van de vergunninghouder;

  • C. de directe en/of indirecte bestuurders van de vergunninghouder;

  • D. de directe en/of indirecte bestuurders van de bij A genoemde belanghebbenden; en

  • E. de overige beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de vergunninghouder;

  • F. rechtspersonen waarvan de vergunninghouder de afgelopen acht jaar direct of indirect belanghebbende, bestuurder, beleidsbepaler en/of medebeleidsbepaler is of is geweest;

  • G. rechtspersonen waarvan de bij B tot en met E genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen de afgelopen acht jaar direct of indirect belanghebbende en/of bestuurder zijn of zijn geweest.

Artikel 3.3. Betalingstransacties

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de betaalinstrumenten en de betaaldienstverleners, waarvan gebruik wordt gemaakt bij betalingen tussen speler en vergunninghouder.

Artikel 3.4. Voorziening spelerstegoeden

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de vorm en inhoud van de voorziening die hij getroffen heeft om de spelerstegoeden te waarborgen.

Artikel 3.5. Uitbestedingen

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de essentiële taken en werkzaamheden die worden uitbesteed en wijzigingen in de partijen aan wie essentiële taken en werkzaamheden worden uitbesteed.

Artikel 3.6. Cruks

 • 1 De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over een substantiële wijziging in het aansluitsysteem voor Cruks, die gerelateerd is aan de aansluitprocedure voor Cruks zoals gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit onder http://www.kansspelautoriteit.nl/aansluiten-cruks.

 • 2 De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over de in het eerste lid bedoelde wijziging minimaal drie maanden voorafgaand aan de geplande wijziging als dit een wijziging van IT-leverancier betreft.

 • 3 In geval de wijziging onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kan worden afgeweken van de in het tweede lid bedoelde termijn van drie maanden. In dat geval stelt de vergunninghouder overeenkomstig artikel 3.11 binnen twee weken na bekend worden van de wijziging de raad van bestuur in kennis van die wijziging.

Artikel 3.7. Intern toezicht

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijziging van een of meer van de functionarissen, die het intern toezicht uitoefenen als bedoeld in artikel 3.6 van het Besluit.

Artikel 3.8. Controledatabank

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de CDB overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9 van de op de website http://www.kansspelautoriteit.nl/inrichten-cdb gepubliceerde “Specifications for the remote gambling data safe”.

Artikel 3.9. Spelsysteem

 • 1 De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de procedures behorend tot het managementsysteem als bedoeld in artikel 4.41 van het Besluit en over wijziging van de keuringsinstelling waarvan hij diensten afneemt.

 • 2 De vergunninghouder informeert de raad van bestuur per kwartaal over de wijzigingen van een niet-kritiek onderdeel van het spelsysteem, waarvoor ingevolge artikel 4.51, tweede lid, van het Besluit voorafgaande keuring achterwege blijft.

 • 3 De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over een wijziging, die onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen en waarvoor ingevolge artikel 4.51, derde lid, van het Besluit voorafgaande keuring achterwege blijft.

Artikel 3.10. Verslavingspreventiebeleid

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijziging van de vertegenwoordiger(s) als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit en over wijziging van de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s).

Artikel 3.11. Onverwijld informeren

Behoudens het bepaalde in artikel 3.6, tweede lid, 3.8 en 3.9 tweede lid van deze beleidsregels, verstaat de raad van bestuur onder onverwijld informeren als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, van het Besluit, met betrekking tot relevante wijzigingen als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit, dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert binnen twee weken na bekend worden van de wijziging dan wel na het optreden van de wijziging.

Paragraaf 4. Incidenten

Artikel 4.1. Informeren over incidenten

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur onverwijld over incidenten, overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit. De raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren en incidenten in ieder geval hetgeen in de artikelen 4.2 tot en met 4.4 is bepaald.

Artikel 4.2. Incidenten

 • 1 Onder incidenten verstaat de raad van bestuur onvoorziene en niet-structurele gedragingen en gebeurtenissen die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kunnen schaden, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit.

 • 2 Onder gedragingen en gebeurtenissen verstaat de raad van bestuur incidenten die raken aan de onderwerpen waarop de Kansspelautoriteit toeziet of die de doelstellingen van de Kansspelautoriteit raken, te weten het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Incidenten dienen te worden gemeld voor zover hiervoor geen meldplicht bestaat op grond van andere bepalingen in de wet of onderliggende regelgeving.

 • 3 Onder incidenten die ernstig gevaar vormen voor en het vertrouwen kunnen schaden inde verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen, verstaat de raad van bestuur incidenten van een substantiële omvang. Van een substantiële omvang is sprake als consumentenbescherming als doelstelling van het kansspelbeleid in het geding is. Hiervan is in ieder geval sprake als het incident:

  • a. een groot aantal consumenten betreft;

  • b. in omvangrijke (potentiële) financiële schade voor consumenten resulteert of kan resulteren;

  • c. betrekking heeft op essentiële taken of werkzaamheden. De raad van bestuur verstaat daaronder in ieder geval taken of werkzaamheden als bedoeld in de toelichting bij artikel 11.1 Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand;

  • d. het vertrouwen van consumenten in de kansspelmarkt schaadt of kan schaden.

Artikel 4.3. Voorbeelden van incidenten

 • 1 Gedragingen of gebeurtenissen die de raad van bestuur aanmerkt als incidenten zijn in ieder geval – maar niet uitsluitend – de volgende situaties:

  • a. een ernstige inbreuk op, of ernstige storing van, een ICT-systeem, waaronder de systemen CDB en CRUKS, waarvan de vergunninghouder gebruikmaakt of dat ten dienste staat van de uitvoering van de activiteiten van de vergunninghouder;

  • b. de melding van een datalek met verlies van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • c. indien de eerlijkheid van het aangeboden spelaanbod in het geding is;

  • d. fraude met spelerstegoeden door een medewerker van de vergunninghouder of van een externe partij met wie de vergunninghouder samenwerkt;

  • e. reclame-uitingen via kanalen die gericht zijn op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en jongvolwassenen;

  • f. omvangrijke problemen met betalingstransacties en/of spelerstegoeden;

Artikel 4.4. Onverwijld informeren

 • 1 Onder onverwijld informeren van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, van het Besluit, met betrekking tot incidenten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit, verstaat de raad van bestuur dat de vergunninghouder de raad van bestuur binnen 72 uren informeert:

  • a. nadat het incident heeft plaatsgevonden, of;

  • b. nadat de vergunninghouder redelijkerwijze op de hoogte is gekomen van het incident.

 • 2 De vergunninghouder verstrekt in ieder geval:

  • a. De relevante feiten en omstandigheden van het incident;

  • b. de getroffen mitigerende maatregelen ter beperking of herstel van de schade door het incident;

  • c. de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen om herhaling te voorkomen.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden met de toelichting gepubliceerd en bekendgemaakt in de Staatscourant en treden in werking op 1 oktober 2021.

Artikel 5.2. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels informatieplicht.

Naar boven