Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties

[Regeling vervallen per 30-09-2023.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 14-09-2021 t/m 29-09-2023

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 6 september 2021, nr. WJZ/ 21203904, tot verlenen van tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor hulp in bijzondere situaties (Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Gezien de instemming van het Instituut Mijnbouwschade Groningen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • benadeelde: natuurlijk persoon die zich in een bijzondere situatie bevindt;

 • bijzondere situatie: bijzondere situatie, aangedragen door een burgemeester, de Nationale ombudsman of tot en met 31 december 2021 de Onafhankelijke Raadsman, waarin een benadeelde:

 • burgemeester: burgemeester van een gemeente in het effectgebied van het Groningenveld of de gasopslag bij Norg, zoals vastgesteld door het Instituut bij de uitoefening van zijn bevoegdheid op grond van artikel 2, derde lid, van de Tijdelijke wet Groningen, waarin de benadeelde woonachtig is;

 • Commissie bijzondere situaties: Commissie bijzondere situaties, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties;

 • hulp in bijzondere situaties: financiële en andersoortige bijstand die bijdraagt aan het oplossen of verlichten van de bijzondere situatie waarin een benadeelde zich bevindt;

 • Instituut: Instituut Mijnbouwschade Groningen, bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke wet Groningen;

 • Nationale ombudsman: Nationale ombudsman, bedoeld in artikel 2 van de Wet Nationale ombudsman;

 • Onafhankelijke Raadsman: in opdracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat werkzame Onafhankelijke Raadsman.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

 • 1 Aan het Instituut wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen en uitvoeren van besluiten over hulp in bijzondere situaties;

  • b. het nemen van beslissingen op bezwaar tegen die besluiten;

  • c. het voeren van verweer in beroepsprocedures tegen de beslissingen op bezwaar;

  • d. het voeren van hoger beroepsprocedures tegen uitspraken van de rechtbank; en

  • e. het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet hergebruik overheidsinformatie;

  • f. de afhandeling van interne klachten; en

  • g. de afhandeling van verzoeken van de Nationale ombudsman.

 • 2 Het Instituut verzoekt de Commissie bijzondere situaties om advies over hulp in bijzondere situaties.

 • 3 Het bedrag dat het Instituut tot en met 30 juni 2022 ten hoogste ter beschikking staat voor hulp in bijzondere situaties bedraagt € 3.000.000.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

 • 1 Het Instituut kan voor de aan hem op grond van dit besluit toekomende aangelegenheden ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan afzonderlijke leden van het Instituut. De afzonderlijke leden van het Instituut kunnen in zulks geval voor deze aangelegenheden ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de ambtenaren, werkzaam voor de organisatie van het IMG.

 • 2 Het Instituut kan voorts voor de aan hem op grond van dit besluit toekomende aangelegenheden ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de ambtenaren, werkzaam voor zijn organisatie.

 • 3 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging, alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • 4 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht of machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

 • 1 Het Instituut stelt een werkwijze vast, met inachtneming van het in dit besluit bepaalde en de korte termijn waarbinnen in sommige gevallen hulp dient te worden geboden, en publiceert deze werkwijze op zijn website.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

[Red: Wijzigt het Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2021.

 • 2 Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 september 2021, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 september 2021.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-09-2023]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 september 2021

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

S.A. Blok

Naar boven