Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021

[Regeling vervallen per 01-04-2022.]
Geraadpleegd op 01-02-2023.
Geldend van 31-08-2021 t/m 31-01-2022

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 augustus 2021, nr. VO/29020734, houdende regels voor de verstrekking van aanvullende en bijzondere bekostiging als tegemoetkoming voor scholen in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en vavo instellingen voor de organisatie en uitvoering van de maatregelen voor het eindexamen 2021 (Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, en 89, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 113, eerste lid en 120, eerste lid van de Wet op de expertisecentra, en de artikelen 2.2.3 en 2.2a.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op de aanvullende en bijzondere bekostiging die op grond van deze regeling wordt verstrekt.

Artikel 3. Doel van de aanvullende en bijzondere bekostiging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De minister verstrekt in 2021 aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van een school of instelling met als doel het bieden van extra ondersteuning aan kandidaten voorafgaand aan het examen en om tegemoet te komen aan de extra kosten die scholen en instellingen maken ten behoeve van:

  • a. het bieden van extra ondersteuning aan kandidaten ter voorbereiding op een eindexamen, staatsexamen, deelstaatsexamen of deeleindexamen;

  • b. het bieden van een tegemoetkoming ten behoeve van docenten die lesgeven aan kandidaten in de regio Noord of aan vavo-studenten aan instellingen met BRIN nummers 27DV, 04EU, 25LG, 25LU, 25PJ, 25PT, 25PW, 25PX, 25PZ, 25RA en 27YU; en

  • c. het bieden van een tegemoetkoming voor het organiseren, begeleiden; en corrigeren van een extra herkansing voor kandidaten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid verstrekt de minister in 2021 bijzondere bekostiging aan het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de WEC ten behoeve van:

  • a. het bieden van extra ondersteuning aan kandidaten ter voorbereiding op een eindexamen, staatsexamen, deeleindexamen of deelstaatsexamen; en

  • b. het bieden van een tegemoetkoming voor het organiseren, begeleiden en corrigeren van een extra herkansing voor kandidaten.

Artikel 4. Beschikbare middelen per kandidaat en verdeling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 In 2021 ontvangt het bevoegd gezag van een school of instelling in het kader van deze regeling:

  • a. voor het doel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a en van onderdeel c:

   • 1°. een bedrag van € 339,– per kandidaat, wanneer het een school betreft die op grond van artikel 3 van de Regeling leerplusarrangement vo in maart 2021 aanvullende bekostiging heeft ontvangen; of

   • 2°. een bedrag van € 251,– per kandidaat, wanneer het een school of instelling betreft die niet onder 1° valt.

  • b. voor het doel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, een bedrag van € 157,– per kandidaat;

  • c. voor het doel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, een bedrag van:

   € 223,– per kandidaat die daadwerkelijk een extra herkansing doet, en waarvan de benodigde gegevens door het bevoegde gezag uiterlijk 8 september 2021 in het register onderwijsdeelnemers zijn geregistreerd. Voor extra herkansingen die na deze datum worden vastgelegd vindt geen bekostiging plaats.

  • d. voor het doel, bedoeld in artikel 3, tweede lid, een bedrag van € 389,– per kandidaat.

 • 2 De bedragen die het bevoegd gezag ontvangt worden afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Verstrekking, vaststelling en betaling

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Aanvullende en bijzondere bekostiging op grond van deze regeling wordt ambtshalve verstrekt.

 • 2 De aanvullende bekostiging voor instellingen, de bijzondere bekostiging voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en voor scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, wordt uiterlijk in de maand december van 2021 vastgesteld en ineens betaald.

 • 6 De aanvullende bekostiging voor scholen voor voortgezet onderwijs, voor zover het artikel 4, eerste lid, onder c betreft, wordt uiterlijk in de maand juni 2022 vastgesteld en betaald.

Artikel 6. Verantwoording aanvullende en bijzondere bekostiging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De aanvullende en bijzondere bekostiging kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2 De aanvullende en bijzondere bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening bevat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Naar boven