Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken

[Regeling vervalt per 31-12-2023.]
Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 augustus 2021, kenmerk 3229807-1007502-LZ, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering in het kader van het experiment domein-overstijgend samenwerken (Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • cliënt: door middel van een gevalideerd screeningsinstrument geselecteerd, thuiswonend, kwetsbaar persoon met een hulpvraag die één van de financieringsdomeinen overstijgt en waarvoor, in het kader van deelname aan het experiment, meerkosten worden gemaakt;

 • domein-overstijgend samenwerken: samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders, ter uitvoering van het experiment, zoals vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst;

 • experiment: door middel van domein-overstijgend samenwerken en onder begeleiding van een centraal persoon zorgen dat een cliënt gebruik kan maken van zorg die wordt gedekt door een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1 van de Zorgverzekeringswet en daarnaast een voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of informele ondersteuning, zodanig dat op een verantwoorde manier, later of geen gebruik wordt gemaakt van zorg op basis van de Wet langdurige zorg;

 • financieringsdomeinen: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg;

 • gemeente: gemeente Ede, gemeente Dongen of gemeente Hoogeveen;

 • meerkosten: door een valide monitor gestaafde kosten die ten behoeve van een cliënt die deelneemt aan het experiment worden gemaakt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst tussen de partijen die domein-overstijgend samenwerken, die invulling geeft aan de randvoorwaarden waaronder uitvoering gegeven wordt aan het experiment;

 • uitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 15a van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 4. Hoogte van de uitkering

De uitkering bestaat uit een bedrag van € 2.725,– per cliënt en bedraagt per gemeente ten hoogste:

a. gemeente Ede

€ 817.500,–

b. gemeente Dongen

€ 436.000,–

c. gemeente Hoogeveen

€ 545.000,–

Artikel 6. Verlening en bevoorschotting

 • 1 De Minister neemt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot verlening van een uitkering een besluit.

 • 2 Het besluit tot verlening vermeldt in elk geval voor welke activiteiten de uitkering verleend wordt, het bedrag van de uitkering, de periode waarvoor de uitkering wordt verleend en de wijze waarop de verantwoording plaatsvindt.

 • 3 De Minister verleent bij het besluit tot verlening van de uitkering een voorschot van 100% waarvan 62,5% in het kalenderjaar 2021 en 37,5% in het kalenderjaar 2022 in één keer wordt uitbetaald.

Artikel 7. Verplichtingen verbonden aan de uitkering

 • 1 De gemeente meldt onverwijld schriftelijk aan de Minister indien aannemelijk is geworden dat de activiteiten waarvoor een uitkering is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht.

 • 2 De gemeente informeert de Minister op verzoek over de voortgang van de activiteiten waarvoor een uitkering is verleend.

Artikel 8. Verantwoording

 • 2 De gemeente vraagt uiterlijk op 15 juli na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend zijn verricht, de vaststelling aan door verantwoordingsinformatie aan de Minister te verstrekken op de wijze bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Vaststelling van de uitkering

 • 1 De Minister besluit binnen 38 weken na ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 8, over de vaststelling van de uitkering.

 • 2 Indien de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend zijn verricht en daarnaast volledig is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de uitkering, wordt de uitkering vastgesteld tot ten hoogste het bedrag dat is bepaald in het besluit tot verlening.

Artikel 10. Hardheidsclausule

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Naar boven