Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit

Geraadpleegd op 01-06-2023.
Geldend van 24-07-2021 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, d.d. 14 juli 2021 kenmerk 2021 140356, houdende de instelling van de paritaire commissie advisering ontheffing geheimhoudingsplicht artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel artikel 67 van de Invorderingswet 1990 in het kader van fiscale integriteit (Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3. Taak

 • 1 De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris te adviseren over het al dan niet verlenen van een gevraagde ontheffing ten aanzien van een ambtenaar.

 • 2 De Commissie adviseert de in het eerste lid bedoelde ontheffing te verlenen als sprake is van een vermoeden van een ernstige integriteitschending als bedoeld in het Personeelsreglement Financiën. In haar advies houdt de Commissie rekening met de belangen van de werkgever en het ministerie bij het nastreven van een integere overheidsorganisatie, de ernst van de gedraging, het belang van de betrokken ambtenaar bij geheimhouding en het algemene belang van de fiscale geheimhouding.

 • 3 De Commissie beslist over het advies in voltalligheid.

 • 4 De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen en adviseert binnen vier weken nadat de adviesaanvraag door de Commissie is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.

 • 5 De Commissie draagt jaarlijks zorg voor geanonimiseerde publicatie van de adviezen. Publicatie geschiedt binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en vervanging

 • 1 De Commissie telt drie leden en is als volgt samengesteld:

  • a. Een lid voorgedragen door de SG met expertise op het gebied van het integriteitsbeleid van het ministerie;

  • b. Een lid voorgedragen door de SG met expertise op het gebied van de fiscale wet- en regelgeving;

  • c. Een lid voorgedragen door de medezeggenschap en de vakbonden gezamenlijk met expertise op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 • 2 Als lid van de commissie worden benoemd:

  • a. als lid bedoeld in het eerste lid, onderdeel a: mr. A.C. Siemons;

  • b. als lid bedoeld in het eerste lid, onderdeel b: mr. F. Schippers;

  • c. als lid bedoeld in het eerste lid, onderdeel c: mr. J.P. Matze.

 • 3 Elk lid kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger.

 • 4 De SG draagt de leden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en hun plaatsvervangers ter benoeming dan wel ter vervanging voor aan de Staatssecretaris. De medezeggenschap en vakbonden gezamenlijk dragen het lid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en zijn plaatsvervanger ter benoeming dan wel ter vervanging voor aan de Staatssecretaris.

 • 5 Indien in voorkomend geval uit feiten en of omstandigheden blijkt dat een lid van de Commissie zelf direct of indirect betrokkenheid heeft bij een adviesaanvraag, dan zal hij zich onverwijld laten vervangen door zijn plaatsvervanger en zich onthouden van enige bemoeienis ten aanzien van de adviesaanvraag.

 • 6 De benoeming geschiedt voor de eerste periode na instelling van de Commissie voor de duur van vier jaar, en daarna telkens voor de duur van vier jaar. De leden en plaatsvervangers kunnen slechts eenmaal herbenoemd worden.

 • 7 De leden en plaatsvervangers hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 8 De leden en plaatsvervangers kunnen op eigen verzoek, wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden worden geschorst en ontslagen door de Staatssecretaris.

Artikel 5. Advies

 • 1 Het advies is ondertekend door een van de leden en met redenen omkleed.

 • 2 Het advies wordt uitgebracht aan de Staatssecretaris en in kopie aan de inspecteur verstrekt.

 • 3 Het advies van de Commissie wordt bij de beslissing van de Staatssecretaris gevoegd.

Artikel 6. Secretariaat

 • 1 De Commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2 De secretaris zorgt voor inhoudelijke advisering aan en ondersteuning van de commissie. De secretaris verzorgt tevens het secretariaat.

 • 3 De secretaris is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Commissie.

 • 4 Op verzoek van de Commissie wordt zorg gedragen voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de Commissie.

Artikel 7. Werkwijze

 • 1 De Commissie stelt de eigen werkwijze vast met inachtneming van de bepalingen van dit besluit. Bij het vaststellen van de werkwijze geeft de Commissie in ieder geval invulling aan de in acht te nemen adviestermijn in geval een adviesaanvraag aanleiding geeft tot onverwijlde advisering.

 • 2 De Commissie is bevoegd gedurende haar onderzoek aanvullende vragen te stellen aan de inspecteur en/of de ontvanger, indien zij dat dienstig acht aan haar opdracht. Zij stelt daarbij in redelijkheid de termijnen vast voor de beantwoording.

 • 3 De Commissie brengt per kalenderjaar een rapportage uit, waarin onder meer verantwoording wordt afgelegd over de werkwijze en inzicht wordt gegeven over de aantallen adviesaanvragen en uitgebrachte adviezen.

 • 4 De Commissie verstrekt de SG, de medezeggenschap en vakbonden een afschrift van de rapportage.

 • 5 De Commissie, de SG, de medezeggenschap en de vakbonden bespreken de rapportage in een periodiek gezamenlijk overleg.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

 • 1 De leden van de Commissie ontvangen uitsluitend niet tot personen herleidbare informatie.

 • 2 De leden van de Commissie behandelen de informatie waarover zij de beschikking krijgen in het kader van de uitvoering van de taak van de Commissie, strikt vertrouwelijk. Dit geldt in ieder geval voor de gevallen zoals beschreven in artikel 3, vijfde lid en artikel 7, derde, vierde en vijfde lid van dit Besluit.

Artikel 9. Dossier Commissie

De adviezen en de dossiers van de Commissie worden jaarlijks na afronding van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk overgedragen aan het vertrouwelijke archief van het ministerie.

Artikel 10. Vergoeding

 • 1 Aan een lid van de Commissie wordt een vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op salarisschaal 18, trede 10 van paragraaf 6.3 van de cao Rijk 2020 respectievelijk de daaropvolgende cao’s, en de arbeidsduurfactor bepaald op 8/36.

 • 2 Aan een plaatsvervangend lid van de Commissie wordt toegekend een vergoeding per vergadering als bedoeld in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Deze vergoeding bedraagt 3% van salarisschaal 16, trede 0 van paragraaf 6.3 van de cao Rijk 2020 respectievelijk de daaropvolgende cao’s.

 • 3 Een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit wordt geëvalueerd of de in het eerste lid opgenomen arbeidsduurfactor passend is in relatie tot de werkzaamheden van de Commissie. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan aanpassing van de arbeidsduurfactor, genoemd in het eerste lid, plaatsvinden.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit.

De Staatssecretaris van Financiën- Fiscaliteit en Belastingdienst,

J.A. Vijlbrief

Naar boven