Beleidsregels openbaarmaking VVKOA

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 21-07-2021 t/m heden

Beleidsregels openbaarmaking informatie over vergunningen en vergunninghouders Kansspelen op afstand (Beleidsregels openbaarmaking VVKOA), kenmerk 01.243.714

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikelen 31a, eerste lid, en 31d, eerste en tweede lid, van de Wet op de kansspelen en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur,

besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Artikel 1. Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2. Openbaarmaking

  • 1 De raad van bestuur maakt openbaar:

    • a. de vergunning en de wijziging van de vergunning, waaronder mede wordt verstaan de intrekking en schorsing van de vergunning;

    • b. de bij de vergunning behorende aanvullende voorschriften en wijzigingen daarvan;

    • c. de bij de vergunning behorende domeinnamen, merknamen en applicatienamen.

  • 2 De raad van bestuur maakt de motivering van de bij de vergunning behorende aanvullende voorschriften niet openbaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant en treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels openbaarmaking VVKOA.

Den Haag, 6 juli 2021

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

B.C.M. van Buchem

Plaatsvervangend voorzitter

Naar boven