Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 10-07-2021 t/m 17-11-2021

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2021, nr. 2021-0000353518, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie aan woningcorporaties in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen ten behoeve van een tegemoetkoming aan hun huurders en verduurzaming, onderhoud en verbetering van hun bezit (Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Subsidieverstrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag van de woningcorporatie subsidie aan die woningcorporatie, voor:

  • a. een tegemoetkoming van € 750 per huurder van die woningcorporatie, voor zover zij huurder zijn van een verblijfsobject dat:

   • 1°. eigendom is van de woningcorporatie;

   • 2°. bestemd of mede bestemd is voor bewoning; en

   • 3°. gelegen is in een postcodegebied waarbinnen het instituut schade door waardedaling vergoedt, of postcodegebied 9679, 9681 of 9682; en

  • b. de kosten van verduurzaming, voor onderhoud of voor verbetering van een gebouw van die woningcorporatie, voor zover dat gebouw:

   • 1°. bestemd of mede bestemd is voor bewoning;

   • 2°. gelegen is in een postcodegebied waarbinnen het instituut schade door waardedaling vergoedt, of postcodegebied 9679, 9681 of 9682; en

   • 3°. geen deel uitmaakt van het versterkingsprogramma.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor de woningcorporatie:

  • a. Acantus: € 18.617.139;

  • b. De Delthe: € 2.878.037;

  • c. Groninger Huis: € 22.452.805;

  • d. De Huismeesters: € 5.859.044;

  • e. Lefier: € 24.306.281;

  • f. Marenland: € 11.558.484;

  • g. Nijestee: € 6.188.551;

  • h. Patrimonium: € 4.602.799;

  • i. Stichting Uithuizer Woningbouw: € 3.902.597;

  • j. Wierden en Borgen: € 27.014.416;

  • k. Wold en Waard: € 46.337; en

  • l. Woonzorg Nederland: € 7.573.510.

 • 3 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt verstrekt per verblijfsobject zoals dat bestond op 1 juli 2021 en per hoofdhuurder die op 1 juli 2021 de hoofdhuurder van dat verblijfsobject was.

 • 4 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt verstrekt per verblijfsobject zoals dat bestond op 1 juli 2021.

Artikel 3. De aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan worden ingediend tot en met 30 november 2021.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bevat in ieder geval:

  • a. het bankrekeningnummer waarop het subsidiebedrag dient te worden gestort, inclusief een bewijs dat de bankrekening op naam van de aanvrager staat; en

  • b. indien van toepassing, het inschrijfnummer van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4. Subsidiabele kosten bij verduurzaming

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De subsidiabele kosten voor verduurzaming zijn de kosten voor verduurzaming van het gebouw en, voor zover relevant, met inbegrip van bijgebouwen op het erf van de aanvrager. Maatregelen met betrekking tot goederen die tot de inboedel behoren komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5. Subsidiabele kosten voor onderhoud

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De subsidiabele kosten voor onderhoud zijn de kosten voor onderhoud in of aan het gebouw en, voor zover relevant, met inbegrip van bijgebouwen op het erf van de aanvrager. Maatregelen met betrekking tot goederen die tot de inboedel behoren komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6. Subsidiabele kosten voor verbetering

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De subsidiabele kosten voor verbetering van het gebouw zijn de kosten voor verbeteringen in of aan het gebouw en, voor zover relevant, met inbegrip van bijgebouwen op het erf van de aanvrager. Maatregelen met betrekking tot goederen die tot de inboedel behoren komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7. Verstrekking van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Een subsidie op grond van artikel 2, eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een vast bedrag, met toepassing van artikel 17 van het Kaderbesluit.

Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De minister kan met betrekking tot de subsidie, verstrekt op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, op verzoek van de aanvrager de in de beschikking tot subsidieverlening vermelde datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht met ten hoogste 12 maanden verlengen, indien sprake is van onvoorziene omstandigheden op grond waarvan het aannemelijk is dat niet aan de gestelde termijn kan worden voldaan.

 • 2 De subsidieontvanger houdt alle facturen en betalingsbewijzen beschikbaar voor de activiteiten waarvoor de subsidie is vastgesteld gedurende drie jaar na vaststelling van de subsidie. De minister kan gedurende deze drie jaar op elk moment verzoeken om deze gegevens.

Artikel 9. Horizonbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen om subsidies die voor deze datum zijn ingediend.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven