Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)

Geraadpleegd op 01-10-2022.
Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister voor Medische Zorg van 28 juni 2021 tot vaststelling van het Specifiek Interventiebeleid Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)

1. Onderwerp

Het Specifiek Interventiebeleid Tatoeëren en piercen beschrijft de klasseindeling en interventies voor specifieke overtredingen in het subdomein tatoeëren en piercen en geeft daarmee invulling aan het Algemeen Interventiebeleid NVWA-IB02.

Overtredingen in het subdomein tatoeëren en piercen, waarin dit document niet voorziet, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Divisie Regie & expertise van de Directie Handhaven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

2. Begrippen

2.1. Definities

Hieronder is een aantal specifieke definities opgenomen in aanvulling op de definities en begrippen uit het Algemeen Interventiebeleid NVWA-IB02.

Ernstig letsel / ernstige gezondheidsschade1

Alle vormen van verwonding of ziekte die ingrijpende en nadelige, mogelijk blijvende gevolgen hebben voor personen en waarvoor professionele medische behandeling nodig is. Hieronder wordt mede verstaan zwaar lichamelijk letsel / gezondheidsschade en lichamelijk letsel / gezondheidsschade zoals bedoeld in artikel 82 resp. artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht.

Letsel / gezondheidsschade

Alle vormen van verwonding of ziekte die geringe nadelige gevolgen hebben voor personen en waarvoor geen professionele medische behandeling nodig is.

Meetonzekerheid

De meetonzekerheid geeft de onzekerheid (spreiding) van een bepaalde gemeten waarde van een grootheid aan.

Risico

Risico is het product van kans (op letsel of gezondheidsschade) en ernst van het effect (ernst van het letsel of de gezondheidsschade.

3. Werkwijze

3.1. Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het Algemeen Interventiebeleid NVWA-IB02.

Als gevolg van onveilige producten of diensten kan direct letsel en/of gezondheidsschade ontstaan, maar het letsel of de gezondheidsschade kan ook pas na verloop van tijd optreden. In bijzonder geldt dat voor gezondheidsschade ten gevolge van chemische of microbiologische gevaren. Uitgangspunt van het Specifiek Interventiebeleid Tatoeëren en piercen is dat de ernst van de mogelijke gevolgen van een tekortkoming aan een product of van een dienst bepalend is voor de indeling van de overtreding in klassen, ongeacht of die gevolgen direct of pas na verloop van tijd optreden.

Tenzij in dit Specifiek Interventiebeleid anders is bepaald, geldt het volgende:

  • Er is sprake van een klasse A of B overtreding wanneer een tekortkoming ten opzichte van een wettelijke eis aan een product dat wordt verhandeld of een dienst die wordt verleend in een realistisch scenario tot ernstig letsel of ernstige gezondheidsschade kan leiden. Voor de keuze tussen klasse A of klasse B, zie 4.1 in het Algemeen Interventiebeleid NVWA-IB02;

  • Er is sprake van een klasse C overtreding wanneer een tekortkoming ten opzichte van een wettelijke eis aan een product dat wordt verhandeld of een dienst die wordt verleend in een realistisch scenario tot letsel of gezondheidsschade kan leiden.

  • Er is sprake van een klasse D overtreding wanneer een tekortkoming ten opzichte van een wettelijke eis aan een product dat wordt verhandeld of een dienst die wordt verleend in een realistisch scenario gering letsel of gezondheidsschade kan veroorzaken.

Een aantal normen zijn in 2 of meer overtredingsklassen (B, C en/of D) ingedeeld, omdat de mogelijkheid tot beoordeling van de ernst van de overtreding afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. De inspecteur zal op basis van de feiten en omstandigheden de overtredingsklasse hanteren die behoort bij de ernst van de mogelijke gezondheidsschade.

In de bijlage is de klasseindeling van de meest voorkomende overtredingen in het subdomein tatoeëren en piercen opgenomen.

3.2. Het bepalen van interventies bij een overtreding

3.2.1. Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Warenwet worden doorgaans bestuurlijk beboet. In voorkomende gevallen kan echter ook proces-verbaal worden opgemaakt. Aan het Openbaar Ministerie worden slechts overtredingen voorgelegd indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven. De NVWA treedt met name in overleg met het Openbaar Ministerie over mogelijke gevallen van:

  • a. moedwillig begane overtredingen (opzettelijk, calculerend gedrag);

  • b. bij incidenten waarbij personen letsel hebben opgelopen;

  • c. frauduleus handelen;

  • d. stelselmatige overtredingen.

Ook worden aan het Openbaar Ministerie overtredingen voorgelegd indien daarvoor op basis van de Wet op de economische delicten een hogere geldboete kan worden opgelegd dan de voorziene bestuurlijke boete, en:

  • * indien de opzettelijke of roekeloze overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft óf

  • * de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economisch voordeel (artikel 32a, derde lid, Warenwet).

Strafrechtelijke afdoening is niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventie bij eerste overtreding’ en ‘interventie bij herhaalde overtreding’ in de interventiematrix van dit document vermelden voornamelijk de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces-verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Behoudens een aantal specifieke gevallen is op voorhand niet in de interventiematrix aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op de inhoud van de interventiematrix.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces-verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

3.2.2. Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Bij een overtreding wordt in alle gevallen de instructie gegeven om zo snel mogelijk een einde te maken aan de overtredingstoestand en de nodige corrigerende actie(s) uit te voeren. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt, verschilt van geval tot geval. Een voorbeeld van een corrigerende interventie die kan worden opgelegd, is het uit de markt halen van onveilige tatoeagekleurstoffen.

Generieke corrigerende interventie

Mocht de overtreder ondanks een of meer specifieke corrigerende interventies nieuwe overtredingen blijven begaan die in ernst, aantal en tijdsbestek ingrijpen rechtvaardigen kan worden overgegaan tot een generieke corrigerende interventie. Hiertoe kan ook meteen worden overgegaan als er weliswaar nog geen (herhaalde) specifieke corrigerende interventie is opgelegd, maar er op voorhand aanwijzingen zijn dat deze onvoldoende tot naleving zullen leiden.

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met en na akkoord van het afdelingshoofd.

3.3. Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding binnen de context van het toezichtdomein tatoeëren en piercen, wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding van dezelfde wetgeving wordt vastgesteld, waarbij een zelfde of een ander product betrokken is dat (of dienst betrokken is die) dezelfde of een soortgelijke tekortkoming vertoont als waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van 3 jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een (her)inspectie kunnen meerdere overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen binnen het domein tatoeëren en piercen geconstateerd worden. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het Algemeen Interventiebeleid. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt dat er, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, wordt uitgegaan van maximaal 5 overtredingen per overtreder, per controlemoment.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een herinspectie worden uitgevoerd. Een herinspectie volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om binnen de tijdens de eerdere inspectie aangegeven termijn na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties binnen twee jaar vijf overtredingen zijn geconstateerd, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

3.4. Internettoezicht

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen gegevens bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite vorderen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder, bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Is er sprake van herhaling, dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

5. Divers

Vervanging

Deze beleidsregel is een afsplitsing van het op 15 juni 2017 vastgestelde Specifiek Interventiebeleid productveiligheid (IB02-SPEC 45, versie 07). Het deel van de beleidsregel IB02-45, versie 07 dat betrekking heeft op tatoeëren en piercen vervalt bij inwerkingtreding van deze beleidsregel. Ten opzichte van dat Specifiek Interventiebeleid zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen voor tatoeëren en piercen vollediger en eenduidiger geformuleerd. Het hoofddocument en de bijlages zijn ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)’.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 01 augustus 2021.

Bijlages

Bijlage 1 bij IB02-SPEC 59, versie 1: Tabel Tatoeëren en piercen

Bijlage 2 bij IB02-SPEC 59, versie 1: Tabel Tatoeagekleurstoffen

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

namens deze:

M.A. Ruys

De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bijlage 1. bij IB02-SPEC 59, versie 1: Tabel Tatoeëren en piercen

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

59R000110

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een tatoeage of piercing, anders dan in een oorlel, wordt niet aangebracht bij: 1. een persoon die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt en 2. een persoon die twaalf jaren of ouder is maar de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt en die bij het aanbrengen van de tatoeage of piercing niet wordt vergezeld van zijn wettige vertegenwoordiger in burgerlijke zaken.

Warenwet, artikel 24, eerste en tweede lid

 

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R000210

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een tepelpiercing bij meisjes, een genitale piercing en/of een tatoeage op hoofd, hals, polsen of handen wordt niet aangebracht bij een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 10

Warenwet, artikel 24, eerste en tweede lid

 

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R000520

Eenieder

Het is verboden het aanbrengen van een tatoeage of piercing aan te prijzen, tenzij:

a. aan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon ten behoeve van wie het aanprijzen plaatsvindt het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal op grond van een krachtens deze wet verleende vergunning is toegestaan; of

b. krachtens deze wet voor het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal geen vergunning noodzakelijk is.

Warenwet, artikel 24, vijfde lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R001110

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer beschikt over een vergunning van de Minister voor Medische Zorg voor het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal voor de ruimte waar het gebruik plaatsvindt of voor dat gebruik is ingericht, behalve a. wanneer uitsluitend piercingmateriaal wordt gebruikt om een oorlel te piercen of b. ter gelegenheid van een onderzoek dat plaatsvindt in het kader van een vergunningaanvraag, of c. wanneer het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal plaatsvindt in het kader van een evenement waarvoor vrijstelling is verleend.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 3, eerste en tweede lid

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen, artikel 2 en 3

De vergunning is niet aangevraagd en/of niet afgegeven.

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R001120

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer beschikt over een vergunning van de Minister voor Medische Zorg voor het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal voor de ruimte waar het gebruik plaatsvindt of voor dat gebruik is ingericht, behalve a. wanneer uitsluitend piercingmateriaal wordt gebruikt om een oorlel te piercen of b. ter gelegenheid van een onderzoek dat plaatsvindt in het kader van een vergunningaanvraag,of c. wanneer het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal plaatsvindt in het kader van een evenement waarvoor vrijstelling is verleend.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 3, eerste en tweede lid

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2 Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen, artikel 2 en 3

De ondernemer had verzuimd om een verlenging van een eerder verleende vergunning aan te vragen en beschikte daardoor niet over de vereiste vergunning

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002110

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal op zodanige wijze geschiedt, dat daardoor geen gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) De naaldcontainer is gevuld tot boven de aangegeven lijn, waarbij er zelfs naalden boven de container uitsteken en er een gevaar bestaat voor prikincidenten

2) Naalden in gebruik zijn niet voor eenmalig gebruik, of de THT-datum is niet leesbaar of verstreken

3) Materialen in gebruik zijn niet per stuk verpakt, of de THT-datum is niet leesbaar of verstreken

4) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002120

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal op zodanige wijze geschiedt, dat daardoor geen gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) De naaldcontainer is niet voorzien van UN-keur

2) De naaldcontainer is gevuld tot boven de aangegeven lijn, of de volle naaldcontainers worden niet afgevoerd als 'specifiek afval', maar er steken geen naalden uit

3) Naalden op voorraad zijn niet voor eenmalig gebruik, of de verpakking is beschadigd, of zijn niet juist opgeslagen of de THT-datum is niet leesbaar of verstreken

4) Materialen op voorraad zijn niet per stuk verpakt, of de verpakking is beschadigd, of niet juist opgeslagen of de THT-datum is onleesbaar of verstreken

5) Sieraden en toebehoren zijn niet per stuk verpakt of de verpakking is beschadigd, of zijn niet juist opgeslagen of de THT-datum is niet leesbaar of verstreken

6) Aftercarezalven worden gebruikt die hiervoor niet zijn toegestaan, of dezelfde verpakking aftercarezalf wordt gebruikt voor meerdere klanten

7) Het onderhoud van de autoclaaf is niet binnen één jaar of (aantoonbaar) volgens het voorschrift van de fabrikant uitgevoerd

8) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002130

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal op zodanige wijze geschiedt, dat daardoor geen gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een gering (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) De autoclaaf is niet is opgenomen in de voor de locatie verstrekte vergunning

2) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm niet resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

D

Gering (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

nalevingshulp

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

59R002210

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal geschiedt in een ruimte die in zodanige staat is en zodanig is ingericht, dat daardoor geen gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) Zes of meer afwijkingen van de norm ten aanzien van de ingerichte ruimte die als losse afwijking zijn ingedeeld als klasse C of D overtreding.

2) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002220

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal geschiedt in een ruimte die in zodanige staat is en zodanig is ingericht, dat daardoor geen gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) Behandelstoel of -tafel is van absorberend en/of niet goed schoon te maken materiaal.

2) Wanden, vloeren en meubilair binnen 2 meter van de behandelplek zijn van absorberend en niet glad materiaal en/of niet goed schoon te maken.

3) Een afvalbak waarbij het deksel steeds moet worden aangeraakt met de handen.

4) Afwezigheid van een duidelijk te herkennen EHBO-trommel met tenminste snelverband en wondpleisters.

5) Geen handenwasgelegenheid (niet zijnde de handenwasgelegenheid bij het toilet) in de behandelruimte.

6) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002230

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal geschiedt in een ruimte die in zodanige staat is en zodanig is ingericht, dat daardoor geen gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een gering (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) Huisdieren in de behandelruimte.

2) Rook in de behandelruimte.

3) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm niet resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

D

Gering (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

nalevingshulp

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

59R002320

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat de personen die werkzaam zijn in de ruimte, bedoeld in onderdeel b, een zeer goede persoonlijke hygiëne betrachten en waar nodig met het oog op de veiligheid en gezondheid van de mens, beschermende kleding dragen.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) Geen aanwezigheid en gebruik van wegwerphanddoekjes.

2) Gebruik van handschoenen, die niet voldoen aan NEN-EN 374, NEN-EN 420 én NEN-EN 455.

3) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002330

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat de personen die werkzaam zijn in de ruimte, bedoeld in onderdeel b, een zeer goede persoonlijke hygiëne betrachten en waar nodig met het oog op de veiligheid en gezondheid van de mens, beschermende kleding dragen.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een gering (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

Hieronder vallen:

1) Gebruik van handschoenen anders dan gemaakt van poedervrije latex of nitril

2) Alle andere situaties waarbij de geconstateerde afwijking van de norm niet resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

D

Gering (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002410

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat personen, als bedoeld in onderdeel c, tatoeage- of piercingmateriaal niet gebruiken, indien daarbij ten gevolge van verwondingen of huidziekten gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R002420

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

Een ondernemer draagt er zorg voor dat personen, als bedoeld in onderdeel c, tatoeage- of piercingmateriaal niet gebruiken, indien daarbij ten gevolge van verwondingen of huidziekten gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan.

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R003120

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

De ondernemer draagt er zorg voor dat in de ruimte waar tatoeage- of piercingmateriaal wordt gebruikt, schriftelijke informatie voorhanden is over het gebruik van het materiaal, betreffende de gevaren voor infecties en andere complicaties.

Warenwetregeling tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, artikel 6, tweede lid en artikel 9

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R003220

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

De ondernemer draagt er zorg voor dat in de ruimte waar tatoeage- of piercingmateriaal wordt gebruikt, schriftelijke informatie voorhanden is over het verzorgen van de verwondingen die ontstaan door het gebruik van het materiaal.

Warenwetregeling tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, artikel 6, tweede lid en artikel 9

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R003320

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

De ondernemer draagt er zorg voor dat in de ruimte waar tatoeage- of piercingmateriaal wordt gebruikt, schriftelijke informatie voorhanden is over de risico’s van het gebruik van het materiaal bij gezondheidsklachten.

Warenwetregeling tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, artikel 6, tweede lid en artikel 9

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R003420

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

De ondernemer draagt er zorg voor dat degene ten aanzien van wie het tatoeage- of piercingmateriaal zal worden gebruikt, tijdig voor dat gebruik in kennis wordt gesteld van de schriftelijke informatie die voorhanden moet zijn.

Warenwetregeling tatoeëren en piercen, artikel 6, tweede lid,

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, artikel 6, tweede lid en artikel 9

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R003520

Ondernemer / tatoeëerder, piercer

De ondernemer draagt er zorg voor dat indien de persoon ten aanzien van wie het tatoeage- of piercingmateriaal wordt gebruikt, wordt vergezeld van zijn wettige vertegenwoordiger, dat ook die persoon tijdig voor dat gebruik in kennis wordt gesteld van de schriftelijke informatie die voorhanden moet zijn.

Warenwetregeling tatoeëren en piercen, artikel 6, derde lid,

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, artikel 6, tweede lid en artikel 9

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

*Waarschuwing

* Nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

Bijlage 2. bij IB02-SPEC 59, versie 1: Tabel Tatoeagekleurstoffen

EXTERN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

59R005110

Een ieder

Tatoeagekleurstoffen zijn zodanig samengesteld, hebben een zodanige hoedanigheid en eigenschappen en zijn van zodanige vermeldingen voorzien, dat zij bij een gelet op hun bestemming redelijkerwijs te verwachten gebruik, geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens opleveren.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 3

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005120

Een ieder

Tatoeagekleurstoffen zijn zodanig samengesteld, hebben een zodanige hoedanigheid en eigenschappen en zijn van zodanige vermeldingen voorzien, dat zij bij een gelet op hun bestemming redelijkerwijs te verwachten gebruik, geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens opleveren.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 3

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

De geconstateerde afwijking van de norm resulteert in een (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid.

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005210

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien zij geen stoffen bevatten die de in bijlage I bij het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen genoemde aromatische aminen kunnen vormen.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005310

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien zij geen stoffen bevatten die voorkomen in bijlage II bij het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b,

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005410

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien zij geen stoffen bevatten die voorkomen in bijlage II van de cosmeticaverordening.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder c

Verordening (EG) nr. 1223/2009, bijlage II

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005510

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien zij geen stoffen bevatten die worden aangeduid in de voorwaardenkolom g van bijlage IV van de cosmeticaverordening.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder d

Verordening (EG) nr. 1223/2009, bijlage IV

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005610

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien zij geen stoffen bevatten die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld in categorie 1A, 1B en 2 in deel 3 van bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder e

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005720

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien zij geen conserveermiddelen bevatten.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder f

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005810

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien deze steriel zijn, tenzij het een voor applicatie bij een en dezelfde persoon bereide en gerede hoeveelheid tatoeagekleurstof betreft.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder g Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, tweede lid

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

X – meetonzekerheid ≥ 100 cfu/ml

B

Ernstig (risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005820

Een ieder

Onverminderd artikel 3, worden tatoeagekleurstoffen uitsluitend verhandeld indien deze steriel zijn, tenzij het een voor applicatie bij een en dezelfde persoon bereide en gerede hoeveelheid tatoeagekleurstof betreft.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, eerste lid, aanhef en onder g Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 4, tweede lid

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

X – meetonzekerheid > 10 cfu/ml < 100 cfu/ml

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R005920

Handelaar/Producent

Kleurstoffen zijn voorzien van een vermelding van de naam of handelsnaam en het adres of de vestigingsplaats van de fabrikant of persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de kleurstof binnen het grondgebied waarop het Verdrag van de Europese Unie dan wel de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is, met dien verstande dat de vermelding mag worden afgekort voor zover de afkorting de identificatie van de onderneming redelijkerwijs niet belemmert.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006020

Handelaar/Producent

Kleurstoffen zijn voorzien van een vermelding van de datum van minimale houdbaarheid, voorafgegaan door de woorden: «ten minste houdbaar tot».

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006120

Handelaar/Producent

Kleurstoffen zijn voorzien van een vermelding van de gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, eerste lid, aanhef en onder c

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006220

Handelaar/Producent

Kleurstoffen zijn voorzien van een vermelding van het batch- of codenummer die het mogelijk maakt een partij kleurstoffen te identificeren.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, eerste lid, aanhef en onder d

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006320

Handelaar/Producent

Kleurstoffen zijn voorzien van een vermelding van de ingrediënten in volgorde van afnemend gewicht op het tijdstip van verwerking waarbij de lijst wordt voorafgegaan door het woord «ingrediënten».

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, eerste lid, aanhef en onder e

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006420

Handelaar/Producent

De in artikel 5, eerste lid, genoemde vermeldingen worden duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar op de houder en de eventuele verpakking daarvan aangebracht.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, tweede lid, gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid,

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006520

Handelaar/Producent

Indien de houder een eigen verpakking heeft, wordt de vermelding van de ingrediënten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel e, uitsluitend op die verpakking aangebracht.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, derde lid, gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid,

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006620

Handelaar/Producent

Indien het redelijkerwijs onmogelijk is de vermelding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, op de houder of de verpakking daarvan aan te brengen, wordt deze aangebracht op een bijsluiter. Op de houder en de mogelijke verpakking daarvan, wordt verwezen naar die bijsluiter.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, vierde lid, gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid,

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

59R006720

Handelaar/Producent

De verhandelaar beschikt te allen tijde over de bijsluiter. Bij iedere aflevering wordt de bijsluiter aan de afnemer verstrekt.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 5, vijfde lid

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen, artikel 2

 

C

(Risico op) gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid

*Waarschuwing + nalevingshulp

*Corrigerende interventie

*Bestuurlijke boete

*Corrigerende interventie

  1. Bij de inschatting welk letsel of welke gezondheidsschade kan worden veroorzaakt, wordt uitgegaan van de ongunstigste situatie die redelijkerwijs in een realistisch scenario kan ontstaan. Ook wordt hieronder begrepen indirect letsel of indirect ernstig letsel dat kan worden veroorzaakt door schade aan producten. ^ [1]
Naar boven