Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid

[Regeling vervallen per 01-04-2022.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-03-2022

Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand,

gelet op artikel 37b van de Wet op de rechtsbijstand, waarin is bepaald dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand subsidie kan verstrekken ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand voor bijzondere doeleinden en projecten,

besluit: de volgende subsidieregeling vast te stellen.

Hoofdstuk I. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. advocaat: de advocaat zoals bedoeld in het eerste lid onder a van artikel 13 Wrb;

 • b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c. Atz: Adviestoevoeging zelfredzaamheid;

 • d. bestuur: het bestuur van de Raad, als bedoeld in wrb;

 • e. Bvr: het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

 • f. het Juridisch Loket: de Stichting het Juridisch Loket, zijnde een voorziening zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 7 van de Wrb;

 • g. Raad: de raad voor rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 2 van de Wrb;

 • h. rechtsbijstand: rechtsbijstand zoals bedoeld in artikel 1 van de Wrb;

 • i. rechtshulp: het verlenen van rechtsbijstand bestaande uit het geven van eenvoudige juridische adviezen en eenvoudige belangenbehartiging, c.q. rechtsbijstand waarvoor op basis van de geldende wet- en regelgeving in het kader van de Wrb geen toevoeging wordt verstrekt vanwege zelfredzaamheid zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 12 onder g van de Wrb;

 • j. rechtzoekende: rechtzoekende zoals bedoeld in artikel 1 van de Wrb;

 • k. regeling: Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid;

 • l. Tz: toevoeging zelfredzaamheid, die is afgegeven op basis van een reeds afgegeven Atz;

 • m. vergoeding: de op grond van deze regeling vast te stellen subsidie;

 • n. voorliggende voorziening: beschikbare alternatieve informatiebronnen en (juridische) dienstverleners zoals instellingen voor sociaal maatschappelijke hulpverlening of gemeentelijke instellingen voor schuldhulpverlening, het Juridisch Loket, Sociaal Raadsliedenwerk, Slachtofferhulp, Geschillencommissies, www.juridischloket.nl, Rechtswijzer, Rijksoverheid.nl.;

 • o. Wrb: Wet op de rechtsbijstand;

Artikel 2. Doel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Deze regeling heeft tot doel rechtshulp te faciliteren voor de rechtzoekende die in het kader van de Wet op de rechtsbijstand geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand omdat gesteld wordt dat het een belang betreft, waarvan de behartiging redelijkerwijze aan de aanvrager zelf kan worden overgelaten, zo nodig met behulp van een voorliggende voorziening.

Hoofdstuk II. De toevoeging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 3. Adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz)

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Indien het Juridisch Loket adviseert dat een rechtzoekende in aanmerking komt voor een Atz kan hij het formulier ‘diagnosedocument’ aan de rechtzoekende of de advocaat verstrekken.

 • 2 Bij zijn advisering zoals bedoeld in het vorige lid toetst het Juridisch Loket aan het op basis van deze regeling opgestelde ‘Beleidskader Atz’.

 • 3 De rechtzoekende kan met het in het eerste lid genoemde diagnosedocument de rechtshulp van een advocaat inroepen.

 • 4 De advocaat vraagt met het formulier ‘Aanvraag Atz’ de Atz aan bij de Raad en overlegt daarbij het in het eerste lid genoemde diagnosedocument.

 • 5 Indien de rechtzoekende op basis van de artikelen 34 tot en met 34b van de Wrb in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is de rechtshulp voor de rechtzoekende kosteloos; er wordt geen eigen bijdrage opgelegd.

 • 6 Rechtshulp op basis van een Atz wordt, als zijnde van onvoldoende belang, niet verleend indien het op geld waardeerbare belang beneden een bedrag van € 250,– blijft.

 • 7 De advocaat kan de rechtzoekende geen kosten in rekening brengen.

Artikel 4. Toevoeging zelfredzaamheid (Tz)

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Indien de advocaat die rechtshulp verleent op basis van een Atz oordeelt dat voortgezette rechtshulp in het kader van deze regeling noodzakelijk is, kan hij een verzoek doen bij de Raad tot omzetting van de Atz in een Tz.

Hoofdstuk III. De vergoeding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 5. Vergoeding Atz

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Bij toekenning van een Atz wordt direct een vergoeding van twee punten vastgesteld.

 • 2 Ten behoeve van de berekening van de vergoeding worden de krachtens deze regeling toegekende punten vermenigvuldigd met het basisbedrag, zoals genoemd in het eerste lid van artikel 3 van het Bvr.

 • 3 De vergoeding in het eerste lid wordt vermeerderd met:

  • a. een vergoeding voor administratieve kosten zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 27 van het Bvr;

  • b. de omzetbelasting die is verschuldigd over de vergoedingen bedoeld in dit artikel.

 • 4 Een als resultaat van de rechtshulp aan de rechtzoekende toekomende vordering op een geldsom, kan nooit leiden tot intrekking van de Atz.

 • 5 Indien uit de opgave van de advocaat aan het bestuur een veroordeling in de kosten van verlening van rechtshulp in de zin van deze regeling blijkt ten behoeve van de advocaat of de rechtzoekende, wordt het bedrag van deze kostenveroordeling tot ten hoogste het bedrag van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde vergoeding, op die vergoeding in mindering gebracht.

Artikel 6. Vergoeding Tz

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De bepalingen van het Bvr zijn van toepassing op de vergoeding van een Tz.

 • 2 De op basis van de Atz vastgestelde vergoeding wordt in mindering gebracht op de vergoeding zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Hoofdstuk IV. Evaluatie

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 7. Adviescommissie

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Ten behoeve van onderzoek inhoudende monitoring en (tussentijdse) evaluatie(s) wordt door het bestuur een adviescommissie ingesteld.

 • 2 De advocaat gaat er bij het indienen van de aanvraag mee akkoord benaderd te worden door de Raad met vragen ten behoeve van een evaluatieonderzoek.

 • 3 Aan rechtzoekende wordt door het Juridisch Loket toestemming gevraagd om contactgegevens en zaakgegevens te verwerken ten behoeve van een evaluatieonderzoek door de Raad. Rechtzoekende heeft altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (afgekort: Ratz).

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

  Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgeven na 1 juli 2021, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant en werkt zij terug tot 1 juli 2021.

 • 2 Deze regeling vervalt op het moment dat 6.500 Atz’s verstrekt zijn, doch in ieder geval op 1 april 2022.

 • 3 Het bestuur kan besluiten de regeling telkens met een half jaar te verlengen.

Utrecht, 23 juni 2021

Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

I.D. Nijboer

Algemeen directeur/Bestuurder

Naar boven