Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 juni 2021, houdende regels met betrekking tot de verstrekking van eenmalige specifieke uitkeringen in het kader van het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne dat op 26 juni 2020 is gesloten door de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen (Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuursakkoord: Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne dat op 26 juni 2020 is gesloten door de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen (Kamerstukken II 2019/20, 33 358, nr. 28, bijlage);

 • BTW-compensatiefonds: het BTW-compensatiefonds, bedoeld in artikel 2 van de Wet op het BTW-compensatiefonds;

 • minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • fiche: fiche van het Advies van de Speciaal Adviseur, dat als Bijlage A onderdeel uitmaakt van het bestuursakkoord;

 • pakket Wind in de Zeilen: het pakket maatregelen opgenomen in fiches 1A tot en met 1K;

 • stuurgroep ‘Wind in de Zeilen’: stuurgroep, bedoeld in artikel 2.9 van het bestuursakkoord.

Artikel 2. Doel

De minister verstrekt aan de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen in het kader van het pakket Wind in de Zeilen middelen voor activiteiten als bedoeld in de fiches 1F, 1G en 1I. De middelen worden verstrekt als eenmalige specifieke uitkering.

Artikel 3. Uitkeringsplafond

Het uitkeringsplafond voor deze regeling bedraagt € 11.400.000, inclusief de bijdrage van de minister aan het BTW-compensatiefonds.

Artikel 4. Activiteiten fiche 1F (Bereikbaarheid)

 • 1 De activiteiten, bedoeld in artikel 2, in het kader van fiche 1F (Bereikbaarheid) omvatten of dragen bij aan:

  • a. het genereren van een nieuw hoog-innovatief mobiliteitsaanbod, de digitale randvoorwaarden hiertoe en de private dienstverlening die hiermee kan ontstaan zoals in dat fiche omschreven; of

  • b. de aanleg van infrastructuur in de stationsomgeving Vlissingen zoals in dat fiche omschreven.

 • 2 Voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a, bedraagt de uitkering ten hoogste € 5.000.000, inclusief de bijdrage aan het BTW compensatiefonds.

 • 3 Voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b, bedraagt de uitkering ten hoogste € 5.000.000, inclusief de bijdrage aan het BTW compensatiefonds.

Artikel 5. Activiteiten fiche 1G (Industrie en haven)

 • 1 De activiteiten, bedoeld in artikel 2, in het kader van fiche 1G (Industrie en haven) omvatten of dragen bij aan:

  • a. onderzoek naar de ontwikkeling van een waterstof hub zoals in dat fiche omschreven; of

  • b. onderzoek versterken (financiële) positie van North Sea Port zoals in dat fiche omschreven.

 • 2 Voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a, bedraagt de uitkering ten hoogste € 200.000, inclusief de bijdrage aan het BTW compensatiefonds.

 • 3 Voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b, bedraagt de uitkering ten hoogste € 200.000, inclusief de bijdrage aan het BTW compensatiefonds.

Artikel 6. Activiteiten fiche 1I (Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden)

 • 1 De activiteiten, bedoeld in artikel 2, in het kader van fiche 1I (Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden) omvatten of dragen bij aan het (om)scholen van werkzoekenden in de regio zoals in dat fiche omschreven.

 • 2 Voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bedraagt de specifieke uitkering ten hoogste € 1.000.000, inclusief de bijdrage aan het BTW compensatiefonds.

Artikel 7. Besteding van de middelen

De provincie Zeeland of de gemeente Vlissingen besteedt de middelen uitsluitend aan de activiteiten waarvoor zij zijn verstrekt conform de gemaakte afspraken in het bestuursakkoord.

Artikel 8. Verantwoording en vaststelling

 • 1 Het college van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen leggen per fiche waarvoor op grond van deze regeling middelen zijn ontvangen verantwoording af over de besteding van de specifieke uitkering op de wijze, bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

 • 2 De uitkering wordt per fiche vastgesteld zodra de minister, de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen gezamenlijk hebben geconcludeerd dat de activiteiten waarvoor de middelen zijn verleend, zijn gerealiseerd en financieel kunnen worden afgerond.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. Knops

Naar boven