Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties

Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 14-09-2021 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 24 juni 2021, nr. WJZ/ 21082344, tot tijdelijk verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor het bieden van oplossingen in vastgelopen situaties

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Gezien de schriftelijke instemming van het Instituut Mijnbouwschade Groningen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • benadeelde: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een vergoeding van schade heeft ontvangen van Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit mijnbouwschade Groningen, of het Instituut, of zal ontvangen van het Instituut;

 • bewoner: bewoner van een gebouw ten aanzien waarvan een versterkingsbesluit genomen is of wordt;

 • eigenaar: eigenaar van een gebouw ten aanzien waarvan een versterkingsbesluit genomen is of wordt;

 • gebruiker: gebruiker van een gebouw ten aanzien waarvan een versterkingsbesluit genomen is of wordt;

 • Instituut: Instituut Mijnbouwschade Groningen, bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke wet Groningen;

 • minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • schade: schade, als bedoeld in artikel 1 van de Tijdelijke wet Groningen;

 • vastgelopen situatie: situatie in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt of, indien de bijzondere omstandigheden van de casus hiertoe aanleiding geven, een andere gemeente gelegen in het effectgebied van het Groningenveld en de gasopslag bij Norg zoals vastgesteld door het Instituut ten behoeve van de behandeling van aanvragen om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 1 van de Tijdelijke wet Groningen:

  • a. aangedragen door:

   • 1°. een gemeente, als bedoeld in de aanhef;

   • 2°. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; of

   • 3°. het Instituut;

  • b. waarin een benadeelde, eigenaar, bewoner of gebruiker uit het in de aanhef bedoelde gebied in schrijnende omstandigheden terecht is gekomen of dreigt te komen, omdat:

   • de algehele staat of conditie van het te herstellen of versterken pand zwak is als gevolg van constructieve problemen; of

   • door andere factoren; en

  • c. die, naar het oordeel van de aandrager, bedoeld in onderdeel a, niet op redelijke of adequate wijze kan worden opgelost met behulp van bestaande voorzieningen;

 • versterkingsbesluit: versterkingsbesluit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit versterking gebouwen Groningen.

Artikel 2

 • 1 Aan het Instituut wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het, indien dit naar het oordeel van het Instituut aangewezen is, nemen en uitvoeren van besluiten ten behoeve van het met behulp van redelijke maatregelen bieden van een maatwerkoplossing in een vastgelopen situatie;

  • b. het nemen van beslissingen op bezwaar tegen die besluiten;

  • c. het voeren van verweer in beroepsprocedures tegen de beslissingen op bezwaar;

  • d. het voeren van hoger beroepsprocedures tegen uitspraken van de rechtbank;

  • e. het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet hergebruik overheidsinformatie;

  • f. de afhandeling van interne klachten; en

  • g. de afhandeling van verzoeken van de Nationale ombudsman, als bedoeld in artikel 2, van de Wet Nationale ombudsman.

 • 2 Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het Instituut, ten einde onbillijkheden van overwegende aard te voorkomen, in afwijking van het eerste lid ook buiten de in artikel 1, in de begripsomschrijving van ‘vastgelopen situatie’, genoemde gebieden met behulp van redelijke maatregelen een maatwerkoplossing bieden in een vastgelopen situatie.

 • 3 Het Instituut verzoekt een door de minister en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemde onafhankelijk adviseur om advies over het met behulp van redelijke maatregelen bieden van maatwerkoplossingen in vastgelopen situaties. Het Instituut voorziet in de ondersteuning van de onafhankelijk adviseur.

 • 4 De minister stelt een bedrag vast dat het Instituut ten hoogste ter beschikking staat ten behoeve van het met behulp van redelijke maatregelen bieden van maatwerkoplossingen in vastgelopen situaties.

Artikel 2a

 • 1 Het Instituut kan voor de aan hem op grond van dit besluit toekomende aangelegenheden ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan afzonderlijke leden van het Instituut. De afzonderlijke leden van het Instituut kunnen in zulks geval voor deze aangelegenheden ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de ambtenaren, werkzaam voor de organisatie van het IMG.

 • 2 Het Instituut kan voorts voor de aan hem op grond van dit besluit toekomende aangelegenheden ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de ambtenaren, werkzaam voor zijn organisatie.

 • 3 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging, alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • 4 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht of machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 3

Het Instituut stelt, met inachtneming van het in dit besluit bepaalde en in afstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een werkwijze vast om te beoordelen of de aangedragen situatie vastgelopen is en of het aangewezen is om met behulp van redelijke maatregelen een maatwerkoplossing te bieden en voorziet daarbij in afstemming met de betrokken gemeente.

Artikel 4

Het Instituut brengt in afstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, jaarlijks een verslag uit aan de minister, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten over de doeltreffendheid en de effecten van het besluit in de praktijk, alsmede een standpunt inzake de voortzetting van dit besluit en betrekt daarbij ervaringen van de onafhankelijk adviseur, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 2021

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

S.A. Blok

Naar boven