Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 1)

[Regeling vervallen per 01-09-2021.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-08-2021

Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 15 juni 2021 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 1)

1. Onderwerp

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

Het Specifiek interventiebeleid Alcoholwet beschrijft, binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid (NVWA-IB02) (AIB), de klasseindeling van en de interventies voor de beoordeling van specifieke overtredingen van de wetgeving in het domein alcohol.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC 29 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven teneinde een interventie te bepalen.

2. Definities en wettelijke basis

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

2.1. Definities

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

In aanvulling op de definities en begrippen uit het AIB gelden de volgende definities:

  • Inspectie: Elke vorm van controle (op afstand) door een inspecteur van de NVWA om na te gaan of de wet- en regelgeving inzake alcohol wordt nageleefd. De inspecteur kan, als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt, ervoor kiezen om deze van tevoren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren.

  • Herinspectie: Een inspectie (op afstand) ingesteld door een inspecteur van de NVWA die volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd van de wet- en regelgeving inzake alcohol en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

2.2. Wettelijke basis

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

De belangrijkste wettelijke bepalingen die van belang zijn voor dit specifiek interventiebeleid zijn de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet) en het daarop gebaseerde Alcoholbesluit.

3. Werkwijze

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

3.1. Het bepalen van de ernst van de overtreding

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het AIB. Bij het beoordelen van de op te leggen interventie wordt rekening gehouden met de omvang van (het risico op) gevolgen voor de volksgezondheid, de herstelbaarheid daarvan en of er sprake is van calculerend en/of bewust risiconemend gedrag. Hoe groter (het risico op) de gevolgen, des te hoger wordt de overtreding in de bijlage geclassificeerd.

In de bijlage van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

3.2. Het bepalen van interventies bij een overtreding

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Alcoholwet worden doorgaans bestuurlijk beboet.

Aan het Openbaar Ministerie (OM) worden overtredingen voorgelegd:

  • indien de overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft; óf

  • de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economisch voordeel (artikel 44aa, tweede lid, van de Alcoholwet).

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlagen van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces-verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlage van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlagen.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces-verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel en toegesneden zijn op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot meer ingrijpende corrigerende interventies is mogelijk indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als één of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen, wordt met een specifieke corrigerende interventie ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

  • a. beëindiging van een overtreding; of

  • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan, voor zover van toepassing, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtredingen dit rechtvaardigen. Zo nodig met ingrijpendere maatregelen of, voor zover van toepassing, een hogere dwangsom.

3.3. Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding wordt vastgesteld van dezelfde wettelijke norm, of van een wettelijke norm die hetzelfde doel beoogt, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een (her)inspectie kunnen meerdere overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen binnen het domein alcohol geconstateerd worden. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het AIB. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment, per locatie.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook, voor zover van toepassing, corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

3.4. Internettoezicht

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen gegevens bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite vorderen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Indien er sprake is van herhaling dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

5. Divers

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

Nieuw SPEC

Deze beleidsregel Specifieke interventiebeleid Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 1) is nieuw en bevat de bepalingen uit de Alcoholwet- en regelgeving waarop de NVWA toezicht houdt en waarbij ze bestuursrechtelijk kan optreden, indien een overtreding is geconstateerd. Dit SPEC bestaat uit bestaande bepalingen, waarvoor de NVWA reeds bevoegd was, en nieuwe bepalingen, die bij de wijziging van de Drank- en Horecawet (nu: Alcoholwet) zijn toegevoegd. Het gaat daar onder andere om een bepaling betreffende prijsacties, waarbij een korting van 25% of meer bij het aanbieden of verstrekken van alcoholhoudende drank niet is toegestaan (artikel 2a van de Alcoholwet). Daarnaast zijn enkele bepalingen toegevoegd in het kader van de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank; artikelen 14a en 20a van de Alcoholwet. Artikel 20a van de Alcoholwet bevat regels die betrekking hebben op de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank, zoals het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem en een geborgde werkwijze. Nadere eisen daarover zijn gesteld in het Alcoholbesluit.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 1)’.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

Bijlagen

Bijlage bij IB02-SPEC 29, versie 1: Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet:

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze:

M.A. Ruys

inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bijlage 1. Tabel met specifieke interventies Alcoholwet

[Regeling vervallen per 01-09-2021]

EXTERN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste constatering

Interventie bij herhaalde overtreding

Doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

29R000120

Ondernemer

Het is degene die een vervoermiddel gebruikt voor het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel verboden daarin, daarop of daaraan alcoholhoudende drank aanwezig te hebben, tenzij het een vervoermiddel betreft dat wordt gebruikt voor het rechtmatig aan particulieren afleveren van alcoholhoudende drank op bestelling en/of

het binnen het vervoermiddel verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank in het kader van het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel overwegend bestaand uit de handel in een gevarieerd assortiment levensmiddelen en kruideniersartikelen betreft.

Alcoholwet, artikel 25, derde lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R001110

Ondernemer in of op vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen, tijdens hun gebruik als zodanig, legerplaatsen en lokaliteiten, aan het militair gezag onderworpen, gedurende de tijd dat deze uitsluitend voor militaire doeleinden worden gebruikt en op luchtvaartterreinen opengesteld voor verkeer van en naar landen buiten de Europese Unie gelegen winkels in het gebied dat uitsluitend toegankelijk is voor personen die in het bezit zijn van een geldig reisbiljet of een daartoe afgegeven persoonsgebonden kaart

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Alcoholwet, artikel 20, eerste lid, eerste volzin

In samenhang met Alcoholwet, artikel 44aa, eerste lid, onder b

In samenhang met Alcoholwet, artikel 1, derde lid, onder a, b en c

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

nvt

29R001210

Ondernemer in of op vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen, tijdens hun gebruik als zodanig, legerplaatsen en lokaliteiten, aan het militair gezag onderworpen, gedurende de tijd dat deze uitsluitend voor militaire doeleinden worden gebruikt en op luchtvaartterreinen opengesteld voor verkeer van en naar landen buiten de Europese Unie gelegen winkels in het gebied dat uitsluitend toegankelijk is voor personen die in het bezit zijn van een geldig reisbiljet of een daartoe afgegeven persoonsgebonden kaart

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Alcoholwet, artikel 20, eerste lid.

In samenhang met Alcoholwet, artikel 44aa, eerste lid, onder b

In samenhang met Alcoholwet, artikel 1, derde lid, onder a, b en c

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

nvt

29R001330

Ondernemer in of op vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen, tijdens hun gebruik als zodanig, legerplaatsen en lokaliteiten, aan het militair gezag onderworpen, gedurende de tijd dat deze uitsluitend voor militaire doeleinden worden gebruikt en op luchtvaartterreinen opengesteld voor verkeer van en naar landen buiten de Europese Unie gelegen winkels in het gebied dat uitsluitend toegankelijk is voor personen die in het bezit zijn van een geldig reisbiljet of een daartoe afgegeven persoonsgebonden kaart

Bij de voor het publiek bestemde toegang tot een horecalokaliteit, een slijtlokaliteit, een ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of een vervoermiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven welke leeftijdsgrens of leeftijdsgrenzen gelden.

Alcoholwet, artikel 20, derde lid

In samenhang met Alcoholwet, artikel 44aa, eerste lid, onder b

In samenhang met Alcoholwet, artikel 1, derde lid, onder a, b en c

 

D

(Risico op) gering gevaar voor de gezondheid

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

nvt

29R002120

Ondernemer in of op vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen, tijdens hun gebruik als zodanig, legerplaatsen en lokaliteiten, aan het militair gezag onderworpen, gedurende de tijd dat deze uitsluitend voor militaire doeleinden worden gebruikt en op luchtvaartterreinen opengesteld voor verkeer van en naar landen buiten de Europese Unie gelegen winkels in het gebied dat uitsluitend toegankelijk is voor personen die in het bezit zijn van een geldig reisbiljet of een daartoe afgegeven persoonsgebonden kaart

Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit, gedurende de tijd dat daarin dranken worden verstrekt, personen jonger dan 16 jaar dienst te laten doen behoudens een uitgezonderde situatie voortvloeiend uit artikel 24, vijfde lid.

Alcoholwet, artikel 24, derde lid

In samenhang met Alcoholwet, artikel 44aa, eerste lid, onder b

In samenhang met Alcoholwet, artikel 1, derde lid, onder a, b en c

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R003110

Ondernemer

Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank aan te bieden of te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van een maand of korter lager is dan 75% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Alcoholwet, artikel 2a, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Last onder dwangsom

Bestuurlijke boete

Last onder dwangsom

Bestuurlijke boete

nvt

29R003210

Ondernemer

Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank aan te bieden of te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse waarbij de indruk wordt gewekt dat de prijs lager is dan 75% van de prijs die gewoonlijk wordt gevraagd.

Alcoholwet, artikel 2a, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Last onder dwangsom

Bestuurlijke boete

Last onder dwangsom

Bestuurlijke boete

nvt

29R004120

Ondernemer

Het is verboden om bij het aanbieden en verstrekken van sterke drank in het kader van verkoop op afstand in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf, gelijktijdig andere bedrijfsactiviteiten dan die welke tot het slijtersbedrijf behoren uit te oefenen.

Alcoholwet, artikel 14a

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R005110

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid, onder a; het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem op het moment van aankoop.

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

In samenhang met Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder a

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

nvt

29R005210

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid, onder b; het beschikken over en hanteren van een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20, tweede lid.

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

in samenhang met Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder b

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

nvt

29R005310

Ondernemer

Het is verboden om in het kader van verkoop op afstand van alcoholhoudende drank een verkoopovereenkomst te sluiten met een persoon van wie door middel van het leeftijdsverificatiesysteem als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Alcoholwet, artikel 20a, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

nvt

29R005410

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: a. het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem op het moment van aankoop.

Een leeftijdsverificatiesysteem als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel a, van de wet stelt bij iedere aankoop, voor het sluiten van de verkoopovereenkomst, vast dat de koper de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Alcoholbesluit, artikel 5.1, onder a

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder a.

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R005510

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: a. het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem op het moment van aankoop.

Een leeftijdsverificatiesysteem als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel a, van de wet vereist van de koper een actieve handeling, teneinde de leeftijd vast te kunnen stellen op de wijze bedoeld in onderdeel a.

Alcoholbesluit, artikel 5.1, onder b

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder a.

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R005620

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: a. het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem op het moment van aankoop.

Een leeftijdsverificatiesysteem als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel a, van de wet vermeldt bij iedere aankoop van alcoholhoudende drank, voor het sluiten van de verkoopovereenkomst, dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt geleverd, ook vastgesteld wordt op het moment van bezorging.

Alcoholbesluit, artikel 5.1, onder c

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder a.

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R005710

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: b. het beschikken over en hanteren van een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20, tweede lid.

Een geborgde werkwijze als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de verkoper op afstand er zorg voor draagt dat bij iedere eventuele overdracht van alcoholhoudende drank tussen ketenpartijen en bij de overdracht naar de koper, geborgd is dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt afgeleverd op het moment van aflevering wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van de wet.

Alcoholbesluit, artikel 5.2, eerste lid, onder a

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder b

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R005810

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: b. het beschikken over en hanteren van een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20, tweede lid.

Een geborgde werkwijze als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de verkoper op afstand er zorg voor draagt dat de alcoholhoudende drank slechts op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt wordt afgeleverd.

Alcoholbesluit, artikel 5.2, eerste lid, onder b

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder b

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R005910

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: b. het beschikken over en hanteren van een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20, tweede lid.

Een geborgde werkwijze als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de verkoper op afstand er zorg voor draagt dat de actuele geborgde werkwijze bekend en inzichtelijk is voor degenen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de verkoper.

Alcoholbesluit, artikel 5.2, eerste lid, onder c

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder b

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R006010

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand indien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: b. het beschikken over en hanteren van een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20, tweede lid.

Een geborgde werkwijze als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de verkoper op afstand ten minste eens per jaar een onderzoek verricht naar de uitvoering van de bij en krachtens artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van de wet, voor hem geldende verplichtingen en eventueel geconstateerde tekortkomingen corrigeert.

Alcoholbesluit, artikel 5.2, eerste lid, onder d

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder b

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

29R006110

Ondernemer

Het is verboden alcoholhoudende drank te koop aan te bieden of te verstrekken in het kader van verkoop op afstand iindien niet is voldaan aan het bepaalde krachtens het eerste lid; de eisen gesteld aan de verkoop op afstand van alcoholhoudende drank die in elk geval betrekking hebben op: b. het beschikken over en hanteren van een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20, tweede lid.

De beschrijving van de geborgde werkwijze is op elk moment actueel.

Alcoholbesluit artikel 5.2, tweede lid

Alcoholwet, artikel 20a, eerste lid, onder b

Alcoholwet, artikel 20a, tweede lid

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete

nvt

Naar boven