Wet herindeling gemeenten Amsterdam en Weesp

Geraadpleegd op 24-05-2022.
Geldend van 15-09-2021 t/m heden

Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het grondgebied van de gemeente Weesp toe te voegen aan de gemeente Amsterdam;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt het grondgebied van de op te heffen gemeente Weesp toegevoegd aan de gemeente Amsterdam door een grenswijziging van de gemeente Amsterdam, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de op te heffen gemeente Weesp wordt de gemeente Amsterdam aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Datum herindeling, herindelingsverkiezingen en eerste raadsvergadering

Artikel 5

  • 2 De reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2022 blijven in de gemeente Amsterdam en de op te heffen gemeente Weesp achterwege.

§ 3. Financiële bepalingen

Artikel 7

  • 1 Voor de toepassing van artikel 6 van de Financiële-verhoudingswet wordt voor het jaar 2022 ervan uitgegaan dat het grondgebied van de gemeente Weesp met ingang van 1 januari 2022 is toegevoegd aan de gemeente Amsterdam.

  • 4 Van de uitkeringen, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, draagt de gemeente Amsterdam tot aan de datum van herindeling een gedeelte af aan de op te heffen gemeente Weesp naar rato van:

    • a. het aantal kalenderdagen in 2022 dat Weesp nog zelfstandig is en het aantal kalenderdagen in 2022 met ingang van de datum van herindeling; en

    • b. het aantal inwoners van de gemeenten Amsterdam en Weesp op 1 januari 2021.

Artikel 8

De verantwoording, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet, van de gemeente Amsterdam over het jaar 2022, vermeldt afzonderlijk de verantwoording van de op te heffen gemeente Weesp over het jaar 2022 tot de datum van herindeling.

§ 4. Wijziging andere wetten en overgangsrecht

Artikel 13

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 9 juni 2021

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven