Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vleuten 2021

[Regeling vervallen per 12-07-2021.]
Geraadpleegd op 27-06-2022.
Geldend van 10-06-2021 t/m 11-07-2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 juni 2021, nr. WJZ/21158831, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Vleuten (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vleuten 2021)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 64, eerste lid, 65, eerste lid, en 71, eerste lid, van verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidwetgeving’) (PbEU 2016, L 84), de artikelen 21, eerste lid, 25, eerste lid, 27, eerste en tweede lid, en 42 van gedelegeerde verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174) en de artikelen 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 en 6.3, tweede lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • beschermingszone: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

  • bewakingszone: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

  • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • verordening (EU) nr. 2020/687: gedelegeerde verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174);

  • vervoermiddel: voertuig en materieel, met inbegrip van een combinatie van een voertuig en één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

  • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw, met uitzondering van woonruimte, waar vogels aanwezig zijn of gewoonlijk worden gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van vogels is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

 • 2 De definities, opgenomen in de volgende bepalingen, zijn van toepassing:

  • artikel 4 van verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekte en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidwetgeving’) (PbEU 2016, L 84);

  • bijlage I bij verordening (EG) 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU 2004, L 139);

  • artikel 2 van verordening (EU) nr. 2020/687.

Artikel 2. Aanwijzing beschermings- en bewakingszone

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Aangewezen worden:

  • a. als beschermingszone het gebied, beschreven in bijlage 1;

  • b. als bewakingszone het gebied, beschreven in bijlage 2.

 • 3 De artikelen 12 tot en met 16 zijn mede van toepassing op de verplaatsing van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een inrichting binnen de beschermingszone of de bewakingszone naar een inrichting buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in de zones, bedoeld in het eerste lid, uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

Artikel 3. Verplaatsingen

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 In het geval een verplaatsing van dieren of producten in de beschermingszone of de bewakingszone op grond van deze regeling of artikel 10.1 van de Wet dieren is toegestaan, wordt uitsluitend gestopt of gelost op de inrichting van bestemming.

 • 2 Iedere verplaatsing van dieren of producten als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 11 in de beschermingszone of de bewakingszone vindt plaats overeenkomstig een hygiëneprotocol en voldoet aan:

  • a. artikel 28, zesde lid, van verordening (EU) nr. 2020/687 indien dieren of producten vanuit de beschermingszone worden verplaatst; of

  • b. artikel 43, zesde lid, van verordening (EU) nr. 2020/687 indien dieren of producten vanuit de bewakingszone worden verplaatst.

Hoofdstuk 2. Regels over verplaatsingen

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

§ 2.1. Regels ter uitvoering van Europese voorschriften

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

Artikel 4. Verplaatsen vogels

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden gehouden vogels te verplaatsen vanuit een inrichting.

 • 2 Het is verboden gehouden vogels te verplaatsen naar een inrichting.

 • 3 Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op de verplaatsing van vogels die gehouden zijn op inrichtingen buiten de beschermings- en bewakingszone, indien de vogels worden verplaatst naar:

  • a. Pluimveeslachterij C. van Miert B.V., te Breukelen; of

  • b. De Frissche Roemer, te Oud – Zuilen.

Artikel 6. Verplaatsen vers vlees van vogels

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden vers vlees van vogels te verplaatsen vanuit een slachthuis of wildbewerkingsinrichting.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op vers vlees dat voldoet aan artikel 27, derde lid, onderdelen c of d, van verordening (EU) nr. 2020/687.

Artikel 7. Verplaatsen vleesproducten van vogels

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden vleesproducten, verkregen van vers vlees van vogels, te verplaatsen vanuit een inrichting.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de verplaatsing van vleesproducten die voldoen aan artikel 27, derde lid, onderdelen a, b, c of d, van verordening (EU) nr. 2020/687.

Artikel 8. Verplaatsen eieren bestemd voor menselijke consumptie

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden eieren bestemd voor menselijke consumptie te verplaatsen vanuit een inrichting.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de verplaatsing van eieren die voldoen aan artikel 27, derde lid, onderdelen a, b, c, van verordening (EU) nr. 2020/687.

 • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de verplaatsing van eieren vanuit een inrichting die is gelegen in de bewakingszone, indien zij worden verplaatst naar:

  • a. een door de minister aangewezen in Nederland gelegen pakstation en is voldaan aan artikel 50, eerste lid, onderdeel a of b, van verordening (EU) 2020/687; of

  • b. een door de minister aangewezen in Nederland gelegen inrichting voor de vervaardiging van eiproducten en is voldaan aan artikel 50, tweede lid, onderdelen a en b, van verordening (EU) 2020/687.

Artikel 11. Doorvoer

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden dieren of producten te vervoeren door de beschermings- en bewakingszone.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 22, vierde lid, onderdelen a, b en c van verordening (EU) nr. 2020/687.

§ 2.2. Aanvullende nationale verboden

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

Artikel 12. Vervoer karkassen

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden karkassen van vogels te verplaatsen.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de verplaatsing tot doel heeft om de karkassen te verwijderen.

Artikel 13. Verplaatsen anderen dieren dan vogels en daarvan afkomstige dierlijke producten

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden om andere dieren dan vogels of dierlijke producten, afkomstig van anderen dieren dan vogels, te verplaatsen vanuit of naar een inrichting waar vogels worden gehouden.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de verplaatsing van dierlijke producten die voldoen aan artikel 27, derde lid, van verordening (EU) nr. 2020/687.

 • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de verplaatsing geschiedt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Artikel 14. Vervoer diervoeders

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden diervoeders voor vogels te verplaatsen vanuit of naar een inrichting waar vogels worden gehouden.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de verplaatsing van diervoeders voor in gevangenschap levende vogels.

 • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de verplaatsing geschiedt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Artikel 15. Vervoer mest landzoogdieren

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden mest van landzoogdieren, afkomstig van een inrichting waar vogels worden gehouden, te verplaatsen.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de verplaatsing geschiedt overeenkomstig een hygiëneprotocol

Artikel 16. Verplaatsing vervoermiddel

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is verboden een vervoermiddel te verplaatsen dat is gebruikt of kennelijk bestemd is om te worden gebruikt voor het verplaatsen of het vervoer van dieren, producten of voorwerpen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 15.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op een vervoermiddel dat is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Hoofdstuk 3. Andere regels

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

§ 3.1. Regels ter uitvoering van Europese voorschriften

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

Artikel 17. Afscherm- en ophokplicht

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 De exploitant van een inrichting waar vogels worden gehouden brengt ten minste afscheidingen aan tussen de gehouden vogels en andere dieren die in de inrichting aanwezig zijn.

 • 2 De exploitant van een inrichting waar vogels worden gehouden neemt passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met andere gehouden vogels, wilde dieren of hun uitwerpselen.

 • 3 Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid is ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van de gehouden vogels, met uitzondering van:

  • a. fazanten (Phasianidae),

  • b. struisvogels (Struthionidae),

  • c. emoes (Dromaiidae);

  • d. nandoes (Rheidae).

Artikel 18. Melding toename ziekte of sterfte of afname productie

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

De exploitant van een inrichting meldt onmiddellijk aan de minister een toename van het ziekte- of sterftecijfer of een aanzienlijke daling in de productiegegevens ten aanzien van de op de inrichting gehouden vogels.

Artikel 19. Ontsmettingsvoorzieningen

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

De exploitant van een inrichting zorgt ervoor dat bij de in- en uitgangen van de inrichting gepaste ontsmettingsvoorzieningen aanwezig zijn en worden gebruikt.

Artikel 20. Bezoekverbod

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 1 Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats alsmede een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting te betreden.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien:

  • a. het bezoek noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van aanwezige personen;

  • b. het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van die onderdelen verzet.

 • 4 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing:

  • a. op personeel van de desbetreffende inrichting;

  • b. het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting waar vogels worden gehouden heeft bezocht.

 • 5 Het is een exploitant van een inrichting waar vogels worden gehouden verboden om een bezoeker toe te laten tot de in het eerste lid bedoelde ruimtes.

 • 6 Het verbod, bedoeld in het vijfde lid, is niet van toepassing indien is voldaan aan het tweede, al dan niet in samenhang met het derde lid, of aan het vierde lid.

 • 7 Het eerste tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van een bezoeker.

 • 8 De verboden, bedoeld in het eerste en vijfde lid, zijn niet van toepassing ten aanzien van de in de beschermings- en bewakingszone gelegen vogelverblijfplaatsen van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Artikel 21. Registratieplicht

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

De exploitant van een inrichting waar vogels worden gehouden houdt een register bij van bezoeken aan een vogelverblijfplaats, een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of een ander deel van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

 • a. de naam, het adres en de woonplaats van de bezoeker;

 • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: de soort en het kenteken van het vervoermiddel;

 • c. de reden van het bezoek; en

 • d. de datum en het tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 22. Verwijdering kadavers

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

De exploitant van een inrichting waar vogels worden gehouden draagt er zorg voor dat kadavers en delen van dode vogels worden verwijderd overeenkomstig artikel 22, derde lid, van verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174).

§ 3.2. Aanvullende nationale voorschriften

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

Artikel 26. Verbod jagen en doden van wild

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het jagen, vangen en doden van dieren toegestaan, indien dat gebeurt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  • b. ter bestrijding van muskusratten;

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of

  • d. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Deze regeling wordt tevens met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juni 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

J.C. Goet

de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel a

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

Beschermingszone (3km) Vleuten

 • 1. Vanaf kruising Leidsestraatweg/Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

 • 2. Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

 • 3. Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting, overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

 • 4. Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

 • 5. Haarrijn(water) volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

 • 6. Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

 • 7. Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

 • 8. Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

 • 9. Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting, overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

 • 10. Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

 • 11. A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

 • 12. A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

 • 13. Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting, overgaand in Raadhuislaan, overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

 • 14. Dorpsstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

Bijlage 2. behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel b

[Regeling vervallen per 12-07-2021]

Bewakingszone (10km) Vleuten

 • 1. Vanaf grens provincie Zuid-Holland/Utrecht, de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

 • 2. Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

 • 3. Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

 • 4. Korte Meentweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

 • 5. Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

 • 6. Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting, overgaand in uitweg, overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

 • 7. Korte Zuwe volgen in oostelijke richting, overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

 • 8. Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

 • 9. Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

 • 10. Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting, Amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

 • 11. Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

 • 12. Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

 • 13. Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

 • 14. Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

 • 15. Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

 • 16. Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

 • 17. Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

 • 18. Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

 • 19. Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

 • 20. A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

 • 21. A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

 • 22. N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

 • 23. Zuidstedeweg volgen in westelijke richting, overgaand in Wijkerslootweg, overgaand in Weg naar de poort, overgaand in Weg der Verenigde Naties tot aan Baronieweg.

 • 24. Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

 • 25. Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting, overgaand in Dorp, ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

 • 26. Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

 • 27. Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

 • 28. Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Tuurluur, overgaand in verlengde Tuurluur, de A2 overstekend, tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

 • 29. Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

 • 30. Molendijk volgen in noordelijke richting, overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht(water) tot aan Rietveld.

 1. 10 juni 2021, 21:09 uur. ^ [1]
Naar boven