Mandaatbesluit AIVD 2021

Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 16-06-2021 t/m heden

Mandaatbesluit AIVD 2021

De directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

gelet op de artikelen 4.7 en 4.8 van het Mandaatbesluit BZK 2020;

in overeenstemming met de Secretaris-Generaal en na advies van de directeur Financieel-economische Zaken en de directeur P&O van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

besluit:

Artikel 1

In dit besluit, de bijlage en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. AIVD: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

 • c. Directeur-generaal: de directeur-generaal van de AIVD;

 • d. Plaatsvervangend directeur-generaal: de plaatsvervangend directeur-generaal van de AIVD;

 • e. MT-lid: de directeur-generaal, de plaatsvervangend directeur-generaal, de directeur Inlichtingen, de directeur Operatiën of de directeur Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering van de AIVD;

 • f. Directeur: de directeur Inlichtingen, de directeur Operatiën of de directeur Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering van de AIVD;

 • g. Unithoofd: de rechtstreeks onder een MT-lid ressorterende leidinggevende functionaris;

 • h. Teamhoofd, afdelingshoofd, bureauhoofd: de rechtstreeks onder het unithoofd ressorterende leidinggevende functionaris;

 • i. Coördinator met personeelsverantwoordelijkheid: de daartoe aangewezen en rechtstreeks onder het teamhoofd, afdelingshoofd of bureauhoofd ressorterende functionaris;

 • j. Mandaat: de bevoegdheid om namens de Minister besluiten te nemen, stukken af te doen en te ondertekenen;

 • k. Leerplekker: het daartoe aangewezen aspirant teamhoofd, afdelingshoofd of bureauhoofd;

 • l. DG-controller: het hoofd van de afdeling control van de AIVD.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit, de bijlage en daarop berustende bepalingen wordt met verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht om namens de Minister voor de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b. machtiging om namens de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3

 • 1 De plaatsvervangend directeur-generaal heeft mandaat om de besluiten te nemen waarvoor de directeur-generaal bevoegd is.

 • 2 Het mandaat voor aangelegenheden die tot het werkterrein van de beveiligingsambtenaar (BVA) vallen, is voorbehouden aan de directeur-generaal en wordt, in afwijking van het eerste lid, slechts door de plaatsvervangend directeur-generaal uitgeoefend bij afwezigheid of tijdelijke verhindering van de directeur-generaal.

 • 3 Na uitoefening van het mandaat, bedoeld in het tweede lid, stelt de plaatsvervangend directeur-generaal de directeur-generaal daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 4

 • 1 De directeur heeft mandaat ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de directeur en die, onverminderd het Mandaatbesluit BZK 2020, niet behoren te worden voorgelegd aan een hoger bevoegd gezag.

 • 2 De directeur heeft mandaat tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven. Dit mandaat is beperkt tot het budget dat aan de organisatorische eenheid waaraan de directeur verbonden is, ter beschikking is gesteld op basis van een door de directeur-generaal en de DG-controller goedgekeurde budgettaire uitwerking van dat deel van de begroting waarvoor de directeur verantwoordelijk is, met een maximum van € 2.000.000,– per transactie.

 • 3 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur worden diens taken volledig uitgeoefend door het eerst aangewezen unithoofd.

Artikel 5

 • 1 Aan het unithoofd wordt mandaat verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven. Dit mandaat is beperkt tot het budget dat aan de organisatorische eenheid waaraan het unithoofd verbonden is, ter beschikking is gesteld op basis van een door de directeur-generaal en de DG-controller goedgekeurde budgettaire uitwerking van dat deel van de begroting waarvoor de directeur, onder wie het unithoofd ressorteert, verantwoordelijk is, met een maximum van € 50.000,– per transactie.

 • 2 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van het unithoofd worden diens taken volledig uitgeoefend door een ander unithoofd binnen de organisatorische eenheid waaraan het unithoofd verbonden is.

Artikel 6

Aan het teamhoofd, afdelingshoofd en bureauhoofd, die, na afstemming met de DG-controller en na goedkeuring van de directeur-generaal, zijn opgenomen in het in artikel 11, eerste lid, genoemde mandaatregister, wordt mandaat verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven. Dit mandaat is beperkt tot het budget dat aan de organisatorische eenheid waaraan het teamhoofd, afdelingshoofd of bureauhoofd verbonden is, ter beschikking is gesteld op basis van een door de directeur-generaal en de DG-controller goedgekeurde budgettaire uitwerking van dat deel van de begroting waarvoor het unithoofd, onder wie het teamhoofd, afdelingshoofd of bureauhoofd ressorteert, verantwoordelijk is, met een maximum van € 5.000,– per transactie.

Artikel 9

 • 1 Aan het MT-lid, unithoofd, afdelingshoofd, teamhoofd en bureauhoofd wordt, binnen de daarvoor gestelde financiële en arbeidsjuridische kaders, mandaat verleend voor personele aangelegenheden binnen de organisatorische eenheid waaraan hij of zij leiding geeft, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

 • 2 Aan de coördinator met personeelsverantwoordelijkheid en de leerplekker wordt, binnen de daarvoor gestelde financiële en arbeidsjuridische kaders, mandaat verleend voor personele aangelegenheden binnen de organisatorische eenheid waaraan hij of zij leiding geeft, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het niet aan de directeur-generaal ondergeschikte plaatsvervangend unithoofd en teamhoofd, werkzaam bij de Unit Veiligheidsonderzoeken.

Artikel 10

 • 1 Indien overwegingen van principiële aard een rol spelen, indien zich uitzonderlijke politiek-bestuurlijke afbreukrisico’s voordoen of indien overige bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, oefent de in dit besluit gemandateerde functionaris zijn of haar mandaat niet uit. In die gevallen beslist de hiërarchisch hogere leidinggevende dan wel de directeur-generaal.

 • 2 De uitoefening van het mandaat door de in dit besluit gemandateerde functionarissen geschiedt met inachtneming van algemene en bijzondere aanwijzingen van hiërarchisch hoger geplaatsten.

 • 3 De directeur-generaal is bevoegd tot het intrekken, beperken of anderszins wijzigen van het ondermandaat.

Artikel 11

 • 2 Het mandaatregister is niet openbaar.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2020.

De directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

E.S.M. Akerboom

Bijlage 1

Bevoegdheden ten aanzien van personele aangelegenheden.

Bijlage Mandaatbesluit AIVD 2021 – Overzicht volmacht personele aangelegenheden

Regelgeving

DGAIVD/

PDGAIVD

Directeur

UH

Team-, afdelings- en bureauhoofd

Coordinator met personeelszorg / leerplekker

Opmerking

Organisatie en formatie

             

Vaststellen van de formatie (capaciteitsplannen)

Mandaatbesluit BZK art. 4.2

x

         

Optreden als bestuurder in de zin van de WOR

Mandaatbesluit BZK art. 4.2

x

         

Vaststellen van de functie(her)waardering

CAO paragraaf 27.5

x

x

x

     

Werving en selectie

             

Beslissen tot openstellen vacature, mits passend binnen vastgestelde capaciteitsplan

 

x

x

x

     

Beslissen tot openstellen vacature, niet passend binnen vastgestelde capaciteitsplan

 

x

x

       

Afwijzen interne sollicitant

 

x

x

x

x

 

Bevoegdheid afhankelijk van geambieerde functie sollicitant. Voorbehouden aan (naast)hogere leidinggevende.

Afwijzen externe sollicitant

 

x

x

x

x

 

Afwijzingsbrief uit naam van HR.

Aannemen personeel en ontslag

             

Bevestigen arbeidsvoorwaarden (arbeidsvoorwaardenbrief)

 

x

x

x

     

Afnemen eed/belofte

Aw art. 5, art. 7

x

         

Sluiten van een arbeidsovereenkomst (vast/tijdelijk)

CAO paragraaf 2.1

x

         

Wijzigen van de arbeidsovereenkomst (vast/tijdelijk)

CAO paragraaf 2.1

x

x

x

     

Wijzigen van de arbeidsduur (meer/minder werken)

CAO paragraaf 3.1/Wfw art. 2

x

x

x

     

Aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV en opzeggen arbeidsovereenkomst

BW art. 671a/667/669

x

       

Bij directeuren na afstemming met SG

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

BW art. 7:671b

x

       

Bij directeuren na afstemming met SG

Ontslag op staande voet, wegens dringende reden

BW art. 7:677

x

       

Bij directeuren na afstemming met SG

Vaststellingsovereenkomst ontslag (personele individuele maatwerkregeling)

BW art. 670b

x

         

Bevestiging einde dienstverband wegens bereiken AOW gerechtigde leeftijd

BW art. 7:669/CAO paragraaf 26.2

x

         

Aanzeggen/bevestigen einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (6 mnd of langer)

BW art. 7:668

x

x

x

     

Toekennen van een transitievergoeding

BW art. 7:673

x

         

Toekennen van een overlijdensuitkering

BW art. 7:674/CAO paragraaf 2.6

x

x

x

     

Beslissen tot wijzigen werklocatie

 

x

         

Inschakelen van externe arbeidskrachten, voor zover vooraf is goedgekeurd in het bestedingsplan

 

x

x

x

     

Inschakelen van externe arbeidskrachten, voor zover niet vooraf is goedgekeurd in het bestedingsplan

 

x

x

       

Sluiten van een stageovereenkomsten en -verlengingen

 

x

x

x

     

Inzetwijzigingen

             

Individuele inzetwijzigingen zonder salaristechnische consequenties binnen de eigen portefeuille

 

x

x

x

x

   

Individuele inzetwijzigingen met salaristechnische consequenties binnen de eigen portefeuille

 

x

x

x

     

Individuele inzetwijzigingen buiten eigen portefeuille

 

x

x

x

     

Overeenkomen van detachering / Interim functievervulling (extern-intern v.v.)

 

x

x

x

     

Personeelsgesprekken

             

Plannings- en functioneringsgesprek houden

CAO paragraaf 12.1

x

x

x

x

x

 

Beoordelingsgesprek houden

CAO paragraaf 12.2

x

x

x

x

   

Beoordeling vaststellen

CAO paragraaf 12.2

x

x

x

     

Ordemaatregelen en straffen

             

Ontzeggen van de toegang tot de werkplek

CAO hoofdstuk 15

x

         

Schorsen

CAO hoofdstuk 15

x

         

Opleggen van een straf

CAO hoofdstuk 15

x

         

Bezoldiging

             

Bepalen van het salaris binnen de formatieve schaal

CAO paragraaf 6.1

x

x

x

x

   

Bepalen van het salaris buiten de formatieve schaal

 

x

x

       

Toekennen van een periodiek ihkv functioneren (gekoppeld aan beoordeling)

CAO paragraaf 6.2/12.1/12.2

x

x

x

x

   

Onthouden van een periodiek ihkv functioneren (gekoppeld aan beoordeling)

CAO paragraaf 6.2/12.1/12.2

x

x

       

Aanwijzen voor een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

CAO paragraaf 7.6

x

x

x

     

Toekennen/intrekken/wijzigen toelage/vergoeding hoofdstuk 7 CAO (uitgezonderd CAO paragraaf 7.9 en 7.10)

CAO hoofdtuk 7

x

x

x

     

Opdragen van overwerk en toekennen vergoeding CAO paragraaf 7.10

CAO pargraaf 7.10

x

x

x

x

   

Toekennen/intrekken/wijzigen van een eenmalige of periodieke toeslag om andere reden CAO paragraaf 7.9

CAO paragraaf 7.9

x

x

x

     

Vaststellen van een lager salaris (functieverlichting)

CAO paragraaf 12.5

x

x

x

     

Toekennen van partieel arbeidsdeelname senioren (PAS)

CAO paragraaf 3.3

x

x

x

     

Toekennen van voorschotten (salaris e.d.)

 

x

x

x

     

Verrekening/terugvordering

 

x

x

x

     

Verlof

             

Goedkeuren opnemen van vakantie-uren/verlof

CAO paragraaf 4.1

x

x

x

x

x

 

Bijhouden aan- en afwezigheidskalender

 

x

x

x

x

x

 

Opnemen van verlof tijdens ziekte

CAO paragraaf 4.1

x

x

x

x

   

Vaststellen van een ‘afbouwplan verlof’

CAO paragraaf 4.1

x

x

x

x

   

Verlenen van kortdurend bijzonder verlof (max. 2 weken)

CAO paragraaf 4.1-4.9/WAZO

x

x

x

x

   

Verlenen van langdurend bijzonder verlof (al dan niet met behoud van bezoldiging)

CAO paragraaf 4.1-4.9/WAZO

x

x

x

     

Verlenen van onbetaald verlof

CAO paragraaf 4.3

x

x

x

     

Verlenen van studieverlof

CAO paragraaf 12.3

x

x

x

x

   

Verlenen van verlof zoals bedoeld in CAO hoofdstuk 5

CAO hoofdstuk 5

x

x

x

x

   

Goedkeuren van overboeken van verlofuren

 

x

x

x

     

Goedkeuren van uitbetalen van IKB-uren

 

x

x

x

x

   

Goedkeuren van uitbetalen van meer uren werken (IKB)

CAO paragraaf 9.2

x

x

x

x

   

Gratificaties

             

Toekennen van een jubileumuitkering

CAO paragraaf 6.4

x

x

x

     

Toekennen van een eenmalige uitkering (gratificatie / beloning)

CAO paragraaf 7.9

x

x

x

     

Opleidingen

             

Vaststellen van het opleidingsplan binnen Unit

 

x

x

x

     

Toekennen/afwijzen studiefaciliteiten en opleidingen (binnen vastgesteld opleidingsplan van Unit)

CAO paragraaf 12.3

x

x

x

x

   

Aangaan studieovereenkomst

 

x

x

x

     

Ziekte

             

Ziekteverzuimbegeleiding

CAO hoofdstuk 8

x

x

x

x

   

Vergoeden medische behandeling / zorgkosten

CAO paragraaf 8.7

x

x

       

Werktijdregeling

             

Vaststellen arbeidspatroon

CAO paragraaf 3.2

x

x

x

x

   

Goedkeuren toepassing artikel 2:5 Arbeidstijdenwet

Atw art. 2:5

x

x

x

     

Reorganisaties

             

Besluiten tot een reorganisatie

CAO paragraaf 14.1

x

         

Aanwijzen doelgroep in voorbereidende fase (VWNW)

CAO paragraaf 14.1

x

         

Aanwijzen als VWNW kandidaat

CAO paragraaf 14.1

x

         

Toekennen VWNW voorzieningen

CAO paragraaf 14.3

x

x

x

     

Personele regelingen

             

Toekennen/afkeuren van aanvragen gebruik IKB-budget

CAO paragraaf 9.1

x

x

x

x

   

Besluiten tot verbod nevenwerkzaamheden

Aw art. 8

x

         

Reizen en vergoedingen

             

Toekennen van de pensionkostenvergoeding en verhuiskostenverplichting en -vergoeding

VKB '89

x

x

x

     

Goedkeuren/afkeuren van reisdeclaraties

CAO hoofdstuk 10

x

x

x

x

   

Toekennen van tegemoetkoming woon-werkverkeer

CAO hoofdstuk 10

x

x

x

x

   

Accorderen dienstreizen buitenland + vervoermiddel

CAO hoofdstuk 10

x

x

x

     

Accorderen dienstreizen binnenland + vervoermiddel

CAO hoofdstuk 10

x

x

x

x

   

Beslissen over gebruik dienstauto

CAO hoofdstuk 10

x

x

       

Toekennen / beëindigen van de hoge tegemoetkoming woon-werkverkeer

CAO hoofdstuk 10

x

x

x

     

Overig

             

Personeelskaarten en personeelsdossiers

 

x

x

x

x

   

Toekennen van materiële schadevergoeding vanaf € 2.500,– of immateriële schadevergoeding

CAO paragraaf 8.7/BW art. 7:658

x

         

Toekennen van materiële schadevergoeding tot € 2.500,–

CAO paragraaf 8.7/BW art. 7:658

x

x

       

Opleggen van de verplichting tot vergoeding van door de dienst geleden schade

BW art. 7:661

x

         

Vrijstelling geven op terugbetaling van de kosten van een opleiding of de bezoldiging van genoten ouderschapsverlof

CAO paragraaf 12.3/Hfst 5

x

x

x

     
Naar boven