Beleidsregels Scholing UWV 2021

Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 08-06-2021 t/m heden

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • Arbeidsmarktrelevant: De scholing draagt bij aan de invulling van de vraag naar arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.

 • Bemiddelingsberoep: het kansrijke beroep waarnaar de uitkeringsgerechtigde bemiddeld wordt en die past bij zijn vaardigheden en kwaliteiten.

 • Certificaat of Diploma: Een door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) dan wel door een landelijke brancheorganisatie erkend en geregistreerd bewijs dat een persoon met goed gevolg heeft deelgenomen aan de scholing.

 • Dienstbetrekking: Een arbeidsverhouding waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek of die op grond van artikel 4 of 5 ZW/WW voor de verzekering voor de werknemersverzekeringen daarmee wordt gelijkgesteld.

 • Kansrijk beroep: Een beroep waarvan UWV heeft geoordeeld dat er voldoende tot goede kansen op werk zijn in het betreffende beroep.

 • Relevante wetgeving: WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

  WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

  Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

  WW: Werkloosheidswet

  ZW: Ziektewet

 • Scholing: Het systematisch verwerven van arbeidsmarktrelevante kennis en/of vaardigheden voor de uitoefening, het behoud of het verkrijgen van een taak, functie of beroep in dienstbetrekking dan wel als zelfstandig ondernemer, waarbij het verwerven van de kennis en/of vaardigheden plaats vindt onder begeleiding van daartoe aangestelde docenten volgens een vooraf vastgesteld programma en de opgedane kennis en/of vaardigheden worden getoetst.

 • Schoolbaar: De uitkeringsgerechtigde is gemotiveerd en in staat om de beoogde scholing met goed gevolg af te ronden. De scholing – en de functie of het beroep waar de scholing voor opleidt in dienstbetrekking dan wel als zelfstandig ondernemer – sluit aan bij de cognitieve vaardigheden, de belastbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde.

 • Uitkeringsgerechtigde: Een persoon met recht op uitkering op grond van de WAO, WAZ, Wajong, Wet WIA, WW en ZW en die recht heeft op arbeidsondersteuning door UWV.

 • UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 2 van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 • Zelfstandig ondernemer: Een natuurlijk persoon die voor eigen rekening en risico deelneemt aan het economisch verkeer.

Artikel 2. Noodzaak scholing

Uitkeringsgerechtigden kunnen uitsluitend met instemming van UWV een scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. De noodzaak tot het volgen van een scholing wordt beoordeeld aan de hand van deze beleidsregels Scholing UWV. Er is sprake van een noodzaak tot het volgen van scholing als aan alle navolgende vereisten is voldaan:

 • a) de scholing is arbeidsmarktrelevant én

 • b) de duur van de scholing voldoet aan de bepalingen ten aanzien van de maximum duur zoals opgenomen in artikel 4 én

 • c) de uitkeringsgerechtigde is schoolbaar.

Artikel 3. Arbeidsmarktrelevantie

Een scholing is arbeidsmarktrelevant als bedoeld in artikel 2, sub a, als aan één van de navolgende vereisten is voldaan:

 • a) Er is sprake van een baanintentie of baangarantie. Deze baanintentie of baangarantie blijkt uit een door de werkgever en de uitkeringsgerechtigde ondertekende verklaring of arbeidsovereenkomst, dan wel een mondelinge verklaring door de werkgever. De verklaring houdt in dat de werkgever voornemens is om de uitkeringsgerechtigde na het behalen van het certificaat of diploma een dienstbetrekking aan te bieden. De dienstbetrekking waarop de baanintentie of baangarantie betrekking heeft, start uiterlijk op de eerste dag van de maand direct volgend op de maand waarin de uitkeringsgerechtigde de scholing met een diploma of certificaat heeft afgerond. De omvang van de dienstbetrekking bedraagt minimaal hetzelfde aantal uren per week als de wekelijkse studiebelasting van de scholing en duurt minimaal 6 maanden.

 • b) De uitkeringsgerechtigde kan na het volgen van de scholing een door UWV vastgesteld kansrijk beroep vervullen.

 • c) De uitkeringsgerechtigde maakt naar genoegen van UWV inzichtelijk dat hij met het behalen van het certificaat of diploma een reële kans heeft op werk in dienstbetrekking of om als zelfstandig ondernemer in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De uitkeringsgerechtigde maakt hiervoor inzichtelijk tot welk (zelfstandig) beroep of functie de scholing opleidt. Wil de uitkeringsgerechtigde in een dienstbetrekking gaan werken, dan geeft hij inzicht in de vacatures die hij na het afronden van zijn scholing kan vervullen. Wil de uitkeringsgerechtigde als zelfstandig ondernemer gaan werken dan maakt de uitkeringsgerechtigde inzichtelijk op welke wijze hij na het volgen van de scholing als zelfstandig ondernemer in zijn onderhoud kan voorzien.

Artikel 4. Maximum duur van de scholing

 • 1 De scholing mag maximaal één jaar duren.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de scholing van een jonggehandicapte uitkeringsgerechtigde met scholingsbelemmeringen als gevolg van een ziekte of een handicap maximaal 2,5 jaar duren.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, kan UWV in individuele gevallen een langere scholingsduur toestaan.

Artikel 5. Schoolbaar

UWV toetst of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is aan de hand van de navolgende criteria:

 • a) de cognitieve vaardigheden: de uitkeringsgerechtigde voldoet aan de formele instroomeisen die het opleidingsinstituut stelt aan personen die de scholing willen gaan volgen én

 • b) de belasting en de belastbaarheid: de uitkeringsgerechtigde is gemotiveerd én is zowel fysiek als mentaal voldoende belastbaar om de scholing met goed gevolg af te kunnen ronden én de functie of het beroep, waar de scholing voor opleidt, uit te voeren én

 • c) de persoonlijke omstandigheden: de persoonlijke omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde moeten zodanig zijn dat hij in staat is om de scholing met goed gevolg af te kunnen ronden.

Artikel 6. Intrekking Beleidsregels Scholing 2016

Het Besluit Beleidsregels Scholing 2016, gepubliceerd in de Staatscourant van 17 mei 2016, nummer 24765 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 18 mei 2021

M.R.P.M. Camps

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Naar boven