Regeling vaststelling grenzen bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geldend van 27-05-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 mei 2021, nr. 2021-0000068338, tot vaststelling grenzen bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3.3, derde lid, van de Wet tegemoetkomingen loondomein;

Besluit:

Artikel 1

Voor het kalenderjaar 2021 zijn de bedragen van de ondergrens en bovengrens naar leeftijd voor de bepaling van de bandbreedtes, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet tegemoetkomingen loondomein, vastgesteld op de volgende bedragen:

Leeftijd bereikt op 31-12-2020

ondergrens

bovengrens

20 jaar

€ 8,43

€ 10,48

19 jaar

€ 6,32

€ 9,38

18 jaar

€ 5,27

€ 7,04

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 mei 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Terug naar begin van de pagina