Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Rijk | VNG budget Jeugdzorg

[Regeling vervallen per 11-06-2021.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 11-05-2021 t/m 10-06-2021

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 april 2021, kenmerk 2352070-1007695-J, tot instelling van de Commissie van Wijzen voor geschillen tussen het Rijk en gemeenten ten aanzien van de bestuurlijke weging rond het jeugdzorgbudget (Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Rijk | VNG budget jeugdzorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Commissie: de Commissie van Wijzen voor geschillen tussen het Rijk en gemeenten in de bestuurlijke weging rond het jeugdzorgbudget, als bedoeld in artikel 2;

 • b. Partijen: het Rijk, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris, en gemeenten, vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);

 • c. Staatssecretaris: Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • d. Stuurgroep: de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet.

Artikel 2. Instelling en taak

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 Er is een Commissie van Wijzen.

 • 2 De Commissie heeft tot taak een onafhankelijk zwaarwegend advies uit te brengen over geschillen rond onderdelen die betrokken zijn bij de bestuurlijke weging en waarover Partijen niet tot overeenstemming komen. Dit advies kan zien op:

  • a. De weging van de uitkomsten van het onderzoek van AEF.

  • b. De weging van de door partijen verrichte inspanningen om een beter, effectiever en efficiënter jeugdhulpstel te bewerkstelligen en de eerder afgesproken bestuurlijke maatregelen.

  • c. De uitwerking van de maatregelen en varianten uit de Stuurgroep.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en ontslag

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 De Commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden door de Staatssecretaris benoemd.

 • 4 De benoeming geschiedt voor de duur van de Commissie.

 • 5 De voorzitter en overige leden kunnen op eigen verzoek worden ontslagen.

 • 6 Bij ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden besluit de Staatsecretaris, hetzij op voorspraak van Partijen, hetzij op voorspraak van de voorzitter (behoudens zijn eigen positie), tot schorsing of ontslag.

 • 7 Met ingang vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden tot leden van de Commissie benoemd:

  • a. dhr. drs. R. van Zwol, tevens voorzitter, op voordracht van beide Partijen;

  • b. dhr. drs. A.H.M. de Jong, op voordracht van de Staatssecretaris;

  • c. mw. drs. J.F. de Vries, op voordracht van de Staatssecretaris;

  • d. dhr. drs. A.A.M. Brok, op voordracht van de VNG;

  • e. dhr. drs. H. Sietsma, op voordracht van de VNG.

 • 8 Indien een lid niet (meer) in staat is deel te nemen aan de Commissie, wordt dit lid vervangen door een kandidaat zoals genoemd op een lijst waarin Partijen voorzien.

Artikel 4. Instellingsduur

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

De Commissie wordt opgeheven twee weken nadat haar advies, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, door Partijen openbaar wordt gemaakt.

Artikel 5. Secretariaat

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 De Commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 In het secretariaat wordt voorzien door de Staatssecretaris.

 • 3 Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

 • 4 Aan het secretariaat kunnen medewerkers worden toegevoegd.

 • 5 Indien ambtenaren, in dienst van een ministerie, tot medewerker van het secretariaat worden benoemd, zijn zij tegenover anderen dan de Commissie verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in verband van de werkzaamheden van de Commissie bekend is geworden.

Artikel 6. Werkwijze Commissie

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 De Commissie stelt haar werkwijze vast, mede op basis van hetgeen Partijen zijn overeengekomen.

 • 2 De Commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 7. Inwinnen van inlichtingen

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 De Commissie worden alle relevante stukken ter hand gesteld waar Partijen zich op beroepen in het kader van voorgelegde geschillen.

 • 2 De Commissie kan tevens uit eigen beweging stukken en (mondelinge) inlichtingen bij Partijen en relevante derden opvragen.

Artikel 8. Vergoeding voorzitter en leden

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 Aan de voorzitter wordt een vaste vergoeding per maand toegekend overeenkomstig het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren, vermenigvuldigd met een arbeidsduurfactor van 0,25 fte/per maand.

 • 2 Aan de andere leden wordt een vaste vergoeding per maand toegekend overeenkomstig het maximum van salarisschaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren, vermenigvuldigd met een arbeidsduurfactor van 0,25 fte/per maand.

Artikel 9. Reis- en verblijfkosten

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

De voorzitter en leden van de Commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren, voor zover zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Artikel 10. Kosten

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

De kosten van de Commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Staatssecretaris. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de vergoeding van de voorzitter en leden, reis- en verblijfkosten en kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor de inzet van het secretariaat als bedoeld in artikel 5.

Artikel 11. Openbaarmaking en archivering

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de Commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de Commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan Partijen uitgebracht of overgedragen.

 • 2 Het oordeel van de Commissie wordt door Partijen gezamenlijk openbaar gemaakt door toezending aan de Tweede Kamer.

 • 3 De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 maart 2021.

 • 2 Dit besluit vervalt twee weken nadat het advies, zoals bedoeld in artikel 2, door Partijen gezamenlijk openbaar is gemaakt.

Artikel 13. Citeertitel

[Regeling vervallen per 11-06-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Rijk | VNG budget Jeugdzorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Naar boven