Regeling elektronische publicaties

Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Publicatiebladen

Artikel 2.1. Uitgifte op internetadres

De publicatiebladen, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van het besluit, worden uitgegeven op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 2.2. Betrouwbaarheid en beveiliging

 • 1 De minister draagt er zorg voor dat met betrekking tot de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en de beschikbaarstelling van de publicatiebladen die worden uitgegeven door middel van de door hem in stand gehouden digitale infrastructuur, wordt voldaan aan de waarborgen, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid.

 • 2 Publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A, conformiteitsniveau a. Publicaties die persoonsgegevens bevatten waarbij het naar het oordeel van de minister uit een oogpunt van privacybescherming ongewenst is dat deze permanent door middel van een zoekmachine kunnen worden gevonden, kunnen in afwijking van de eerste zin worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A, conformiteitsniveau b.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, kunnen onderdelen van publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat GML-XML voor zover het geometrische of geografische informatie betreft, waaronder begrepen de geometrische begrenzing van gebieden.

 • 4 Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, voldoet aan hoge continuïteitseisen en is volgens algemeen aanvaarde nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht.

 • 5 Alle mutaties in het systeem, bedoeld in het vierde lid, worden geregistreerd en van elke publicatie wordt een elektronische kopie gemaakt. Deze registraties en kopieën worden buiten het systeem opgeslagen.

 • 6 Indien het afkondigingsblad elektronisch wordt uitgegeven, is de zorgplicht, bedoeld in het eerste lid, van overeenkomstige toepassing op het bestuurscollege.

Artikel 2.3. Regels en technische standaarden

Artikel 2.4. Vervangende uitgave

Vervangende uitgifte van de publicatiebladen als bedoeld in artikel 17, eerste en tweede lid, van de wet geschiedt:

 • a. door middel van publicatie op een door de minister aan te wijzen vervangend internetadres;

 • b. door middel van een papieren uitgave, te verstrekken door een nooddistributiepunt dat wordt ingericht door het in artikel 2.5 genoemde uitgiftepunt; of

 • c. op een andere door de minister te bepalen wijze.

Artikel 2.5. Uitgiftepunt

Het uitgiftepunt, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, is ondergebracht bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wilhelmina van Pruisenweg 52, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Artikel 2.6. Publicatiekosten decentrale overheden

 • 1 Voor zover artikel 2.3, eerste lid, van toepassing is, worden aan gedeputeerde staten, het college van burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van het waterschap de kosten in verband met het publiceren in het provinciaal blad, het gemeenteblad, het waterschapsblad en het publicatieblad gemeenschappelijke regeling jaarlijks in rekening gebracht.

 • 2 Het in rekening brengen van de kosten, bedoeld in het eerste lid, geschiedt voor zover het gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouders betreft volgens de maatstaven die zijn opgenomen in tabel 1 onderscheidenlijk tabel 2 van bijlage 2. De kosten die in verband met het publiceren aan de dagelijkse besturen van de waterschappen door tussenkomst van Het Waterschapshuis jaarlijks in rekening worden gebracht, bedragen € 335.464,–.

Artikel 2.7. Publicatiekosten uittreksels van exploten

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 6,21 per uittreksel.

Hoofdstuk 3. Beschikbaarstelling geconsolideerde teksten

Artikel 3.1. Geconsolideerde teksten op internetadres

Teksten in geconsolideerde vorm als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van het besluit, worden beschikbaar gehouden op https://wetten.overheid.nl.

Artikel 3.2. Regels wijze van beschikbaarstelling

Regels als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de wet, zijn met betrekking tot:

 • a. de wijze van consolideren opgenomen in bijlage 3, onder 3.4 tot en met 3.16; en

 • b. de aan te leveren gegevens over de te consolideren teksten opgenomen in bijlage 4.

Hoofdstuk 4. Elektronische berichten

Artikel 4.1. Leeftijd, frequentie en grootte omgeving adres

 • 1 De minister zendt aan personen die niet hebben aangegeven dat zij geen elektronische berichten willen ontvangen, indien zij de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt, eenmaal per week elektronische berichten over alle bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen in de publicatiebladen die betrekking hebben op een locatie gelegen binnen een straal rond het adres van hun inschrijving in de basisregistratie personen.

 • 2 De straal, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

  • a. 125 meter bij een omgevingsadressendichtheid van 1.500 of meer adressen per vierkante kilometer;

  • b. 250 meter bij een omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1.500 adressen per vierkante kilometer; en

  • c. 500 meter bij een omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen per vierkante kilometer.

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8.1. Overgangsrecht geconsolideerde teksten

In afwijking van artikel 3.2, kunnen de minister, gedeputeerde staten, het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap, het bestuurscollege, het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie en het gemeenschappelijk orgaan beschikbaar gestelde geconsolideerde teksten beschikbaar houden overeenkomstig de regels die golden ten tijde van de eerste beschikbaarstelling van de betreffende geconsolideerde tekst.

Artikel 8.2. Invoeringsbepaling omgevingsbesluiten

 • 1 In afwijking van artikel 2.1 kan het publicatieblad worden uitgegeven op https://www.ruimtelijkeplannen.nl, voor zover het betreft de publicatie van specifieke delen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht waarvan de grondslag is opgenomen in de Omgevingswet.

 • 2 Op de publicaties, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 2.2 en 2.3 niet van toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid (aan te leveren gegevens over de te publiceren teksten)

Aan te leveren gegevens (metadata)

Nadere voorschriften

Eindverantwoordelijke

Het bestuursorgaan dat de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.

Vastgesteld door

Het bestuursorgaan dat het informatieobject heeft vastgesteld.

Titel

Bij algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels: het opschrift dat aan het begin van het besluit is opgenomen, dan wel de aanpassing van dat opschrift zodat daarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen: het type besluit, het bestuursorgaan dat het besluit heeft vastgesteld en een aanduiding van de inhoud van het besluit.

Bij andere informatieobjecten: een op het publiek gerichte aanduiding van de aard en inhoud van het informatieobject en, indien van toepassing, een aanduiding van de locatie waar het informatieobject betrekking op heeft. Met het oog op de toegankelijkheid voor het publiek, kunnen titels worden aangepast.

Citeertitel

De wijze waarop een informatieobject, blijkens een bepaling in dat informatieobject zelf, wordt aangeduid.

Taal

De taal waarin het informatieobject is gepubliceerd.

Informatietype

Het type publicatie, bijvoorbeeld algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel. Dit veld bepaalt de rubrieksindeling op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Onderwerp

Het onderwerp van het informatieobject.

Wettelijke grondslag

De titel (indien aanwezig: de citeertitel) van de regeling(en) die de grondslag vormt / vormen voor het informatieobject, alsmede de relevante artikelen uit die regeling(en).

Bij beleidsregels: de regeling(en) waarin de bevoegdheid wordt gegeven waarop de beleidsregel betrekking heeft.

Bij verkeersbesluiten: de grondslag waarop het type verkeersbesluit is gebaseerd.

Publicatiedatum

De gewenste datum van de publicatie van het informatieobject op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Gebiedsmarkering

Het geografisch gebied waarop het informatieobject betrekking heeft.

Het gegeven ‘Gebiedsmarkering’ wordt als volgt geregistreerd:

a. indien het informatieobject betrekking heeft op het gehele grondgebied van een of meer provincies, gemeenten, waterschappen of andere openbare lichamen, worden deze provincies, gemeenten, waterschappen of andere openbare lichamen geselecteerd;

b. in andere gevallen dan die bedoeld onder a, wordt het gebied of object gemarkeerd met een of meer punten, lijnen of oppervlakten, zodanig dat de afstand tussen het object en de markering daarvan nergens meer dan 50 meter bedraagt.

Effectgebied

Het gebied waarin belanghebbenden naar verwachting gevolgen zullen ondervinden van het object waarop het informatieobject ziet.

Ten aanzien van het gegeven ‘Effectgebied’ geldt dat in het geval van een (voorgenomen) omgevingsvergunning, indien het informatieobject naar verwachting effecten zal hebben voor belanghebbenden die zich bevinden op meer dan 3.000 meter afstand van het midden van het gebied of object waarop het informatieobject betrekking heeft, wordt aangegeven binnen welke straal de effecten naar verwachting merkbaar zullen zijn.

Type verkeersbesluit

De verkeersmaatregel waar de publicatie op is gebaseerd.

Wegcategorie verkeerbesluit

De wegcategorie waarop een verkeersbesluit van toepassing is.

Weggebruiker verkeerbesluit

De weggebruikers waarop een verkeersbesluit betrekking heeft: bestuurder, fietser, voetganger.

Verkeersborden verkeerbesluit

De verkeerborden waarop een verkeerbesluit betrekking heeft.

Zittingsdatum oproeping

De datum van de zitting waarop opgeroepene moet verschijnen.

Bedrijfsnaam opgeroepene

De naam van het bedrijf van de opgeroepene.

Persoonsgegevens opgeroepene

De naam van de opgeroepene.

Kenmerk deurwaardersdossier oproeping

Het nummer van dossier waaronder de zaak bekendstaat.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2.6, tweede lid (berekening publicatiekosten provincies en gemeenten)

Tabel 1. Publicatiekosten provincies

Provincie

Bedrag (in €)

Drenthe

24.489

Flevoland

21.805

Fryslân

27.173

Gelderland

33.882

Groningen

26.166

Limburg

26.837

Noord-Brabant

32.875

Noord-Holland

28.514

Overijssel

27.508

Utrecht

30.192

Zeeland

22.476

Zuid-Holland

33.546

Tabel 2. Publicatiekosten gemeenten

Aantal inwoners gemeente1

Bedrag (in €)

<10.000

2.569

10.000 tot 20.000

5.139

20.000 tot 30.000

7.708

30.000 tot 40.000

10.277

40.000 tot 50.000

12.847

50.000 tot 60.000

15.416

60.000 tot 70.000

17.986

70.000 tot 80.000

20.554

80.000 tot 90.000

23.123

90.000 tot 100.000

25.693

100.000 tot 110.000

28.262

110.000 tot 120.000

30.831

120.000 tot 140.000

33.401

140.000 tot 160.000

35.970

160.000 tot 180.000

38.540

180.000 tot 200.000

41.109

200.000 tot 220.000

43.678

220.000 tot 240.000

46.248

240.000 tot 260.000

48.817

260.000 tot 280000

51.385

280.000 tot 300.000

53.955

300.000 tot 320.000

56.524

320.000 tot 340.000

59.093

340.000 tot 360.000

61.663

≥360.000

64.232

1 Op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar, volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 3.2, onderdeel a (consolidatievoorschriften decentrale overheden)

3.1. Achtergrond

De verplichting tot consolideren is thans neergelegd in artikel 19, eerste lid, van de Bekendmakingwet. Voorheen (vanaf 2011) was deze verplichting opgenomen in artikel 137, eerste lid, van de Provinciewet, artikel 140, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 73a, eerste lid, van de Waterschapswet.

Vanaf de inwerkingtreding van de consolidatieverplichting op 1 januari 2011 geldt de wettelijke verplichting om algemeen verbindende voorschriften – alsmede delegatiebesluiten op grond van de Provinciewet en de Gemeentewet – die op dat tijdstip in werking waren getreden of die na dat tijdstip in werking zijn getreden in geconsolideerde vorm op internet te publiceren en beschikbaar te houden, ook als die voorschriften zijn ingetrokken of vervallen. Het staat overheden uiteraard vrij om een vroegere cesuurdatum te kiezen. Alle (versies van) algemeen verbindende voorschriften die op of na 1 januari 2011 gelden, dan wel na 1 januari 2011 komen te vervallen, worden conform deze bijlage op internet ontsloten.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de verplichting tot consolideren ook voor een besluit tot instelling, wijziging of intrekking van een gemeenschappelijke regeling als dat besluit niet kan worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift. Vanaf een jaar na het tijdstip waarop artikel 1.1 van de Wet elektronische publicaties in werking is getreden, geldt de verplichting eveneens voor een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een beleidsregel.

3.2. Terminologie

Zoals onder 3.1 blijkt, worden behalve algemeen verbindende voorschriften ook andere soorten besluiten in geconsolideerde vorm ontsloten. Kortheidshalve wordt in deze consolidatievoorschriften met ‘algemeen verbindende voorschriften’ tevens gedoeld op beleidsregels en andere besluiten die worden geconsolideerd.

3.3. Algemeen verbindende voorschriften die niet worden geconsolideerd

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, onderdelen b tot en met f, van het Besluit elektronische publicaties, zijn de regels omtrent beschikbaarstelling niet van toepassing op:

 • anders dan vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften die zijn ingetrokken of uitgewerkt vóór 1 januari 2011;

 • gemeenschappelijke regeling die zijn vervallen of uitgewerkt vóór 1 januari 2015;

 • beleidsregels die zijn vervallen of uitgewerkt vóór de datum gelegen een jaar na het tijdstip waarop artikel 1.1 van de Wet elektronische publicaties in werking is getreden;

 • algemeen verbindende voorschriften die zijn bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening; en

 • algemeen verbindende voorschriften voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer andere algemeen verbindende voorschriften.

3.4. Zelfstandige bepalingen

Een algemeen verbindend voorschrift dat naast een wijziging van andere algemeen verbindende voorschriften ook zelfstandige bepalingen (dat wil zeggen: tekst die niet een ander algemeen verbindend voorschrift wijzigt) bevat, wordt als een nieuw algemeen verbindend voorschrift in de collectie met geconsolideerde teksten opgenomen. Daarbij worden de wijzigingsinstructies vervangen door een redactionele opmerking als: ‘wijzigt [citeertitel of opschrift van het algemeen verbindende voorschrift]’.

3.5. Instellingsbesluiten van gemeenschappelijke regelingen

Het besluit tot instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt alleen door het daartoe aangewezen orgaan geconsolideerd. De overige deelnemers nemen dit besluit niet op in de collectie.

3.6. Opschrift, aanhef, slotformulier en ondertekening

Het opschrift, de aanhef, het slotformulier en de ondertekening van een algemeen verbindend voorschrift worden opgenomen in de geconsolideerde tekst.

3.7. Wijzigingen in algemeen verbindende voorschriften

Te consolideren wijzigingen in een algemeen verbindend voorschrift kunnen als bron hebben:

De inwerkingtreding van een wijziging van de tekst van een algemeen verbindend voorschrift leidt tot een nieuwe versie van de geconsolideerde tekst van het algemeen verbindend voorschrift. De oude versie blijft opgenomen in de collectie. De datum waarop de oude versie vervalt, wordt opgenomen in de wetstechnische informatie of metadata van de oude versie en is gelijk aan de datum waarop de nieuwe versie in werking treedt. Indien de in een wijzigingsregeling opgenomen wijzigingen op verschillende tijdstippen in werking treden, wordt voor ieder tijdstip van inwerkingtreding een geconsolideerde versie gemaakt. Bij een wijzigingsregeling die meerdere algemeen verbindende voorschriften wijzigt, wordt voor ieder gewijzigd algemeen verbindend voorschrift een geconsolideerde versie gemaakt.

3.8. Algemeen verbindende voorschriften die na bekendmaking wijzigen voordat deze in werking treden

Indien een algemeen verbindend voorschrift wordt gewijzigd voordat het in werking is getreden, ontstaat er geen nieuwe versie. Bij ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’ wordt aangegeven dat het algemeen verbindende voorschrift vóór inwerkingtreding reeds is gewijzigd. Hierbij wordt verwezen naar de beschikbare bronnen van de betreffende wijziging.

3.9. Algemeen verbindende voorschriften die na wijziging geconsolideerd worden vastgesteld

In sommige gevallen worden niet de wijzigingsvoorstellen vastgesteld, maar worden de wijzigingen eerst verwerkt in een nieuwe geconsolideerde tekst die vervolgens wordt vastgesteld (onder formele intrekking van de oude geconsolideerde tekst). In dat geval is sprake van een nieuw algemeen verbindend voorschrift en zal het oude ingetrokken behoren te worden. Deze nieuwe vastgestelde geconsolideerde tekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld als een nieuw algemeen verbindend voorschrift (en niet als een nieuwe versie van het gewijzigde algemeen verbindende voorschrift). Van het oude ingetrokken algemeen verbindende voorschrift wordt de datum van intrekking opgegeven bij de wetstechnische informatie.

3.10. Consolidatie van bijzondere bestanden

 • Wanneer een algemeen verbindend voorschrift deels bestaat uit andere informatie dan tekst (artikel 7, eerste lid, van de Bekendmakingswet), kan in de geconsolideerde versie door middel van een hyperlink worden verwezen naar de vindplaats in het publicatieblad waarin de betreffende informatie is bekendgemaakt.

 • Wanneer een algemeen verbindend voorschrift deels wordt bekendgemaakt met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de Bekendmakingswet, waarvan een deel niet als XML-bestand beschikbaar is of waarvan een deel niet uit tekst bestaat, kan in de geconsolideerde versie door middel van een hyperlink worden verwezen naar de vindplaats waarop die informatie elektronisch beschikbaar is. Indien deze vindplaats wijzigt, wordt dit in de verwijzing verwerkt.

 • Informatie als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van de Bekendmakingswet, mag in een wijzigingsbesluit alleen worden vervangen door een nieuwe versie van die informatie (artikel 7, derde lid, van de Bekendmakingswet). Een wijziging van de informatie waarnaar wordt verwezen leidt tot een nieuwe geconsolideerde versie, met de nieuwe verwijzing.

3.11. Terugwerkende kracht

Uitgangspunt is dat een algemeen verbindend voorschrift niet in werking treedt vóór de bekendmaking ervan. Van terugwerkende kracht is slechts sprake als daarin in het algemeen verbindende voorschrift is voorzien. Indien in (een versie van) een algemeen verbindend voorschrift een bepaling over terugwerkende kracht is opgenomen, wordt:

 • in (deze versie van) het algemeen verbindende voorschrift in het ‘Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen’ de datum van terugwerkende kracht opgenomen; en

 • de terugwerkende kracht niet verwerkt in de geconsolideerde tekst(en) van (een eerdere versie of versies van) het algemeen verbindende voorschrift waarop de terugwerkende kracht van toepassing is.

Indien een algemeen verbindend voorschrift wordt bekendgemaakt op een tijdstip dat is gelegen na de in het algemeen verbindende voorschrift opgenomen datum van inwerkingtreding, vormt de opgenomen datum van inwerkingtreding geen grondslag voor terugwerkende kracht.

3.12. Intrekken of vervallen van een algemeen verbindend voorschrift

Een algemeen verbindend voorschrift kan worden ingetrokken of kan vervallen van rechtswege.

Intrekking kan op drie manieren geschieden:

 • met een nieuw algemeen verbindend voorschrift;

 • in het algemeen verbindende voorschrift zelf als dit een tijdelijk karakter heeft; of

 • met een expliciete bepaling in regelgeving van een hogere bestuurslaag.

 • Van het vervallen van rechtswege is sprake:

 • bij het vervallen van de grondslag voor het algemeen verbindende voorschrift; of

 • als regelgeving van een hogere bestuurslaag gaat voorzien in hetzelfde onderwerp, waardoor de bevoegdheid tot vaststelling van het algemeen verbindende voorschrift vervalt.

Bij het intrekken of vervallen van een algemeen verbindend voorschrift wordt in het ‘Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen’ van de meest recente versie een ‘Datum uitwerkingtreding’ ingevuld. Onder ‘Redactionele opmerkingen’ is vermeld in welke gevallen een toelichting wordt gegeven.

3.13. Redactionele opmerkingen

Informatie die van belang is voor een goed begrip van de geconsolideerde tekst maar niet uit andere wetstechnische gegevens is af te leiden, wordt als redactionele opmerking toegevoegd.

3.14. Redactionele opmerkingen die worden opgenomen onder ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’

Redactionele opmerkingen die betrekking hebben op de gehele regeling, worden opgenomen in de wetstechnische informatie onder ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’.

In de volgende situaties wordt een redactionele opmerking bij ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’ geplaatst:

 • indien de ‘Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling’ of ‘Datum vaststelling van (een wijziging van) de regeling’ niet kan worden achterhaald en bij benadering een datum is ingevuld;

 • indien een apart inwerkingtredingbesluit van toepassing is op het algemeen verbindende voorschrift, worden zowel de datum van vaststelling als de bron van bekendmaking van het inwerkingtredingbesluit vermeld;

 • indien er wijzigingen zijn in het opschrift, de citeertitel, de considerans of de grondslag;

 • indien er bijzonderheden zijn met betrekking tot de inwerkingtreding of terugwerkende kracht van het gehele algemeen verbindende voorschrift, bijvoorbeeld als de bekendmaking plaatsvindt op een tijdstip dat is gelegen na de in het algemeen verbindende voorschrift opgenomen datum van inwerkingtreding;

 • indien een nieuw algemeen verbindend voorschrift een ander algemeen verbindend voorschrift vervangt, wordt om de relatie tussen beide algemeen verbindende voorschriften te borgen (het ‘Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen’ geeft in deze situatie de relatie namelijk niet langer weer) bij het nieuwe algemeen verbindend voorschrift in de wetstechnische informatie bij ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’ een verwijzing naar het andere (oude) algemeen verbindend voorschrift opgenomen. De verwijzing luidt: ‘Deze regeling vervangt [citeertitel of opschrift van het algemeen verbindende voorschrift]’. Indien uit de titel van het algemeen verbindend voorschrift, bijvoorbeeld door het ontbreken van een jaartal, niet is op te maken welk algemeen verbindend voorschrift nu precies wordt vervangen, wordt in de verwijzing nadere informatie opgenomen. Eventueel kan bij het ingetrokken algemeen verbindend voorschrift een verwijzing naar het andere (nieuwe) algemeen verbindend voorschrift worden opgenomen in ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’ als ‘Deze regeling is vervangen door [citeertitel of opschrift van het algemeen verbindende voorschrift]’;

 • indien de regeling is ingetrokken bij regelgeving van een hogere bestuurslaag, wordt in de laatste versie opgenomen: ‘Deze regeling is per [‘Datum uitwerkingtreding’] ingetrokken door (artikel [nummer] van de) [citeertitel of opschrift van de hogere regeling]’; en

 • indien de regeling van rechtswege is vervallen, wordt in de laatste versie opgenomen: ‘Deze regeling is op [‘Datum uitwerkingtreding’] vervallen door [de inwerkingtreding / het vervallen] van (artikel [nummer] van de) [citeertitel of opschrift van de hogere regeling]’.

3.15. Redactionele opmerkingen die worden opgenomen in de tekst van het geconsolideerde algemeen verbindend voorschrift

Redactionele opmerkingen die betrekking hebben op een onderdeel van het algemeen verbindend voorschrift, worden opgenomen in de geconsolideerde tekst van dat algemeen verbindend voorschrift. De opmerking wordt weergegeven tussen [blokhaken], ter onderscheiding van de eigenlijke tekst van het algemeen verbindend voorschrift.

In de volgende situaties wordt een redactionele opmerking in het desbetreffende onderdeel van de geconsolideerde tekst van het algemeen verbindend voorschrift geplaatst:

 • indien op een artikel een overgangsbepaling van toepassing is, wordt bij het betreffende artikel via een redactionele opmerking:

  • de tekst of vindplaats van de overgangsbepaling vermeld; en

  • aangegeven dat het een overgangsbepaling betreft, voor zover dat niet reeds uit het algemeen verbindende voorschrift blijkt;

 • indien sprake is van taalfouten of fouten, met inachtneming van het volgende:

  • taalfouten of verwijzingsfouten in de officiële tekst worden zonder correctie doorgevoerd in de geconsolideerde tekst. Als een besluit echter evident de verkeerde artikelen, leden of onderdelen van een algemeen verbindend voorschrift wijzigt, worden de wijzigingen doorgevoerd zoals deze zijn bedoeld, waarbij in de redactionele opmerking de doorgevoerde wijziging wordt verantwoord; en

  • als een wijziging zo is geformuleerd dat deze niet mogelijk is, wordt deze in het geheel niet doorgevoerd (bijvoorbeeld een wijziging van een artikel dat eerder is vervallen), waarbij in de redactionele opmerking wordt vermeld dat de wijziging niet kon worden verwerkt;

 • indien bij een lager algemeen verbindend voorschrift bedragen uit een hoger algemeen verbindend voorschrift worden gewijzigd waarbij de bevoegdheid tot wijzigen niet uitdrukkelijk is vormgegeven als een bevoegdheid tot wijziging van het hogere algemeen verbindend voorschrift, worden de gewijzigde bedragen als redactionele opmerking in de geconsolideerde tekst van het hogere algemeen verbindend voorschrift toegevoegd; en

 • indien onderdelen vervallen, worden deze vervangen door de tekst ‘[vervallen]’. Eventuele artikel- of hoofdstuknummers en artikel- of hoofdstuktitels blijven daarbij gehandhaafd.

3.16. Toelichtingen bij algemeen verbindende voorschriften

Een toelichting bij een algemeen verbindend voorschrift maakt geen onderdeel uit van het algemeen verbindend voorschrift en hoeft dus niet te worden geconsolideerd. Indien het bestuursorgaan naast het algemeen verbindend voorschrift ook een toelichting bij dit algemeen verbindend voorschrift opneemt in de geconsolideerde versie, kan ook de toelichting bij een latere wijziging van het algemeen verbindend voorschrift worden geconsolideerd. De toelichting wordt direct onder de tekst van het algemeen verbindend voorschrift opgenomen. Indien bij een wijziging alleen de toelichting wordt gewijzigd, leidt dit tot een nieuwe geconsolideerde versie.

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 3.2, onderdeel b (aan te leveren gegevens over de te consolideren teksten van decentrale overheden)

Aan te leveren gegevens (metadata)

Nadere voorschriften

Eindverantwoordelijke

Het bestuursorgaan dat de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het besluit.

Vastgesteld door

Het bestuursorgaan dat het besluit heeft vastgesteld.

Titel

Het opschrift dat aan het begin van het besluit is opgenomen, dan wel de aanpassing van dat opschrift zodat daarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen: het type besluit, het bestuursorgaan dat het besluit heeft vastgesteld en een aanduiding van de inhoud van het besluit.

Citeertitel

De wijze waarop een besluit, blijkens een bepaling in dat besluit zelf, wordt aangeduid.

Taal

De taal waarin het besluit is gepubliceerd.

Informatietype

Het type publicatie, bijvoorbeeld algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel.

Onderwerp

Het onderwerp van het besluit.

Wettelijke grondslag

De titel (indien aanwezig: de citeertitel) van de regeling(en) die de grondslag vormt / vormen voor het besluit, alsmede de relevante artikelen uit die regeling(en).

Bij beleidsregels: de regeling(en) waarin de bevoegdheid wordt gegeven waarop de beleidsregel betrekking heeft.

Gebiedsmarkering

Het geografisch gebied waarop het besluit betrekking heeft.

Bron van (een wijziging van) het besluit

De uitgave van het publicatieblad waarin de publicatie verschijnt. Bij elektronische bekendmaking wordt ook een URL opgenomen.

Gedelegeerde regelgeving

Alle algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels die op het algemeen verbindend voorschrift zijn gebaseerd.

Betreft

Een aanduiding van de gewijzigde onderdelen van een besluit of, in geval van een nieuw besluit, ‘nieuwe regeling’.

Redactionele opmerkingen

Redactionele opmerkingen als bedoeld in bijlage 3.

Datum vaststelling van (een wijziging van) het besluit

De datum waarop het besluit is genomen.

Datum inwerkingtreding van (een versie van) het besluit

De datum waarop het besluit in werking treedt. Let op: niet de datum tot en met wanneer het algemeen verbindend voorschrift eventueel terugwerkt.

Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) het besluit

De in het besluit eventueel genoemde vóór de inwerkingtreding gelegen datum vanaf wanneer het besluit van toepassing is.

Datum uitwerkingtreding van (een versie van) het besluit

De datum vanaf wanneer een besluit is ingetrokken of vervallen, dan wel een versie van het besluit door een nieuwe versie is vervangen.

Naar boven