AVWD-2021

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 29-04-2021 t/m heden

AVWD-2021

De Staatssecretaris van Defensie

Besluit:

Artikel 1

De Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden aan zaken van het ministerie van Defensie 2021 (AVWD-2021) worden vastgesteld als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De AVWD 1995, vastgesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Defensie van 21 juni 1995 (Stcrt. 1995, 128) en de Aanvullende voorwaarden voor aanneming van werk op plaatsen onder beheer van het ministerie van Defensie 1999

(AVWD-D 1999), vastgesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Defensie van 3 augustus 1999, worden ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 april 2021

De Staatssecretaris van Defensie,

B. Visser

Bijlage AVWD-2021

Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden aan zaken van het ministerie van Defensie

Verkorte benaming:

(AVWD-2021)

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Toepassing

Artikel 3 Garantie

Artikel 4 Kwaliteitsborging en toezicht

Artikel 5 Keuring en controle

Artikel 6 Transport en risico-overgang

Artikel 7 Beheer van de zaak door Opdrachtnemer

Artikel 8 Afgifte en Teruggave

Artikel 9 Verpakking

Artikel 10 Afkomende Onderdelen

Artikel 11 Gebruik van zaken van Opdrachtgever

Artikel 12 Onderaanneming

Artikel 13 Verwerken persoonsgegevens

Artikel 14 Wijze van kennis geven

Artikel 15 Geheimhouding

Artikel 16 Prijs

Artikel 17 Facturering

Artikel 18 Betaling

Artikel 19 Dreigende vertraging

Artikel 20 Tekortschieten in de nakoming

Artikel 21 Boete

Artikel 22 Aansprakelijkheid

Artikel 23 Ontbinding en opzegging

Artikel 24 Behoud recht nakoming te vorderen

Artikel 25 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

Artikel 26 Verzekering

Artikel 27 Arbeidsvoorwaarden

Artikel 28 Omkoping en belangenverstrengeling

Artikel 29 Nietige en vernietigde bepalingen

Artikel 30 Melding in publicaties of reclame-uitingen

Artikel 31 Voortdurende bepalingen

Artikel 32 Geschillen en toepasselijk recht

Bijzondere bepalingen

Artikel 33 Wijzigingen algemene bepalingen

Artikel 34 Arbeidsomstandigheden

Artikel 35 Onderdelen, gereedschappen en kleding

Artikel 36 Orde en beveiliging

Artikel 37 Werkplanning

Artikel 38 Arbeidsverhouding personeel van Opdrachtnemer

Artikel 39 Vergunningen

Artikel 40 Verplichtingen ingevolge anti-misbruikwetgeving

Artikel 41 Verlegging omzetbelasting

Algemene bepalingen

De algemene voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden aan zaken van het ministerie van Defensie bestaan uit deze algemene bepalingen en bijzondere bepalingen. De algemene bepalingen hebben betrekking op alle Overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden aan zaken van het ministerie van Defensie van toepassing zijn verklaard. De bijzondere bepalingen zijn enkel van toepassing indien de werkzaamheden op plaatsen onder beheer van het ministerie van Defensie plaatsvinden.

I. Algemeen

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • 1.1 Afgifte: de afgifte van de Bewerkte Zaak als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2;

 • 1.2 Afgiftetermijn: afgiftedatum en/of afgiftedata en/of afgiftetermijn, afhankelijk van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen;

 • 1.3 Bewerkte Zaak: de door Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte zaak of zaken of bewerkte delen van een zaak of zaken, afhankelijk van de context;

 • 1.4 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt van de Overeenkomst;

 • 1.5 Documentatie: de handleidingen of andere gebruiksinstructies bij de Bewerkte Zaak in de Nederlandse of andere tussen Partijen overeengekomen taal;

 • 1.6 Onderdelen: de samenstellende delen van de zaak;

 • 1.7 Opdrachtgever: de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Defensie;

 • 1.8 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever;

 • 1.9 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 • 1.10 Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;

 • 1.11 Personeel van Opdrachtgever: de door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen;

 • 1.12 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken;

 • 1.13 Teruggave: de teruggave van de Bewerkte Zaak als bedoeld in artikel 8.3;

 • 1.14 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst;

 • 1.15 Werkdag: kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnwet;

 • 1.16 Werkzaamheden: door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2 Toepassing

 • 2.1 Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

II. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3 Garantie

 • 3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de Bewerkte Zaak beantwoordt aan de Overeenkomst. De Bewerkte Zaak beantwoordt niet aan de Overeenkomst indien de Bewerkte Zaak, mede gelet op de aard van de Bewerkte Zaak en de mededelingen die Opdrachtnemer daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mocht verwachten.

 • 3.2 Partijen kunnen een garantietermijn overeenkomen. Deze garantie kan niet worden uitgeoefend indien Opdrachtnemer aantoont dat de fouten of gebreken, dan wel het niet voldoen aan de eisen, niet het gevolg zijn van de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden en/of de daarbij door hem gebruikte Onderdelen. Hiertoe behoren onder andere wijzigingen aan de Bewerkte Zaak die zonder toestemming van Opdrachtnemer zijn doorgevoerd, onvoorzienbare van buiten komende oorzaken, van normale slijtage, het niet of niet tijdig of onjuist uitvoeren van het in de Documentatie voorgeschreven onderhoud, dan wel van onjuist of onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever.

  Opdrachtgever zal daarbij desgevraagd alle relevante informatie met betrekking tot het gebruik van de Bewerkte Zaak waarover hij beschikt aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de nodige medewerking verlenen voor zover dit redelijk is.

 • 3.3 Ook indien Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst een werkwijze heeft voorgeschreven dan wel door hem Onderdelen ter beschikking zijn gesteld of zijn voorgeschreven, blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is hiervoor niet verantwoordelijk indien hij Opdrachtgever schriftelijk heeft gewezen op de ongeschiktheid van of onvolkomenheid in door Opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gestelde werkwijzen en/of Onderdelen, danwel indien hij aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet heeft kunnen vaststellen.

 • 3.4 Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de Bewerkte Zaak, de te verwerken Onderdelen en/of Werkzaamheden te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval te voldoen aan de wettelijke eisen en van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van veiligheid, gezondheid, milieu, deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen, respectievelijk vakbekwaam te zijn uitgevoerd.

 • 3.5 Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de Bewerkte Zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Opdrachtnemer daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 30 dagen nadat hij dit heeft ontdekt. Opdrachtgever zal in deze kennisgeving een beschrijving geven van het probleem. Indien Opdrachtnemer van Opdrachtgever een dergelijke kennisgeving ontvangt, verhelpt Opdrachtnemer binnen een door Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 gestelde termijn het gebrek of de non-conformiteit.

Artikel 4 Kwaliteitsborging en toezicht

 • 4.1 Opdrachtnemer zal alle keuringen uitvoeren die nodig zijn om na te gaan of aan de overeengekomen eisen wordt voldaan.

 • 4.2 Indien in de Overeenkomst kwaliteitsborgingseisen zijn vermeld zal Opdrachtnemer een kwaliteitsmanagementsysteem hanteren dat voldoet aan deze eisen.

 • 4.3 Indien kwaliteitsborgingseisen van toepassing zijn, kan Opdrachtgever conform de overeengekomen kwaliteitsborgingseisen toezicht (laten) uitoefenen op de uitvoering van de Werkzaamheden door één of meer defensie toezichthouders. Bij de aanwijzing van defensie toezichthouders zal Opdrachtgever, met het oog op de bescherming van industriële geheimen en de handhaving van de arbeidsvrede in het bedrijf van Opdrachtnemer, met redelijke wensen van Opdrachtnemer dienaangaande rekening houden.

 • 4.4 Indien een defensie toezichthouder constateert dat niet wordt voldaan aan overeengekomen eisen, zal Opdrachtnemer terstond in de tekortkoming voorzien en maatregelen nemen teneinde herhaling te voorkomen.

Artikel 5 Keuring en controle

 • 5.1 Op verzoek van Opdrachtgever kan de Bewerkte Zaak worden gekeurd door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde. Opdrachtgever zal dit verzoek op een zodanig tijdstip aan Opdrachtnemer mededelen dat Opdrachtnemer een redelijke tijd wordt gegund om aan zijn verplichtingen inzake keuring te voldoen. Indien geen keuring van de Bewerkte Zaak plaatsvindt bij Opdrachtgever kan door Opdrachtgever na Afgifte controle van de Bewerkte Zaak plaatsvinden op onder meer beschadiging, maat, hoeveelheid en gewicht.

 • 5.2 Indien Opdrachtgever de Bewerkte Zaak voorafgaand aan de Afgifte wenst te keuren:

  • a. houdt Opdrachtnemer de Bewerkte Zaak op een zodanig tijdstip voor keuring gereed dat de Bewerkte Zaak vóór het verstrijken van de overeengekomen Afgiftetermijn kan worden gekeurd en zal hij dit tijdstip tijdig schriftelijk aan Opdrachtgever mededelen;

  • b. zal Opdrachtgever, op straffe van verval van zijn bevoegdheid om voorafgaand aan de Afgifte te keuren, met de keuring beginnen binnen twee weken na ontvangst van de onder a bedoelde mededeling of, indien dat later is, binnen twee weken nadat de Bewerkte Zaak voor keuring gereed is, en zal hij de keuring binnen twee weken voltooien;

  • c. werkt Opdrachtnemer, zonder kosten voor Opdrachtgever, desverlangd aan de keuring mee en stelt redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van Opdrachtgever;

  • d. stelt Opdrachtnemer, zonder kosten voor Opdrachtgever, desverlangd een geschikte ruimte ter beschikking van Opdrachtgever, indien de keuring bij Opdrachtnemer of bij een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde plaatsvindt;

  • e. geschiedt de keuring, indien Opdrachtnemer dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtnemer;

  • f. is Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever de Bewerkte Zaak afkeurt, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Opdrachtgever, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld de Bewerkte Zaak aan te passen en deze voor een nieuwe keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van artikel 5 onverkort. Afkeuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen Afgiftetermijn.

 • 5.3 Indien Opdrachtgever de Bewerkte Zaak na Afgifte wenst te keuren:

  • a. zal Opdrachtgever, op straffe van verval van zijn bevoegdheid om te keuren, de keuring voltooien binnen vier weken nadat Afgifte heeft plaatsgevonden;

  • b. werkt Opdrachtnemer, zonder kosten voor Opdrachtgever, desverlangd aan de keuring mee en stelt redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van Opdrachtgever;

  • c. geschiedt de keuring, indien Opdrachtnemer dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtnemer;

  • d. is Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever de Bewerkte Zaak afkeurt, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Opdrachtgever, gehouden om voor eigen rekening en risico de Bewerkte Zaak aan te passen en deze voor een nieuwe keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van artikel 5 onverkort. Afkeuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen Afgiftetermijn.

 • 5.4 Indien Opdrachtnemer tekortschiet in het verrichten van een handeling waarmee hij aan een keuring of controle moet meewerken, komen de kosten die daarvan het gevolg zijn voor zijn rekening. Indien de Bewerkte Zaken op grond van lid 2.f van dit artikel of lid 3.d van dit artikel worden gekeurd, komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

 • 5.5 Het goedkeuren van de Bewerkte Zaak door of namens Opdrachtgever houdt geen erkenning in dat de Bewerkte Zaak voldoet aan het gestelde in artikel 3.

 • 5.6 Bij afkeuring of niet-akkoordbevinding conform dit artikel zal de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen na keuring/controle een kopie van keuring/ontvangstrapport verstrekken.

Artikel 6 Transport en risico-overgang

 • 6.1 De te bewerken zaak dan wel de Bewerkte Zaak zal door en voor rekening en risico van Opdrachtgever worden getransporteerd van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer (of door hem ingeschakelde derden) en vice versa. Indien zulks echter in de Overeenkomst is bepaald, zal het transport door en voor risico van Opdrachtnemer worden verzorgd; in dat geval zullen de gemaakte transportkosten door Opdrachtgever worden vergoed.

 • 6.2 De te bewerken zaak is voor risico van Opdrachtnemer vanaf het moment van aankomst op het terrein van Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden tot het moment dat de Bewerkte Zaak het terrein van Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden heeft verlaten. Tenzij anders overeengekomen, dient de zaak voor rekening en risico van Opdrachtnemer te worden gelost en geladen.

 • 6.3 Door ondertekening namens Opdrachtgever en Opdrachtnemer van het bij de Overeenkomst gevoegde protocol van overdracht wordt een ter beschikkingstelling bekrachtigd. De zaak blijft eigendom van Opdrachtgever. De ondertekening namens Opdrachtnemer voor ontvangst dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden waarbij een exemplaar van het protocol met een originele ondertekening van Opdrachtnemer toekomt aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de opslag en het beheer van een exemplaar van het protocol en dient de administratie hiervan zodanig in te richten dat het te allen tijde snel door beide Partijen kan worden geraadpleegd. De teruggave van de Bewerkte Zaak wordt bekrachtigd door ondertekening namens beide Partijen van het protocol van overdracht.

 • 6.4 Indien de Bewerkte Zaak niet aan het gestelde in artikel 3 beantwoordt en als gevolg daarvan door Opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde hersteld dient te worden en de Bewerkte Zaak daardoor getransporteerd dient te worden zal de Bewerkte Zaak door en voor rekening en risico van Opdrachtnemer worden getransporteerd. Lid 3 van dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Beheer van de zaak door Opdrachtnemer

 • 7.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor goede bewaring, het normale gebruikersonderhoud en veilige en doelmatige bewaking van de te bewerken zaak/de Bewerkte Zaak gedurende de tijd dat deze aan hem ter beschikking is gesteld. Voor het opslaan en onderhouden van de te bewerken zaak/de Bewerkte Zaak stelt Opdrachtnemer afsluitbare en doelmatige ruimten en/of terreinen ter beschikking. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

 • 7.2 Opdrachtnemer verbindt zich de te bewerken zaak/Bewerkte Zaak als eigendom van Opdrachtgever te administreren, te merken en apart op te slaan. Daarnaast verbindt hij zich alles te doen om de rechten van Opdrachtgever met betrekking tot de te bewerken zaak/Bewerkte Zaak te handhaven, alsmede steeds onmiddellijk aan Opdrachtgever kennis te geven van al hetgeen voor Opdrachtgever van belang kan zijn met betrekking tot de te bewerken zaak/Bewerkte Zaak en de handhaving van de rechten van Opdrachtgever, zo ook van zijn faillissement, zijn aanvragen tot surseance van betaling of van een eventueel beslag; in deze gevallen is Opdrachtnemer verplicht aan de curator, bewindvoerder of de beslagleggende deurwaarder de Overeenkomst te tonen.

 • 7.3 Opdrachtnemer zal de te bewerken zaak/Bewerkte Zaak niet voor andere doeleinden dan in de Overeenkomst aangegeven gebruiken, noch aan derden om niet of onder bezwarende titel overdragen, bezwaren en/of in gebruik geven, noch met betrekking tot de te bewerken zaak/Bewerkte Zaak enige andere handeling mogen verrichten waardoor de belangen van Opdrachtgever zouden kunnen worden geschaad.

 • 7.4 Opdrachtgever blijft te allen tijde bevoegd de te bewerken zaak/Bewerkte Zaak tot zich te nemen of naar een door hem uit te kiezen plaats over te brengen of te doen overbrengen. Overschrijding van de overeengekomen Afgiftetermijn als gevolg van het in dit lid gestelde komt niet voor rekening van Opdrachtnemer. Indien ten genoegen van Opdrachtgever wordt aangetoond dat als gevolg van het gestelde in dit lid kosten ontstaan bij Opdrachtnemer, dan zijn deze voor rekening van Opdrachtgever.

 • 7.5 Door Opdrachtgever aan te wijzen personen zullen na aanmelding bij Opdrachtnemer en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften te allen tijde vrije toegang hebben tot alle ruimten en/of terreinen waar zich de te bewerken zaak/Bewerkte Zaak bevindt, teneinde zich van de aanwezigheid en de staat waarin deze verkeert te kunnen overtuigen.

Artikel 8 Afgifte en Teruggave

 • 8.1 Afgifte van de Bewerkte Zaak geschiedt door Opdrachtnemer binnen de overeengekomen Afgiftetermijn op de met Opdrachtgever overeengekomen afgifteplaats.

 • 8.2 De overeengekomen Afgiftetermijn geldt als vast en fataal. Indien niet binnen de overeengekomen Afgiftetermijn op de overeengekomen plaats een (de) Bewerkte Zaak is afgegeven die aan de Overeenkomst beantwoordt, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.

 • 8.3 Teruggave van de Bewerkte Zaak heeft plaatsgevonden:

  • a. indien Opdrachtgever de Bewerkte Zaak na Afgifte keurt of controleert en hij de keuring of controle binnen vier weken na Afgifte voltooit, op het tijdstip van de goedkeuring of akkoordbevinding;

  • b. indien Opdrachtgever niet met inachtneming van het onder a bepaalde keurt of controleert, vier weken na Afgifte.

Artikel 9 Verpakking

 • 9.1. Opdrachtnemer zal de Bewerkte Zaak doelmatig verpakken, zulks zo mogelijk in het eventueel door Opdrachtgever voor het transport van de te bewerken zaak gebruikte verpakkingsmaterieel.

 • 9.2. Indien het gebruikte verpakkingsmaterieel niet meer geschikt is voor hergebruik, zal Opdrachtnemer de Bewerkte Zaak verpakken in handelsgebruikelijke verpakking, geschikt voor transport, op- en overslag en gebruik maken van voor het milieu zo min mogelijk schadelijke verpakkingen.

Artikel 10 Afkomende Onderdelen

 • 10.1. Opdrachtnemer zal alle uit het werk komende Onderdelen behandelen en/of afvoeren in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake.

 • 10.2. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, zullen de uit het werk komende Onderdelen ter beschikking van Opdrachtgever worden gesteld. In dat geval zal Opdrachtnemer deze Onderdelen gedurende een redelijke tijd voor Opdrachtgever bewaren zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 Gebruik van zaken van Opdrachtgever

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden gebruik kan maken van zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever, en die zaken voor dat doel aan Opdrachtnemer in (ver)bruikleen geven. Aan deze (ver)bruikleen kan Opdrachtgever voorwaarden verbinden.

Artikel 12 Onderaanneming

 • 12.1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden. Opdrachtgever onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. Aan de toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden verbinden. Voor zover deze voorwaarden betrekking hebben op derden, zal Opdrachtnemer deze voorwaarden ten behoeve van Opdrachtgever van de derden bedingen.

 • 12.2. De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens

 • 13.1. Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

 • 13.2. Partijen regelen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever bij overeenkomst.

III. Verhouding tussen partijen en begeleiding

Artikel 14 Wijze van kennis geven

 • 14.1. Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere Partij die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden Partijen alleen indien deze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

 • 14.2. Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens ‘langs elektronische weg’ verstaan, waarbij:

  • a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,

  • b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en

  • c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 15.1. Onverminderd het elders in deze Overeenkomst bepaalde, maken Partijen de bij de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen informatie van de wederpartij waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak hen tot bekendmaking daarvan verplichten.

 • 15.2. Partijen verplichten hun Personeel deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staan ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

 • 15.3. Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

 • 15.4. Opdrachtnemer stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die Opdrachtnemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op Opdrachtnemer toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

 • 15.5. Opdrachtgever kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de geheimhoudingsverplichting. Betaling van de onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van Opdrachtnemer om de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden onverlet.

IV. Financiële bepalingen

Artikel 16 Prijs

De prijs is vast, tenzij anders overeengekomen. De prijs omvat alle kosten voor de uitvoering van de overeenkomst, de winst, de rechten en belastingen (uitgezonderd omzetbelasting).

Artikel 17 Facturering

 • 17.1. Na Teruggave factureert Opdrachtnemer Opdrachtgever voor de uitgevoerde Werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen. Opdrachtnemer zendt de factuur aan het door Opdrachtgever opgegeven adres onder vermelding van datum en nummer van de Overeenkomst, BTW-bedrag alsmede andere door Opdrachtgever verlangde gegevens.

 • 17.2. Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch, zodat deze met inachtneming van de door Opdrachtgever gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.

Artikel 18 Betaling

 • 18.1. Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de desbetreffende factuur indien deze voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst.

 • 18.2. Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd:

  De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Opdrachtnemer.

 • 18.3. Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Werkzaamheden geeft Opdrachtnemer niet het recht de Werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

 • 18.4. Betaling van een factuur door Opdrachtgever houdt geen erkenning in dat de Bewerkte Zaak voldoet aan het gestelde in artikel 3.

 • 18.5. Opdrachtgever is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigd is.

V. Tekortschieten

Artikel 19 Dreigende vertraging

 • 19.1. Indien de uitvoering van de Werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, bericht Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met vermelding van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.

 • 19.2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding, bericht Opdrachtgever of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en wet- en regelgeving toekomen onverlet.

Artikel 20 Tekortschieten in de nakoming

 • 20.1. Indien niet aan het gestelde in artikel 3 wordt voldaan, kan Opdrachtgever eisen dat Opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtnemer.

 • 20.2. Indien Opdrachtnemer niet, nadat hij daartoe door Opdrachtgever schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde redelijke termijn voldoet aan een eis als bedoeld in artikel 20.1, is Opdrachtgever, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen:

  • a. de verplichtingen door een derde voor rekening en risico van Opdrachtnemer te doen uitvoeren;

  • b. ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de prijs dat voor de desbetreffende Bewerkte Zaak reeds is betaald.

 • 20.3. Het bepaalde in de artikelen 20.1 en 20.2 laat overige rechten en vorderingen die Opdrachtgever aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 22.

Artikel 21 Boete

 • 21.1. Indien de Bewerkte Zaak niet binnen de overeengekomen termijn is afgegeven dan wel de Bewerkte Zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van de bewerking van de nog af te geven zaken, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat deze tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10% daarvan. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

 • 21.2. De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot Afgifte van de Bewerkte Zaak die aan de Overeenkomst beantwoordt (voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden);

  • b. zijn recht op schadevergoeding, voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

 • 21.3. De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 • 22.1 Een Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van:

  • € 150.000,- per gebeurtenis en€ 300.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is voor Overeenkomsten waarvan de totale waarde kleiner is dan€ 50.000,-;

  • Drie keer de opdrachtwaarde met een maximum van€ 1.000.000,- per gebeurtenis en zes keer de opdrachtwaarde met een maximum van€ 2.000.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is voor Overeenkomsten met een totale waarde vanaf€ 50.000,- tot€ 500.000,-;

  • Twee keer de opdrachtwaarde met een maximum van€ 1.500.000,- per gebeurtenis en vier keer de opdrachtwaarde per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is met een maximum van€ 3.000.000 voor Overeenkomsten met een totale waarde vanaf€ 500.000,- tot€ 1.000.000,-;

  • De opdrachtwaarde met een minimum van€ 1.500.000,- per gebeurtenis en twee keer de opdrachtwaarde met een minimum van€ 3.000.000 per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is voor Overeenkomsten met een totale waarde vanaf€ 1.000.000,-.

  De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

  • a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

  • b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de toerekenbaar tekortschietende Partij of diens Personeel;

  • c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten;

  • d. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 13 lid 2 gesloten overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst.

 • 22.2 Een Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen vrijwaart de andere Partij tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het tekortschieten als bedoeld in artikel 22.1.

 • 22.3 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Werkzaamheden gebruik maakt van zaken als bedoeld in artikel 11, die eigendom zijn van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht, tenzij de oorzaak van deze schade is toe te rekenen aan Opdrachtgever. De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in het eerste lid is dan van overeenkomstige toepassing.

 • 22.4 Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Opdrachtnemer of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. In voorkomende gevallen vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever tegen aanspraken van derden.

 • 22.5 Een Partij is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of andere indirecte schade. Onder gevolgschade of andere indirecte schade wordt verstaan schade welke redelijkerwijze niet objectief voorzienbaar was als een gevolg van het handelen of nalaten van de Partij aan wie de schade kan worden toegerekend. Deze beperking geldt niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van die Partij.

Artikel 23 Ontbinding en opzegging

 • 23.1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

  • a. Opdrachtnemer in verzuim komt met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;

  • b. de nakoming door Opdrachtnemer van een opeisbare verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;

  • c. Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend.

 • 23.2. Indien de Overeenkomst op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is ontbonden, zal Opdrachtnemer de reeds aan hem verrichte betalingen aan Opdrachtgever terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

 • 23.3. Opdrachtgever mag ook buiten de in de wet of lid 1 van dit artikel geregelde gevallen de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, mits hij dan de schade vergoedt die Opdrachtnemer daardoor lijdt.

 • 23.4. Indien sprake is van een raamovereenkomst en Opdrachtgever heeft afgeroepen tot de oorspronkelijk geraamde waarde of de beoogde hoeveelheid, kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opdrachtgever is in dat geval niet gehouden tot enigerlei vergoeding jegens Opdrachtnemer.

Artikel 24 Behoud recht nakoming te vorderen

Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

VI. Diversen

Artikel 25 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

 • 25.1. Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

 • 25.2. Lid 1 van dit artikel geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals een pandrecht.

Artikel 26 Verzekering

 • 26.1. Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor de navolgende risico’s:

  • a. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever);

  • b. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever.

 • 26.2. Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen of verzekeringscertificaten en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie over. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen te zijn begrepen.

Artikel 27 Arbeidsvoorwaarden

 • 27.1. Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de Werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is.

 • 27.2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

 • 27.3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

 • 27.4. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in lid 2 van dit artikel genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden.

 • 27.5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden.

Artikel 28 Omkoping en belangenverstrengeling

 • 28.1. Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

 • 28.2. Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat Opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan Opdrachtgever de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 • 28.3. Opdrachtnemer onthoudt zich tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst en binnen 1 jaar daarna van ongevraagde acquisitiegerichte activiteiten ten behoeve van hemzelf of andere organisaties op basis van informatie verkregen tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst. Tevens zal hij er voor zorgdragen dat het Personeel van Opdrachtnemer geen ongevraagde acquisitiegerichte activiteiten zal uitvoeren.

Artikel 29 Nietige en vernietigde bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Artikel 30 Melding in publicaties of reclame-uitingen

Opdrachtnemer maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 31 Voortdurende bepalingen

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen met betrekking tot: garantie (artikel 3), geheimhouding (artikel 15), aansprakelijkheid (artikel 22), omkoping en belangenverstrengeling (artikel 28.3), geschillen en toepasselijk recht (artikel 32).

Artikel 32 Geschillen en toepasselijk recht

 • 32.1. Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

 • 32.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bijzondere bepalingen

De bepalingen van dit bijzondere deel zijn steeds samen met de algemene bepalingen van toepassing, voorzover hieronder niet anders aangegeven, indien Opdrachtnemer de Werkzaamheden verricht op plaatsen onder het beheer van het ministerie van Defensie.

Artikel 33 Wijzigingen algemene bepalingen

Artikel 6 (transport en risico-overgang), artikel 7 (beheer van de zaak door Opdrachtnemer) en artikel 9 (verpakking) zijn niet van toepassing.

Artikel 34 Arbeidsomstandigheden

 • 34.1. Opdrachtnemer draagt zorg dat het Personeel van Opdrachtnemer bekend is met de bij Opdrachtgever geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden.

 • 34.2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving door Personeel van Opdrachtnemer van de geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden.

 • 34.3. Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever mededeling te doen van iedere omstandigheid die inbreuk maakt op de geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden.

 • 34.4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade voortvloeiende uit het door hem of zijn Personeel niet in acht nemen van de bij Opdrachtgever geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden dan wel uit het niet of niet tijdig melden van inbreuken terzake.

Artikel 35 Onderdelen, gereedschappen en kleding

 • 35.1. Indien kleding, Onderdelen of gereedschappen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zijn benodigd, draagt Opdrachtnemer daarvoor zorg.

 • 35.2. Opdrachtgever is bevoegd tot inspectie en keuring van de zaken als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Een dergelijke inspectie of keuring, dan wel het nalaten daarvan, laat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst dan wel de naleving van wettelijke voorschriften door Opdrachtnemer onverlet.

 • 35.3. Opdrachtnemer is slechts gerechtigd tot opslag van zijn Onderdelen, gereedschappen en kleding op de locatie van Opdrachtgever voor zover zulks naar de mening van Opdrachtgever noodzakelijk is. Opdrachtnemer draagt het risico van deze door hem op de locatie van Opdrachtgever opgeslagen zaken en vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken met betrekking tot die zaken.

Artikel 36 Orde en beveiliging

 • 36.1. Opdrachtnemer draagt zorg dat Personeel van Opdrachtnemer bekend is met de bij Opdrachtgever geldende voorschriften inzake orde en beveiliging. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze voorschriften.

 • 36.2. Opdrachtnemer dient Personeel van Opdrachtnemer minimaal drie Werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan te melden bij Opdrachtgever.

 • 36.3. Opdrachtnemer draagt zorg dat Personeel van Opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever beschikt over één van de volgende documenten:

  • a. een door Justis afgegeven, geldige verklaring omtrent het gedrag. Deze verklaring omtrent het gedrag:

   • 1. mag gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet ouder zijn dan vier jaar, gerekend vanaf de afgiftedatum;

   • 2. dient te zijn afgegeven op basis van een aanvraag waarbij uit het doel van de aanvraag blijkt dat het werkzaamheden bij Defensie of het Rijk betreft en het aangevraagde screeningsprofiel dient te zijn gericht op het verlenen van diensten en eventueel andere aspecten die verband houden met de werkzaamheden die de ingeschakelde persoon in het kader van deze Overeenkomst uitoefent bij Opdrachtgever;

   • 3. dient Opdrachtnemer gedurende een periode van één jaar na afloop van de werkzaamheden te bewaren en op verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan hem te overleggen.

  • b. een door de minister van Defensie in het kader van een andere opdracht afgegeven verklaring van geen bezwaar voorzover:

   • 1. deze verklaring van geen bezwaar gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet ouder is dan vijf jaar, gerekend vanaf de afgiftedatum;

   • 2. de opdracht waarvoor deze verklaring van geen bezwaar is afgegeven niet is afgelopen;

   • 3. de voor deze werkzaamheden ingeschakelde persoon gedurende de geldingsduur van deze verklaring van geen bezwaar in dienstbetrekking staat van dezelfde Opdrachtnemer;

   • 4. de werkzaamheden in het kader van de andere opdracht waarvoor de verklaring van geen bezwaar is afgegeven door Opdrachtgever als soortgelijk worden beschouwd als de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van deze Overeenkomst.

 • 36.4. Opdrachtnemer wijst uit het Personeel van Opdrachtnemer een of meer personen aan als begeleider en informeert Opdrachtgever hierover. De begeleider dient te beschikken over een Defensiepas type 4 of type 2, tenzij daarvan in de Overeenkomst wordt afgeweken. De begeleider zal door Opdrachtgever worden voorgelicht over de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorschriften inzake orde en beveiliging en ziet erop toe dat deze voorschriften door Personeel van Opdrachtnemer worden nageleefd. Indien het Personeel van Opdrachtnemer afwijkt van deze voorschriften inzake orde en beveiliging, dient de begeleider dit onverwijld te melden aan Opdrachtgever.

 • 36.5. Opdrachtnemer draagt zorg dat zijn aanwezigheid en dat van Personeel van Opdrachtnemer op het terrein van Opdrachtgever geen belemmering vormt voor de ongestoorde voortgang van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 • 36.6. Indien een persoon die behoorde respectievelijk behoort tot het Personeel van Opdrachtnemer en in die hoedanigheid locaties van Opdrachtgever bezoekt, om wat voor reden dan ook niet meer voor Opdrachtnemer werkzaam is respectievelijk zal zijn, dient Opdrachtnemer dat onverwijld aan de contactpersoon van Opdrachtgever te melden.

 • 36.7. Opdrachtgever is steeds gerechtigd, om hem moverende redenen, het Personeel van Opdrachtnemer de toegang tot een locatie van Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 37 Werkplanning

 • 37.1. Indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht zal Opdrachtnemer, voordat met de Werkzaamheden wordt begonnen, op basis van bij Opdrachtgever geldende werktijden een schriftelijke planning indienen van de uitvoering van de Werkzaamheden.

 • 37.2. De planning is slechts geldig indien deze door of namens Opdrachtgever is goedgekeurd. Goedkeuring van deze planning laat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtnemer onverlet.

 • 37.3. De werkdagen en -tijden zijn gelijk aan de werkdagen en -tijden die bij Opdrachtgever op de desbetreffende locatie gebruikelijk zijn. Indien Opdrachtgever zulks verlangt zal door Personeel van Opdrachtnemer een klokkaart, badge of andere controlemiddelen worden gebruikt.

 • 37.4. Opdrachtnemer dan wel zijn gemachtigde is in de onmiddellijke omgeving van het werk aanwezig. Afwezigheid wordt in overleg met een bevoegde functionaris van Opdrachtgever geregeld.

Artikel 38 Arbeidsverhouding personeel van Opdrachtnemer

 • 38.1. Opdrachtnemer draagt zorg dat Personeel van Opdrachtnemer op eerste daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever een door Opdrachtnemer ondertekend bewijs, waaruit blijkt dat het als zodanig in dienst is van Opdrachtnemer, kan overleggen.

 • 38.2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst personeel wil inschakelen dat niet in zijn dienst is, doet hij daarvan melding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd dit personeel te weigeren. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt draagt Opdrachtnemer zorg dat het betrokken personeel in het bezit is van een schriftelijk en ondertekend bewijs, waaruit blijkt bij wie het als zodanig in dienst is.

Artikel 39 Vergunningen

 • 39.1. Indien Opdrachtnemer krachtens een publiekrechtelijk voorschrift in het bezit dient te zijn van een vergunning in verband met het doen uitvoeren van de Werkzaamheden, is deze verplicht daarvan aan Opdrachtgever mededeling te doen en de vergunning voorafgaand aan de Werkzaamheden in afschrift aan Opdrachtgever te overhandigen. Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene geschiedt wat voor behoud van bedoelde vergunning is vereist. Opdrachtnemer is gehouden aan Opdrachtgever mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Hij stelt Opdrachtgever in kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk voorschrift kan opleveren.

 • 39.2. Indien Personeel van Opdrachtnemer dat in het kader van de Overeenkomst werkzaam is, krachtens een publiekrechtelijk voorschrift dient te beschikken over een vergunning, is Opdrachtnemer gehouden van deze verplichting aan Opdrachtgever mededeling te doen en de vergunning voorafgaand aan de Werkzaamheden in afschrift aan Opdrachtgever te overhandigen. Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene geschiedt wat voor behoud van bedoelde vergunning is vereist. Opdrachtnemer schakelt geen personeel in dat niet (langer) over een vergunning beschikt. Hij stelt Opdrachtgever in kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk voorschrift kan opleveren.

 • 39.3. Indien Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden bij of krachtens een publiekrechtelijk voorschrift mede als werkgever wordt aangemerkt dan wel een verantwoordelijkheid als Opdrachtgever krijgt toebedeeld, laat dit de verplichtingen van Opdrachtnemer om dit voorschrift na te leven onverlet. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken terzake.

Artikel 40 Verplichtingen ingevolge anti-misbruikwetgeving

 • 40.1. Opdrachtgever is gerechtigd van Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde derden opgave en inzage in het betalingsgedrag aan fiscus en uitvoeringsinstelling te verlangen.

 • 40.2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op eerste verzoek volledige inzage verlenen in de administratie die hij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst krachtens publiekrechtelijk voorschrift verplicht is bij te houden.

 • 40.3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van fiscus of uitvoeringsinstelling(en) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 41 Verlegging omzetbelasting

Indien artikel 24b van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 van toepassing is, zal Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengen en op de factuur vermelden ‘omzetbelasting verlegd’. Indien over het toepassen van deze regeling verschil van mening bestaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt hierover uitsluitsel gevraagd aan de voor Opdrachtnemer terzake bevoegde inspecteur. Tot uitsluitsel is verkregen wordt gehandeld als ware bedoelde regeling van toepassing. Opdrachtgever is door betaling van bedoelde bedragen gekweten voor zover het deze bedragen betreft.

Naar boven