Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-03-2021

Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bestuurlijke verantwoording 2020

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

1. Algemeen

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

1.1. Inleiding

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met een

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het CAK is belast met het uitvoeren van uit wetten en regelingen voortvloeiende publiekrechtelijke werkzaamheden.

Het CAK dient zich over het jaar 2020 te verantwoorden over de uitvoering van de taken die worden gefinancierd vanuit verschillende domeinen. Hierbij treft u het Model jaarverslaggeving CAK aan, ten behoeve van de door het CAK op te stellen bestuurlijke verantwoording over het jaar 2020. In dit model worden de criteria aangegeven waaraan de bestuurlijke verantwoording moet voldoen.

Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordingsplicht van het CAK over de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)1, de Ouderbijdrage Jeugdwet (ObJw)2, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)3, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),de Compensatieregeling eigen risico (CER)4 als onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), hierna samen benoemd als de ‘wettelijke taken’. Het CAK is belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. De wettelijke taken bestaan uit 13 specifieke taken en regelingen. Hiervan is een aantal reeds afgeschaft en vindt enkel nog de afwikkeling plaats door het CAK. Dit betreft als volgt:

Aflopende taken en regelingen:

Doorlopende taken en regelingen:

Ook beschrijft dit hoofdstuk welke verantwoordingsdocumenten het CAK voor het jaar 2020 moet aanleveren voor de verantwoording over de uitvoering van de wettelijke taken bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut.

Het CAK heeft als zelfstandig bestuursorgaan te maken met wet- en regelgeving en volgt zover van toepassing de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden van november 20158. De Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS (in werking getreden op 14 maart 2015) en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) maken hier onderdeel van uit en zijn van toepassing op het CAK. Nadere afspraken tussen het CAK en VWS over de samenwerking en afstemming op het gebied van sturing, verantwoording en toezicht liggen vast in het ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ van 7 juni 2019.

Sinds 2015 is het CAK ook verantwoordelijk voor de verstrekking van de Schengen- en Engelstalige verklaringen voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen. Het CAK legt jaarlijks verantwoording af over hoeveel Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

Op 1 januari 2017 is de uitvoering van de wettelijke taken van de burgerregelingen (inclusief de buitenlandtaak) overgegaan van Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) naar het CAK. Als gevolg hiervan dient het CAK zich over het jaar 2020 ook te verantwoorden over de uitvoering van de burgerregelingen. Hiervoor is een separaat model bestuurlijke verantwoording burgerregelingen over het jaar 2020 opgesteld. In dit separate model zijn zowel de burgerregelingen als de buitenlandtaak opgenomen.

Namens de Minister van VWS, voert het CAK, in mandaat sinds 1 maart 2017 ook de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) uit. Op verzoek van VWS legt het CAK hier separaat een verantwoording over af.

De afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen en de bijlage van de verantwoording met controleverklaring van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden maken dit jaar geen onderdeel meer uit van andere informatie van de bestuurlijke verantwoording CAK, maar zijn overgeheveld naar de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen. Gezien de aard van deze regelingen zijn ze meer passend bevonden in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

1.2. Publicatie in Staatscourant

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Op basis van artikel 27 en artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop het CAK zijn verantwoordingsdocumenten inricht. Door middel van dit model wordt hier invulling aan gegeven.

De Raad van bestuur van de NZa heeft op 16 maart 2021 dit ‘Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020’ vastgesteld. Dit model treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit model is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020. U kunt dit model raadplegen via www.nza.nl.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

1.3. Taken onder beoordeling van VWS

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

VWS beoordeelt de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) regelingen. Dit betreft:

Aflopende regelingen en taken

Daarnaast beoordeelt VWS:

 • de beheerskosten die het CAK maakt voor de uitvoering van haar publiekrechtelijke taken;

 • de uitvoering van de burgerregelingen die gefinancierd zijn met begrotingsgelden;

 • de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden;

 • De afgifte van Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

1.4. Taken onder toezicht van de NZa

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De NZa houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de (premiegefinancierde) wettelijke taken door het CAK. Dit betreft het toezicht op de:

Aflopende regelingen en taken:

 • 3. Financiering van de AWBZ-erkende instellingen;

 • 4. Subsidieregeling Eerstelijns Verblijf 2016;

 • 5. Eigenbijdrageregeling Zorg zonder Verblijf (AWBZ);

 • 6. Eigenbijdrageregeling Zorg met Verblijf (AWBZ);

 • 7. Compensatie van het verplicht eigen risico (CER);

 • 8. Afdracht interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) en Zorgverzekeringsfonds (Zvf).

Doorlopende regelingen en taken:

Naast deze wettelijke taken houdt de NZa met ingang van 1 januari 2019 ook toezicht op de rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen en de buitenlandtaak.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

1.5. Scope model

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Om toezicht te kunnen houden moeten de NZa en VWS over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz (juncto artikel 4.3.1 Wlz) wijst de verantwoordingsdocumenten en accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK moeten worden ingediend.

Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg en artikel 31 Wmg kan de NZa hiervoor regels stellen.

Dit model vormt een uitwerking van de afspraken. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020 (protocol).

In dit model wordt voor het verantwoordingsjaar 2020 (vanaf paragraaf 2.3) uitsluitend nader ingegaan op de verantwoording over de 13 wettelijke taken (zie paragraaf 1.1). De overige verantwoordingsvereisten zijn nader geregeld in de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS, het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020 en de eisen die VWS gesteld heeft voor de financiële verantwoording over de uitvoering van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’.

Het doel is om met ingang van verantwoordingsjaar 2022 de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen samen te voegen met de andere bestuurlijke verantwoording van het CAK en daaraan voorafgaand ook de bijbehorende modellen en protocollen tot één model en één protocol te integreren. Ook is het doel om de verantwoording en controle van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen volledig aan te sluiten bij de wet (artikel 27 Wmg en artikel 6.2.6 Wlz, juncto artikel 4.3.1 Wlz). Daarin staat dat de accountant een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid afgeeft. In afstemming met de ketenpartijen (VWS, het Zorginstituut en de externe accountant van het CAK) werken het CAK en de NZa in het jaar 2021 stapsgewijs toe naar deze doelstellingen. De NZa zal als eerste stap met ingang van verantwoordingsjaar 2021 van de externe accountant van het CAK één verklaringenregime (getrouwbeeld- en rechtmatigheidsverklaring) voor beide bestuurlijke verantwoordingen van het CAK vereisen (conform artikel 27 Wmg en artikel 6.2.6 Wlz juncto artikel 4.3.1 Wlz). Als tweede en derde stap wordt in het jaar 2021 toegewerkt naar één geïntegreerd model en protocol (door de NZa) en één geïntegreerde bestuurlijke verantwoording inclusief de burgerregelingen (door het CAK), met ingang van verantwoordingsjaar 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

2. Verantwoordingsstructuur

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het CAK moet op grond van artikel 6.2.6 Wlz vóór 1 juli9 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij VWS en de NZa de volgende verantwoordingsdocumenten (inclusief accountantsproducten) aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

2.1. Financieel verslag

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het financieel verslag bestaat uit vier financiële verantwoordingen. Alleen de derde verantwoording valt onder de reikwijdte van dit model:

 • 1. een financiële verantwoording van de uitvoeringsorganisatie (hierna aangeduid als: de jaarrekening);

 • 2. een financiële verantwoording over de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden;

 • 3. een bestuurlijke verantwoording;

 • 4. een bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

Ad 1: De jaarrekening

Uit de uitvoering van de voorgenoemde publiekrechtelijke taken en regelingen vloeien voor het CAK beheerskosten voort. Het budget voor de beheerskosten wordt door VWS aan het CAK verstrekt. De jaarlijkse verantwoordingsplicht van het CAK over de besteding van het door VWS verstrekte budget van de beheerskosten is onder andere opgenomen in de jaarrekening. De nadere eisen die worden gesteld aan de jaarrekening zijn met ingang van 1 januari 2020 opgenomen in de regeling bezoldiging beheerskosten ZBO’s en het accountantsprotocol als bijlage hiervan (voorheen geregeld in het model jaarverslaggeving – CAK jaarrekening).

Ad 2: Medisch noodzakelijke zorg

Over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) stelt het CAK op verzoek van VWS separaat een verantwoording op voorzien van een accountantsverklaring. De nadere eisen voor deze verantwoording over de uitvoering van de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden zijn opgesteld door VWS10.

Ad 3: Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording (over onder meer de eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo en de uitbetaling zorgaanspraken namens de zorgkantoren aan de Wlz-zorgaanbieders) wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer, de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken.

De nadere eisen die worden gesteld aan de bestuurlijke verantwoording van het CAK (uitgezonderd de burgerregelingen) zijn opgenomen in dit model.

Ad 4: Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen

In de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen legt het CAK verantwoording af over de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken volgens de criteria opgenomen in het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020.

De bestuurlijke verantwoording van de wettelijke taken (zie paragraaf 1.1) bestaat uit drie componenten:

 • 1. matrices bestuurlijke verantwoording, op kasbasis;

 • 2. een financiële verantwoording van de activa en passiva (inclusief vergelijkende cijfers) zowel op kasbasis als op basis van het toerekeningsbeginsel en verloopoverzichten en toelichtingen daarop, met daarbij de analyse van de debiteurenpositie;

 • 3. andere informatie die minimaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. voorwoord en inleiding;

  • b. de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer;

  • c. de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de financiële stromen;

  • d. de bestuursverklaring met eventuele bijlagen;

  • e. de kengetallen en prestatie-indicatoren;

  • f. de verantwoording over klachten en bezwaar.

Ad 1: Matrices bestuurlijke verantwoording

Bij de verantwoording over de rechtmatigheid van de financiële stromen maakt het CAK gebruik van de matrices bestuurlijke verantwoording. De matrices geven aan bij welke financiële stromen (op kasbasis) het CAK direct is betrokken, wat de omvang is van deze financiële stromen, welke taken en verantwoordelijkheden het CAK heeft ten aanzien van deze financiële stromen en welke voorbehouden gelden in verband met de opdrachtverstrekking en gegevensaanlevering door derden. In de kolom bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan hoe en in hoeverre de rechtmatigheid van de financiële stromen door het CAK is gewaarborgd.

De matrix voor VWS is uitgewerkt in bijlage 3 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording VWS’ van dit model. De matrix voor de NZa is uitgewerkt in bijlage 4 ‘Model Matrix bestuurlijke verantwoording NZa’. De matrices geven de volgende financiële stromen weer op kasbasis, die een rol spelen bij de concrete invulling van het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK:

Inzake VWS:

 • 1. uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • 2. afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

Inzake NZa:

 • 3. financiering van de AWBZ-erkende instellingen;

 • 4. subsidieregeling Eerstelijns Verblijf 2016;

 • 5. afdracht eigenbijdrageregeling Zorg zonder Verblijf (AWBZ);

 • 6. afdracht eigenbijdrageregeling Zorg met Verblijf (AWBZ);

 • 7. compensatie van het verplicht eigen risico (CER);

 • 8. afdracht interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) en Zorgverzekeringsfonds (Zvf);

 • 9. financiering van de Wlz-erkende instellingen;

 • 10. tijdelijke subsidieregeling Extramurale Behandeling;

 • 11. afdracht eigenbijdrageregeling Wlz;

 • 12. afdracht eigenbijdrageregeling Wmo11;

 • 13. afdracht interest geldmiddelen Fonds langdurige zorg (Flz) en Wmo.

Ad 2: Financiële verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording worden overzichten inclusief toelichtingen opgenomen van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers) op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel. Van deze activa en passiva worden verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden (minimaal verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz, AWBZ en Wmo).

Analyse debiteurenpositie

Het CAK neemt in het ‘Financieel overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel’, als onderdeel van de bestuurlijke verantwoording, debiteurenvorderingen op. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er wordt in dit onderdeel van de bestuurlijke verantwoording geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen voor de debiteurenvorderingen omdat het risico voor oninbaarheid voor rekening van het desbetreffende fonds of gemeente is. Het CAK neemt wel in zijn bestuurlijke verantwoording een analyse op van de debiteurenpositie die voldoet aan de informatiebehoefte van de fondsbeheerder of indien gewenst de gemeenten om de voorziening voor oninbaarheid te kunnen bepalen. De analyse van de debiteurenpositie is onderdeel van de controleopdracht van de externe accountant.

De te hanteren sjablonen en modellen die gebruikt worden in de bestuurlijke verantwoording worden vooraf met partijen afgestemd. De te hanteren uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn opgenomen in bijlage 1 ‘Waarderingsgrondslagen’ van dit model.

Ad 3: Andere informatie

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat minimaal uit bovengenoemde onderdelen a tot en met f. Onderdeel a het voorwoord en de inleiding spreken hierbij voor zich. De verantwoording bij overige onderdelen worden onderstaand nader beschreven.

Onderdeel b De verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer

Voor een nadere toelichting op de minimaal voorgeschreven inhoudelijke aandachtpunten in de bestuurlijke verantwoording wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

Onderdeel c De verantwoording over de borging van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de financiële stromen;

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid en doelmatigheid geeft het CAK aan op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen is gewaarborgd.

Gelet op de positie en de taken van het CAK is het rechtmatigheidsbegrip naar de 13 specifieke taken en regelingen, zoals opgenomen in paragraaf 1.1, onder te verdelen. Als in deze taken en regelingen wordt voldaan aan de voorschriften van de wet- en regelgeving, dan zijn de betreffende processen en de daaruit voortvloeiende financiële stromen als rechtmatig aan te merken.

Voor specifieke taken en regelingen zijn de toezichtstaken verdeeld tussen VWS en de NZa (zie paragraaf 1.3 en 1.4). In de paragrafen van hoofdstuk 4 is het rechtmatigheidsbegrip (zie ook paragraaf 3.3) per taak of regeling uitgewerkt. Ook wordt aangegeven hoe dit begrip concreet ingevuld moet worden, met een directe koppeling naar de betreffende financiële stroom. De matrix bestuurlijke verantwoording VWS en de matrix bestuurlijke verantwoording NZa vormen hierbij een hulpmiddel om de financiële stromen, taken en verantwoordelijkheden van het CAK schematisch weer te geven.

Ten aanzien van de invulling van het doelmatigheidsbegrip wordt verwezen naar paragraaf 3.4.

Onderdeel d De bestuursverklaring

In de bestuursverklaring geeft de Raad van Bestuur van het CAK aan of de informatie in de bestuurlijke verantwoording een getrouw beeld geeft van de uitvoering van de wettelijke taken, in overeenstemming met het model en de terzake voor het CAK geldende wet- en regelgeving.

Onderdeel e De kengetallen en prestatie-indicatoren

Het CAK moet in de bestuurlijke verantwoording een aantal kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en voor zover van toepassing het jaar voorafgaand aan het verslagjaar opnemen. Deze kengetallen en prestatie-indicatoren zijn in bijlage 5 ‘Definities kengetallen en prestatie-indicatoren’ van dit model opgenomen.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk intern vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

In het kader van de tijdige vaststelling en inning van de eigen bijdrage Wlz en Wmo bij de cliënt zijn er specifieke werkafspraken gedefinieerd in de Regeling langdurige zorg (artikel 7.12, 7.13 en 7.14) en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hoofdstuk 2a) ten aanzien van de uitwisseling van gegevens tussen het CAK en de zorgkantoren en het CAK en de gemeenten. Het CAK besteedt in de bestuurlijke verantwoording 2020 als onderdeel van het ketenmanagement aandacht aan:

 • de tijdige aanlevering van gegevens (van cliënten die noodzakelijk zijn voor de vaststelling en inning van de eigen bijdrage Wlz en Wmo) aan het CAK;

 • de organisatie en uitkomst van periodieke bestandvergelijkingen van de administraties (houdende de relevante gegevens van cliënten) met zorgkantoren en gemeenten;

 • de door het CAK genomen acties inclusief terugkoppeling aan zorgkantoren en gemeenten, naar aanleiding van mogelijke problematiek bij het in samenwerkingsverband tijdig opleggen van de eigen bijdrage aan de cliënt.

Onderdeel f De verantwoording over klachten en bezwaar

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze in de organisatie is verankerd dat alle klachten en bezwaar van klanten op een klantgerichte manier en zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het CAK moet de klachten en bezwaarschriften zorgvuldig behandelen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In de bestuurlijke verantwoording besteedt het CAK aandacht aan de organisatorische borging van de klachten- en bezwaarbehandeling binnen het CAK. Hierbij besteedt het CAK aandacht aan de wijze waarop zij bewaakt dat klachten en bezwaarschriften zorgvuldig volgens de voorschriften van de Awb worden afgehandeld. Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording aan op welke wijze lering wordt getrokken uit de ontvangen klachten en bezwaarschriften en tot welke concrete verbeteringen in procedures en dergelijke dit heeft geleid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

2.2. Uitvoeringsverslag

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsverslag zijn met ingang van 1 januari 2020 nader uitgewerkt in de regeling bezoldiging beheerskosten ZBO’s en het accountantsprotocol als bijlage hiervan (voorheen geregeld in het model jaarverslaggeving – CAK jaarrekening). Deze eisen voor de inrichting van het uitvoeringsverslag zijn niet van toepassing op de bestuurlijke verantwoording 2020. Wel kunnen in het uitvoeringsverslag eventueel onderwerpen zijn opgenomen die betrekking hebben op alle wettelijke taken die worden uitgevoerd door het CAK.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

2.3. Taken van VWS en de NZa

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De NZa en VWS maken bij het beoordelen van de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wettelijke taken zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaring en het accountantsverslag van de externe accountant. Daarbij beoordelen de NZa en VWS de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van de bevindingen de eigen (onderzoeks)werkzaamheden vast. VWS is op basis van de Comptabiliteitswet en de NZa is op basis van de Wmg12 wettelijk bevoegd om stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te vragen.

Op grond van de op deze wijze verzamelde informatie vormt de NZa zich een bestuurlijk oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK van de taken waarop zij toezicht houden. VWS vormt zich ook een oordeel en stuurt indien akkoord een brief naar het CAK waarin de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) regelingen wordt goedgekeurd. Het protocol accountantsonderzoek bevordert een doelmatige controle- en toezichtstructuur.

De NZa brengt verslag uit van hun bevindingen aan het CAK, VWS (als systeemverantwoordelijke departement) en Zorginstituut Nederland (fondsbeheerder).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3. Begrippenkader

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3.1. Ordelijkheid en controleerbaarheid

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Raad van bestuur van het CAK beschrijft in het onderdeel ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer de organisatorische maatregelen die gedurende het jaar bij het CAK hebben gefunctioneerd om de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wettelijke regelingen te borgen. In dit onderdeel moet het CAK in elk geval aan de volgende zes punten aandacht besteden:

 • 1. het gevoerde beleid;

 • 2. naleving van de wet- en regelgeving;

 • 3. de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • 4. de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • 5. de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • 6. de tijdige afstorting van ontvangen gelden.

De uitwerking van deze onderdelen richt zich bij de bestuurlijke verantwoording op de uitvoering van de wettelijke taken.

Ad 1: Het gevoerde beleid

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het gevoerde en voorgenomen beleid;

 • de doeltreffendheid van het beleid en de bedrijfsvoering;

 • de invloed van het gevoerde beleid.

Ad 2: Naleving van de wet- en regelgeving

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het volledig, juist en tijdig toepassen van vigerende wet- en regelgeving in het verslagjaar;

 • de wijze waarop het onderhoud van procedurebeschrijvingen en werkinstructies plaatsvindt naar aanleiding van wijzigingen in geldende wet- en regelgeving.

Ad 3: De administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de maatregelen die zijn getroffen om de rechtmatigheid van de financiële stromen van de wettelijke taken te waarborgen;

 • de actualiteit van de procesbeschrijvingen per regeling en de koppeling tussen de procesbeschrijvingen en de werkprogramma’s;

 • de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR);

 • de voorzieningen die het CAK heeft getroffen waardoor personen en instellingen, die met het CAK in aanraking komen in verband met de uitvoering van de taak van het CAK, in de gelegenheid zijn voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures te doen;

 • de wijze waarop de zorgvuldige behandeling van enerzijds personen en instellingen en anderzijds bezwaarschriften en klachten is gewaarborgd;

 • de wijze waarop het risicomanagementsysteem en de interne beheersstructuur is ingericht en in hoeverre de interne beheersmaatregelen gedurende het jaar hebben gewerkt. Met daarbij een expliciete toelichting van belangrijke actuele zaken, risico’s en knelpunten in de uitvoering;

 • de belangrijkste uitkomsten van de interne controles en intern uitgevoerd toezicht en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen;

 • de wijze waarop de betrouwbaarheid en de continuïteit van de managementinformatie voor de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording is gewaarborgd.

Ad 4: De geautomatiseerde gegevensverwerking

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de mate waarin in de applicaties geprogrammeerde controles – application controls – zijn opgenomen die de juiste uitvoering van de taken van het CAK garanderen, de continue werking hiervan en de mate waarin het CAK steunt op deze controles;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen om de bedrijfscontinuïteit van de geautomatiseerde systemen te waarborgen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor de toegangsbeveiliging van de geautomatiseerde systemen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor change management van de geautomatiseerde systemen;

 • de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde IT-audits naar de opzet, het bestaan en de werking en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

Ad 5: De bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de hoofdlijnen van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • de onderzoeken die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, de aard van de fraude (interne of externe fraude) en tot welke resultaten en verbeteracties deze zaken geleid hebben.

Ad 6: De tijdige afstorting van ontvangen gelden

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de gemaakte afspraken met de fondsbeheerder, gemeenten en VWS over het tijdig afstorten van gelden;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen die garanderen dat de ontvangen gelden tijdig worden afgestort aan onder andere de gemeenten, de fondsbeheerder en VWS;

 • de belangrijkste uitkomsten van het intern uitgevoerd toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

De wijze waarop de Raad van bestuur van het CAK zich verantwoordt, is in principe vormvrij. Als enige voorwaarde geldt dat in ieder geval afzonderlijk wordt ingegaan op de hierboven genoemde zes punten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3.2. Getrouwheid

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Raad van bestuur van het CAK dient ervoor te zorgen dat de bestuurlijke verantwoording een getrouw (juist en volledig) beeld geeft van de uitvoering van de wettelijke taken.

Juistheid en volledigheid houden in hun algemeenheid in dat het beeld dat de verstrekte verantwoordingsinformatie oproept overeenkomt met de feiten (de werkelijkheid) en geschikt is voor het doel waartoe deze informatie aan de gebruiker wordt verstrekt.

In dit kader dienen de in de financiële verantwoording opgenomen activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop en de in de matrices bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen een feitelijke weergave te zijn van de uitgevoerde werkzaamheden en de gebeurtenissen in het verslagjaar 2020. Bij de activa en passiva in de financiële verantwoording zo veel als mogelijk rekening houdend met de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in bijlage 1. Bij de matrices bestuurlijke verantwoording in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in dit model. Dit voornamelijk met betrekking tot de juistheid, volledigheid en tijdigheid, maar ook ten aanzien van het bestaan van de posten en de juiste rubricering in de verantwoording.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3.3. Rechtmatigheid

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

Afhankelijk van de financiële dimensie van het rechtmatigheidsbegrip kan onderscheid worden gemaakt tussen financiële rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid.

Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De rechtmatige uitvoering van taken is direct aan een financiële stroom gekoppeld.

Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie13. De uitvoering van deze taken kan niet direct worden gekoppeld aan een financiële stroom, maar kan in gevallen wel mogelijk op een later moment in de tijd een financiële consequentie met zich meebrengen. Het betreffen bepaalde procedurele (tussen)prestaties en/of inspanningsverplichtingen die het CAK moet leveren om te komen tot een juiste, volledige en tijdige eindprestatie richting de cliënt, de fondsen of zorgaanbieders. Dit kan zijn in de sfeer van het voeren, onderhouden en bewaken van een adequate administratie, het verrichten van bepaalde incasso-inspanningsverplichtingen of het juist en volledig opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen en/of signaleringslijsten (zoals functionele uitvalsbakken) in een proces om tijdig te komen tot de eindprestatie. Het betreft hier puur de taken die onder de directe verantwoordelijkheid en binnen de invloedsfeer van het CAK vallen. Deze taken zijn meestal vastgelegd in vastgestelde (interne) beleidsstukken, procedures en/of in wet- en regelgeving. Het tijdigheidsaspect is bij deze taken in de uitvoering door het CAK van groot belang, gelet op de mogelijke latente nadelige financiële consequentie voor onder andere een fonds of een cliënt.

Het CAK wordt gevraagd om zich te verantwoorden in bestuurlijke verantwoording over bijzonderheden die hieromtrent mogelijk hebben gespeeld of nog spelen bij de verschillende taken en regelingen. Het CAK dient zich in ieder geval te verantwoorden over de uitvoering door het CAK met betrekking tot:

 • de procedures inzake het opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen of signaleringslijsten (functionele uitvalsbakken) bij het opleggen van eigen bijdragen ter voorkoming van stapelfacturen;

 • procedures inzake het tijdig, binnen de wettelijke opleggings- en herzieningstermijnen van eigen bijdragen Wlz en Wmo, beschikken van de eigen bijdragen aan de cliënt ter voorkoming van het afboeken van de baten van de inning van de eigen bijdragen voor geleverde Wlz- en Wmo-zorg richting het Flz respectievelijk de gemeentefondsen;

 • de procedures inzake de incasso-inspanningen ter voorkoming van het afboeken van vorderingen.

Bij de rechtmatige uitvoering van taken kan voor de daarbij gebruikte gegevens onderscheid worden gemaakt tussen directe verantwoordelijkheid en gebruikersverantwoordelijkheid.

Bij directe verantwoordelijkheid is een organisatie geheel verantwoordelijk voor de uitkomsten van een proces en moet de organisatie instaan voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de daarmee samenhangende uitkomsten of informatie.

Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet een organisatie ook zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een bepaald proces en is de organisatie verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De organisatie mag echter uitgaan van de validiteit van de gegevens die derden aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de organisatie zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die door en/of namens de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, WLZ-uitvoerders, gemeenten, indicatieorganen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Zorginstituut Nederland aan het CAK worden verstrekt. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de aanleverings- en opvraagprocedures en de ingerichte infrastructuur hierbij van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat deze procedures en infrastructuur zorgdragen dat gegevens beschikbaar zijn voor de eigen administratie van het CAK en geen problemen veroorzaken die de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK belemmeren of vertragen. Het aanleveren en opvragen van de taak- en vraag-gebonden gegevens door respectievelijk bij de ketenpartijen moet zodanig gestructureerd zijn georganiseerd en ingericht door het CAK, dat dit waarborgt dat wordt voldaan aan de criteria-eisen voor de volledigheid en juistheid van de gegevensuitwisseling, met daar bijhorende beschermingsmaatregelen ter voorkoming van datalekken.

Om tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen, die een externe accountant als maatstaf kan hanteren bij zijn accountantsonderzoek, zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn;

 • het te onderzoeken object – proces of resultaat daarvan – is duidelijk omschreven;

 • de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend;

 • afwijkingen van de norm en fouten moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn. Daarbij moet duidelijk herleidbaar gedocumenteerd zijn door het CAK hoe wet- en regelgeving is geïmplementeerd in de uitvoering door het CAK;

 • de te hanteren controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, staan vast.

In bijlage 2 bij dit model is een overzicht opgenomen van de circulaires en regelgeving die de basis vormen voor het rechtmatigheidskader van het CAK. Zie paragraaf 4.2 voor de uitwerking van de rechtmatigheidseisen per specifieke geldstroom.

Als aan de genoemde randvoorwaarden is voldaan kan, rekening houdend met de invulling van het begrip rechtmatigheid in dit hoofdstuk, kan een externe accountant een rechtmatigheidsoordeel geven en kan hij in zijn verslag een uitspraak doen over de rechtmatige uitvoering door het CAK. Het protocol werkt de richtlijnen voor het onderzoek uit van een externe accountant.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3.4. Doelmatigheid

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De NZa is op grond van artikel 16 sub d en f Wmg belast met de toezichtstaak om een oordeel te geven bij de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wettelijke taken van de Wlz en Wmo door het CAK. Om die reden wordt aan het CAK gevraagd om zich ook te verantwoorden over de doelmatige uitvoering van die wettelijke taken.

VWS heeft op grond van de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS en de Kaderwet ZBO’s eigen sturingsinstrumenten en -mechanismen en eigen informatieverstrekking om hun oordeel te vormen bij de (doeltreffendheid en) doelmatigheid van het CAK. Dit betreft onder meer de financiering van de beheerskosten, waarbij het CAK jaarlijks een begroting aan VWS dient te overleggen.

Een uitspraak over de doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK geeft een aanduiding weer over de verhouding tussen de ingezette middelen en de geleverde prestaties bij de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK. De meerwaarde hiervan ligt in een beter inzicht op het doelmatig functioneren van het CAK en op eventuele verbetermogelijkheden.

Momenteel is er in dit model nog geen normenkader vastgesteld waarin wordt gedefinieerd wanneer er sprake is van doelmatige uitvoering van de wettelijke taken, noch is het expliciet gemaakt hoe de doelmatige uitvoering zou kunnen worden vergroot door het CAK. Ook intern heeft het CAK nog weinig sturingsinformatie op het gebied van doelmatigheid. Wel kan het CAK een aantal prestatie-indicatoren en kengetallen toekennen aan het doelmatigheidsbegrip. Het CAK zal samen met VWS en de NZa moeten toewerken naar een normenkader, dat het mogelijk maakt om naast kwalitatieve uitspraken ook stellige kwantitatieve uitspraken te doen over de verhouding tussen de ingezette middelen en de geleverde prestaties bij de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK.

In de tussentijd verwacht de NZa dat het CAK in de bestuurlijke verantwoording 2020 in een vrij format een beschrijving geeft van relevante aspecten op dit aandachtsgebied van de doelmatigheid. Het CAK verantwoordt zich over de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken in een afzonderlijk deel van de bestuurlijke verantwoording 2020 als onderdeel van de andere informatie (zie hiervoor paragraaf 2.1 ad. 3c).

De NZa let in het toezichtsonderzoek vooralsnog op doelmatigheidsaspecten waarbij de optimalisatie (het mogelijk efficiënter kunnen uitvoeren) van de uitvoeringsprocessen en werkwijzen in het belang is van de cliënten, de zorgaanbieders, de betrokken ketenpartijen of de fondsen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3.5. Fouten en onzekerheden

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Mogelijke fouten en onzekerheden in de bestuurlijke verantwoording worden vastgesteld door de externe accountant naar aanleiding van het accountantsonderzoek.

Van een fout in de bestuurlijke verantwoording is sprake indien een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving. Fouten worden in absolute zin opgevat voor zover het de naleving van de wet- en regelgeving (rechtmatigheid) betreft. Saldering van rechtmatigheidsfouten is daarom niet toegestaan.

Van een onzekerheid in de bestuurlijke verantwoording is sprake als er onvoldoende informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken, kortom als onzekerheid bestaat over de (on)rechtmatigheid van de post. Saldering van onzekerheden is niet toegestaan.

Uitgangspunt is dat het CAK alle fouten en onzekerheden uitzoekt, oplost en indien mogelijk corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. Wanneer er geen correctie heeft plaatsgevonden, moet het CAK dit duidelijk motiveren. Dit geldt ook voor fouten en/of onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld. Indien het CAK om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, doet het CAK vermelding van de verhindering om niet te kunnen corrigeren, tenzij het een fout of onzekerheid in een financieel stroom betreft waarbij gebruikersverantwoordelijkheid geldt. In dit geval licht het CAK een (mogelijk) geïmporteerde fout of onzekerheid toe in de bestuurlijke verantwoording. Over het algemeen is het, voor een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel van de externe accountant, noodzakelijk dat het CAK mogelijke fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Geconstateerde procedurele (niet financiële) onrechtmatigheidsfouten en/of onzekerheden, die niet te kwantificeren zijn, worden separaat verantwoord door het CAK, met een toelichting op de oorzaak, het plan van aanpak richting de oplossing en de werkwijze om dit in het vervolg te voorkomen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3.6. Materialiteit

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

3.6.1. Toleranties geldstromen per regeling

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Raad van bestuur van het CAK dient de financiële verantwoording zodanig op te stellen dat er door de externe accountant met een redelijke mate van zekerheid gesteld kan worden dat deze geen fouten en onzekerheden van materieel belang bevat. Indien laatstgenoemd begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%.

De matrices bestuurlijke verantwoording en de financiële verantwoording en de daarin opgenomen financiële stromen, activa en passiva posities (balansmutaties), verloopoverzichten en toelichtingen zijn juist, volledig, tijdig en rechtmatig indien hierin geen fouten en onzekerheden voorkomen die groter zijn dan de specifieke goedkeuringstoleranties per financiële stroom. De specifieke goedkeuringstoleranties zijn opgenomen in de paragrafen van de 13 wettelijke taken en regelingen in hoofdstuk 4.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4. Rechtmatigheidskader

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.1. Inleiding

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Gelet op de diversiteit van de regelingen is het rechtmatigheidskader onderverdeeld naar de desbetreffende taken en regelingen die het CAK uitvoert. Als bij de uitvoering van deze taken en regelingen en daarover afgelegde verantwoording wordt voldaan aan de relevante bepalingen in de terzake geldende de wet- en regelgeving, dan zijn de eruit voortvloeiende financiële stromen en activa en passiva (balansmutaties) als rechtmatig aan te merken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2. Financiële stromen

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.1. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Grondslag en taken

De werkzaamheden van het CAK voor wat betreft de Wtcg zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 3 van de Wtcg. Dit betreft het verrichten van de in het eerste en tweede lid van artikel 3 genoemde taken met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling Wtcg.

Met ingang van 2014 is de tegemoetkoming op basis van de Wtcg afgeschaft. Gedurende het kalenderjaar 2015 is het CAK nog wettelijk bevoegd geweest om beschikkingen af te geven over 2013. Met ingang van 1 januari 2016 mag het CAK geen nieuwe beschikkingen meer afgeven. Ook kunnen met ingang van 2016 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Wel gelden de uit het algemeen bestuursrecht voortkomende secundaire processen, bezwaar en beroep. Het CAK moet betalingen op al geslagen beschikkingen uitvoeren tot en met 11 februari 2021.

Toezicht en verantwoording

VWS beoordeelt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de uitvoering van de tegemoetkomingsregeling Wtcg door het CAK. Haar oordeel hierover deelt VWS mee aan het CAK door middel van een brief. In deze brief geeft VWS aan of VWS de verantwoording goedkeurt.

Concrete invulling rechtmatigheid

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseert het begrip rechtmatigheid.

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle nog uit te betalen tegemoetkomingen Wtcg (tot 11 februari 2021, daarna zijn de tegemoetkomingen bestuursrechtelijk verjaard).

Juistheid heeft de betekenis van het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste tegemoetkomingsbedrag aan de juiste rechthebbende14 volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid van betaling betreft het binnen vastgestelde termijnen afwikkelen van de betaling. Afhankelijk van het tijdstip van bekend worden van het recht op de betaling zal een bepaalde termijn als normstelling voor rechtmatigheid worden gehanteerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van VWS en bij door het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Bij de betaling van het bedrag aan rechthebbenden is sprake van een eenmalige betaling. Het is mogelijk dat het recht op de tegemoetkoming Wtcg wordt vastgesteld nadat de overeengekomen betaaldatum is verstreken. Dit komt doordat personen zelfstandig aangeven recht te hebben, terwijl gegevens daarover in eerste instantie niet door partijen zijn aangeleverd. In dat geval zal het CAK nagaan of de claim van de personen terecht is. Als uitbetaling niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van een bankrekeningnummer op de overeengekomen datum, zal de betaling plaatsvinden binnen maximaal vier weken na het bekend worden van dit bankrekeningnummer.

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met ’s Rijks kas. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘schatkistbankieren’. Hierbij wordt de bankrekening dagelijks voorzien van het benodigde geld, direct uit ’s Rijks kas en worden ontvangen gelden onttrokken aan de rekening ten behoeve van ’s Rijks kas.

Koppeling met financiële stromen

De in het verantwoordingsjaar uitgevoerde betalingen voor de Wtcg komen tot uitdrukking in de bestuurlijke verantwoording van het CAK in de post ‘Liquide middelen Wtcg’, ‘Door te storten middelen wettelijke taken Wtcg’ en ‘Rekening-courant Wtcg’ als onderdeel van de overzichten van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar.

Slotverantwoordingsvereisten

Middels een brief van het Ministerie van VWS (kenmerk 1409414-180076-2 d.d. 14 november 2019) is het CAK geïnformeerd over de vereisten van de slotverantwoordingen voor de aflopende regelingen.

Voor wat betreft de activiteiten van de Wtcg, stelt VWS bovenop de reguliere verantwoording geen additionele verantwoordingseisen. Het CAK rapporteert op de reguliere wijze over de Wtcg tot en met de bestuurlijke verantwoording 2021, die het CAK voor 1-7-2022 oplevert.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.2. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Grondslag en taken

Sinds 1 januari 2015 voert het CAK de ObJw uit op grond van artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet en het Besluit aanwijzing CAK als bestuursorgaan.

In de Jeugdwet wordt bepaald dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd voor kinderen die buiten het gezin hulp ontvangen. De gemeenten leggen de ouderbijdrage op. Het vaststellen en innen van de ouderbijdrage is bij het CAK belegd. Het toezicht hierop is overeenkomstig artikel 9.2 Jeugdwet belegd bij de door VWS en Justitie en Veiligheid aangewezen ambtenaren. Via het Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015 is dit nader geconcretiseerd. De Minister van VWS houdt op grond van de Jeugdwet toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de ObJw.

De ouderbijdrage op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van een politiek-maatschappelijke discussie geweest. In opdracht van VWS is onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de ouderbijdrage. Het onderzoeksrapport is voor de Staatssecretaris aanleiding geweest om medio november 2015 aan de Tweede Kamer voor te stellen de ouderbijdrage per 2016 te schrappen (Kamerstuk 31 839 nummer 495). Door een publicatie in het Staatsblad (2016 191) zijn de parameters voor de ouderbijdrage met ingang van 2016 op nihil gesteld.

De wijziging van de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet dat het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp regelt heeft plaatsgevonden door middel van het Staatsblad 2017 nr. 64 en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Gemeenten hebben over 2015 niet in alle gevallen de ouderbijdragen opgelegd. Ook zijn er gemeenten die de eerder opgelegde ouderbijdrage alsnog hebben ingetrokken. Als gevolg van de discussie tussen gemeenten en het Rijk heeft VWS afspraken gemaakt met het CAK over de invulling van hun taak om de ouderbijdragen rechtmatig vast te stellen en te innen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een brief van VWS aan het CAK d.d. 5 oktober 2017 (kenmerk 1230430-167598-J). In deze brief verzoekt VWS het CAK de ouderbijdragen uit te faseren tot en met 2020, wat inhoudt dat het CAK de openstaande vorderingen in geval van betalingsregeling c.q. schuldsanering tot en met uiterlijk 31-12-2020 int en het restant aan openstaande vorderingen afboekt. Op basis van deze brief zal het CAK deze wettelijke taak in 2020 uitvoeren.

Toezicht en verantwoording

VWS beoordeelt op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de uitvoering van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet door het CAK. Haar oordeel hierover deelt VWS mee aan het CAK door middel van een brief. In deze brief geeft VWS aan of VWS de verantwoording goedkeurt.

De ouderbijdrage is met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. Het CAK

zal in 2020 uitvoering geven aan de afwikkeling van de taak met betrekking tot de vaststelling en inning van de ouderbijdrage. Hierbij zal het CAK op verzoek van VWS:

 • de werkwijze van gemeenten om geen gegevens aan te leveren dan wel in te trekken ongemoeid laten;

 • de gerechtelijke invordering over 2015 achterwege laten;

 • de afhandeling van openstaande vorderingen laten plaatsvinden conform de met VWS gemaakte afspraken.

In het kader van de afwikkeling van de ouderbijdragen Jeugdwet 2015 is bij het CAK in 2020 sprake van de volgende financiële stromen:

 • terugbetalingen ouderbijdragen 2015 van het CAK aan ouders;

 • terugbetalingen van gemeenten aan het CAK van door het CAK aan ouders terugbetaalde ouderbijdragen 2015;

 • ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015 die ontvangen zijn van ouders op basis van een door het CAK uitgevoerd minnelijk traject;

 • ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015 die ontvangen zijn op basis van lopende betalingsregelingen en schuldsaneringen;

 • inzake het aan gemeenten afgedragen bedrag door het CAK van de van ouders ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015.

Daarnaast moet het CAK zich in de rekening-courantpositie 'Eigen bijdragen Ouderbijdrage Jeugdwet', die is opgenomen in de bestuurlijke verantwoording, verantwoorden over de afgeboekte bedragen.

Het CAK verantwoordt zich over deze financiële stromen en de uitvoering van de ObJw in de bestuurlijke verantwoording. In de bestuurlijke verantwoording wordt vermeld hoeveel bijdrageplichtigen er zijn voor de ouderbijdrage en hoeveel bijdrage er is geïnd. De kengetallen voor de ObJw staan vermeld in bijlage 5 'Definities kengetallen en prestatie-indicatoren'.

Door de bijzondere context waarbinnen het CAK zijn taak rond de vaststelling en inning van de ObJw heeft moeten invullen, heeft VWS ermee ingestemd dat het CAK zich niet via een Third Party Mededeling (TPM) aan de gemeenten over deze taak hoeft te verantwoorden. Dit maakt onderdeel uit van de tussen VWS en het CAK gemaakte afspraken.

Concrete invulling rechtmatigheid

De afhandeling van deze financiële stroom wordt ingevuld op basis van de volgende brieven:

 • Brief van 8 februari 2016 (kenmerk: 916026 – 147076).

 • Brief van 1 maart 2016 (kenmerk: 930959 – 147906).

 • Brief van 22 juni 2016 (kenmerk: 916026 – 147076).

 • Brief van 5 oktober 2017 (kenmerk 1230430-167598-J).

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom.

Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van alle hiervoor genoemde financiële stromen in het verslagjaar die betrekking hebben op de Ouderbijdrage Jeugdwet (niet gesaldeerd).

Slotverantwoordingsvereisten

Middels een brief van het Ministerie van VWS (kenmerk 1409414-180076-2 d.d. 14 november 2019) is het CAK geïnformeerd over de vereisten van de slotverantwoordingen voor de aflopende regelingen.

Voor wat betreft de activiteiten van de ObJw, stelt VWS bovenop de reguliere verantwoording geen additionele verantwoordingseisen. Het CAK rapporteert op de reguliere wijze over de ObJw tot en met de bestuurlijke verantwoording 2020, die het CAK voor 1-7-2021 oplevert. De regeling stopt formeel per ultimo 2020, maar door nog af te wikkelen posten per ultimo 2020 voor de ObJw is het mogelijk dat de feitelijke financiële afwikkeling plaatsvindt in 2021.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.3. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Overgangsrecht en afwikkeling AWBZ

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wlz in werking getreden. Tot 1 januari 2015 gold de AWBZ. In paragraaf 2 van hoofdstuk 11 van de Wlz is het overgangsrecht voor de uitvoerders en de afwikkeling van de AWBZ geregeld. Tot en met 31 december 2020 verricht het CAK nog werkzaamheden voor de afhandeling van eigen bijdragen en declaraties op basis van de AWBZ.

Grondslag en taken

De taken van het CAK waren geregeld in artikel 49 van de AWBZ. Het CAK was in het kader van de AWBZ belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden. Het Besluit zorgaanspraken AWBZ gaf een omschrijving en opsomming van alle zorg die onder de AWBZ viel. Met de komst van de Wlz zijn de AWBZ, het Besluit zorgaanspraken AWBZ en het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (ABZ) per 1 januari 2015 vervallen. Het CAK verricht de werkzaamheden voor de AWBZ tot en met in het kalenderjaar 2014 geleverde zorg. Tot uiterlijk 30 juni 2017 kon het CAK nog, behoudens enkele uitzonderingen, betaalopdrachten AWBZ (betaalopdrachten gerelateerd aan geleverde zorg tot en met 2014) uitbetalen. In dit model zijn de betalingen van zorgaanspraken AWBZ, Wlz en de subsidieregelingen gezamenlijk behandeld in paragraaf 4.2.5.1. Voor de behandeling van de eigen bijdragen Zorg zonder of met Verblijf AWBZ wordt verwezen naar paragraaf 4.2.3.1 en 4.2.3.2.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub d Wmg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordings-documenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg kan de NZa hiervoor regels stellen.

Slotverantwoordingsvereisten

Middels een brief van het Ministerie van VWS (kenmerk 1409414-180076-2 d.d. 14 november 2019) is het CAK geïnformeerd over de vereisten van de slotverantwoordingen voor de aflopende regelingen.

In de brief is voor de afwikkeling van de AWBZ bepaald dat in het Verantwoording en Controle overleg met VWS, het CAK, de NZa, de Auditdienst Rijk en het Zorginstituut over de eisen van een slotverantwoording concrete afspraken moesten worden overeengekomen. In het ketenoverleg van 20 januari 2021 is kenbaar gemaakt dat er geen specifieke eisen zijn voor de slotverantwoording voor de afwikkeling van de AWBZ. Niet anders dan in voorgaande verantwoordingsjaren is het van belang dat er geen gemengde bedragen worden opgenomen die bijvoorbeeld zowel op de AWBZ als op de Wmo betrekking hebben. De rekening courant positie AFBZ moet éénduidig uit de verantwoording naar voren komen. VWS zal deze afspraken schriftelijk aan het CAK bevestigen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.3.1. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ vormt een eigen taak van het CAK. Het vaststellen en opleggen van de eigen bijdragen tot en met 31 december 2014 vindt plaats op basis van gegevens van de informatieleveranciers.

Bij de vaststelling wordt rekening gehouden met een eventuele eigen bijdrage in het kader van de Wmo. De door de zorgaanbieders bij het CAK aangeleverde persoonsgegevens worden aan de hand van de gegevens van het BRP geverifieerd.

Het CAK maakt gebruik van de gegevens van drie informatieleveranciers:

 • de zorgaanbieders voor persoons- en zorgurengegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Voor de gegevens van de Belastingdienst, de BRP en de zorgaanbieders geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de gegevens ligt bij de informatieleveranciers zelf. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedures geen problemen veroorzaken.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf de ontvangst van alle gegevens die nodig zijn voor vaststelling van de eigen bijdragen. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en de geïncasseerde en ontvangen eigen bijdragen volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan het AFBZ.

Vertragingen in de gegevensaanlevering door één van de drie informatieleveranciers vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK technisch goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen problemen veroorzaken. Van het CAK wordt een actieve houding verwacht bij het signaleren van omissies in de aanlevering.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.15

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Innen van eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en het UWV. Dit heet ook wel broninhouding. Het CAK verzendt hiertoe aan de SVB of het UWV een inhoudingsverzoek, waarna de ingangsdatum en het bedrag dat door de SVB of het UWV wordt ingehouden aan het CAK wordt bevestigd. Na ontvangst van de bevestiging van de ingangsdatum en de hoogte van het bedrag van de broninhouding wordt door het CAK het eventuele resterende deel van de eigen bijdrage (deelbijdrage) geïnd bij de klant via de reguliere incassoprocedures. Zolang het CAK geen broninhoudingsbevestiging van het UWV of de SVB heeft ontvangen, wordt de volledige eigen bijdrage door het CAK bij de klant in rekening gebracht. Omdat de SVB en het UWV deze ingehouden bedragen direct verrekenen met het AFBZ, is op de bevestigde en op door broninhouders afgedragen bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg zonder Verblijf AWBZ. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de zorgaanbieders, de BRP en de Belastingdienst, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de samenwerking met de broninhouders, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de samenwerking met de broninhouders te optimaliseren.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2019 over het CAK heeft opgenomen.

Het CAK kan de informatieverstrekking in de bestuurlijke verantwoording over de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en eigen bijdragen Wmo voor zover van toepassing samenvoegen om doublures in de informatieverstrekking te voorkomen.

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ komen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Debiteuren’ (inclusief analyse debiteurenpositie) en de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

In de matrix mogen de eigen bijdragen regelingen AWBZ vanaf het verantwoordingsjaar 2017 samengevoegd worden. Voor de goedkeuringstolerantie van de samengevoegde eigen bijdragen regelingen AWBZ wordt uitgegaan van de balansposten. Als grens geldt hierbij 1% van de som van de balansposten eigen bijdragen AWBZ (totaal van de activa en passiva van de eigen bijdragen regelingen AWBZ.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.3.2. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ vormt een eigen taak van het CAK. Het vaststellen en opleggen van de eigen bijdragen tot en met 31 december 2014 vindt plaats op basis van gegevens van de informatieleveranciers.

Het CAK maakt gebruik van de gegevens van vijf informatieleveranciers:

 • de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren voor persoons- en zorggegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • het UWV voor inkomensgegevens en bevestigde broninhoudingen;

 • de SVB voor bevestigde broninhoudingen;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Het rechtmatigheidsbegrip speelt een rol vanaf het moment dat het CAK alle gegevens binnen heeft voor de vaststelling van de eigen bijdragen in het kader van de AWBZ. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en de geïncasseerd en ontvangen eigen bijdragen volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan het AFBZ. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK.

Het rechtmatigheidsbegrip geldt niet voor de daadwerkelijk door het AFBZ rechtstreeks van het UWV en de SVB ontvangen ingehouden eigen bijdragen en de aan het CAK bevestigde inhoudingsverzoeken.

Vertraging in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers valt buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen problemen veroorzaken.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het ‘volledig afwikkelen’ heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Inning van eigen bijdragen Zorg met Verblijf

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en het UWV. Dit heet ook wel broninhouding. Het CAK verzendt hiertoe aan de SVB of het UWV een inhoudingsverzoek, waarna de ingangsdatum en het bedrag dat door de SVB of het UWV wordt ingehouden aan het CAK wordt bevestigd. Na ontvangst van de bevestiging van de ingangsdatum en de hoogte van het bedrag van de broninhouding wordt door het CAK het eventuele resterende deel van de eigen bijdrage (deelbijdrage) geïnd bij de klant via de reguliere incassoprocedures. Zolang het CAK geen broninhoudingsbevestiging van het UWV of de SVB heeft ontvangen, wordt de volledige eigen bijdrage door het CAK bij de klant in rekening gebracht. Omdat de SVB en het UWV deze ingehouden bedragen direct verrekenen met het AFBZ, is op de bevestigde en op door broninhouders afgedragen bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Zorg met Verblijf AWBZ. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de samenwerking met de broninhouders, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de samenwerking met de broninhouders te optimaliseren.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2019 heeft opgenomen.

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ komen in de bestuurlijke verantwoording tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Liquide middelen’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Debiteuren’ (inclusief analyse debiteurenpositie) en de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

In de matrix mogen de eigen bijdragen regelingen AWBZ vanaf het verantwoordingsjaar 2017 samengevoegd worden. Voor de goedkeuringstolerantie van de samengevoegde eigen bijdragen regelingen AWBZ wordt uitgegaan van de balansposten.

Als grens geldt hierbij 1% van de som van de balansposten eigen bijdragen AWBZ (totaal van de activa en passiva van de eigen bijdragen regelingen AWBZ.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.4. Compensatieregeling eigen risico

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Grondslag en taken

Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 konden verzekerden met meerjarige onvermijdbare zorgkosten onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een CER. Het CAK voerde deze regeling uit. Vanaf het kalenderjaar 2014 bestaat geen recht meer op uitkering op grond van de CER regeling. Vanaf 1 januari 2015 is 118a Zvw volledig vervallen.

Met ingang van 2015 is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Nieuwe aanvragen zullen worden afgewezen. Wel dienen betalingen op al verstrekte beschikkingen plaats te vinden. Het CAK is gehouden om betalingen (na eventuele procedures) tot en met 11 februari 2020 af te handelen. Ook worden de bezwaren en beroepen krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgehandeld door het CAK.

Toezicht en verantwoording

Tot 1 januari 2019 was het toezicht van de NZa op deze regeling opgenomen in artikel 16 sub f Wmg, maar dit is daarna verwijderd via de verzamelwet VWS 2018. Er is geen overgangsrecht voor deze regeling geregeld.

Slotverantwoordingsvereisten

Middels een brief van het Ministerie van VWS (kenmerk 1409414-180076-2 d.d. 14 november 2019) is het CAK geïnformeerd over de vereisten van de slotverantwoordingen voor de aflopende regelingen.

Voor wat betreft de activiteiten van de CER, stelt VWS bovenop de reguliere verantwoording geen additionele verantwoordingseisen. Het CAK rapporteert op de reguliere wijze over de CER tot en met de bestuurlijke verantwoording 2020, die het CAK voor 1-7-2021 oplevert.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.4.1. Uitbetaalde uitkeringen compensatieregeling eigen risico

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Concrete invulling van rechtmatigheid

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot de volledige bepaling van rechthebbenden. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 kan het CAK geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk op

31 december 2014 zijn ontvangen worden nog afgehandeld.

Juistheid

Juistheid heeft de betekenis van het toewijzen en het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste bedrag aan de juiste rechthebbende volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid

Tijdigheid van betaling betreft het binnen vastgestelde termijnen afwikkelen van de betaling.

Als uitbetaling niet kan plaatsvinden vanwege het ontbreken van een bankrekeningnummer op de overeengekomen datum, zal de betaling plaatsvinden binnen maximaal vier weken na het bekend worden van dit bankrekeningnummer.

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met het Zvf. Hiervoor worden gelijke rechtmatigheidsnormen gehanteerd als bij de betalingen. In de bestuurlijke verantwoording geeft het CAK aan, welke AO/IB maatregelen intern zijn getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de betalingen en ter voorkoming van het onttrekken van waarden aan het Zvf via het CAK.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2019 over het CAK heeft opgenomen.

Koppeling met financiële stromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het Zvf verrekende bedragen komen normaliter in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in toelichting op de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’ en de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva. Het CAK is gehouden om betalingen (na eventuele procedures) tot en met 11 februari 2020 af te handelen, derhalve ultimo 2020 niet van toepassing.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat het CAK uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.5. Wet langdurige zorg

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Grondslag en taken

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wlz van kracht geworden. De taken van het CAK zijn geregeld in artikel 6.1.2 van de Wlz. Het CAK is in het kader van de Wlz belast met het uitvoeren van publiekrechtelijke werkzaamheden:

 • De vaststelling, oplegging en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5 van de Wlz.

 • Het namens een Wlz-uitvoerder of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de Wlz-uitvoerders of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn.

Het Besluit langdurige zorg (Blz) en de Regeling langdurige zorg (Rlz) geven een omschrijving en opsomming van alle zorg die onder de Wlz valt.

Het verrichten van het hiervoor genoemd deel van de administratie door het CAK worden in het Blz en Rlz uitgewerkt voor de volgende taken:

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die uit hoofde van de uitvoering van de Wlz verschuldigd zijn aan zorgaanbieders voor het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz. Deze betalingen geschieden namens de Wlz-uitvoerders aan de hand van gegevens die afkomstig zijn van de zorgkantoren. Het verrichten van de betalingen is een bancaire taak.

 • De administratieve taak van landelijk kantoor voor de betaling van bedragen die dienen tot vergoeding van bedragen die de Wlz-uitvoerders uit hoofde van de uitvoering van de wet verschuldigd zijn aan zorgaanbieders betreffende het verlenen van zorg, voor zover die niet is begrepen onder de zorg die in 3.1.1 van de Wlz is genoemd. Deze betalingen geschieden namens het Zorginstituut en vormen eveneens een bancaire taak.16

 • Het CAK verricht de vaststelling, de oplegging en de inning van de eigen bijdrage, bedoeld in de artikelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 van het Blz. Ook heeft het CAK een taak in het afboeken van de vorderingen. Het CAK heeft een zelfstandige taak in dit proces, met gebruikmaking van gegevens van derden, zoals zorgkantoren, zorgaanbieders, de Belastingdienst, gemeenten en inhoudingsorganen. De zorgkantoren leveren de gegevens voor de vaststelling van de eigen bijdrage volgens de artikelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 van het Blz aan. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanlevering van deze data. De grondslag voor de gegevensverstrekking is te vinden in artikel 9.1.2 van de Wlz.

 • Het verstrekken van alle gegevens aan zorgkantoren, die zij voor de vervulling van hun taak bij de uitvoering van de wet nodig hebben. Dit is een intermediaire taak. De gegevensverstrekking is gebaseerd op artikel 9.1.2 van de Wlz.

De taken kunnen tot twee deelgebieden betreffende de Wlz worden samengevoegd:

 • Het zelfstandig vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf in een instelling, volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) en modulair pakket thuis (mpt) op basis van gegevens van de Belastingdienst, het UWV, de SVB, zorgkantoren en zorgaanbieders, waarbij de persoonsgegevens geverifieerd worden bij de Basisregistratie personen (BRP).

 • Het verrichten van de betaling van zorgaanspraken Wlz in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor in opdracht van de Wlz-uitvoerders of het Zorginstituut op grond van artikel 6.1.2 onderdeel c van de Wlz.

Toezicht en verantwoording

De NZa houdt op grond van artikel 16 sub d Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door het CAK.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg kan de NZa hiervoor regels stellen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.5.1. Betalingen zorgaanspraken en subsidieregelingen

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

Het CAK heeft de taak om betalingen te verrichten in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor. Het CAK is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van de opdrachten die het ter uitvoering heeft ontvangen. Het CAK heeft geen verantwoordelijkheid voor de juiste, volledige en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedures geen problemen veroorzaken. Zowel de Wlz als de AWBZ bakent deze verantwoordelijkheid af door uitdrukkelijk aan te geven, dat het CAK de betalingen namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verricht.

Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf het ontvangen van de opdrachten. Het CAK voert de taak van betaalkantoor rechtmatig uit, als de ontvangen betaalopdrachten volledig, juist en tijdig worden uitgevoerd en als de afrekeningen van de verrichte betalingen met het AFBZ en het Flz volledig, juist en tijdig plaatsvinden.

De invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid concretiseren het begrip rechtmatigheid:

 • volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen;

 • juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut;

 • tijdigheid houdt in dat het CAK de ontvangen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betaaltermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betaaltermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK (zie bijlage 5 ‘Definities kengetallen en prestatie-indicatoren’).

Tegenover de uitgevoerde betaalopdrachten staan de afrekeningen met het AFBZ en het Flz. Hiervoor worden identieke rechtmatigheidsnormen gehanteerd als voor de afwikkeling van betaalopdrachten, dat wil zeggen dat de afrekeningen volledig, juist en tijdig moeten plaatsvinden.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK de interne beheersingsmaatregelen die het CAK heeft getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de betalingen en ter voorkoming van het onttrekken van waarden aan het AFBZ en het Flz via het CAK. Bovendien geeft het CAK in de bestuurlijke verantwoording aan of alle binnengekomen opdrachten volledig, juist en tijdig zijn afgewikkeld en of de afrekeningen met het AFBZ en het Flz volledig, juist en tijdig hebben plaatsgevonden.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in haar rapport 2019 over het CAK heeft opgenomen.

Koppeling met financiële stromen

De uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het AFBZ en het Flz verrekende bedragen komen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK onder andere tot uitdrukking in de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat het CAK uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.5.2. Afdracht eigen bijdragen Wlz

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wlz en het namens een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders. Binnen de Wlz wordt onderscheid gemaakt in de eigen bijdrage voor enerzijds (1) Zorg met Verblijf, (2) volledig pakket thuis (vpt), (3) persoonsgebonden budget (pgb) en anderzijds het (4) modulair pakket thuis (mpt).

Het CAK maakt gebruik van gegevens van zorgaanbieders, de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst. Het rechtmatigheidsbegrip speelt een rol vanaf het moment dat het CAK alle gegevens binnen heeft voor de vaststelling van de eigen bijdragen in het kader van de Wlz. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en de geïncasseerd en ontvangen eigen bijdragen volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan het Flz. Vertraging in de gegevensaanlevering door één van de informatieleveranciers valt buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen problemen veroorzaakt.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wlz

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Besluit langdurige zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken zijn opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Inning van eigen bijdragen Wlz

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces.

Bij het innen van de eigen bijdragen Wlz wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – met inachtneming van enkele voorwaarden – de eigen bijdragen in te houden op de sociale zekerheidsuitkeringen via de SVB en het UWV. Dit heet ook wel broninhouding. Daarvoor levert het CAK informatie aan de SVB en het UWV aan. Omdat de SVB en het UWV deze ingehouden bedragen direct verrekenen met het Flz, is op de bevestigde en op door broninhouders afgedragen bedragen voor het CAK gebruikersverantwoordelijkheid van toepassing. Indien broninhouding niet plaatsvindt via de SVB of het UWV draagt het CAK zorg voor inning.

Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door ketenpartijen. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen Wlz.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wlz. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens door de informatieleveranciers, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de samenwerking met de broninhouders, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de samenwerking met de broninhouders te optimaliseren;

de informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten).

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2019 heeft opgenomen.

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wlz komen in de bestuurlijke verantwoording tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Debiteuren’ (inclusief analyse debiteurenpositie) en de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.6. Wet maatschappelijke ondersteuning

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Grondslag en taken

Het CAK is op grond van artikel 6.1.2. aanhef en sub b Wlz vanaf 1 januari 2015, belast met de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (extramuraal en intramuraal). Vanaf 1 januari 2007 tot 1 januari 2015 was artikel 15 en 16 van de Wmo van toepassing (uitsluitend Wmo extramuraal). Deze taak is per 1 januari 2015 uitgebreid. Er is geen overgangsregeling van toepassing.

Eén van de gevolgen van de wijziging in wet- en regelgeving is dat de producten ‘Beschermd wonen’ en ‘Kort Verblijf’ vanuit de AWBZ overgeheveld zijn naar de Wmo. De verantwoordelijkheid voor faciliteren van de zorg voor ‘Beschermd Wonen’ is met ingang van 1 januari 2015 op grond van de Wmo bij gemeenten komen te liggen en het CAK is verantwoordelijk voor het innen en afdragen van de eigen bijdragen.

Per 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangepast met de invoering van het abonnementstarief18 (hierna aangeduid als Wmo 2020) voor de Wmo extramuraal. Hieraan ging per 1 januari 2019 de invoering van het gemaximeerd Wmo tarief vooraf19. In samenhang met deze aanpassingen is onder meer ook de wijziging doorgevoerd dat met ingang van 1 januari 2020 cliënten die een PGB Beschermd Wonen ontvangen, net als cliënten die Wmo Beschermd Wonen in natura ontvangen, de intramurale Wmo eigen bijdrage moeten betalen (inkomensafhankelijke hoge of lage eigenbijdragetarief) 20.

Overigens kan er binnen een huishouden sprake zijn van een samenloop van verschillende zorgproducten. Hierdoor kan een anti-cumulatiebeding21 van toepassing zijn.

Toezicht en verantwoording

Op basis van artikel 16 sub f Wmg houdt de NZa toezicht op de vaststelling en inning van de eigen bijdragen zoals bedoeld in artikel 2.1.4b van de Wmo 2015 door het CAK. Een goed toezicht op de uitvoering door het CAK van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo is van direct belang vanuit het perspectief van de Wlz en omgekeerd.

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moet de NZa over informatie beschikken. Artikel 6.2.6 van de Wlz wijst de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK bij de NZa moeten worden ingediend. Op basis van artikel 6.2 van de Regeling langdurige zorg kan de NZa hiervoor regels stellen.

Omdat er geen overgangsregeling van toepassing is, is er met VWS afgesproken dat de verantwoording niet gesplitst hoeft te worden naar Wmo voor 1 januari 2015 en na 1 januari 2015.

De standen en/of bedragen met betrekking tot de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020, worden door het CAK in de financiële overzichten van de activa en passiva de bestuurlijke verantwoording 2020 separate opgenomen, op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel. In de matrices bestuurlijke verantwoording wordt één bedrag opgenomen voor de afdracht eigen bijdragen Wmo.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.6.1. Afdracht eigen bijdragen Wmo

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de eigen bijdragen Wmo. Zie ook paragraaf 4.2.6 voor laatstelijk wijzigingen in de taak, waaronder toevoeging van de eigen bijdrage Beschermd Wonen en de invoering van het abonnementstarief (Wmo 2020).

Het CAK heft en int maandelijks de eigen bijdrage voor cliënten die ‘beschermd Wonen’ (Wmo intramuraal) of Wmo extramuraal ontvangen. Het CAK geeft hiertoe beschikkingen af. Bij ‘Beschermd Wonen’ is broninhouding en afdrachten van de eigen bijdrage door het UWV of de SVB mogelijk. Daarvoor levert het CAK informatie aan de SVB en UWV aan. Dit is het enige product in de Wmo waarvoor broninhouding kan plaatsvinden.

De ingehouden bedragen moeten door de SVB en het UWV overgemaakt worden aan het CAK, die vervolgens voor de verdeling over de verschillende centrumgemeentes zorgt als zijnde afdracht eigen bijdragen.

Het CAK heeft een gebruikersverantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid van de ontvangen bedragen aan broninhouding van de SVB en het UWV.

Het onderstaande is voor de Wmo in zijn algemeenheid van toepassing.

De vaststelling van de eigen bijdragen vindt plaats op basis van gegevens van de zorgaanbieders en gemeenten en de inkomensgegevens van de Belastingdienst.

De door de zorgaanbieders en gemeenten bij het CAK aangeleverde persoonsgegevens worden aan de hand van de gegevens van het BRP geverifieerd. Het CAK maakt gebruik van de gegevens van zes informatieleveranciers:

 • de zorgaanbieders voor persoons- en zorgurengegevens;

 • de gemeenten voor parameters en persoons- en zorggegevens;

 • de BRP voor geverifieerde persoonsgegevens;

 • het UWV voor inkomensgegevens en bevestigde broninhoudingen;

 • de SVB voor bevestigde broninhoudingen;

 • de Belastingdienst voor inkomensgegevens.

Voor de gegevens van de informatieleveranciers geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de gegevens ligt bij de informatieleveranciers zelf. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat iedereen die een eigen bijdrage zou moeten betalen, tijdig bij het CAK wordt aangemeld. Niet of te laat aangemelde klanten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het CAK. Het begrip rechtmatigheid speelt dus pas een rol vanaf de ontvangst van alle gegevens die nodig zijn voor vaststelling van de eigen bijdragen. Het CAK voert deze taak rechtmatig uit, als de eigen bijdragen voor Wmo volledig, juist en tijdig worden vastgesteld, opgelegd en de geïncasseerd en ontvangen eigen bijdragen voor Wmo volledig, juist en tijdig worden afgedragen aan de gemeenten.

Vertragingen in de gegevensaanlevering door één van de zes informatieleveranciers vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip van het CAK. Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedure geen problemen veroorzaken.

Vaststellen en opleggen eigen bijdragen Wmo

Wettelijk is besloten om op de eigen bijdrage Wmo een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn.

Het begrip rechtmatigheid wordt geconcretiseerd door de invulling van de begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Volledigheid

Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen. Het ‘volledig afwikkelen’ heeft betrekking op alle gegevens waarbij geen sprake is van kwijtschelding.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Innen van eigen bijdragen Wmo

De begrippen volledigheid, juistheid en tijdigheid bepalen ook de rechtmatigheid van het incassoproces. Dit model sluit verder aan bij de intern opgestelde incassoprocedure van het CAK. Deze incassoprocedure is ter kennisgeving aangenomen door VWS. Deze procedure geeft aan hoe het CAK de opgelegde eigen bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen invorderingen’, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van de wettelijke taak van het incasseren van de eigen bijdragen Wmo.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording beschrijft het CAK:

 • de problemen die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen;

 • de wijze waarop het management in het verslagjaar is geïnformeerd over de rechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo. Daarbij besteedt het CAK aandacht aan de volledigheid van de managementinformatie (kritische prestatie-indicatoren);

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de aanlevering van gegevens vanuit de informatieleveranciers, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de gegevensuitwisseling te optimaliseren;

 • de problemen die het CAK heeft ondervonden bij de samenwerking met de broninhouders, welke aanvullende acties zijn ondernomen en welke maatregelen op managementniveau zijn genomen om de samenwerking met de broninhouders te optimaliseren;

 • informatie die aan klanten is verstrekt over de eigen bijdragen (bijvoorbeeld toezending brochures, organiseren van informatiebijeenkomsten).

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2019 heeft opgenomen.

De invoering van het abonnementstarief (Wmo 2020) in bestuurlijke verantwoording 2020

In de bestuurlijke verantwoording 2020 verantwoord het CAK in het hoofdstuk van de matrices bestuurlijke verantwoording de in- en uitgaande geldstromen voor alle Wmo geldstromen samen. Dit betreft het totaal van Wmo 2015 en eerder, Wmo beschermd wonen en Wmo 2020. In de hoofdstukken van de financiële overzichten van de activa en passiva op kasbasis en op basis van toerekeningbeginsel, verantwoordt het CAK de balansposities van de uitvoering van de Wmo 2020 separaat op een aparte regel binnen de financiële overzichten, in de verloopoverzichten en toelichtingen hierop.

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar opgelegde, geïncasseerde en afgeboekte eigen bijdragen Wmo komen tot uitdrukking in de bestuurlijke verantwoording van het CAK in de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’, de post ‘Debiteuren’ (inclusief analyse debiteurenpositie) en de post ‘Rekening-couranten’ als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

4.2.7. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz, Wmo en Zvf

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De in deze paragraaf opgenomen tekst is van toepassing op de deelgebieden:

interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

interest geldmiddelen Zvf.

Als betaalkantoor beschikt het CAK over liquide middelen om tijdsverschillen tussen het uitvoeren van betalingsopdrachten en de daarvoor benodigde geldmiddelen van het AFBZ, Flz, Wmo en het Zvf te overbruggen.

Omdat de kosten van het CAK inclusief de bankkosten in principe gedekt worden door het budget beheerskosten, moet de betreffende interest volledig met het AFBZ, het Flz, de Wmo en het Zvf worden verrekend. Vastgesteld moet worden, dat de interest die over de beschikbare liquide middelen en openstaande vorderingen wordt ontvangen c.q. betaald juist, tijdig en volledig is verrekend. Voor de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo geldt dat de verrekening over de verschillende fondsen plaatsvindt op basis van een door het Zorginstituut en het CAK afgesproken verdeling. De bedragen die door het CAK zijn bepaald op basis van deze verdeling worden opgenomen in de bestuurlijke verantwoording van het CAK.

Het CAK moet zich in de bestuurlijke verantwoording verantwoorden over de opvolging van de verbeterpunten die de NZa in het rapport 2019 heeft opgenomen.

Koppeling met financiële stromen

De in een kalenderjaar verrekende interest geldmiddelen komt in de bestuurlijke verantwoording van het CAK tot uitdrukking in de toelichting op de post ‘Liquide middelen wettelijke taken’, de post ‘Door te storten middelen wettelijke taken’ en de post ‘Rekening-couranten als onderdeel van het overzicht van activa en passiva.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van:

 • 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar;

 • 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

5. Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

5.1. Aanleverprocedure

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bij de aanleverprocedure gaat het om de manier waarop het CAK de jaarverslaggeving aan VWS en de NZa moet toesturen.

Het CAK moet de bestuurlijke verantwoording en de accountantsproducten (controleverklaring en accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar versturen aan VWS, de NZa en het Zorginstituut.

Fysieke inzending VWS

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt VWS het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. de Plaatsvervangend Secretaris-generaal,

mevrouw A.I. Norville MSc

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Fysieke inzending NZa

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Nederlandse Zorgautoriteit

T.a.v. de mevrouw M. Kaljouw

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Elektronische inzending NZa

Voor de elektronische toezending van verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van het NZa-uitwisselportaal.

Overige informatie

Het CAK kan op eigen initiatief of op uitnodiging van VWS of de NZa aanvullende informatie over de jaarverslaggeving verstrekken. Voor het inzenden daarvan geldt de bovenstaande wijze van inzending.

Voor alle vragen over het toezenden van de jaarverslaggeving en de aanvullingen daarop aan de NZa kan het CAK zich wenden tot de helpdesk CAK, telefoonnummer 030-296 83 73, e-mail info@nza.nl (t.a.v. de heer drs. M.A. Maaten).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

5.2. Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De NZa, VWS en het Zorginstituut hanteren de gedragslijn dat wettelijke informatie die in het financieel verslag en uitvoeringsverslag is opgenomen, in principe openbare informatie is nadat het financieel verslag en het uitvoeringsverslag door de Minister van VWS zijn goedgekeurd. Voor het overige geldt dat bedrijfsgegevens die het CAK in vertrouwen heeft verstrekt, in beginsel niet openbaar worden gemaakt.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

6. Bekrachtiging

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

6.1. Ministerie van VWS

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van bestuur van het CAK.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

6.2. Raad van bestuur van de NZa

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van de NZa enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van bestuur van het CAK.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Bijlage 1. Waarderingsgrondslagen

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het CAK neemt in haar bestuurlijke verantwoording twee activa en passiva overzichten op. De te hanteren sjablonen en modellen zijn vooraf met partijen afgestemd.

 • I. Het financiële overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis per ultimo van het verantwoordingsjaar.

  Dit overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een algemene toelichting op de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op kasbasis in het verantwoordingsjaar.

  • Een overzicht van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op kasbasis per ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

  • Verloopoverzichten van financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in 2020, voorzien van een toelichting.

 • II. Het financiële overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel per ultimo van het verantwoordingsjaar.

  Dit overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een algemene toelichting op de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel in het verantwoordingsjaar.

  • Een overzicht van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel per ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

  • Verloopoverzichten van de activa en passiva22 op basis van het toerekeningsbeginsel in 2020 (inclusief vergelijkende cijfers) voorzien van een toelichting.

Waarderingsgrondslagen Financieel overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis

Hierna zijn de te hanteren waarderingsgrondslagen opgenomen. Indien het CAK deze waarderingsgrondslagen wil wijzigen, niet wil toepassen of waarderingsgrondslagen wil toevoegen vindt er hierover vooraf afstemming plaats met VWS, het Zorginstituut en de NZa. Partijen moeten het eens zijn over de te hanteren waarderingsgrondslagen.

Algemeen

De opstelling van het financieel overzicht van activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis vindt plaats op basis van de in het boekjaar plaatsgevonden betalingen en ontvangsten.

Vanuit de wettelijke taken geldt dat uitsluitend sprake is van balansposities omdat er geen baten en lasten voor rekening van het CAK komen. Derhalve is er geen staat van baten en lasten opgenomen van de wettelijke taken. Wel is afgesproken dat er op kasbasis verantwoording afgelegd wordt van enkele financiële stromen in de matrices.

Liquide middelen

Als betaalkantoor beschikt het CAK over liquide middelen om tijdsverschillen tussen het uitvoeren van betalingsopdrachten en de daarvoor benodigde geldmiddelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, het Fonds langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en het Zorgverzekeringsfonds te overbruggen. De liquide middelen zijn weliswaar juridisch eigendom van het CAK, doch geheel en uitsluitend onderdeel van de uitvoering van de wettelijke taken in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en maken om die reden onderdeel uit van de bankrekeningen in het financieel overzicht van activa en passiva. Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden aangehouden bij banken die ten minste een A-rating hebben en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, komen deze ten goede aan fondsen en gemeenten.

Ontvangen en betaalde interest worden volledig met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, het Fonds langdurige zorg, de gemeenten en het Zorgverzekeringsfonds verrekend op kasbasis. Bankkosten worden voldaan uit het budget beheerskosten.

Door te storten middelen

Onder de door te storten middelen zijn opgenomen de ontvangsten inzake de wettelijke taakuitoefening die om reden van tijdsverschil nog moeten worden doorgestort naar de belanghebbende fondsen, gemeenten of andere belanghebbende. De door te storten middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen bijdragen regelingen

De in het kader van de eigen bijdragen regelingen geïncasseerde en doorbetaalde eigen bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Zorgaanspraken en subsidieregelingen

De in het kader van de zorgaanspraken en subsidieregelingen uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met de fondsen verrekende bedragen zijn verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

In het kader van de afwikkeling van de ouderbijdragen Jeugdwet 2015 zijn de volgende financiële stromen verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden:

 • Terugbetalingen ouderbijdragen 2015 van het CAK aan ouders.

 • Terugbetalingen van gemeenten aan het CAK van door het CAK aan ouders terugbetaalde ouderbijdragen 2015.

 • Ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015 die ontvangen zijn van ouders op basis van een door het CAK uitgevoerd minnelijk traject.

 • Inzake het aan gemeenten afgedragen bedrag door het CAK van de van ouders ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten met ’s Rijks kas verrekende bedragen en de uitgevoerde betalingen zijn verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Compensatieregeling eigen risico

De in het kader van de compensatieregeling eigen risico uitgevoerde betalingen en de op grond hiervan met het Zorgverzekeringsfonds verrekende bedragen zijn verantwoord in het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

Waarderingsgrondslagen Financieel overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel

Hierna zijn de te hanteren waarderingsgrondslagen opgenomen. Indien het CAK deze waarderingsgrondslagen wil wijzigen, niet wil toepassen of waarderingsgrondslagen wil toevoegen vindt er hierover vooraf afstemming plaats met VWS, het Zorginstituut en de NZa. Partijen moeten het eens zijn over de te hanteren waarderingsgrondslagen.

Algemeen

De opstelling van het financieel overzicht van activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel vindt plaats op basis van het door de Raad van bestuur van het CAK gekozen eigen grondslagen zoals hierna opgenomen.

Vanuit de wettelijke taken geldt dat uitsluitend sprake is van balansposities omdat er geen baten en lasten voor rekening van het CAK komen. Derhalve is er geen staat van baten en lasten opgenomen van de wettelijke taken.

Debiteuren

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er zijn geen voorzieningen voor oninbaarheid opgenomen. Het risico voor oninbaarheid is voor rekening van het desbetreffende fonds of de desbetreffende gemeente. Wel neemt het CAK in zijn bestuurlijke verantwoording een analyse op van de debiteurenpositie, die onderdeel is van de controleopdracht die is verstrekt aan de externe accountant en die voldoet aan de informatiebehoefte van de fondsbeheerder of indien gewenst gemeente om de voorziening voor oninbaarheid te kunnen bepalen.

Liquide middelen

Als betaalkantoor beschikt het CAK over liquide middelen om tijdsverschillen tussen het uitvoeren van betalingsopdrachten en de daarvoor benodigde geldmiddelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, het Fonds langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en het Zorgverzekeringsfonds te overbruggen. De liquide middelen zijn weliswaar juridisch eigendom van het CAK, doch geheel en uitsluitend onderdeel van de uitvoering van de wettelijke taken in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en maken om die reden onderdeel uit van de bankrekeningen in het financieel overzicht van activa en passiva. Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden aangehouden bij banken die ten minste een A-rating hebben en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, komen deze ten goede aan fondsen en gemeenten.

Ontvangen en betaalde interest worden volledig met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, het Fonds langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en het Zorgverzekeringsfonds verrekend op kasbasis. Bankkosten worden voldaan uit het budget beheerskosten.

Rekening-courantposities

De schuldposities of vorderingenposities van rekening-couranten met fondsen en gemeenten worden gewaardeerd tegen nominale waard.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Bijlage 2. Juridisch kader met wet- en regelgeving

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Inzake de in het verslagjaar 2020 geldende relevante algemene wet- en regelgeving, bijzondere wet- en regelgeving, circulaires, brieven van het Zorginstituut en brieven van het Ministerie van VWS verwijzen VWS en de NZa naar de tabellen in het juridisch kader van het CAK. Hierin zijn alle documenten die van belang zijn voor het CAK voor de uitvoering van de wettelijke taken in het verslagjaar 2020 opgenomen. Het juridisch kader wordt actueel gehouden door het team Operationeel Beleid van de afdeling Strategie & Beleid.

Het juridisch kader geeft een opsomming van alle voor het CAK geldende wet- en regelgeving, waarbij de volgende categorieën gelden voor de wettelijke taken:

 • 1. Algemene wet- en regelgeving;

 • 2. Inkoop en contract management;

 • 3. Brieven VWS – CAK Algemeen;

 • 4. Overig:

  • a. Brieven Zorginstituut Nederland

  • b. Protocol CAK

  • c. Externe publicaties

Voor de geldende onderliggende specifieke verwijzingen naar regelgeving, brieven, beleidstukken en dergelijke wordt voor de bovengenoemde categorieën verwezen naar het juridische kader van het CAK en de daarbij horende bijlage van het juridische kader. Daarnaast wordt verwezen in dit model naar paragraaf 4.2 waarin per regeling de voornaamste specifieke geldende wet- en regelgeving is opgenomen onder het normenkader.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Bijlage 3. Model matrix bestuurlijke verantwoording VWS

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande financiële stromen (op kasbasis) met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling Wtcg en de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet. In deze matrix zijn deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model. In de bestuurlijke verantwoording wordt gerapporteerd per uitkeringsjaar.

Financiële stroom

Bedrag verslagjaar

in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK1

Bestuurlijke

verantwoording

1. Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

 

Het uitkeren van een tegemoetkomingsbedrag ingevolge artikel 2 van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van of namens de informatieleveranciers ontvangen klantgegevens.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

 

De afdrachten aan gemeenten na de vaststelling en inning van de ouderbijdragen op basis van de door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van het vaststellen en innen van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

1 Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraag- en aanleveringsprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat deze procedures geen problemen veroorzaken (zie ook paragraaf 3.3).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Bijlage 4. Model matrix bestuurlijke verantwoording NZa

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het CAK is betrokken bij een aantal in- en uitgaande financiële stromen (op kasbasis) van het AFBZ, Flz en Zvf en financiële stromen met betrekking tot de Wmo23. In deze matrix is het totaal van deze stromen weergegeven, evenals de bestuurlijke verantwoording van het CAK rekening houdend met de invulling van het rechtmatigheidsbegrip volgens dit model.

Financiële stroom

Bedrag verslagjaar

in € 1.000

Taken volgens de voor het CAK geldende wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid CAK

Voorbehoud CAK1

Bestuurlijke verantwoording

1. Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het AFBZ in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

2. Betalingen van zorgaanspraken Wlz

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

3. Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

4. Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

 

De uitvoering van de administratieve taak van het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in opdracht van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen op basis van de van Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut ontvangen en geautoriseerde opdrachten.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Flz in rekening gebrachte bedragen voor de verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

5. Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ2

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf AWBZ op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het AFBZ via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

6. Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ2

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf AWBZ op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het AFBZ via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

7. Afdracht eigen bijdragen Wlz

 

De afdrachten aan het Zorginstituut na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wlz op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wlz op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wlz en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wlz.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan het Flz via het Zorginstituut afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wlz.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

8. Afdracht eigen bijdragen Wmo

 

De afdrachten aan gemeenten na het verrichten van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo op basis van door de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vastgestelde en opgelegde eigen bijdragen Wmo op basis van de berekeningswijze voor eigen bijdragen Wmo en de gegevens van de informatieleveranciers.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de te innen eigen bijdragen Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK aan de gemeenten afgedragen en geïnde eigen bijdragen Wmo.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

9. Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

 

Verrekening van interest op publieke geldmiddelen en openstaande vorderingen in rekening-courant met het AFBZ, het Flz en de Wmo.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verrekening van de interest geldmiddelen met het AFBZ, het Flz en de Wmo. De wijze van verdelen van de interest geldmiddelen naar het AFBZ, het Flz en de Wmo vindt plaats op basis van de gemaakte afspraak tussen het CAK en het Zorginstituut.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen en de openstaande vorderingen.

 

10. Uitbetaalde uitkeringen CER

 

Het uitkeren van een compensatie voor het verplichte eigen risico op basis van eigen gegevens van het CAK en gegevens van de of namens de informatieleveranciers aangeleverde gegevens.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betaling van CER-uitkeringen.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door het CAK bij het Zvf in rekening gebracht bedrag voor verrichte betalingen.

Juiste, tijdige en volledige aanlevering van de gegevens door de informatieleveranciers.

 

11. Interest geldmiddelen Zvf

 

Verrekening van interest op publieke geldmiddelen en openstaande vorderingen in rekening-courant met het Zvf.

Volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verrekening van de interest geldmiddelen met het Zvf.

Het betreft uitsluitend de interest van de publieke geldmiddelen en de openstaande vorderingen.

 

1 Als voorwaarde hierbij geldt, dat de opvraagprocedures van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat de opvraagprocedures geen problemen veroorzaken.

2 Vanaf het verantwoordingsjaar 2017 mogen de afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en de afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ samengevoegd worden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Bijlage 5. Definities kengetallen en prestatie-indicatoren

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze paragraaf zijn de kengetallen en prestatie-indicatoren opgenomen die het CAK in de bestuurlijke verantwoording moet opnemen. Het CAK vermeldt de kengetallen en prestatie-indicatoren voor het verslagjaar en het voorafgaand jaar.

Met het oog op eventuele controles achteraf legt het CAK duidelijk vast, hoe de aan de kengetallen en prestatie-indicatoren ten grondslag liggende gegevens tot stand zijn gekomen.

Categorie

Kengetal

Omschrijving

Definitie

Ouderbijdrage Jeugdwet

KC0204

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Totaal aantal (unieke) bijdrageplichtigen (cumulatief) in het verslagjaar voor de ouderbijdrage.

KC0205

Totaal aantal jeugdigen

Aantal (unieke) jeugdigen (cumulatief) waarvoor ouderbijdrage is ontvangen.

KC0206

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

KC0207

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

KC0208

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar bij het CAK binnengekomen calls (exclusief geannuleerde calls in de wachtrij).

 

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

KC0702

Aantal niet uitgevoerde betalingen

Het aantal niet uitgevoerde betalingen vanwege het ontbreken van klantgegevens ten aanzien van de uitbetaling in het huidig verslagjaar, gesplitst naar het betreffende Wtcg-jaar en forfaitcategorie.

Aantal niet uitgevoerde betalingen – reden

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste redenen getoond (maximaal top 5).

Financiering AWBZ en Wlz

KC1102

Ontvangen betaalformulieren AWBZ per soort met retourpercentage

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen formulieren per soort met het percentage van het aantal formulieren dat retour is gezonden.

KC1103a

Betaling van zorgaanspraken AWBZ namens zorgverzekeraars, het Zorginstituut en zorgkantoren

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen, ten laste van het AFBZ, aan zorgaanbieders in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1103b

Betaling van zorgaanspraken Wlz namens zorgverzekeraars, het Zorginstituut en zorgkantoren

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen, ten laste van het Flz, aan zorgaanbieders in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1104a

Betaling van ziekenhuisverpleging, na 365 dagen en verkeerde bed regeling AWBZ

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen, ten laste van het AFBZ, aan zorgverzekeraars in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

KC1104b

Betaling van ziekenhuisverpleging, na 365 dagen en verkeerde bed regeling Wlz

Bedrag van alle verstrekkingen die in het huidig verslagjaar zijn gedaan in duizenden Euro’s aan betalingen, ten laste van het Flz, aan zorgverzekeraars in de hoedanigheid van landelijk betaalkantoor.

Compensatieregeling eigen risico

KC1402

Aantal nog uit te voeren betalingen en bedrag

Het aantal rechthebbenden aan wie ultimo het huidig verslagjaar geen CER-uitkering is gedaan (per uitkeringsjaar over alle uitkeringsjaren) als het gevolg van het ontbreken van bancaire gegevens.

Eigen bijdrage Wlz1

KC1503

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

KC1504b

Restituties ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar gerestitueerde bedrag van de rekeningen, dat betrekking heeft op ontvangen eigen bijdragen Wlz afgerond op € 1.000.

KC1504c

Aantal uitgevoerde restituties

Het aantal in het huidig verslagjaar uitgevoerde restituties.

 

KC1506

Vastgestelde eigen bijdragen in € 1.000

Bedrag van alle door het bronsysteem in het huidige verslagjaar vastgestelde eigen bijdragen voor alle zorgperioden van het huidig verslagjaar.

 

KC1507a

Gemiddelde vastgestelde eigen bijdrage

De som van de door het bronsysteem vastgestelde eigen bijdragen gedeeld door het aantal unieke bijdrageplichtige waarvoor een eigen bijdrage is vastgesteld. Weergegeven voor de lage eigen bijdrage, de hoge eigen bijdrage en het totaal.

 

KC1507b

Gemiddelde opgelegde eigen bijdrage

De som van de opgelegde eigen bijdragen gedeeld door het aantal unieke klanten waarvoor een eigen bijdrage is opgelegd. Weergegeven voor de eigen bijdrage en de broninhouding.

 

KC1508a

Totaal aantal bijdrageplichtigen met een vastgestelde eigen bijdrage

Het aantal unieke bijdrageplichtigen zoals voor het huidig verslagjaar aanwezig in het bronsysteem. Waarbij is aangeleverd dat zij zorg ontvangen en waarvoor een eigen bijdrage is vastgesteld. Weergegeven voor de lage eigen bijdrage, de hoge eigen bijdrage en het totaal.

 

KC1508b

Totaal aantal bijdrageplichtigen met een opgelegde eigen bijdrage

Het aantal unieke bijdrageplichtigen waarvoor in het huidig verslagjaar een hoge respectievelijk een lage eigen bijdrage is opgelegd, onderverdeeld naar eigen bijdrage, broninhouding en totaal.

 

KC1509a

Aantal nieuwe bijdrageplichtigen

Het aantal bijdrageplichtigen, die nieuw zijn aangeleverd en waarvoor nog niet eerder Wlz-zorg is geregistreerd, waarvoor in het huidig verslagjaar voor de eerste keer een beschikking is afgegeven voor een doorlopende opnameperiode.

 

KC1509b

Doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur gedurende het huidige verslagjaar. Weergegeven voor nieuwe klanten, bestaande klanten en het totaal aantal klanten.

 

KC1509c

Doorlooptijd van einde zorg als gevolg van overlijden tot laatste factuur

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van datum einde zorg als gevolg van overlijden tot de laatste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1510

Broninhoudingspercentages

Het percentage van de in het huidig verslagjaar via opgelegde broninhouding bevestigde eigen bijdragen ten opzichte van het totaalbedrag van de in het huidig verslagjaar opgelegde eigen bijdragen.

 

KC1511

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

 

Aantal bezwaarschriften – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1512

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde beschikkingen

Het aantal bezwaren als percentage van het totaal aantal beschikkingen dat in het huidig verslagjaar wordt verstuurd.

 

KC1513

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

 

KC1514

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar bij het CAK binnengekomen calls.

(exclusief geannuleerde calls in de wachtrij).

   

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1515

Aantal e-mails

Het aantal in het huidige verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten.

   

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1516

Aantal brieven

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten.

   

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten, worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1517

Gemiddelde beantwoordingstermijn

De gemiddelde termijn waarbinnen op informatieverzoeken van burgers, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, (onderverdeeld naar telefonisch, schriftelijk of via e-mail) in het verslagjaar wordt gereageerd.

 

KC1518

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen klachten.

   

Aantal klachten – redenen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen klachten worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1519

Aantal interventies Nationale Ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

Eigen bijdrage

Wmo 2

KC1603

Afgeboekte oninbare eigen bijdragen – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1604b

Restituties ontvangen eigen bijdragen in € 1.000

Het in het huidig verslagjaar gerestitueerde bedrag van de rekeningen, dat betrekking heeft op ontvangen eigen bijdragen Wmo afgerond op € 1.000.

 

KC1604c

Aantal uitgevoerde restituties

Het aantal in het huidig verslagjaar uitgevoerde restituties.

 

KC1609a

Totaal aantal bijdrageplichtigen

Met uitsplitsing naar:

Wmo 2015 (en eerder)

– Wmo 2020

– Beschermd wonen

Het aantal bijdrageplichtigen die aangeleverd zijn bij het CAK en zorg hebben afgenomen in het zorgjaar. Weergegeven voor klanten Wmo en klanten Wmo Beschermd Wonen.

 

KC1609b

Doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 (en eerder)

– Wmo 2020

– Beschermd wonen

De gemiddelde doorlooptijd van startdatum aanvang zorg tot eerste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1609c

Doorlooptijd van einde zorg als gevolg van overlijden tot laatste factuur

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 (en eerder)

– Wmo 2020

– Beschermd wonen

De gemiddelde doorlooptijd van datum einde zorg als gevolg van overlijden tot de laatste factuur gedurende het huidige verslagjaar.

 

KC1610

Aantal bezwaarschriften

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen bezwaarschriften gesplitst naar status (ontvangen, afgehandeld, onderhanden).

   

Aantal bezwaarschriften – redenen

Over het huidig verslagjaar worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1611

Percentage bezwaarschriften ten opzichte van totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal ontvangen bezwaren als percentage van het totaal aantal facturen dat per jaar wordt verstuurd.

 

KC1612

Aantal beroepzaken

Het aantal in het huidig verslagjaar ontvangen (hoger) beroepen, gesplitst naar status (ontvangen, zelf ingesteld, afgehandeld, gegrond, ongegrond).

 

KC1613

Aantal calls

Het aantal in het huidig verslagjaar bij het CAK binnengekomen calls.

(exclusief geannuleerde calls in de wachtrij).

   

Aantal calls – redenen

Over de in het huidig verslagjaar beantwoorde calls worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1614

Aantal e-mails

Het aantal in het huidige verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten.

   

Aantal e-mails – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar (via het webformulier) ontvangen e-mails, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten, worden de belangrijkste vijf contactonderwerpen getoond.

 

KC1615

Aantal brieven

Het aantal in het huidige verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten in het huidig verslagjaar.

   

Aantal brieven – contactonderwerpen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen brieven, al dan niet verstuurd via een vertegenwoordiger, van klanten, worden de belangrijkste vijf contactmomenten getoond.

 

KC1616

Gemiddelde beantwoordingstermijn

De gemiddelde termijn waarbinnen op informatieverzoeken van burgers, al dan niet via een vertegenwoordiger, (onderverdeeld naar telefonisch, schriftelijk of via e-mail) in het verslagjaar wordt gereageerd.

 

KC1617

Aantal klachten

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen klachten.

   

Aantal klachten – redenen

Over de in het huidig verslagjaar ontvangen klachten worden de belangrijkste vijf redenen getoond.

 

KC1618

Aantal interventies Nationale Ombudsman

Het aantal in het huidig verslagjaar binnengekomen interventies.

1 De kengetallen eigen bijdrage Wlz zijn inclusief de eigen bijdrage Zorg met Verblijf behalve de kengetallen over de financiële afhandeling. KC1507 t/m KC1519 zijn dus inclusief Zorg met Verblijf.

2 De kengetallen over de financiële afhandeling van de eigen bijdrage Wmo betreffen de eigen bijdragen Wmo 2015 en Wmo 2007. De overige kengetallen zijn ook inclusief de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. KC1609 t/m KC1618 gaan dus over Wmo 2015, Zorg zonder Verblijf en Wmo 2007 en deels de Wmo 2020. Van PC1401t/m PC1410 betreffen sec de kengetallen de uitvoering van de Wmo 2020 (naar aanleiding van de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020). Het betreft een eerste set aan prestatie-indicatoren/kengetallen gezien het bijzondere opstartjaar.

Categorie

Prestatie-indicator

Omschrijving

Definitie

Financiering AWBZ en Wlz

PC1101

Percentage eenmalige betalingsopdrachten uitgevoerd binnen drie weken na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal betalingsopdrachten en het aantal later dan drie weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde betalingsopdrachten gedeeld door het totaal aantal betalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2020: 99%

PC1102

Percentage voorschotbetalingen uitgevoerd binnen vijf weken (dan wel de opgedragen termijn) na ontvangst van de opdracht door het CAK

Het verschil tussen het totaal aantal voorschotbetalingsopdrachten en het aantal later dan vijf weken na ontvangstdatum door het CAK uitgevoerde voorschotbetalingen gedeeld door het totaal aantal ontvangen voorschotbetalingsopdrachten.

Norm voor verslagjaar 2020: 99%

PC1103

Juistheid uitgevoerde betaalopdrachten

Eenmalige betaalopdrachten en voorschotwijzigingen dienen juist en volledig uitgevoerd te worden, zijnde 1% goedkeuringstolerantie van het totaal aan mutaties in rekening-courant met het Zorginstituut.

Norm voor verslagjaar 2020: 99%

Eigen bijdragen Wlz (inclusief Zorg met Verblijf AWBZ)

PC1201

Gemiddelde facturatietermijn

Gemiddeld aantal dagen tussen het bekend worden van alle gegevens en het aanmaken van de factuur aan de klant (nieuwe en bestaande klant in het huidig verslagjaar).

Norm voor verslagjaar 2020: <6 weken

PC1202

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het aanmaken van de beschikking (voor klanten met nieuwe opnamegegevens) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2020: 97,5%

PC1203

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen

Het aantal klachten als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd.

Norm voor verslagjaar 2020: < 1%.

PC1204

Telefonische bereikbaarheid

Het aantal beantwoorde calls als percentage van het aantal bij het CAK binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2020: 90%

PC1205

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in seconden van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2020: < 90 seconden

Eigen bijdragen Wmo

PC1301

Gemiddelde facturatietermijn

Met uitsplitsing naar:

Wmo 2015 (en eerder)

– Wmo 2020

– Beschermd wonen

Het gemiddelde aantal dagen tussen het bekend worden van alle gegevens en het aanmaken van de factuur aan de klant (nieuwe en bestaande klant) in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2020: < 6 weken.

PC1302

Percentage gefactureerd binnen acht weken na ontvangst van alle gegevens

Met uitsplitsing naar:

– Wmo 2015 (en eerder)

– Wmo 2020

– Beschermd wonen

Het percentage van de facturen dat binnen acht weken wordt verzonden na het bekend worden van alle gegevens in het huidig verslagjaar (voor nieuwe en bestaande klanten).

Norm voor verslagjaar 2020: 97,5%

PC1303

Percentage klachten in relatie tot totaal aantal verstuurde facturen.

Het aantal klachten als percentage van het totaal aantal facturen dat per verslagjaar wordt verstuurd.

Norm voor verslagjaar 2020: < 1%

PC1304

Telefonische bereikbaarheid

Percentage van het aantal beantwoorde calls ten opzichte van het aantal bij het CAK binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2020: 90%

PC1305

Gemiddelde antwoordsnelheid calls

De gemiddelde antwoordsnelheid in seconden van alle beantwoorde calls in het huidige verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2020: < 90 seconden

Eigen bijdragen Wmo 2020

PC1401

gemiddelde verwerkingstermijn berichten vanuit Gemeenten

Met uitsplitsing:

401 (nieuwe klanten)

402 (startbericht)

403 (stopbericht)

Over het verslagjaar wordt de gemiddelde doorlooptijd weergegeven van de verwerking van de ontvangen berichten van de gemeenten. Betreft nieuwe klanten, start en stop berichten bestaande klanten.

Norm = 5 werkdagen

 

PC1402

gemiddelde verwerkingstermijn opgelegde beschikkingen

Over het verslagjaar wordt de gemiddelde verwerkingstermijn van de opgelegde beschikkingen weergegeven.

Norm = 5 werkdagen na verwerken start/stop bericht gemeente

 

PC1403

Aantal verzonden facturen binnen doorlooptijd, of gemiddelde verwerkingstermijn facturen

Over het verslagjaar wordt het aantal verzonden facturen weergegeven

 

PC1404

Percentage geïnde facturen

over het verslagjaar wordt het percentage geïnde facturen weergegeven

 

PC1405

Percentage Afdrachten Gemeente per periode

Percentage van de afdrachten aan Gemeenten per periode. Norm is 100%

 

PC1406

Percentage ontvangen klachten t.o.v. verzonden uitingen (beschikking of factuur)

Over het verslagjaar wordt het percentage van het aantal ontvangen klachten t.o.v. verzonden uitingen weergegeven

 

PC1407

Doorlooptijd afhandelen klachten, bezwaren en beroepen

Over het verslagjaar wordt de doorlooptijd van de afhandeling van de klachten, bezwaren en beroepen weergegeven.

Norm = wettelijk bepaald

Met uitsplitsing in:

Doorlooptijd klachten

Doorlooptijd bezwaren

Doorlooptijd beroepen

 

PC1408

Top 5 oorzaken klachten

Over het verslagjaar wordt de top 5 van de oorzaak van de ontvangen klachten weergegeven.

 

PC1409

percentage Stapelfacturen

Over het verslagjaar wordt het percentage stapelfacturen weergegeven. Een stapelfactuur is intern gedefinieerd als: ’als er in 1x drie of meer maanden in rekening worden gebracht’.

Norm = kleiner dan 3 maand-termijnen in 1 keer in rekening gebracht.

 

PC1410

Percentage telefonische bereikbaarheid

Percentage van het aantal beantwoorde calls

ten opzichte van het aantal bij het CAK

binnengekomen calls in het huidig verslagjaar.

Norm voor verslagjaar 2020: 90% bereikbaarheid

Norm voor verslagjaar 2020 AHT 550 seconden

Met uitsplitsing in:

% KC bereikbaarheid binnen norm

% AHT binnen norm

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 16124, datum inwerkingtreding 01-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

 1. Afgeschaft per 1 januari 2014.

  ^ [1]
 2. Afgeschaft per 1 januari 2016.

  ^ [2]
 3. Afgeschaft per 1 januari 2015.

  ^ [3]
 4. Afgeschaft per 1 januari 2014.

  ^ [4]
 5. Afgeschaft per 1 januari 2017.

  ^ [5]
 6. Deze taak vloeit voort uit de voorgaand genoemde regelingen.

  ^ [6]
 7. Deze taak vloeit voort uit de voorgaand genoemde regelingen.

  ^ [7]
 8. Zie hiervoor www.publiekverantwoorden.nl.

  ^ [8]
 9. De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2020 en geldt voor de bestuurlijke verantwoording en de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen. Deze datum kan afwijken van de aanleverdata die gelden voor andere onderdelen van het financieel verslag.

  ^ [9]
 10. De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017, kenmerk 997477-153689-Z, Laatstelijk gewijzigd op 1 maart 2019 houdende regels voor de subsidieverstrekking aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

  ^ [10]
 11. In de matrices bestuurlijke verantwoording zullen de in- en uitgaande geldstromen in het verantwoordingsjaar 2020 met betrekking tot de uitvoering van de Wmo, Wmo 2015 en de Wmo 2020 samen opgeteld worden weergegeven.

  ^ [11]
 12. Op basis van artikel 61 Wmg.

  ^ [12]
 13. Met uitzondering van gevallen waarbij een procedurele rechtmatigheid wel gekoppeld kan worden aan een specifieke stroom en derhalve (direct) leidt tot een financiële onrechtmatigheid.

  ^ [13]
 14. In de Wtcg is vastgelegd dat de tegemoetkoming voor verschillende groepen op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld. In het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zijn deze groepen aangegeven, waarbij enerzijds wordt uitgegaan van leeftijd (gehele jaar pensioengerechtigd of nog niet/is geworden) en anderzijds van (combinaties van) chronische ziekte(n) of handicap(s) (hoog of laag bedrag).

  ^ [14]
 15. Voor wat betreft de facturen voor de eigen bijdragen die het CAK in 2020 verstuurt voor de jaren 2014 en eerder, betekent het dat de Wmo voorrang heeft op de AWBZ en het anti-cumulatiebeding, kortom dat de eigen bijdrage Wmo voor gaat op en in mindering gebracht wordt op de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf.

  ^ [15]
 16. Door de Staatssecretaris van VWS zijn toezeggingen gedaan over het toekennen van subsidies aan zorgaanbieders over eerstelijnsverblijf en extramurale behandeling. Het Zorginstituut controleert de gegevens en voert het fondsbeheer. Het CAK heeft opdracht gekregen om de uitbetaling van deze subsidies in opdracht van de zorgkantoren te verzorgen en daarover separaat te rapporteren aan het Zorginstituut. De NZa houdt uitsluitend toezicht op de uitbetalingen van deze subsidiegelden in het kader van de taak betalingen van zorgaanspraken Wlz.

  ^ [16]
 17. In 2019 hebben geen uitbetalingen meer plaatsgevonden voor de subsidieregeling Eerstelijns Verblijf. Deze regeling is formeel per 1 januari 2017 afgeschaft en vanaf die datum konden geen aanvragen meer plaatsvinden. In 2019 is deze bankrekening nog aangehouden omdat nog wel verrekeningen konden plaatsvinden, bijvoorbeeld bij het definitief vaststellen van eerder beschikte subsidiebedragen. In 2020 wordt deze bankrekening opgeheven.

  ^ [17]
 18. Gewijzigd met de introductie van een vaste maximale bijdrage van € 19 per maand voor maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de Wmo 2015, aangeduid als ‘Wmo 2020’. Op basis van het Besluit van 4 oktober 2019, onder meer houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de verdere doorvoering van het abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning (Stb. 2019, 319) en de Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (Stb. 2019, 185). Inwerkingtreding van de wijziging van wet en het besluit tot wijziging via besluit van 25 november 2019, Stb. 2019, 452.

  ^ [18]
 19. Voor 2019 heeft het kabinet gekozen voor een tussenvorm richting de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is zo gewijzigd dat per 1 januari 2019 een maximale periodebijdrage van € 17,50 per vier weken voor maatwerkvoorzieningen van kracht werd. Op basis van het Besluit van 26 november 2018, onder meer houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot het introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Stb. 2018, 444).

  ^ [19]
 20. Gewijzigd op basis van het Besluit van 4 oktober 2019, onder meer houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de aanpassing van de bijdragesystematiek voor persoonsgebonden budgetten voor beschermd wonen (Stb. 2019, 319).

  ^ [20]
 21. In artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is bepaald dat op de extramurale eigen bijdrage Wmo een anti-cumulatiebeding van toepassing te laten zijn. Binnen de Wmo gaat de intramurale bijdrage voor beschermd wonen voor op de extramurale bijdrage. De voorrang van de Wlz op de Wmo en het anti-cumulatiebeding betekent dat de eigen bijdrage Wlz voor gaat op de eigen bijdrage Wmo. Wanneer een persoon een intramurale eigen bijdrage voor de Wlz verschuldigd is, gaat deze voor op de bijdrage Wmo. En in het geval dat beide partners een intramurale bijdrage verschuldigd zijn (op grond van de Wlz dan wel voor beschermd wonen in de Wmo) wordt de gezamenlijke bijdrage naar rato over de beide partners verdeeld.

  ^ [21]
 22. Hieronder vallen de verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz, AWBZ en Wmo.

  ^ [22]
 23. In de matrices bestuurlijke verantwoording zullen de geldstromen in het verantwoordingsjaar 2020 met betrekking tot de uitvoering van de Wmo, Wmo 2015 en de Wmo 2020 samen opgeteld worden weergegeven.

  ^ [23]
Terug naar begin van de pagina