Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wenselijk is in de Algemene wet bestuursrecht een nieuwe regeling te treffen voor de coördinatie van samenhangende besluiten en enige andere wijzigingen aan te brengen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en enkele wetten aan te passen met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 4. Wijzigingen in verband met de aanpassing van artikel 5:20 Awb

§ 3. Justitie en Veiligheid

Artikel 4.4

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.]

Artikel 4.10

[Red: Wijzigt de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.]

§ 4. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 4.18

[Red: Wijzigt de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES.]

§ 5. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 4.27

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

§ 6. Financiën

Artikel 4.37

[Red: Wijzigt de Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse.]

Artikel 4.40

[Red: Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

§ 8. Infrastructuur en Waterstaat

Artikel 4.58

[Red: Wijzigt de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.]

Artikel 4.62

[Red: Wijzigt de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES.]

§ 9. Economische Zaken en Klimaat

Artikel 4.64

[Red: Wijzigt de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.]

Artikel 4.67

[Red: Wijzigt de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst.]

§ 11. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 4.81

[Red: Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

§ 12. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 4.86

[Red: Wijzigt de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]

Artikel 4.90

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2023/293.]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet ambulancezorg.]

Artikel 4.97

[Red: Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel 4.108

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2023/293.]

[Red: Wijzigt de Wet toetreding zorgaanbieders.]

Artikel 4.111

[Red: Wijzigt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.]

Artikel 4.113

[Red: Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.]

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5.1

Onverminderd hoofdstuk 4 van de Invoeringswet Omgevingswet blijven de artikelen 3:21 tot en met 3:29 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals deze luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel B, van deze wet, van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn aangevraagd voor dat tijdstip;

  • b. ambtshalve te nemen besluiten waarvan de beslistermijn is aangevangen vóór dat tijdstip;

  • c. besluiten die zijn aangevraagd na dat tijdstip en ambtshalve besluiten waarvan de beslistermijn is aangevangen na dat tijdstip, indien:

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 3 maart 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de zeventiende maart 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven