Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021

[Regeling vervallen per 01-04-2022.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-04-2021 t/m 31-03-2022

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot vaststelling van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021 (kenmerk: 01.082.074)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bestuurslid: degene die als lid van de raad is benoemd door de Minister;

 • b. hoofden: medewerkers belast met de leiding van een afdeling als bedoeld in artikel 2, ook wel aangeduid als afdelingshoofden;

 • c. Kansspelautoriteit: Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33 van de wet;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de raad handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de raad besluiten te nemen;

 • f. medewerkers: personeel in dienst van de Kansspelautoriteit of daar als gedetacheerde werkzaam;

 • g. Minister: Minister voor Rechtsbescherming;

 • h. portefeuillehouder: lid van de raad aan wie bepaalde taakgebieden zijn toegewezen;

 • i. raad: raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;

 • j. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de raad privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • k. voorzitter: degene die als voorzitter van de raad is benoemd door de Minister;

 • l. wet: Wet op de kansspelen.

Hoofdstuk 2. Organisatie

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Artikel 2. Afdelingen en taken

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De Kansspelautoriteit bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Toezicht en Consument;

  • b. de afdeling Toezicht en Aanbieder;

  • c. de afdeling Handhaving;

  • d. de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling;

  • e. de afdeling Bedrijfsvoering;

  • f. de afdeling Communicatie, Internationale Zaken en Bestuursondersteuning;

  • g. de afdeling Vergunningen.

 • 2 De afdeling Toezicht en Consument is belast met:

  • a. het verlenen van en toezicht houden op vergunningen voor kansspelen op grond van titel I tot en met titel V van de wet, met uitzondering van artikel 3 van de wet, voor zover dit incidentele kansspelen betreffen;

  • b. het toezicht houden op vergunningen voor kansspelen op afstand als bedoeld in titel Vb van de wet;

  • c. het behandelen van handhavingsverzoeken;

  • d. een besluit tot opleggen, intrekken en wijzigen van een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang, het nemen van een invorderingsbeschikking, de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang, een bindende aanwijzing als bedoeld in artikel 34n van de wet en een openbare waarschuwing als bedoeld in artikel 35e van de wet;

  • e. het coördineren van werkzaamheden op het gebied van verslavingspreventie en consumentenbescherming;

  • f. besluiten en overige handelingen ten aanzien van inschrijving in het register als bedoeld in artikel 33da en 33h van de wet;

  • g. het beheer van het register als bedoeld in artikel 33h van de wet en van het Verslavingspreventiefonds.

 • 3 De afdeling Toezicht en Aanbieder is belast met:

  • a. het verlenen van en toezicht houden op vergunningen voor kansspelen en modeltoelatingen voor speelautomaten op grond van titel VA van de wet;

  • b. het verlenen van en toezicht houden op vergunningen zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, voorzover dit incidentele kansspelen betreffen;

  • c. het toezicht houden op vergunningen voor kansspelen op afstand als bedoeld in titel Vb van de wet;

  • d. het behandelen van handhavingsverzoeken;

  • e. een besluit tot opleggen, intrekken en wijzigen van een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang, het nemen van een invorderingsbeschikking, de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang, een bindende aanwijzing als bedoeld in artikel 34n van de wet en een openbare waarschuwing als bedoeld in artikel 35e van de wet;

  • f. het controleren van de betrouwbaarheid van de kansspelaanbieders en van het kansspel;

  • g. het beheer van de Geaggregeerde Databank Toezicht omgeving.

 • 4 De afdeling Handhaving is belast met:

 • 5 De afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling is belast met:

  • a. het voorbereiden van beslissingen tot het opleggen van bestuurlijke sancties, voor zover hier een rapport als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan ten grondslag ligt;

  • b. besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • c. besluiten op verzoeken van betrokkene op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • d. het optreden als juridisch adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de Kansspelautoriteit;

  • e. de behandeling van bezwaarschriften alsmede het vertegenwoordigen van de Kansspelautoriteit bij voorlopige voorzieningen en in beroeps- en hoger beroepszaken;

  • f. de behandeling van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • g. het bevorderen van de ontwikkeling van de Kansspelautoriteit op het gebied van deskundigheid, innovatie, informatiemanagement en risicogestuurd toezicht.

 • 6 De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de bedrijfsprocessen van de Kansspelautoriteit op het gebied van financiën, inkoop, ICT, HRM, (vergunningen)administratie, documentaire informatievoorziening, huisvesting, facilitaire zaken en secretariële ondersteuning. Daarbij gaat het zowel om het faciliteren van de reguliere bedrijfsprocessen als om het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan management en bestuur met betrekking tot (de inrichting van) de bedrijfsvoering.

 • 7 De afdeling Communicatie, Internationale Zaken en Bestuursondersteuning is belast met:

  • a. het verzorgen van de voorlichting en informatievoorziening van publiek en aanbieders;

  • b. het adviseren en ondersteunen van de toezichthouders ten aanzien van communicatie;

  • c. het verantwoorden van de activiteiten van de Kansspelautoriteit, via woordvoering, public affairs, jaarverslag, persvoorlichting etc. (corporate communicatie);

  • d. de interne communicatie;

  • e. het bevorderen van de ontwikkeling van de Kansspelautoriteit op het gebied van internationale samenwerking;

  • f. het leveren van beleids- en procesmatige ondersteuning aan management en bestuur.

 • 8 De afdeling Vergunningen is belast met het verlenen van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand op grond van titel Vb van de wet.

 • 9 Voor werkzaamheden die niet bij een van de afdelingen zijn belegd, bepaalt de voorzitter welke afdeling deze werkzaamheden uitvoert.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De voorzitter is ambtelijk verantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde afdelingen.

 • 2 De bestuursleden van de raad kunnen elkaar vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

 • 3 De hoofden van de in artikel 2 genoemde afdelingen kunnen elkaar vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 4. Uitzonderingen mandaat, volmacht en machtiging

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:

 • a. het nemen van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften;

 • c. het nemen van een beslissing op een verzoek tot rechtstreeks beroep op grond van artikel 7:1a Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • d. het aanwijzen van toezichthouders op grond van artikel 34 van de wet en artikel 24, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

 • e. het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming op grond van artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • f. het aanstellen van een vertrouwenspersoon;

 • g. besluiten ten aanzien van een adviescommissie waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van de Kansspelautoriteit;

 • h. het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met andere (toezichthoudende) instanties;

 • i. het nemen van besluiten die zijn gericht tot de Minister, de Tweede Kamer of de Nationale ombudsman, indien de strekking van het besluit is dat aan een aanbeveling van de Nationale ombudsman geen gevolg wordt gegeven;

 • j. het vaststellen van de begroting en de meerjarenraming;

 • k. het vaststellen van het jaarverslag van de Kansspelautoriteit;

 • l. het vaststellen van de jaarrekening van de Kansspelautoriteit;

 • m. het vaststellen van beleidsregels;

 • n. het vaststellen van regelgeving.

Artikel 5. Mandaat, volmacht en machtiging voorzitter raad

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De raad verleent mandaat, machtiging en volmacht aan de voorzitter voor het ondertekenen van door de raad genomen besluiten.

 • 2 De raad verleent mandaat, machtiging en volmacht aan de voorzitter tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen, indien niet gewacht kan worden op een besluit van de raad.

 • 3 Aan de voorzitter wordt machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6. Mandaat, volmacht en machtiging afdelingshoofden

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Aan de hoofden van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, genoemde afdelingen wordt, ieder voor zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige (voorbereidings)handelingen die tot de taken van hun afdeling behoren.

 • 3 Aan de hoofden van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, genoemde afdelingen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van de hiernavolgende handelingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming voor zover deze handelingen tot de taken van de afdeling behoren of samenhangen met deze taken:

  • a. de vereiste informatieverstrekking aan de betrokke als bedoeld in artikel 13 en 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • b. een besluit op een verzoek van betrokkene als bedoeld in artikel 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • c. kennisgeving van rectificatie of wissing van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking daarvan, aan de ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, als bedoeld in artikel 19 Algemene verordening gegevensbescherming;

  • d. het aangaan van een overeenkomst met een verwerker als bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • e. mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene als bedoeld in artikel 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • f. het buiten toepassing laten van de bepalingen opgenomen in artikel 41 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, voor zover het betreft de artikelen 13, 14 en 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 4 De afdelingshoofden kunnen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4, hun volmacht en machtiging doorgeven aan de onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel 7. Machtiging medewerkers

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Aan de medewerkers van de afdelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, wordt machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de voorbereiding van besluiten, waaronder:

Artikel 8. Grenzen volmacht

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De voorzitter van de raad is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 200.000,– inclusief btw.

 • 2 Het afdelingshoofd bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 100.000,– inclusief btw.

 • 3 De hoofden van de afdelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid zijn gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe door de raad toegekende budgetten per afdeling.

 • 4 De voorzitter en de hoofden van de afdelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid zijn gevolmachtigd tot het afgeven van een prestatieverklaring ten aanzien van een geleverde dienst.

Artikel 9. Vertegenwoordiging in rechte

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

De voorzitter, het hoofd en de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling zijn gemachtigd de raad te vertegenwoordigen in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures en bij voorlopige voorzieningen.

Artikel 10. Hoorzittingen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 Het horen van belanghebbenden in het kader van de behandeling van een bezwaarschrift geschiedt onder leiding van een jurist van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling of een daartoe benoemde externe voorzitter, tenzij daarvoor een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht is ingesteld.

 • 2 Het horen vindt niet in het openbaar plaats.

Artikel 11. P&O

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De raad verleent met betrekking tot het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en nemen van rechtspositionele beslissingen ten aanzien van de afdelingshoofden volmacht en machtiging aan de portefeuillehouders met betrekking tot de onder hun verantwoordelijkheid vallende afdelingen.

 • 2 Aan de hoofden van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a tot en met g, genoemde afdelingen wordt volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

  • a. het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de medewerkers van de afdelingen;

  • b. het nemen van rechtspositionele beslissingen ten aanzien van de medewerkers van de afdelingen;

  • c. het verlenen van verlof;

  • d. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • e. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties;

  • f. het aanbieden en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd waar het medewerkers tot en met schaal 12 betreft.

Artikel 12. Aanwijzingen uitoefening bevoegdheden

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1 De uitoefening door de medewerker van diens mandaat, volmacht of machtiging geschiedt met inachtneming van:

  • a. algemene en bijzondere aanwijzingen van degene die het mandaat, de volmacht of de machtiging heeft gegeven;

  • b. de van toepassing zijnde wetgeving, beleidsregels, rechtspositionele regels en het toegewezen budget.

 • 2 Elke medewerker aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend heeft een informatieplicht en signaleringsplicht jegens degene die de bevoegdheid heeft verleend.

 • 3 Een medewerker treedt vooraf in overleg met de raad of de portefeuillehouder over een te nemen besluit, indien:

  • a. het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  • b. te verwachten valt dat de raad van bestuur of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c. uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d. de raad van bestuur of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 4 Indien de portefeuillehouder dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Artikel 13. Ondertekening

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Een door of namens de raad ondertekend document vermeldt aan het slot de afsluiting volgens het model dat is opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 14. Geschillen

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Bij een geschil over de uitleg van dit besluit beslist de voorzitter.

Artikel 16. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Dit besluit treedt in werking per 1 april 2021.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2021.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

R.J.P. Jansen

voorzitter

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Model ondertekening als bedoeld in artikel 10

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

 • 1. Besluiten van de raad worden ondertekend door de voorzitter en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam,

  voorzitter]

 • 2. Besluiten van de raad die aan een afdelingshoofd zijn gemandateerd worden door het afdelingshoofd namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van het afdelingshoofd,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 3. Een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  • a. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   voorzitter]

  • b. bij volmacht aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   voorzitter]

  • c. bij volmacht aan een afdelingshoofd:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van het afdelingshoofd,

   diens naam,

   functieaanduiding]

 • 4. Een document waarmee een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  • a. bij machtiging aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   voorzitter]

  • b. bij machtiging aan een afdelingshoofd:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van het afdelingshoofd,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • c. bij machtiging aan een medewerker:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   voor deze,

   [handtekening van de medewerker,

   diens naam,

   functieaanduiding]

Naar boven