Invoeringsbesluit Omgevingswet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Besluit van 16 september 2020 tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 20 februari 2020, nr. 2020-0000071964, Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de bio-verordening, de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water, de mer-richtlijn, de nec-richtlijn, de nitraatrichtlijn, de richtlijn autowrakken, de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden, de richtlijn energie-efficiëntie, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn middelgrote stookinstallaties, de richtlijn milieustrafrecht, de richtlijn offshore veiligheid, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn overstromingsrisico’s, de richtlijn prioritaire stoffen, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, het SEA-protocol, de Seveso-richtlijn en de smb-richtlijn, de Algemene Ouderdomswet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Drank- en Horecawet, de Drinkwaterwet, de Erfgoedwet, de Gemeentewet, de Grondwet, de Huurprijzenwet woonruimte, artikel 3.1 van de Invoeringswet Omgevingswet, de Kaderwet subsidies I en M, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Mijnbouwwet, de artikelen 1.5, tweede lid, 1.7a, tweede lid, 2.7, 2.11, tweede lid, 2.12, tweede lid, 2.15, eerste lid, 2.20, eerste lid, 2.21a, tweede lid, 2.24, eerste lid, 2.39, vierde lid, 3.10, tweede lid, 4.3, eerste tot en met derde lid, 5.1, eerste en tweede lid, 5.10, eerste en derde lid, 5.11, eerste lid, 5.12, tweede en derde lid, 5.13, eerste lid, 5.18, eerste lid, 5.26, vierde lid, 5.31, eerste lid, 5.34, tweede lid, 5.36, vierde lid, 5.38, derde lid, 5.40, eerste en tweede lid, 5.42, eerste en derde lid, 5.44b, tweede lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede en derde lid, 12.1, eerste lid, 13.3a, eerste lid, 13.3d, 13.4a, vijfde lid, 13.4b, vierde lid, 13.5, eerste, tweede en derde lid, 15.7, vierde lid, 15.8, vierde lid, 16.1, 16.7, tweede lid, 16.15, eerste lid, 16.16, eerste lid, 16.17, eerste lid, 16.20, tweede lid, 16.36, zesde lid, 16.42, 16.42a, 16.43, eerste lid, 16.44, vierde lid, 16.45, derde lid, 16.46, derde lid, 16.47, tweede lid, 16.52, eerste lid, 16.53a, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.88, eerste lid, 17.3, 17.5, derde lid, 17.6, 18.2, vierde en zesde lid, 18.3, 18.19, eerste lid, 18.22, 18.25, tweede en derde lid, 19.12, vierde lid, 20.1, derde lid, 20.2, eerste, vierde en vijfde lid, 20.6, eerste lid, 20.8, eerste lid, 20.10, eerste lid, 20.13, eerste lid, 20.14, derde, vierde, en vijfde lid, 20.16, eerste lid, 20.21, derde lid, 20.22, eerste lid, 20.24, eerste lid, 20.25, eerste lid, 20.26, eerste lid, en 23.1 van de Omgevingswet, de Spoorwegwet, de Waterwet, de Wet basisregistratie ondergrond, de Wet controle op rechtspersonen, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, de Wet infrastructuurfonds, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Wet milieubeheer, de Wet veiligheidsregio’s, het Wetboek van Strafvordering, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2020, nr. W04.20.0033/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 september 2020, uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister voor Rechtsbescherming, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 5. Wijziging andere besluiten

Hoofdstuk 6. Intrekking besluiten

Artikel 6.1. (intrekken besluiten)

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Hoofdstuk 7. Voormalige Rijksregels (bruidsschat)

Afdeling 7.1. Bruidsschat in omgevingsplan

Artikel 7.1. (hoofdstukken bruidsschat omgevingsplan)

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder c, van de Omgevingswet, maken de volgende hoofdstukken en bijlage deel uit:

[Red: Zie voor de tekst van het omgevingsplan Stb. 2020, 400 en de wijzigingen in Stb. 2020, 557, Stb. 2021, 98, Stb. 2022, 172, Stb. 2022, 181 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.1a. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Boxtel

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder c, van de gemeente Boxtel maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage III van het omgevingsplan van de gemeente Boxtel Stb. 2021, 98 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.1b. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Horst aan de Maas

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder c, van de gemeente Horst aan de Maas maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage III van het omgevingsplan van de gemeente Horst aan de Maas Stb. 2021, 98 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.1c. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Maasgouw

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder c, van de gemeente Maasgouw maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage III van het omgevingsplan van de gemeente Maasgouw Stb. 2021, 98 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.1d. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Oirschot

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder c, van de gemeente Oirschot maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage III van het omgevingsplan van de gemeente Oirschot Stb. 2021, 98 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.1e. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Roermond

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder c, van de gemeente Roermond maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage III van het omgevingsplan van de gemeente Roermond Stb. 2021, 98 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.1f. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Tilburg

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder c, van de gemeente Tilburg maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage III van het omgevingsplan van de gemeente Tilburg Stb. 2021, 98 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.1g. bijlage III bruidsschat omgevingsplan gemeente Vught

Van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder c, van de gemeente Vught maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage III van het omgevingsplan van de gemeente Vught Stb. 2021, 98 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Artikel 7.2. (toelichting hoofdstukken bruidsschat omgevingsplan)

Het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet, wordt voorzien van de toelichting die is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Afdeling 7.2. Bruidsschat in waterschapsverordening

Artikel 7.3. (hoofdstukken bruidsschat waterschapsverordening)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, maken de volgende hoofdstukken en bijlage deel uit:

[Red: Zie voor de tekst van de waterschapsverordening Stb. 2020, 400 en de wijzigingen in Stb. 2020, 557 en Stb. 2022, 172.]

Artikel 7.4. (bijlage bruidsschat waterschapsverordening Amstel, Gooi en Vecht)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.5. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening De Stichtse Rijnlanden)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.6. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Hollands Noorderkwartier)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.7. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Delfland)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Hoogheemraadschap van Delfland maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap van Delfland Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.8. (bijlage bruidsschat waterschapsverordening Rijnland)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Hoogheemraadschap van Rijnland maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap van Rijnland Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.9. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Schieland en de Krimpenerwaard)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.10. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Aa en Maas)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Aa en Maas maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Aa en Maas Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.11. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Brabantse Delta)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Brabantse Delta maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Brabantse Delta Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.12. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening De Dommel)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap De Dommel maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap De Dommel Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.13. (bijlage bruidsschat waterschapsverordening Drents Overijsselse Delta)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Drents Overijsselse Delta Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.14. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Hollandse Delta)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Hollandse Delta maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Hollandse Delta Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.15. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Hunze en Aa’s)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Hunze en Aa’s maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Hunze en Aa’s Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.16. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Limburg)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Limburg maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Limburg Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.17. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Noorderzijlvest)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Noorderzijlvest maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Noorderzijlvest Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.18. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Vechtstromen)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Vechtstromen maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Vechtstromen Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.19. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Rijn en IJssel)

Van de waterschapsverordening van Waterschap Rijn en IJssel maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Rijn en IJssel Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.20. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Rivierenland)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Rivierenland maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Rivierenland Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.21. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Scheldestromen)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Scheldestromen maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Scheldestromen Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.22. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Vallei en Veluwe)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Vallei en Veluwe maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Vallei en Veluwe Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.23. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Zuiderzeeland)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Waterschap Zuiderzeeland maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Waterschap Zuiderzeeland Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.24. (bijlage II bruidsschat waterschapsverordening Fryslân)

Van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, van Wetterskip Fryslân maakt ook de volgende bijlage deel uit:

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van bijlage II van de waterschapsverordening van het Wetterskip Fryslân Stb. 2020, 400.]

Artikel 7.25. (toelichting hoofdstukken bruidsschat waterschapsverordening)

De waterschapsverordening, bedoeld in artikel 22.14, eerste lid, van de Omgevingswet, wordt voorzien van de toelichting die is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.

Hoofdstuk 8. Overgangsrecht

Afdeling 8.1. Overgangsbepalingen per onderwerp

Artikel 8.1.1. (melding, kennisgeving, andere informatieverplichting)

 • 2 Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is gedaan, en als op die activiteit na de inwerkingtreding van die wet een verbodsbepaling als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Omgevingswet van toepassing is, geldt als een melding van die activiteit als bedoeld in dat lid.

 • 3 Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is gedaan, en als voor die activiteit na de inwerkingtreding van die wet op grond van artikel 4.3, eerste lid, van de Omgevingswet een andere informatieverplichting dan een melding geldt, geldt als een verstrekking van gegevens en bescheiden over die activiteit.

Artikel 8.1.2. (jaarlijkse verstrekking van gegevens)

Artikel 8.1.3. (melding ongewoon voorval)

 • 2 Een melding van een ongewoon voorval die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is gedaan en waarop na de inwerkingtreding van die wet op grond van artikel 4.3, eerste lid, van de Omgevingswet een verplichting tot het informeren van het bevoegd gezag over een ongewoon voorval van toepassing is, geldt als een verstrekking van gegevens en bescheiden over dat voorval.

Artikel 8.1.4. (gelijkwaardige maatregel)

 • 2 Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit is ingediend, waarmee toestemming wordt verleend voor het treffen van een andere maatregel van gelijkwaardig niveau, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt.

 • 3 Een besluit waarbij is bepaald dat met een andere maatregel dan de voorgeschreven maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming wordt bereikt en dat onherroepelijk is, geldt als een toestemming als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet.

Artikel 8.1.5. (maatwerkvoorschriften, nadere voorschriften, nadere voorwaarden of maatregelen)

 • 2 Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is ingediend, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt.

 • 3 Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerp van een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften of het opleggen van nadere voorwaarden ter inzage is gelegd op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt.

 • 4 Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften of nadere voorschriften, het opleggen van nadere voorwaarden of het nemen van maatregelen, toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht of het besluit is bekendgemaakt, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt.

 • 5 Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften of nadere voorschriften, het opleggen van nadere voorwaarden, of het nemen van maatregelen dat onherroepelijk is, geldt als:

  • a. een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet, voor zover die voorschriften of nadere voorwaarden gaan over een onderwerp waarvoor het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan stellen als bedoeld in dat artikel; of

  • b. een besluit tot het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning als op grond van artikel 4.5, derde lid, van de Omgevingswet is bepaald dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld omdat over een onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning kan worden verbonden.

 • 6 Als sprake is van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de Invoeringswet Omgevingswet en voor die activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften onherroepelijk is, geldt dat besluit als het verbinden van voorschriften aan die omgevingsvergunning als krachtens artikel 4.5, derde lid, van de Omgevingswet is bepaald dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld als over het onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning kan worden verbonden.

Artikel 8.1.6. (uitzondering of voorwaarde van toepassing op activiteit)

 • 2 Als op een activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een bepaling niet van toepassing is, omdat die activiteit valt onder een uitzondering op die bepaling, blijft die uitzondering, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog twee kalenderjaren na de inwerkingtreding van die wet op die activiteit van toepassing, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals die werd verricht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 3 Als op een activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een bepaling niet van toepassing is, omdat de aan die activiteit gestelde voorwaarde niet van toepassing is, blijft die voorwaarde, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog twee kalenderjaren na de inwerkingtreding van die wet van toepassing als een aan die activiteit gestelde voorwaarde.

Artikel 8.1.7. (vergunningvoorschriften complexe bedrijven)

Artikel 8.1.8. (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege uitstroomvoorziening)

Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de Invoeringswet Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk die bestaat uit het in stand houden van een uitstroomvoorziening, bedoeld in artikel 6.39, tweede lid, 6.53, tweede lid, 7.48, tweede lid, of 7.58, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, is geen termijn verbonden.

Artikel 8.1.9. (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege lozingsactiviteit)

Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de Invoeringswet Omgevingswet voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is geen termijn verbonden.

Artikel 8.1.10. (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege beperkte milieutoets)

Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de Invoeringswet Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.13, 3.106, eerste lid, onder a, b, c, d, e of f, 3.115, onder c, 3.125, eerste lid, onder c, 3.130, onder a, b, c, d, e, h of i, 3.137, 3.153, 3.164, 3.174, 3.202, 3.281 of 3.332, van het Besluit activiteiten leefomgeving, is geen termijn verbonden.

Afdeling 8.2. Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigd besluit

§ 8.2.1. Overgangsbepaling Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Artikel 8.2.1. (beperkingenbesluiten gemeentelijke monumenten)

Artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken in samenhang met het onderdeel van de bijlage bij dat artikellid met de vermelding van artikel 149 van de Gemeentewet en de daarbij behorende beschrijving onder de categorie Gemeentewet, zoals dat onderdeel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft tot het in artikel 22.4 van de Omgevingswet bedoelde tijdstip van toepassing op een beperkingenbesluit als bedoeld in dat onderdeel.

§ 8.2.2. Overgangsbepalingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 8.2.2. (regels gemeentelijke verordeningen)

Een verordening als bedoeld in artikel 2.17, zevende lid, in samenhang met artikel 2.17a, vijfde lid, 2.18, vijfde lid, 2.19a, tweede lid, 2.21, eerste of tweede lid, 3.63, vijfde lid of 3.148, tweede lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer die van kracht is, blijft uiterlijk tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip gelden.

Artikel 8.2.3. (informeren emissie zeer zorgwekkende stof)

Artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving treedt in werking met ingang van 1 januari van het kalenderjaar na het kalenderjaar waarin het Besluit activiteiten leefomgeving in werking is getreden. Tot dat tijdstip blijft artikel 2.4, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, van toepassing.

§ 8.2.3. Overgangsbepaling Besluit algemene regels milieu mijnbouw

Artikel 8.2.4. (instemming en lopende procedure)

§ 8.2.4. Overgangsbepaling Besluit Erfgoedwet archeologie

Artikel 8.2.5. (gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke monumenten)

 • 1 Voor de toepassing van artikel 2.2, tweede lid, onder d, van het Besluit Erfgoedwet archeologie wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument ook verstaan een monument of archeologisch monument dat voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van een gemeentelijke verordening is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is.

 • 2 Het eerste lid is van toepassing:

  • a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

  • b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

§ 8.2.5. Overgangsbepaling Besluit externe veiligheid buisleidingen

Artikel 8.2.6. (nadeelcompensatie Besluit externe veiligheid buisleidingen)

 • 2 Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet:

  • a. een aanvraag om een besluit als bedoeld in het eerste lid is ingediend,

  • b. een ontwerp van een ambtshalve te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid ter inzage is gelegd, of

  • c. voor een ambtshalve te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht of een ambtshalve te nemen besluit is bekendgemaakt, en het besluit onherroepelijk wordt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft het oude recht van toepassing op een verzoek om schadevergoeding, veroorzaakt door dat besluit, als dat is ingediend binnen vijf jaar nadat het besluit is vastgesteld.

 • 3 Het oude recht blijft van toepassing op het verzoek om schadevergoeding tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald.

§ 8.2.6. Overgangsbepaling Besluit externe veiligheid inrichtingen

Artikel 8.2.7. (veiligheidscontour)

 • 2 De beoordelingsregels, bedoeld in artikel 10 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijven op een veiligheidscontour van toepassing tot:

  • a. het omgevingsplan onherroepelijk voorziet in een risicogebied externe veiligheid; of

  • b. het bevoegd gezag besluit om de veiligheidscontour niet als risicogebied externe veiligheid vast te leggen in het omgevingsplan.

§ 8.2.7. Overgangsbepalingen Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Artikel 8.2.8. (beschikking)

§ 8.2.10. Overgangsbepalingen Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Artikel 8.2.12. (aanwijzing domino-effecten Seveso-inrichting)

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 geldt als een aan een omgevingsvergunning verbonden voorschrift als bedoeld in artikel 8.38 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 8.2.13. (bestuurlijk sanctiebesluit, bestuurlijke boete)

 • 1 Als voor de inwerkingtreding van afdeling 13.3 van het Omgevingsbesluit een overtreding van een bij of krachtens het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gestelde verplichting heeft plaatsgevonden, is aangevangen of het gevaar voor een dergelijke overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor de inwerkingtreding van die afdeling een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:

  • a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;

  • b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of

  • c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:

   • 1°. de last volledig is uitgevoerd;

   • 2°. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of

   • 3°. de last is opgeheven.

Artikel 8.2.15. (Arbeidsomstandighedenwet: eis tot naleving en bevel tot stillegging)

Als voor de inwerkingtreding van afdeling 13.3 van het Omgevingsbesluit in verband met de niet-naleving van een bij of krachtens het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gestelde verplichting een eis tot naleving als bedoeld in artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet of een bevel tot stillegging van het werk als bedoeld in artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet is opgelegd, blijft het oude recht van toepassing tot het tijdstip waarop:

 • a. de beschikking onherroepelijk is geworden, volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd; of

 • b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen.

§ 8.2.11. Overgangsbepaling Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Artikel 8.2.16. (experiment)

Op experimenten als bedoeld in paragraaf 3 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die op grond van artikel 4.30 van de Invoeringswet Omgevingswet berusten op artikel 23.3 van die wet, wordt hetgeen bepaald is in het derde lid, onder a, b, c, f en i, van dat artikel geacht besloten te liggen in de oorspronkelijke aanwijzing van die experimenten.

§ 8.2.11a. Overgangsbepaling Besluit veiligheidsregio’s

Artikel 8.2.16a. (aanwijzing bedrijfsbrandweer)

Voor een aanwijzing als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken, op grond van artikel 31, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt de begrenzing van die inrichting als de begrenzing van de locatie waarop de aanwijzing om te beschikken over een bedrijfsbrandweer van toepassing is, bedoeld in artikel 7.3, derde lid, van het Besluit veiligheidsregio’s.

§ 8.2.12. Overgangsbepalingen Bouwbesluit 2012

Artikel 8.2.17. (gelijkwaardige oplossing)

Een gelijkwaardige oplossing voor bouwwerken of het gebruik daarvan als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 geldt als een toestemming als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet.

Artikel 8.2.18. (langdurig overgangsrecht Bouwbesluit)

 • 1 Afdeling 4.11 van het Bouwbesluit 2003 zoals die afdeling luidde voor 1 april 2012 blijft tot 1 april 2022 van toepassing, tenzij in het op het bouwen van toepassing zijnde omgevingsplan voorschriften over de stallingruimte voor fietsen zijn opgenomen.

§ 8.2.14. Overgangsbepaling Waterbesluit

Artikel 8.2.21. (initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en milieudoelen)

Afdeling 8.3. Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigde wet

§ 8.3.1. Overgangsbepaling Waterwet

Artikel 8.3.1. (verslag veiligheid primaire waterkeringen)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

§ 8.3.2. Overgangsbepalingen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Artikel 8.3.2. (ontheffing)

 • 2 Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit tot het verlenen van een ontheffing is ingediend, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt.

Artikel 8.3.3. (aanwijzing zwemlocatie)

Een besluit tot het aanwijzen van een locatie als bedoeld in artikel 10b, tweede lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden dat onherroepelijk is, geldt als een besluit tot het aanwijzen van een zwemlocatie als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

§ 8.3.3. Overgangsbepaling Wet milieubeheer

Artikel 8.3.4. (emissies EG-verordening PRTR en het PRTR-protocol)

De artikelen 5.8 tot en met 5.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving treden in werking met ingang van 1 januari van het eerste kalenderjaar na het kalenderjaar waarin het Besluit activiteiten leefomgeving in werking is getreden. Tot dat tijdstip blijft titel 12.3 van de Wet milieubeheer, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de regels die bij of krachtenarts deze titel zijn gesteld van toepassing.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1. (overgangsrecht)

Als een bepaling, opgenomen in een algemene maatregel van bestuur, genoemd in hoofdstuk 5 of artikel 6.1, wordt vervangen door een bepaling in een ministeriële regeling, kan de overgangsbepaling die daarvoor nodig is, in een ministeriële regeling worden opgenomen.

Artikel 9.2. (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken, artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 9.3. (citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Artikel 9.4. (Staatsblad)

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 september 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Bijlage I. behorend bij artikel 7.2

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van deze bijlage Stb. 2020, 400 en de wijzigingen in Stb. 2020, 557, Stb. 2021, 98, Stb. 2022, 172, Stb. 2022, 181 en de Verbeterbladen bij Stb. 2021, 98 (d.d. 14-12-2021 en 13-1-2022).]

Bijlage II. behorend bij artikel 7.25

[Red: Deze bijlage is niet opgenomen. Zie voor de tekst van deze bijlage Stb. 2020, 400 en de wijziging in Stb. 2022, 172.]

Naar boven