Aanwijzing bevoegd functionarissen NVWA

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 11-03-2021 t/m heden

Besluit van de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 25 februari 2021, NVWA/2021/1133, houdende de aanwijzing van bevoegde functionarissen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor de gegevensverwerking in kader van de Wet politiegegevens (Aanwijzing bevoegd functionarissen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Artikel 1

Als functionaris bedoeld in de artikelen 9, derde lid, 10, vijfde lid, 11, eerste, tweede en vierde lid, en 13, derde lid, van de Wet politiegegevens worden aangewezen:

  • a. ten aanzien van gegevens die door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst worden verwerkt in een onderzoek of analyse als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet politiegegevens, de teamleider die met de leiding van dat onderzoek of die analyse is belast, respectievelijk diens als zodanig aangewezen plaatsvervanger(s) te weten de feitelijk met het onderzoek of de analyse belaste inspecteur/medewerker toezicht;

  • b. ten aanzien van gegevens die door een buitengewoon opsporingsambtenaar worden verwerkt in een onderzoek of analyse als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet politiegegevens, de inspecteur/medewerker toezicht die bij het onderzoek is betrokken vanuit het Fraude Expertise Knooppunt, respectievelijk diens als zodanig aangewezen plaatsvervanger(s); en

  • c. ten aanzien van gegevens die door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst worden verwerkt met het oog op het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van personen bij het beramen of plegen van misdrijven bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Wet politiegegevens, het hoofd van de eenheid bedoeld in artikel 2:5, eerste lid van het Besluit politiegegevens, te weten de teamleider Team Criminele Inlichtingen en diens plaatsvervanger.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

Dit besluit zal in Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

M.A. Ruys

Naar boven