Regeling wijziging Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (toevoegen spoorvoertuigcategorie 12 en wijziging artikel 3.4)

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 maart 2021, nr. IENW/BSK-2021/50584, houdende wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (toevoegen spoorvoertuigcategorie 12 en wijziging artikel 3.4)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 110d, eerste lid, en 110g van de Wet geluidhinder;

BESLUIT:

Artikel II

Bijlage IV van Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, zoals dat luidde voor het tijdstip van deze regeling, blijft van kracht voor de vaststelling van het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds vanwege het project Snelheidsverhoging Naarden – Bussum, de wijziging van het Tracébesluit Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid en de Tracébesluiten PHS Nijmegen en PHS Alkmaar – Amsterdam, totdat deze besluiten onherroepelijk zijn geworden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Terug naar begin van de pagina