Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2021, nr. 2021-0000027549, tot het stellen van nadere regels met betrekking tot de het bepalen van de loonwaarde alsmede de vaststelling van de vergoeding voor de werkgeverslasten in het kader van de loonkostensubsidie (Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021)

§ 2. Regels met betrekking tot de loonwaarde

Artikel 2. Schriftelijke rapportage loonwaarde

De loonwaarde wordt vastgelegd overeenkomstig het model opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Minimale kwalificaties loonwaardedeskundige

 • 1 De loonwaardedeskundige:

  • a. is in het bezit van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een relevante opleiding, bedoeld in artikel 7.3a, eerste of tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of aantoonbare naar het oordeel van het college daaraan gelijkwaardige kwalificaties;

  • b. heeft twee jaar of meer werkervaring met betrekking tot re-integratiebegeleiding, arbeidsongeschiktheidsvaststelling, of loonwaardebepaling;

  • c. heeft voldoende aantoonbare kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de loonwaardebepaling; en

  • d. heeft voor de loonwaardebepaling relevante kennis van de arbeidsmarkt.

 • 2 De loonwaardedeskundige houdt aantoonbaar de kennis en vaardigheden bij die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de loonwaardebepaling.

Deze regeling zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Bijlage als bedoeld in artikel 2 bij de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021

Rapport Loonwaardemeting LKS

Deze loonwaarde betreft:

Naam:

__________________

Geboortedatum:

__________________

Datum rapportage:

__________________

Datum bedrijfsbezoek:

__________________

Werkgever:

__________________

Contactpersoon werkgever:

__________________

Email contactpersoon:

__________________

Geïnterviewde werkgever:

__________________

Normfunctie:

__________________

Uitgevoerde functie:

__________________

Aantal uren werknemer:

__________________

Aantal voltijdsuren:

__________________

Loonwaardedeskundige:

__________________

Telefoonnummer:

__________________

   

Normfunctie:

__________________

 • Gevonden in cao

 • In bedrijfsregeling

 • In ander cao branche

 • In een andere cao of samengetelde takenpakket eigen bedrijf.

Uitgevoerde functie:

Hoofdtaak 1

__________________

___%

Hoofdtaak 2

__________________

___%

Hoofdtaak 3

__________________

___%

Hoofdtaak 4

__________________

___%

Hoofdtaak 5

__________________

___%

Werknemer levert reguliere arbeidsprestatie (Tempo, Kwaliteit, Netto werktijd)? JA/NEE

Ja, werknemer levert reguliere arbeidsprestatie. De loonwaarde is 100%

Nee, er is vermindering van arbeidsprestatie.

OVERZICHT ARBEIDSPRESTATIE:

HOOFDTAKEN

Tijd/%

Tempo

Kwaliteit

Netto werktijd

Resultaat

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

De totale arbeidsprestatie van deze werknemer is

%

Uitleg per hoofdtaken

Hoofdtaak 1

Tempo %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Kwaliteit %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Netto Werktijd %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Hoofdtaak 2

Tempo %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Kwaliteit %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Netto Werktijd %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Hoofdtaak 3

Tempo %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Kwaliteit %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Netto Werktijd %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Hoofdtaak 4

Tempo %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Kwaliteit %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Netto Werktijd %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Hoofdtaak 5

Tempo %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Kwaliteit %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Netto Werktijd %

Toelichting: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Om tot deze loonwaarde te komen heeft de werkgever de volgende condities gecreëerd:

 • Extra begeleiding

 • Werkplekaanpassing

 • Herstelkosten

 • Aanpassingen in werk of planning

 • Inzet van een andere voorziening, namelijk…

 • Anders: _________________

Zienswijze werknemer:

Toelichting:

Zienswijze werkgever:

Toelichting:

Naar boven