Programma Internationale Promotie Dutch Performing Arts

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Programma Internationale Promotie Dutch Performing Arts

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • Nederland: het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Artikel 2. Doel

Om de internationale positie van de Nederlandse podiumkunsten te versterken, kent het bestuur in het kader van deze regeling financiële bijdragen toe aan in Nederland gevestigde podiumkunstinstellingen, voor de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland, om hun internationale ambitie te realiseren en intensiveren.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1 Een aanvraag kan worden ingediend door in Nederland gevestigde instellingen die artistiek-inhoudelijk actief zijn in de podiumkunsten, en die aantoonbaar financieel en operationeel in continuïteit artistiek-inhoudelijk eindverantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van voorstellingen of concerten.

 • 2 Er kan niet worden aangevraagd voor activiteiten die betrekking hebben op popmuziek.

Artikel 4. Adviescommissie

 • 1 Er wordt een adviescommissie ingesteld, die adviseert over ingediende projectplannen aan het bestuur.

 • 2 Adviseurs worden aangezocht op basis van hun kennis van en netwerk binnen de nationale of internationale podiumkunsten.

Artikel 5. Invulling programma

 • 1 Via een open call worden instellingen gevraagd naar hun interesse om deel te nemen aan het programma.

 • 2 De adviescommissie beoordeelt aanmeldingen van instellingen die voldoen aan de vereisten op hun internationale potentie, zowel op artistiek als op zakelijk vlak. Een beperkt aantal instellingen wordt uitgenodigd om hun plannen uit te werken in een projectplan, met een looptijd van maximaal twee jaar, vergezeld van een begroting.

 • 3 In het projectplan wordt uiteengezet welke internationale doelen de instelling voor ogen heeft en hoe de instelling deze doelen wil bereiken.

 • 4 De adviescommissie selecteert, op basis van internationale potentie, ambitieniveau en haalbaarheid van de plannen, een beperkt aantal aanvragers die worden voorgedragen voor honorering. Daarbij wordt, voor zover dat nodig is gelet op de beschikbare middelen, aanvullend rekening gehouden met een redelijke vertegenwoordiging van verschillende disciplines en subdisciplines binnen het programma.

 • 5 In verband met de samenstelling van de adviescommissie dient het projectplan in het Engels te worden opgesteld.

 • 6 Het programma wordt uitgevoerd in het kader van het Internationaal Cultuurbeleid.

Artikel 6. Budget en hoogte van de bijdrage

 • 1 Het bestuur kan een of meer subsidieplafonds vaststellen.

 • 2 Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

 • 4 De maximale bijdrage die een instelling in het kader van dit programma kan ontvangen, bedraagt € 50.000,–.

Artikel 7. Verantwoording

De ontvanger van de subsidie stuurt binnen 3 maanden na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum een korte verantwoording in over de verrichte activiteiten waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 maart 2021.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Programma Internationale Promotie Dutch Performing Arts.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten,

namens deze,

H. Post,

directeur / bestuurder

Naar boven