Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

[Regeling vervallen per 31-12-2022.]
Geraadpleegd op 02-04-2023.
Geldend van 15-03-2021 t/m 06-12-2021

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2021, nr. 2021-0000003750, tot verstrekking van subsidies aan samenwerkingsverbanden van sectoren om, in vervolg op en in samenhang met de voorgaande NL leert door-regeling met inzet van ontwikkeladvies en de NL leert door-regeling met inzet van scholing, te komen tot maatwerk voor ondersteuning, begeleiding en scholing voor behoud van en overgang naar werk (Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvraagtijdvak: tijdvak waarin aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend;

 • activiteit: een activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • begeleider: een natuurlijk persoon die ondersteuning en begeleiding geeft bij het vinden van ander werk of het behoud van werk, anders dan via ontwikkeladvies, scholing of een EVC-procedure, die erop is gericht de overgang naar ander werk soepel te doen verlopen;

 • bewijs van afronding: elk bewijs, in de vorm van een bewijs van deelname, van een diploma, getuigschrift of certificaat, waaruit blijkt dat een activiteit is afgerond;

 • brancheorganisatie: organisatie opgericht voor 1 januari 2020, die belangen behartigt van leden die tot eenzelfde bedrijfstak behoren;

 • BSN: nummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • deelnemer: de werkende die een activiteit volgt;

 • EVC-aanbieder: aanbieder die volgens de principes en uitgangspunten van de Kwaliteitscode EVC, een EVC-procedure uitvoert aan de hand van een voor EVC erkende onderwijs-, beroeps- of branchestandaard, en die voor de desbetreffende standaard is opgenomen in het register erkende EVC-aanbieders van het Nationaal Kenniscentrum EVC;

 • EVC-procedure: geheel van processtappen en instrumenten waarmee een EVC-aanbieder eerder of elders verworven competenties van een kandidaat beoordeelt ten opzichte van een voor EVC erkende onderwijs-, beroeps- of branchestandaard, en waarbij de uitkomsten worden vastgelegd in een ervaringscertificaat;

 • hoofdaanvrager: een brancheorganisatie, O&O-fonds, werknemersorganisatie of werkgeversorganisatie die partij is in het samenwerkingsverbanden die overigens gemachtigd is om de andere partijen in het samenwerkingsverband gedurende het subsidieproces in en buiten rechte te vertegenwoordigen;

 • Kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • KvK-nummer: door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer aan een onderneming of maatschappelijke activiteit in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

 • loopbaanadviseur: natuurlijk persoon die zich beroepshalve bezig houdt met het geven van ontwikkeladviezen;

 • minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • NLQF: Nederlands Kwalificatieraamwerk voor inschaling van kwalificaties betreffende opleiding en studie;

 • Noloc: beroepsvereniging van loopbaanprofessionals;

 • NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding;

 • O&O-fonds: een stichting of vereniging die als doel heeft het optimaliseren van de werking van de arbeidsmarkt en die:

  • a. is opgericht bij een bij de minister aangemelde cao;

  • b. paritair wordt bestuurd door vertegenwoordigers van een of meer arbeidsorganisaties, waarbij in ieder geval bij een arbeidsorganisatie ten minste 500 werknemers werkzaam zijn, alsmede vertegenwoordigers van een of meer werknemersorganisaties; of

  • c. paritair wordt bestuurd door vertegenwoordigers van een of meer werkgeversorganisaties alsmede vertegenwoordigers van een of meer werknemersorganisaties;

 • ontwikkeladvies: integraal, persoonlijk advies, dat erop is gericht het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren en waarmee voor een deelnemer een reëel beeld van zijn toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in zijn huidige werk ontstaat, resulterend in een ontwikkelplan;

 • opleider: natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich beroepshalve bezig houdt met het geven van scholing;

 • samenwerkingsverband: overeengekomen samenwerking, binnen een of meer sectoren, waarin in elk geval een of meer werkgeversorganisaties of werknemersorganisaties deelnemen;

 • scholing: cursus, onderwijs, opleiding, training of middel tot kennisverwerving onder een andere naam en in een andere vorm via de weg van scholing;

 • sector: bedrijven, organisaties of instellingen die actief zijn in een overeenkomstige categorie producten, werkzaamheden of diensten;

 • subsidieaanvrager: samenwerkingsverband dat subsidie aanvraagt op grond van deze regeling;

 • subsidieontvanger: samenwerkingsverband waaraan subsidie is verleend op grond van deze regeling;

 • traject: aan een deelnemer aangeboden activiteit of combinatie van activiteiten als bedoeld in artikel 3;

 • werkende: elke natuurlijke persoon die in een sector werkzaam is, een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigdeleeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet of artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES nog niet heeft bereikt en die met werkloosheid wordt bedreigd;

 • werkgeversorganisatie: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werkgevers beoogt;

 • werknemersorganisatie: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werknemers beoogt.

Artikel 2. Doel en reikwijdte van de regeling

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Het doel van deze regeling is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden door middel van het verlenen van subsidie.

 • 2 Deze regeling is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten en trajecten

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Subsidiabele activiteiten zijn het aan werkenden geven van:

  • a. ontwikkeladvies;

  • b. begeleiding;

  • c. scholing;

  • d. een EVC-procedure.

 • 2 In een traject wordt een activiteit of een combinatie van activiteiten aangeboden, waarbij geldt dat:

  • a. behoudens de activiteit scholing, elk van de in het eerste lid genoemde activiteiten één keer in een traject kan worden opgenomen;

  • b. aan een deelnemer één traject kan worden aangeboden; en

  • c. meerdere deelnemers hun activiteit tegelijk bij een aanbieder kunnen volgen, waarbij in dat geval voor de aanbieder geldt dat het aantal activiteiten gelijk is aan het aantal deelnemers.

 • 3 Het aantal scholingsactiviteiten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, bedraagt maximaal drie.

 • 4 Een activiteit is niet subsidiabel voor zover er voor die activiteit sprake is van andere financiering van overheidswege.

 • 5 Een activiteit is subsidiabel indien zij is gestart na de dag waarop deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 6 Activiteiten worden kosteloos aangeboden aan de deelnemer voor de minimale waarde, bedoeld in de artikelen 5, 7 of 9. Indien de deelnemer een activiteit wenst te volgen die een hogere waarde heeft, komt het gedeelte van de kosten dat de minimale waarde overstijgt, niet in aanmerking voor subsidieverlening.

Artikel 4. Activiteiten ontwikkeladvies

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur die:

  • a. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

  • b. aantoonbaar minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en

  • c. verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage 1.

 • 2 Als een activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt uitgevoerd door een loopbaanadviseur die werkzaam is in een dienstverband met een partij in het samenwerkingsverband, draagt het samenwerkingsverband er zorg voor dat deze loopbaanadviseur voor de uren die deze activiteit in beslag neemt wordt vrijgesteld van zijn overige werkzaamheden in dienst van betrokken partij binnen het samenwerkingsverband.

 • 3 Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, te hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Noloc Erkend Loopbaanprofessional of bij Noloc is geregistreerd als Register Loopbaanprofessional.

 • 4 Een loopbaanadviseur, gevestigd in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die een opleiding heeft afgerond overeenkomstig de opleiding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en overigens voldoet aan het eerste lid, onderdelen b en c, wordt gelijkgesteld met de loopbaanadviseur, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Specifieke eisen aan ontwikkeladviesactiviteiten

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De minister verstrekt subsidie voor ontwikkeladviesactiviteiten voor werkenden, uitgevoerd op de wijze, beschreven in bijlage 2.

 • 2 Elke ontwikkeladviesactiviteit heeft een waarde van ten minste € 700,00 in het geval het extern ingekochte activiteiten betreft.

 • 3 Als een ontwikkeladviesactiviteit door een betrokken partij binnen het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd vormt de prestatieverklaring, waarvan een model in bijlage 4 is opgenomen, de basis voor vaststelling dat de ontwikkeladviesactiviteit voor subsidie in aanmerking komt.

Artikel 6. Activiteiten begeleiding naar ander werk

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Een begeleidingsactiviteit is gericht op het verkrijgen door de deelnemer van ander werk of het behoud van zijn werk en omvat in elk geval een of meer van de volgende activiteiten:

  • a. advisering;

  • b. coaching;

  • c. organiseren; of

  • d. bemiddeling.

 • 2 Activiteiten als bedoeld in het eerste lid worden uitgevoerd door een begeleider.

 • 3 Als een activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt uitgevoerd door een begeleider die werkzaam is in een dienstverband met een partij in het samenwerkingsverband, draagt het samenwerkingsverband er zorg voor dat deze begeleider voor de uren die deze activiteit in beslag neemt wordt vrijgesteld van zijn overige werkzaamheden in dienst van betrokken partij binnen het samenwerkingsverband.

Artikel 7. Specifieke eisen per categorie begeleiding

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Begeleiding is onderverdeeld in twee categorieën, waarbij:

  • a. categorie I begeleiding betreft, waarbij geldt dat elke begeleidingsactiviteit:

   • 1°. ten minste 5 uren aan de deelnemer wordt aangeboden; en

   • 2°. een waarde heeft van ten minste € 500,00 in geval het extern ingekochte activiteiten betreft.

  • b. categorie II begeleiding betreft, waarbij geldt dat elke begeleidingsactiviteit:

   • 1°. ten minste 10 uren aan de deelnemer wordt aangeboden; en

   • 2°. een waarde heeft van ten minste € 1.000,00 in geval het extern ingekochte activiteiten.

 • 2 Als begeleiding door een betrokken partij binnen het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd vormt de prestatieverklaring, waarvan een model in bijlage 4 is opgenomen, de basis voor vaststelling dat de begeleiding voor subsidie in aanmerking komt.

Artikel 8. Activiteiten scholing

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 2 Als een activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, wordt uitgevoerd door een opleider die werkzaam is in een dienstverband met een partij in het samenwerkingsverband, draagt het samenwerkingsverband er zorg voor dat deze opleider voor de uren die deze activiteit in beslag neemt wordt vrijgesteld van zijn overige werkzaamheden in dienst van betrokken partij binnen het samenwerkingsverband.

 • 3 Het scholingsaanbod voldoet aan de volgende eisen:

  • a. de scholing is gecertificeerd of van een keurmerk voorzien en:

   • 1°. wordt aangeboden door een opleidingsinstituut dat door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend onderwijs verzorgt en die leidt tot een diploma of certificaat, dan wel verband houdt met onderdelen van een door deze minister vastgesteld kwalificatiedossier, vastgestelde kwalificatie of een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geaccrediteerde opleiding;

   • 2°. leidt tot een door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaalde kwalificatie, die is opgenomen in het NCP-register;

   • 3°. wordt gegeven door een opleidingsinstituut, een trainingsbureau of examenaanbieder die in het bezit is van het NRTO-keurmerk;

   • 4°. wordt gegeven door een persoon of een instelling die opleidt tot een overheids-, branche- of sector-erkend certificaat aanbiedt;

  • b. de scholing is arbeidsmarktrelevant;

  • c. de scholing is gericht op het verkrijgen door de deelnemer van ander werk;

  • d. de scholing valt onder een categorie als bedoeld in artikel 9;

  • e. de scholing werd in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de publicatie van deze regeling al aangeboden door dezelfde opleider.

Artikel 9. Specifieke eisen aan scholing per categorie scholing

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Scholing is onderverdeeld in vier categorieën, waarbij:

  • a. categorie C 1 scholing betreft die een waarde heeft van ten minste € 75,00;

  • b. categorie C 2 scholing betreft, waarbij geldt dat elke scholingsactiviteit:

   • 1°. een studiebelasting van minimaal 8 uur heeft; en

   • 2°. een waarde heeft van ten minste € 150,00.

  • c. categorie C 3 scholing betreft, waarbij geldt dat elke scholingsactiviteit:

   • 1°. een studiebelasting van minimaal 16 uur heeft;

   • 2°. persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan de deelnemer biedt; en

   • 3°. een waarde heeft van ten minste € 500,00.

  • d. categorie C 4 scholing betreft, waarbij geldt dat elke scholingsactiviteit:

   • 1°. is gericht op afsluiting door de deelnemer met een certificaat of diploma op middelbaar of hoger onderwijsniveau of een branche- of sector-erkend certificaat of diploma;

   • 2°. persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan de deelnemer biedt; en

   • 3°. een waarde heeft van ten minste € 1.250,00.

 • 2 Als scholing door een betrokken partij binnen het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd vormt de prestatieverklaring, waarvan een model in bijlage 4 is opgenomen, de basis voor vaststelling dat de scholing voor subsidie in aanmerking komt.

Artikel 10. Bepalen van de waarde van activiteiten

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Ter bepaling van de waarde van scholingsactiviteiten als bedoeld in artikel 9, komen de volgende kosten in aanmerking:

  • a. ingeval de scholing door partijen binnen het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd, de directe loonkosten van bij de uitvoering van de scholing betrokken personen, waarbij, ingeval aan een scholing meerdere personen deelnemen, de kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers, volgens de berekening, opgenomen in het tweede lid;

  • b. ingeval de scholing door partijen buiten het samenwerkingsverband worden uitgevoerd, de daadwerkelijke externe kosten van de scholingsactiviteit per deelnemer, onder voorwaarde dat deze kosten marktconform zijn.

 • 2 Voor de directe loonkosten van scholing die binnen het samenwerkingsverband worden uitgevoerd, geldt de volgende berekening om tot de waarde van de scholingsactiviteit per deelnemer te komen:

  Aantal uitvoeringsuren per scholing × 1,25 (opslag voor voor/nawerk) × norm uurtarief

  _________________________________________________________________________________

  Aantal deelnemers per scholing

  waarbij:

  • a. onder uitvoeringsuren per scholing wordt verstaan: het aantal uren dat door de opleider daadwerkelijk aan het geven van scholing wordt besteed; en

  • b. het norm uurtarief voor interne scholing € 80,00 bedraagt.

 • 3 Ter bepaling van de waarde van activiteiten, bedoeld in de artikelen 5 en 7, komen in aanmerking de daadwerkelijke externe kosten van de activiteit per deelnemer, onder voorwaarde dat deze kosten marktconform zijn.

 • 4 Marktconformiteit als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en derde lid, wordt bepaald aan de hand van:

  • a. een transparante, objectieve en niet-discriminatoire aanbestedingsprocedure; of

  • b. een offerteprocedure waarbij ten minste drie offertes zijn aangevraagd en beoordeeld door de subsidieaanvrager indien de kosten per partij buiten het samenwerkingsverband meer bedragen dan € 50.000.

Artikel 11. Eisen aan opleider

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Een opleider voldoet aan de kwaliteitscriteria, beschreven in bijlage 3.

 • 2 Indien de opleider in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is gevestigd, wordt, bij het niet beschikken over een certificering of keurmerk als bedoeld in bijlage 3, een in dat land overeenkomstige certificering of keurmerk gelijkgesteld met deze certificeringen of keurmerken.

Artikel 12. Activiteiten EVC-procedure

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 2 Een EVC-procedure is gericht op het verkrijgen door de deelnemer van ander werk en omvat in elk geval een of meer van de volgende activiteiten:

  • a. een intake;

  • b. het opbouwen van een portfolio; en

  • c. een persoonlijk assessment.

Artikel 13. Subsidieplafond en verdeling subsidiebudgetten

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Voor subsidies op grond van deze regeling is € 70 miljoen beschikbaar.

 • 2 Het beschikbare subsidiebedrag wordt in twee compartimenten verdeeld.

 • 3 In compartiment 1 is € 14 miljoen beschikbaar bedoeld voor subsidieaanvragen voor een bedrag van € 300.000 tot € 1 miljoen per subsidieaanvraag.

 • 4 In compartiment 2 is € 56 miljoen beschikbaar, bedoeld voor subsidieaanvragen voor een bedrag van € 1 miljoen tot ten hoogste € 5 miljoen per subsidieaanvraag.

 • 5 Indien na afloop van het aanvraagtijdvak blijkt dat er gelden resteren van het beschikbare bedrag voor een compartiment, worden deze gelden overgeheveld naar het andere compartiment.

 • 6 Een overheveling van middelen van het ene naar het andere compartiment en de hoogte van die overheveling wordt bekendgemaakt op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Artikel 14. Hoogte van het subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Het subsidiebedrag bedraagt:

  • a. voor een ontwikkeladviesactiviteit: € 560,00;

  • b. voor een begeleidingsactiviteit:

   • 1°. categorie I: € 400,00;

   • 2°. categorie II: € 800,00;

  • c. voor een scholingsactiviteit:

   • 1°. categorie C 1: € 60,00

   • 2°. categorie C 2: € 120,00;

   • 3°. categorie C 3: € 400,00; en

   • 4°. categorie C 4: € 1.000,00;

  • d. voor een EVC-procedure: € 1.000,00.

 • 2 De hoogte van een subsidiebedrag als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld per activiteit.

Artikel 15. Samenwerkingsverband

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Organisaties, werkzaam in een sector of branche of daaraan verbonden, kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

 • 2 Een samenwerkingsverband kan worden georganiseerd binnen een of meer sectoren of branches.

 • 3 Het samenwerkingsverband spant zich in om binnen de sector of branche bekendheid te geven aan de mogelijkheid tot aansluiting bij een samenwerkingsverband en het aanvragen van subsidie.

 • 4 De samenwerking wordt vastgelegd in een door alle partijen van het samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst, waarin een hoofdaanvrager wordt aangewezen en waarbij gebruik wordt gemaakt van het model, genoemd in het vijfde lid.

 • 5 De minister stelt het model voor een vast te leggen samenwerkingsovereenkomst elektronisch beschikbaar op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Artikel 16. Hoofdaanvrager

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De hoofdaanvrager dient namens het samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in.

 • 2 De hoofdaanvrager bestaat ten tijde van de indiening van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar.

 • 3 De hoofdaanvrager draagt ervoor zorg dat een organisatie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, op een daartoe strekkend verzoek kan deelnemen aan het samenwerkingsverband.

 • 4 De hoofdaanvrager neemt de regels in acht die op grond van deze regeling voor de subsidieaanvrager en de subsidieontvanger gelden.

Artikel 17. Paritaire of niet-paritaire aanvraag

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De hoofdaanvrager draagt ervoor zorg dat de subsidieaanvraag, blijkens de samenwerkingsovereenkomst, het uitdrukkelijke akkoord draagt van de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisatie binnen het samenwerkingsverband.

 • 2 Indien het akkoord, bedoeld in het eerste lid, niet kan worden bereikt, kan de subsidieaanvraag niettemin worden ingediend met een akkoord van de aan het samenwerkingsverband deelnemende werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie, met toevoeging van een akkoord van de Stichting van de Arbeid.

 • 3 Het akkoord wordt gegeven via een door de Stichting van de Arbeid ondertekende verklaring die bij de subsidieaanvraag wordt gevoegd.

 • 4 De verklaring, bedoeld in het derde lid, kan door de Stichting van de Arbeid uitsluitend worden gegeven, indien de desbetreffende subsidieaanvraag naar haar oordeel op voldoende draagvlak kan rekenen binnen de desbetreffende sector of branche.

Artikel 18. Eisen aan de subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier op de website www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

 • 2 Onverminderd artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in een subsidieaanvraag vermeld:

  • a. het KvK-nummer van de hoofdaanvrager en alle partijen die deelnemen aan het samenwerkingsverband;

  • b. de contactgegevens van de hoofdaanvrager;

  • c. de verwachte aantallen ontwikkeladviesactiviteiten, begeleidingsactiviteiten, scholingsactiviteiten onderverdeeld naar categorieën als bedoeld in artikel 14, en EVC-procedures, het aantal deelnemers alsmede het totaalbedrag waarvoor per activiteit subsidie wordt aangevraagd; en

  • d. het bankrekeningnummer waarop de hoofdaanvrager betalingen van de minister op grond van deze regeling wenst te ontvangen.

 • 3 Bij de subsidieaanvraag worden de volgende stukken gevoegd:

  • a. een door alle partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst, inclusief een schriftelijke machtiging, ingevuld op het daartoe bestemde elektronisch formulier op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl, waaruit blijkt dat de hoofdaanvrager gemachtigd is de andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen en waarbij de samenwerkingsovereenkomst het KvK-nummer en de contactgegevens van alle deelnemers binnen het samenwerkingsverband bevat;

  • b. een bewijsstuk dat aantoont dat de hoofdaanvrager de houder is van het bankrekeningnummer, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d;

  • c. via een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl een beschrijving van de groep of groepen deelnemers, uitgesplitst naar achtergrond in ervaring en kennis, waarbij aan de hand van een door het samenwerkingsverband opgestelde arbeidsmarktanalyse voor elke groep wordt aangegeven in welke arbeidsmarktpositie deze groep verkeert, in welke richting op de arbeidsmarkt het samenwerkingsverband zijn deelnemers verder wil doen ontwikkelen en begeleiden en daarnaast de doelstellingen waarbinnen de scholing moet passen, waarbij per categorie scholing een of enkele voorbeelden van concrete scholing die daar in ieder geval onder zal vallen;

  • d. de verklaring, bedoeld in artikel 17, derde lid, die, indien deze op het moment van de subsidieaanvraag nog niet beschikbaar is, later kan worden ingestuurd en bij de subsidieaanvraag worden gevoegd, met inachtneming van artikel 20, vierde lid.

 • 4 De binnen een subsidieaanvraag aangevraagde trajecten hebben een gemiddelde waarde van ten hoogste € 2.000 per deelnemer.

 • 5 Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraag ten minste € 300.000.

 • 6 Bij de subsidieaanvraag verklaart de hoofdaanvrager:

  • a. dat de loopbaanadviseur, de begeleider, de opleider en de EVC-aanbieder voldoen aan de eisen, genoemd in deze regeling en verder, ten aanzien van de loopbaanadviseur en de opleider, beschreven in bijlagen 1, 2 en 3;

  • b. dat de activiteiten binnen de subsidieaanvraag arbeidsmarktrelevant zijn, hetgeen hij onderbouwt bij de subsidieaanvraag.

 • 7 Een activiteit eindigt niet later dan 12 maanden na de dag van de subsidieverlening.

 • 8 Indien een partij in het samenwerkingsverband, dan wel een door het samenwerkingsverband voor het verrichten van activiteiten ingeschakelde instelling of andere rechtspersoon in Nederland, in een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is gevestigd, wordt, bij het niet beschikken over een KvK-nummer, een met het KvK-nummer overeenkomstige registratie in dat land gelijkgesteld met de vermelding, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

Artikel 19. Aanvraagtijdvak subsidie

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 15 maart 2021, 9.00 uur tot en met 26 april 2021, 17.00 uur Nederlandse tijd. Alleen in de periode van 15 maart 2021, 9.00 uur tot en met 22 maart 2021, 17.00 uur Nederlandse tijd kan de subsidieaanvraag worden aangevuld met een verklaring van de Stichting van de Arbeid als bedoeld in artikel 17, derde lid, zonder dat dit gevolgen heeft voor de volgorde van behandeling van subsidieaanvragen, bedoeld in artikel 20.

Artikel 20. Rangschikking

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst van volledige subsidieaanvragen.

 • 2 Onvolledige subsidieaanvragen kunnen, binnen twee weken na de mededeling van de minister dat de aanvraag onvolledig is, worden aangevuld door de subsidieaanvrager. In dat geval geldt als ontvangstdatum van de volledige subsidieaanvraag de datum van ontvangst van de aanvulling.

 • 3 Indien subsidieaanvragen gelijktijdig worden ontvangen, wordt door middel van loting de volgorde vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden behandeld.

 • 4 Onverminderd het derde lid geldt, in afwijking van artikel 2.3 van de Kaderregeling en het eerste lid, ten aanzien van de situatie, genoemd in artikel 17, tweede lid, als moment waarop de subsidieaanvraag volledig is het moment waarop de subsidieaanvraag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, is ingediend, onder voorwaarde dat de verklaring, genoemd in artikel 17, derde lid, uiterlijk 22 maart 2021, 17.00 uur bij de ingediende subsidieaanvraag is gevoegd en de subsidieaanvraag overigens volledig is.

Artikel 21. Verlening van de subsidie

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De minister besluit binnen 13 weken op een aanvraag tot subsidieverlening.

 • 2 Onverminderd afdeling 4.2.3 van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval:

  • a. de activiteiten, uitgesplitst per activiteit en, voor zover van toepassing, per categorie, waarvoor subsidie wordt verleend;

  • b. de hoogte van het totaalbedrag van de subsidieverlening en, als onderdeel daarvan het bedrag per traject, alsmede het te verlenen voorschot; en

  • c. de periode waarover de subsidie wordt verleend.

 • 3 De minister verstrekt bij de beschikking tot subsidieverlening ambtshalve een voorschot van 60% van het op grond van artikel 13 berekende bedrag.

 • 4 Onverminderd artikel 4:56 van de Algemene wet bestuursrecht schort de minister de betaling, bedoeld in het derde lid, op indien:

  • a. er sprake is van een ernstig vermoeden dat niet voldaan wordt aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie; of

  • b. een melding van de subsidieaanvrager daartoe aanleiding geeft.

 • 5 De subsidieontvanger kan een verzoek tot wijziging van het besluit tot subsidieverlening indienen, wanneer blijkt dat de aantallen ontwikkeladviesactiviteiten, begeleidingsactiviteiten, scholingsactiviteiten of EVC-procedures, bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel c, in totaal of in hun onderlinge verdeling afwijken ten opzichte van wat in zijn beschikking tot subsidieverlening is aangegeven.

Artikel 22. Weigering van de subsidie

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een aanvraag voor subsidie afgewezen wanneer:

 • a. niet voldaan wordt aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie;

 • b. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen of de eisen, die bij of krachtens de Kaderwet SZW-subsidies zijn gesteld; of

 • c. de activiteiten plaatsvinden buiten de in artikel 21, tweede lid, onderdeel c, bedoelde periode.

Artikel 23. Subsidievaststelling en wijziging subsidieverlening

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De subsidieaanvrager dient uiterlijk drie maanden na afronding van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in door middel van een door de minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

 • 2 Onverminderd artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in een aanvraag tot subsidievaststelling vermeld het gerealiseerd aantal:

  • a. ontwikkeladviesactiviteiten en het daarmee gemoeide subsidiebedrag;

  • b. begeleidingsactiviteiten, verdeeld naar categorie, alsmede het hiermee gemoeide subsidiebedrag;

  • c. scholingsactiviteiten, verdeeld naar categorie, alsmede het hiermee gemoeide subsidiebedrag;

  • d. EVC-procedures en het daarmee gemoeide subsidiebedrag.

 • 3 Bij de aanvraag tot subsidievaststelling worden in elk geval meegezonden:

  • a. een specificatie van de gegeven activiteiten en categorie activiteiten per loopbaanadviseur, begeleider, opleider en EVC-aanbieder, inclusief het KvK-nummer en contactgegevens van alle loopbaanadviseurs, begeleiders, opleiders en EVC-aanbieders die ten behoeve van het samenwerkingsverband activiteiten hebben gegeven op basis van de subsidieverlening;

  • b. een overzicht met het BSN van de betrokken deelnemers;

  • c. een assurancerapport omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger als bedoeld in artikel 7.5, tweede lid, van de Kaderregeling, opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld accountantsprotocol, beide elektronisch beschikbaar op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl; en

  • d. een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 24.

 • 4 De subsidieontvanger houdt de informatie en de documenten, neergelegd in het daarop betrekking hebbende elektronisch formulier op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl, in zijn administratie beschikbaar.

 • 5 De subsidieontvanger kan, wanneer hij voorziet dat minder dan 60% van het aantal activiteiten zoals vermeld in de beschikking tot subsidieverlening zal worden gerealiseerd, tot uiterlijk drie maanden na de beschikking tot subsidieverlening een verzoek tot wijziging van het besluit tot subsidieverlening indienen.

 • 6 Indien bij het indienen, dan wel bij het controleren van de aanvraag tot subsidievaststelling blijkt, dat minder dan 60% van het aantal activiteiten, genoemd in de afgegeven beschikking tot subsidieverlening, is gerealiseerd, en dit tekort aan gerealiseerde activiteiten naar het oordeel van de minister de subsidieaanvrager kan worden aangerekend, kan het subsidiebedrag op nihil worden vastgesteld.

Artikel 24. Evaluatie van de uitgevoerde trajecten

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De subsidieontvanger draagt zorg voor de evaluatie van de op grond van deze regeling uitgevoerde ontwikkeladviesactiviteiten, begeleidingsactiviteiten, scholingsactiviteiten en EVC-procedures en het bereik, de doeltreffendheid en doelmatigheid daarvan ten aanzien van de binnen zijn samenwerkingsverband vallende werkenden.

 • 2 Het evaluatieverslag omvat in ieder geval:

  • a. de doelgroep werkenden waarvoor het samenwerkingsverband de activiteiten heeft ingezet;

  • b. een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten;

  • c. een beschrijving van het uitvoeringsproces tussen subsidieontvanger en de deelnemers die de activiteit volgden en de leerervaringen die daarbij zijn opgedaan; en

  • d. een overzicht van de bereikte resultaten, uitgedrukt in:

   • 1°. de in artikel 18, derde lid, onderdeel c, geschetste achtergrond van de deelnemersgroep, afgezet tegen het aantal afgeronde activiteiten;

   • 2°. aantallen deelnemers per categorie activiteit en per combinatie van activiteiten, uitgesplitst naar verwacht aantal deelnemers, het gerealiseerd aantal deelnemers en het percentage deelnemers dat de activiteit heeft afgerond; en

   • 3°. het aantal deelnemers dat tijdens of na afronding van de gevolgde activiteiten met een andere baan is begonnen;

   • 4°. het aantal deelnemers dat na het volgen van een of meer activiteiten zijn baan heeft behouden.

Artikel 25. Melding fraude

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Bij een redelijk vermoeden dat een loopbaanadviseur, een begeleider, een opleider of een EVC-aanbieder, dan wel een ander persoon die werkzaam is binnen of ten behoeve van een samenwerkingsverband, fraude heeft gepleegd bij het verkrijgen van subsidie op grond van deze regeling, kan de minister hiervan melding maken bij het samenwerkingsverband, of de instantie waar betrokken loopbaanadviseur, begeleider of opleider zijn certificering of het keurmerk heeft verkregen.

Artikel 26. Meewerken aan controle en onderzoek

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 De subsidieontvanger werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor:

  • a. het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie;

  • b. het beoordelen of de subsidie terecht is verstrekt;

  • c. het monitoren van de voortgang in de werving van deelnemers, het starten en uitvoeren van de activiteiten en de financiële realisatie; en

  • d. de evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling en de ontwikkeling van het beleid van de minister.

 • 2 De deelnemer verleent desgevraagd medewerking aan het in het eerste lid bedoelde onderzoek met het oog op de beoogde doelstellingen en vult in verband daarmee de toestemmingsverklaring, opgenomen in bijlage 5, in.

Artikel 27. Evaluatie van de regeling

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

De minister zendt binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze regeling aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling.

Artikel 28. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 maart 2021 en vervalt met ingang van 15 maart 2022.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de datum met ingang waarvan deze regeling vervalt, van toepassing op de afwikkeling van uiterlijk op 15 oktober 2022 ingediende verzoeken tot vaststelling van subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 29. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk.

Deze regeling zal met toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Bijlagen behorend bij de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Bijlage 1. behorende bij artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Gedragscode loopbaanadviseur

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Algemeen

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

De loopbaanadviseurs volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

 • 1. De loopbaanadviseur (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen) onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

 • 2. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden primair op begeleiding bij loopbaanontwikkeling, outplacement, herplaatsing, advies over ondernemersvaardigheden, re-integratie, job coaching en studie/beroepskeuzeadvies. Daarnaast kan hij andere activiteiten verrichten, waarop deze Gedragscode echter niet van toepassing is.

 • 3. De loopbaanadviseur geeft zich bij de uitvoering van de onder punt 2 genoemde activiteiten rekenschap van de functies en relatievormen die hij in zijn persoon verenigt, zoals die van opdrachtnemer, begeleider, werknemer, vriend e.d., en voorkomt dat hij tegengestelde belangen moet behartigen.

 • 4. De loopbaanadviseur zal, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden als in contacten met collega’s en opdrachtgevers, de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

 • 5. De loopbaanadviseur richt zijn werkzaamheden op begeleiding van de cliënt bij loopbaanontwikkeling en/of uitbreiding van de ondernemersvaardigheden. De loopbaanadviseur zal een cliënt te allen tijde voor aanvang van de begeleiding informeren over eventuele conflicterende rollen/activiteiten die hij verricht respectievelijk in de afgelopen twee jaar verricht heeft t.b.v. de werkgever van de cliënt.

 • 6. De loopbaanadviseur beseft welke invloed er van zijn positie, houding en beoordeling kan uitgaan op de cliënt en op de omstandigheden waarin die cliënt verkeert. Hij houdt in zijn optreden rekening met de mogelijke beïnvloedbaarheid en afhankelijkheid van de cliënt en andere betrokkenen.

Opdrachtaanvaarding

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 7. Indien de loopbaanadviseur opdrachten wil aanvaarden die voortvloeien uit door hem, in een andere rol, verstrekte adviezen zal hij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.

 • 8. De loopbaanadviseur zal erop toezien dat een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:

  • een beschrijving van de doelstelling;

  • een beschrijving van de te volgen werkwijze;

  • een beschrijving van de wijze van rapporteren;

  • tijdsduur;

  • honoraria en onkosten;

  • betalingswijze;

  • de mededeling dat op de uitvoering van de opdracht de gedragsregels van deze code van toepassing zijn.

 • 9. De loopbaanadviseur zal, in het kader van een opdracht, een goede werkrelatie met alle betrokken partijen bevorderen.

 • 10. De loopbaanadviseur zal de aan hem verstrekte opdracht slechts aanvaarden als hij zich ervan heeft vergewist dat:

  • de aanvaarding van de opdracht als zodanig door de werkgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door een cliënt noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie;

  • hij kennis heeft genomen van alle informatie die relevant is voor een goede uitvoering van de opdracht en waarvan het bestaan bekend is of redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn.

 • 11. Een opdracht kan geen onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover wordt door en aan alle partijen vooraf duidelijkheid verschaft.

Dienstverlening cliënt

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 12. De loopbaanadviseur zal een cliënt bij hun eerste contact kenbaar maken dat het die cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt die door alle betrokken partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 • 13. De loopbaanadviseur zal de door hem ten behoeve van een cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die cliënt uitvoeren. Hij zal een cliënt verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die cliënt wenselijk is.

 • 14. De loopbaanadviseur is bevoegd de werkzaamheden voor een cliënt tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in punt 10 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het ontwikkeladviesproces in redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door de loopbaanadviseur. Alvorens hiertoe over te gaan zal de loopbaanadviseur de cliënt schriftelijk informeren.

Rapportage

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 15. De loopbaanadviseur streeft naar een rapportage die aanvaardbaar is voor de cliënt.

 • 16. Iedere rapportage die inhoudelijke informatie over een cliënt bevat, zal uitsluitend met diens schriftelijke toestemming worden gerapporteerd. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen en voor aanvang van de begeleiding een uitzondering worden gemaakt.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 17. De loopbaanadviseur zal alle informatie die hem eenzijdig van de kant van een cliënt ter kennis komt geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd.

 • 18. Alle van de zijde van de cliënt aan de loopbaanadviseur ter kennis gekomen informatie zal als vertrouwelijk worden behandeld.

 • 19. De loopbaanadviseur is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt het lid de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

 • 20. Als de loopbaanadviseur besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist en dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

Professionaliteit

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 21. De loopbaanadviseur streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht.

 • 22. De loopbaanadviseur neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en als professional zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

 • 23. De loopbaanadviseur verschaft, desgevraagd, informatie over zijn opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties die hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij zijn begeleiding van cliënten. Hij heeft daartoe een Curriculum Vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.

Klachten

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 24. De loopbaanadviseur verplicht zich om de ontvangst van een klacht van een cliënt binnen twee weken schriftelijk te bevestigen en deze vervolgens binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

Bijlage 2. behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Beschrijving ontwikkeladviesactiviteit en verplichte formats

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Een ontwikkeladviesactiviteit moet aan een aantal eisen voldoen om subsidiabele activiteit te zijn. Onderstaand wordt beschreven welke eisen dit zijn.

Ontwikkeladviesactiviteit

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

De ontwikkeladviesactiviteit omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan voor de korte- en langere termijn volgens het onderstaande format 2.2.

Van de ontwikkeladviesactiviteit wordt een gespreksverslag gemaakt volgens het onderstaande format 2.1.

De ontwikkeladviesactiviteit omvat minimaal de volgende activiteiten:

 • 1. Ten behoeve van de ontwikkeladviesactiviteit stelt het samenwerkingsverband de identiteit van de deelnemer vast door een kopie te maken van diens wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie.

 • 2. Ondertekening door de deelnemer van het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer’ (bijlage 5 bij deze regeling).

 • 3. Het door de deelnemer voorafgaand aan het laatste gesprek invullen van een arbeidsmarktscan of ondernemersscan. Deze arbeidsmarktscan of ondernemersscan moet voor de deelnemer worden ingekocht door het samenwerkingsverband.

 • 4. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de deelnemer met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren.

 • 5. De loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform format 2.1 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.

 • 6. De deelnemer stelt alleen of samen met de loopbaanadviseur het ontwikkelplan op conform format 2.2 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.

 • 7. De ontwikkeladviesactiviteit wordt afgesloten met een door de deelnemer en de loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende prestatieverklaring, opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling.

Arbeidsmarktscan

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Het doel van de arbeidsmarktscan is de deelnemer op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket.

Criteria arbeidsmarktscan:

 • Met de arbeidsmarktscan wordt een profiel gemaakt van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met kansrijke arbeidsmarktopties;

 • De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven;

 • De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer;

 • De scan moet zijn gevalideerd door een externe, onafhankelijke partij en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast.

Inhoud ontwikkeladviesgesprekken

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarkt- of ondernemersscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;

 • Persoonsprofiel van de deelnemer, waaronder:

  • Competenties;

  • Kwaliteiten;

  • Vaardigheden;

  • Eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;

 • Toekomstoriëntatie;

 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Ontwikkelplan

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform format 2.2. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?

 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?

 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.

 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Formats

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Onderstaande formats zijn verplicht. Dit betekent dat wanneer deze niet of onvolledig worden ingevuld door de loopbaanadviseur en de deelnemer, het samenwerkingsverband niet in aanmerking komt voor subsidie.

Format 2.1. Gespreksverslag ontwikkeladviesactiviteit

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Volledige voor- en achternaam deelnemer:

Startdatum ontwikkeladviesactiviteit (datum eerste gesprek met de deelnemer):

Naam loopbaanadviseur:

Ad1) Situatieschets en arbeidsmarktscan

 
 
 
 

Ad 2) Persoonsprofiel

 
 
 
 

Ad 3) Toekomstoriëntatie (loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen)

 
 
 
 

Ad 4) Overige relevante gesprekspunten (financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties)

 
 
 
 

Dit gesprekverslag geeft goed weer wat tijdens de ontwikkeladviesactiviteit is besproken en aan de orde is geweest.

Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Format 2.2. Ontwikkelplan

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Naam deelnemer:

Startdatum ontwikkeladviesactiviteit (datum eerste gesprek):

Naam loopbaanadviseur:

1) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

2) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

3) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

4) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

5) Actie/termijn/ondersteuning

 
 
 
 

Voor akkoord:

Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

Plaats en datum:

Handtekening loopbaanadviseur:

Bijlage 3. behorende bij artikel 11, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Overzicht van kwaliteitscriteria opleider

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Alle opleiders die scholing in de zin van deze subsidieregeling zullen gaan aanbieden moeten voldoen aan een aantal vereisten. Bij de subsidieaanvraag moet de hoofdaanvrager verklaren dat de opleider die door het samenwerkingsverband wordt ingeschakeld voor het geven van scholing, voldoet aan onderstaande eisen en dit, via zijn projectadministratie, kan aantonen op het moment dat de minister aanleiding heeft om de verklaring te controleren.

 • A. De opleider dient te beschikken over het diploma, het keurmerk of het certificaat op basis waarvan hij kan aantonen dat hij voor de scholing die hij gaat geven over de juiste kwalificaties, kennis en vaardigheden beschikt.

 • B. De opleider moet in staat zijn om in korte tijd te kunnen voldoen aan de scholingsvraag. Dat wil zeggen dat de opleider aan de hand van eerdere activiteiten moet kunnen aantonen te kunnen voldoen aan de opdracht een aantal scholingsactiviteiten te geven, zowel qua duur als qua tijdsbeslag.

 • C. De opleider moet de scholing1 in ieder geval in de Nederlandse taal aanbieden.

 • D. De opleider zet zich actief in om de scholingsactiviteiten waarvoor het samenwerkingsverband subsidie verleend heeft gekregen onder de aandacht te brengen van werkzoekenden binnen het bereik van het samenwerkingsverband. Bedoeling hiervan is dat de opleider in samenwerking met de (andere) partijen uit het samenwerkingsverband via hun communicatiekanalen werkenden informeert over de mogelijkheid om kosteloos scholing te volgen.

 • E. Het samenwerkingsverband moet ondersteuning bieden aan werkenden bij het zoeken naar geschikte scholing, daarbij gesteund door gecontracteerde opleiders, via bijvoorbeeld helpdesk en geavanceerde zoekfuncties. Op het moment dat een werkende door het samenwerkingsverband is aangewezen om scholing te volgen gericht op verbetering van zijn arbeidsmarktpositie en bij zijn keuze om te scholen nog niet zo goed weet wat of welke mogelijkheden er zijn, kan hij contact opnemen met de opleider of een partij binnen het samenwerkingsverband. Hiertoe worden de contactgegevens van de opleiders bekend gemaakt.

 • F. De opleider biedt de scholingsactiviteiten kosteloos aan de deelnemer aan en zal geen kosten voor het volgen van een scholingsactiviteit doorberekenen aan de deelnemer.

Bijlage 4. behorende bij artikel 23, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Prestatieverklaring ontwikkeladvies, begeleiding, scholing, EVC-procedure

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Naam deelnemer:

E-mail adres2:

Telefoonnummer3:

Burgerservicenummer4 deelnemer:

Functie:

In te vullen door deelnemer:

Ik verklaar deelgenomen te hebben aan (aankruisen hetgeen van toepassing is):

 • een ontwikkeladviesactiviteit bij ........... (naam loopbaanadviseur), dat heeft bestaan uit:

  Beschrijf hier het onderwerp en of de inhoud van de gesprekken:

  • .......;

  • .....:

  • Het adviesactiviteit is afgerond met:

   • .......

   • .......

   • een door mij en/of de loopbaanadviseur gemaakt ontwikkelplan; en

   • het door mij en door de loopbaanadviseur ondertekende gespreksverslag.

Het ontwikkeladviesactiviteit is gestart op (datum) ................. en geëindigd op (datum)

(datum) .......................

Deze uren zijn als volgt besteed:

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

........

 
 • een begeleidingsactiviteit bij ........... (naam begeleider), die heeft bestaan uit:

  Beschrijf hieronder de inhoud van de begeleidingsactiviteit:

  • .......;

  • .......:

   De begeleidingsactiviteit is afgerond met:

   • ....

   • het door mij en door de begeleider ondertekende gespreksverslag.

De begeleidingsactiviteit is gestart op (datum) ................. en geëindigd op (datum)

De begeleidingsactiviteit betrof een:

□ Categorie I begeleiding (8 tot 10 uur)

□ Categorie II begeleiding (10 uur of meer)

Deze uren zijn als volgt besteed:

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

........

 

(datum) .......................

 • een scholingsactiviteit bij ........... (naam opleider), die heeft bestaan uit:

  • .... (naam scholingsactiviteit)

  • .... (naam scholingsactiviteit)

De scholingsactiviteit is afgerond met

 • □ Bewijs van deelname

 • □ Certificaat

 • □ Diploma/getuigschrift

De scholingsactiviteit is gestart op (datum) ..................... en geëindigd op (datum) .......................

De scholingsactiviteit betrof een

□ Categorie C1 scholing

□ Categorie C1 scholing (8 uur of meer)

□ Categorie C3 scholing (16 uur of meer)

□ Categorie C4 scholing

Deze uren zijn als volgt besteed:

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

Datum ........................

Duur ........................

□ een EVC-procedure bij .............. (naam EVC-aanbieder)

De EVC-procedure is gestart op (datum) ..................... en geëindigd op (datum)

Ik geef toestemming dat het ministerie van SZW contact met mij kan opnemen als onderdeel van de controle op de aan het samenwerkingsverband die mijn loopbaanadviseur, begeleider, opleider en EVC-aanbieder heeft ingeschakeld, verstrekte subsidie.

Ik heb het formulier ondertekend waarmee ik toestemming geef voor inzage in mijn persoonsgegevens

Plaats en datum: ......................

Handtekening deelnemer:

Bijlage 5. behorende bij artikel 26, tweede lid, van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

U gaat een ontwikkeladviesactiviteit, begeleidingsactiviteit, scholingsactiviteit, en/of een EVC-procedure volgen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt deze activiteit: uw loopbaanadviseur, begeleider, opleider of EVC-aanbieder ontvangt hier geld voor uit de subsidie die aan het samenwerkingsverband is verstrekt. Voordat de activiteit van start kan gaan, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

Toestemmingsverklaring traject

[Regeling vervallen per 31-12-2022]

 • 1. Inzage in de activiteiten van uw traject voor controle

  SZW kan voor uw traject een controle uitvoeren. In de regeling is daarvoor opgenomen dat het BSN-nummer vereist is. Controle is nodig om u te kunnen identificeren en om te kunnen vaststellen of u behoort tot de doelgroep van de regeling. Verder wordt vastgesteld of de activiteiten binnen uw traject echt zijn uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Voor deze controle-doeleinden is uw BSN nodig. Voor uw ontwikkeladviesactiviteit is inzage in uw persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. Voor uw begeleidingstraject is inzage in uw verder te nemen stappen en het gespreksverslag nodig. Voor scholing is daarnaast afgifte van uw bewijs van afronding nodig. De controlerende ambtenaar van SZW of accountant heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken of op een andere manier uw gegevens delen met derden. Het ministerie wil alleen weten of de activiteiten werkelijk uitgevoerd zijn. En of de verantwoording op de juiste wijze is opgesteld.

 • 2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek

  Het ministerie wil graag weten wat het sectoraal maatwerktraject de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

De wettelijke regeling voorziet erin dat uw BSN-nummer wordt verwerkt met het oog op het kunnen verstrekken van de subsidie waarmee u uw activiteit (ontwikkeladvies, begeleiding, scholing of een EVC-procedure) gratis kunt volgen.

Uiteraard kunnen wij u niet verplichten uw BSN-nummer te overleggen, maar de activiteit kan dan niet gratis aan u worden aangeboden.

Het BSN-nummer is nodig voor identificatie, vaststelling of u tot de doelgroep van de regeling behoort, of de activiteiten volgens de regels zijn uitgevoerd. Daarnaast wil het ministerie graag weten wat de resultaten van deze regeling zijn. Daarvoor is onderzoek nodig, waarbij wij u graag willen kunnen benaderen. Alleen voor die doelen wordt uw BSN gebruikt. Met ondertekening van dit formulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de redenen waarom en de wijze waarop uw BSN-nummer wordt gebruikt.

Plaats en datum:

Naam deelnemer:

Burgerservicenummer deelnemer5:

Handtekening deelnemer:

 1. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor scholing die ziet op het leren van een andere taal dan de Nederlands taal. ^ [1]
 2. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de verstrekte subsidie. ^ [2]
 3. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u opnemen in het kader van een controle op de verstrekte subsidie. ^ [3]
 4. Voor deelnemers uit Caribisch Nederland hier het CRIB-nummer invullen ^ [4]
 5. Voor deelnemers uit Caribisch Nederland hier het CRIB-nummer invullen. ^ [5]
Naar boven