Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare [...] bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging

Geldend van 02-02-2021 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 25 januari 2021, kenmerk 1811415-216967-PZo, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de invoering van een systeemfunctie voor organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en een bekostigingsexperiment met cliëntprofielen in de wijkverpleging

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 13 oktober 2020 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2020/21, 23 235, nr. 213) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over het voornemen om een aanwijzing te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit over het invoeren van een systeemfunctie voor organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg in de wijkverpleging en het invoeren van een experiment voor bekostiging op basis van cliëntprofielen in de wijkverpleging;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

 • wet: Wet marktordening gezondheidszorg;

 • wijkverpleging: verpleging en verzorging zoals omschreven in artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering;

 • systeemfunctie: prestatiebeschrijving gericht op het stimuleren van samenwerking en coördinatie van zorg zoals het inrichten en onderhouden van een netwerk, infrastructuur en organisatie in de wijkverpleging om de zorglevering heen. Het betreft geen individueel geleverde zorg;

 • zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet.

Artikel 3. Prestatiebeschrijvingen en tarieven

De zorgautoriteit voorziet met ingang van 1 januari 2022 in een prestatiebeschrijving voor de systeemfunctie die ziet op de organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg. Deze prestatiebeschrijving kent een vrij tarief.

Artikel 4. Experiment

 • 1 De zorgautoriteit voorziet met ingang van 1 januari 2022 in een experiment voor bekostiging op basis van cliëntprofielen in de wijkverpleging. De zorgautoriteit ontwikkelt hiervoor:

  • prestatiebeschrijvingen met bepaalde tijdseenheden van onder meer een uur, week en maand voor de jaren 2022 en 2023. Deze prestatiebeschrijvingen kennen een vrij tarief;

  • prestatiebeschrijvingen op basis van cliëntprofielen met bepaalde tijdseenheden van onder meer een uur-, week- en maand. Deze prestatiebeschrijvingen kennen een vrij tarief;

 • 2 Op grond van dit experiment krijgt een zorgaanbieder de mogelijkheid om op basis van een overeenkomst met de zorgverzekeraar af te wijken van de reguliere prestaties en tarieven van wijkverpleging.

Artikel 5. Uitgangspunten experiment

De zorgautoriteit neemt bij de vaststelling van de regelgeving voor het experiment als bedoeld in artikel 4 de volgende uitgangspunten in acht:

 • a. Doel van het experiment is dat een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder in de loop van het experiment afspraken kunnen maken over de bekostiging op basis van cliëntprofielen, waarbij de cliëntprofielen daarnaast verder ontwikkeld worden.

 • b. Iedere zorgaanbieder die voldoet aan de voorwaarden, moet gedurende de looptijd van het experiment te allen tijde kunnen starten met het experiment. Dit geldt ook voor een zorgaanbieder die geen gebruik heeft gemaakt van de prestatiebeschrijvingen met tijdseenheden zoals deze gelden binnen het experiment in 2022 en 2023.

 • c. Het is enkel in 2022 en 2023 mogelijk om binnen het experiment nog niet te declareren op basis van cliëntprofielen. In die tijd kan een zorgaanbieder al wel cliëntprofielen registreren als voorbereiding op het uiteindelijk declareren op basis van cliëntprofielen in het vervolg van het experiment.

 • d. De administratieve lasten die de implementatie en uitvoering van het experiment met zich brengen, blijven zo beperkt mogelijk.

 • e. De zorgautoriteit neemt in haar voorwaarden op dat dubbele bekostiging niet is toegestaan.

 • f. Personen aan wie zorg wordt verleend in het kader van wijkverpleging, komen door het experiment niet in een nadeliger positie te verkeren, dan wanneer het experiment niet zou plaatsvinden.

Artikel 6. Looptijd

Het experiment heeft een looptijd van maximaal 5 jaar en eindigt uiterlijk op 31 december 2026.

Artikel 8. citeertitel

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina