Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021

Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-03-2021 t/m heden

Besluit van 22 januari 2021, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021, nr. 4182674;

Gelet op de artikelen 64 en 137, derde lid, van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 25 maart 2021 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

  • 2 Indien het bij koninklijke boodschap van 30 november 2020 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)(Kamerstukken 35 654) voor 15 februari 2021 tot wet is verheven en in werking is getreden of treedt, wordt de Tweede Kamer der Staten-Generaal in afwijking van het eerste lid ontbonden op woensdag 31 maart 2021 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op maandag 1 februari 2021.

Artikel 3

  • 1 De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 25 maart 2021 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

  • 2 Indien het bij koninklijke boodschap van 30 november 2020 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)(Kamerstukken 35 654) voor 15 februari 2021 tot wet is verheven en in werking is getreden of treedt, vindt de eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer in afwijking van het eerste lid plaats op woensdag 31 maart 2021 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 januari 2021

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Uitgegeven de achtentwintigste januari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven