Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 30-11-2022 t/m 31-12-2023

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2021, MBO/26089099, houdende regels voor subsidieverstrekking aan mbo-instellingen voor extra begeleiding van en nazorg aan jongeren met een grote kans op jeugdwerkloosheid (Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De minister kan op aanvraag van het bevoegd gezag van een instelling subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten, te verrichten in de jaren 2021 en 2022:

  • a. het bieden van extra begeleiding aan laatstejaars studenten tot 27 jaar met een grote kans op jeugdwerkloosheid, gericht op de overstap naar een vervolgopleiding of bij het vinden van werk en die in ieder geval mede bestaat uit feitelijk contact tussen de student en de instelling; en

  • b. het bieden van nazorg aan gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar met een grote kans op jeugdwerkloosheid, gericht op de overstap naar een vervolgopleiding, bij het vinden van werk of bestaande uit doorgeleiding naar de instanties die hen kunnen begeleiden naar werk en die in ieder geval mede bestaat uit feitelijk contact tussen de gediplomeerde schoolverlater en de instelling.

 • 2 Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor:

  • a. activiteiten die reeds worden bekostigd uit de rijksbijdrage;

  • b. activiteiten waarvoor de aanvrager reeds een andere subsidie of een andere financiële bijdrage van de minister of een of meer andere bestuursorganen ontvangt of zal ontvangen; of

  • c. activiteiten die voor het tijdstip van het indienen van de aanvraag hebben plaatsgevonden.

 • 3 Het bevoegd gezag kan geen subsidie aanvragen voor alleen extra begeleiding of alleen nazorg.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor de aanvraag van subsidie als bedoeld in artikel 3 wordt een door de minister vastgesteld modelformulier gebruikt dat is bekendgemaakt op de website https://www.dus-i.nl/subsidies/extra-begeleiding-en-nazorg-mbo.

 • 2 Een aanvraag wordt van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021 ingediend.

 • 3 De minister wijst de aanvragen die zijn ingediend buiten de periode, bedoeld in het tweede lid, af.

 • 4 Een bevoegd gezag dat meerdere instellingen in stand houdt, dient voor elke instelling een separate aanvraag in.

 • 5 De aanvraag bevat een activiteitenplan als bedoeld in artikel 3.4 van de Kaderregeling dat in ieder geval bevat:

  • a. een beschrijving van de te bieden extra begeleiding, waaronder een beschrijving van op welke wijze dit een toevoeging is op de taken waarvoor de instelling reeds bekostiging ontvangt;

  • b. een beschrijving van de te bieden nazorg;

  • c. een prognose van het aantal studenten dat van de extra begeleiding en het aantal gediplomeerde schoolverlaters dat van de nazorg gebruik zal maken;

  • d. een beschrijving van de wijze waarop met de relevante partners van de instelling zal worden samengewerkt, waaronder in ieder geval de RMC-contactgemeente of -gemeenten en centrumgemeente of -gemeenten waaronder de instelling valt, andere instanties die jongeren begeleiden naar werk en werkgevers, of, voor Scholengemeenschap Bonaire, in ieder geval het openbaar lichaam Bonaire en werkgevers.

 • 7 Bij de begroting hanteert het bevoegd gezag een vast uurtarief voor de loonkosten van ten hoogste € 80,– exclusief BTW.

Artikel 5. Weigeringsgronden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De subsidieverstrekking kan worden geweigerd, indien de kosten niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten.

Artikel 6. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor de subsidieverstrekking op grond van deze regeling is ten hoogste een bedrag van € 24.500.000,– beschikbaar.

Artikel 7. Subsidiebedrag per instelling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Onverminderd het tweede lid, wordt het subsidiebedrag bepaald aan de hand van het door het bevoegd gezag begrote totaalbedrag in de begroting als bedoeld in artikel 4, zesde lid.

 • 2 Voor elk bevoegd gezag is een maximaal subsidiebedrag per instelling beschikbaar dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 3 Het subsidiebedrag voor Scholengemeenschap Bonaire wordt omgerekend in dollars tegen de vastgestelde wisselkoers.

Artikel 8. Subsidieverplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De activiteiten zijn uiterlijk afgerond op 31 december 2022.

 • 2 Het bevoegd gezag spant zich er aantoonbaar voor in dat het aantal geprognosticeerde studenten en gediplomeerde schoolverlaters, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder c, ook daadwerkelijk van de extra begeleiding en nazorg gebruik maakt.

 • 3 Onverminderd de verplichtingen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Kaderregeling, voert het bevoegd gezag een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige administratie die zo is ingericht dat daaruit te allen tijde kan worden afgeleid hoeveel studenten van de extra begeleiding en hoeveel gediplomeerde schoolverlaters van de nazorg gebruik hebben gemaakt.

 • 4 Aan de studenten en gediplomeerde schoolverlaters of hun ouders of verzorgers wordt geen vergoeding voor de extra begeleiding respectievelijk nazorg gevraagd.

 • 5 Indien de activiteiten geheel of gedeeltelijk door een derde partij worden uitgevoerd, bedingt de subsidieontvanger bij deze partij dat zij meewerkt aan de evaluatie als bedoeld in artikel 10.

 • 6 Na afronding van de activiteiten meldt het bevoegd gezag uiterlijk op 28 februari 2023 aan DUS-I:

  • a. hoeveel studenten van de extra begeleiding en hoeveel gediplomeerde schoolverlaters van de nazorg gebruik hebben gemaakt;

  • b. hoe invulling is gegeven aan de in het activiteitenplan beschreven samenwerking met de partners als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder d; en

  • c. hoe het bevoegd gezag heeft voldaan aan de inspanningsverplichting, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 9. Subsidievaststelling, betaling en verantwoording

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De subsidie wordt direct vastgesteld op uiterlijk 31 maart 2021.

 • 2 De minister betaalt het subsidiebedrag in een keer.

 • 4 Het bevoegd gezag toont op verzoek van de minister aan dat:

  • a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht; en

  • b. is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

 • 5 Indien de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en aan alle verplichtingen is voldaan, kan het eventueel niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 10. Evaluatie

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De minister evalueert de subsidieregeling uiterlijk in 2026.

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 12. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Bijlage behorend bij de Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Instelling

Totaalbedrag

Aeres (V) MBO

€ 133.913

Albeda

€ 1.607.519

Alfa-college

€ 597.094

AOC West Brabant

€ 40.316

C I B A P

€ 49.182

CITAVERDE College

€ 46.933

Clusius College

€ 66.886

Curio

€ 634.989

Deltion College

€ 591.010

Grafisch Lyceum Rotterdam

€ 225.653

Grafisch Lyceum Utrecht

€ 86.889

Helicon

€ 165.594

Hoornbeeck College

€ 158.798

Hout- en Meubileringscollege

€ 196.902

Koning Willem I College

€ 470.277

Landstede

€ 440.528

Leidse Instrumentmakers School

€ 9.154

Lentiz

€ 93.089

MBO Amersfoort

€ 308.408

MBO Utrecht

€ 229.902

mboRijnland

€ 826.497

Mediacollege Amsterdam

€ 133.374

Nimeto

€ 66.477

Noorderpoort

€ 598.019

Nordwin College

€ 60.332

Regio College

€ 258.395

Rijn IJssel

€ 684.289

ROC A12

€ 293.644

ROC AVENTUS

€ 428.429

ROC Da Vinci College

€ 398.589

ROC de Leijgraaf

€ 163.317

ROC Drenthe College

€ 269.881

ROC Friese Poort

€ 518.489

ROC Friesland College

€ 317.494

ROC Gilde Opleidingen

€ 419.310

ROC Graafschap College

€ 314.642

ROC Horizon College

€ 470.981

ROC Kop van Noord-Holland

€ 136.079

ROC Menso Alting

€ 24.202

ROC Midden Nederland

€ 857.367

ROC Mondriaan

€ 1.402.748

ROC Nijmegen eo

€ 513.494

ROC Nova College

€ 459.977

ROC Rivor

€ 73.279

ROC Ter AA

€ 156.619

ROC Tilburg

€ 396.059

ROC TOP

€ 339.085

ROC van Amsterdam

€ 2.353.278

ROC van Flevoland

€ 428.414

ROC van Twente

€ 1.015.410

Scalda

€ 366.728

Scholengemeenschap Bonaire

€ 59.515

SG De Rooi Pannen

€ 299.089

SiNTLUCAS

€ 98.694

SOMA College

€ 7.552

STC

€ 237.069

Summa College

€ 673.416

SVO

€ 4.952

Terra

€ 81.946

VISTA College

€ 541.366

Wellantcollege

€ 135.141

Zadkine

€ 1.318.975

Zone.college

€ 144.352

Naar boven