Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen

Geldend van 20-01-2021 t/m heden

Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • investeringslasten: uitgaven ter voorbereiding van een vrije productie, waaronder in elk geval voorbereidings-, opstart-, verzekerings- en promotiekosten en eventuele meerkosten die zijn gemaakt om een vrije productie aan te passen aan COVID-19-maatregelen;

 • Nederland: het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

 • vrije productie: productie op het gebied van de professionele podiumkunst die gefinancierd wordt uit de opbrengsten van de commerciële exploitatie van deze productie en alle daarmee samenhangende uitingen.

Artikel 2. Doel

Het bestuur kent subsidies toe aan aanbieders van podiumkunstenaanbod als compensatie voor investeringen in vrije producties die niet kunnen worden terugverdiend omdat geplande uitvoeringen niet of niet geheel kunnen doorgaan als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Hiermee beoogt het bestuur aanvullende ondersteuning te bieden aan de culturele en creatieve sector, die als gevolg van de COVID-19-crisis en de maatregelen ter bestrijding daarvan worden geconfronteerd met investeringsverliezen.

Artikel 3. Procedure

 • 1 Aanvragen dienen uiterlijk op 5 februari 2021 om 17.00 uur te zijn ontvangen.

 • 2 Het bestuur informeert de aanvrager uiterlijk binnen 8 weken na de datum uit het vorige lid schriftelijk over zijn besluit.

 • 3 Het bestuur kan een of meer extra subsidierondes vaststellen. In dat geval wordt ook een datum en tijdstip vastgesteld waarop aanvragen uiterlijk ontvangen dienen te zijn. Een dergelijk besluit wordt gepubliceerd op de website van het Fonds.

Artikel 4. Budget

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt 39.600.000 euro. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld conform het bepaalde in deze regeling.

 • 2 Indien het subsidieplafond door toepassing van het bepaalde in de regeling wordt overschreden, worden de te verlenen subsidiebedragen per productie boven het bedrag van 1.000.000 euro verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut, maar maximaal met 20%.

 • 3 Indien het subsidieplafond na toepassing van het bepaalde in lid 2 nog steeds wordt overschreden, worden alle andere te verlenen subsidiebedragen per productie verlaagd met maximaal 20% tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

 • 4 Indien het subsidieplafond na toepassing van het bepaalde in lid 2 en 3 nog steeds wordt overschreden, worden alle te verlenen subsidiebedragen per productie vervolgens naar rato verder verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1 De aanvraag wordt digitaal ingediend.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier.

 • 3 Het bestuur kan als onderdeel van de beoordelingsprocedure nadere informatie opvragen die noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 6. Aanvrager

 • 1 Een aanvraag kan worden ingediend door een organisatie met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid die in het kader van de bedrijfsuitoefening:

  • zelf vrije producties tot stand brengt; of

  • optreedt als vertegenwoordiger voor een of meer derden die vrije producties tot stand brengen en deze aanbiedt ter verkoop aan podia of festivals.

 • 2 Het bestuur weigert het subsidie:

  • a. als de aanvraag wordt ingediend door een instelling die zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, zoals een podium of festival;

  • b. als de aanvrager meerjarig wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten of de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • c. als de aanvrager niet aannemelijk kan maken dat het subsidie direct of indirect zal worden gebruikt om een of meer nieuwe producties tot stand te brengen. Minimaal dient de aanvrager desgevraagd aan te kunnen tonen dat de financiële positie van de aanvrager voldoende solide is om aannemelijk te maken dat hij hiertoe in staat zal zijn.

Artikel 7. Productie

 • 1 Een aanvraag heeft betrekking op één of meer specifieke vrije producties.

 • 2 Er kan per vrije productie slechts aan één aanvrager subsidie worden verstrekt.

 • 3 Het subsidie is uitsluitend bedoeld ten behoeve van vrije producties, waarvoor geldt dat:

  • a. minimaal een uitvoering zou of zal plaatsvinden op of na 14 oktober 2020 en voor 1 juli 2021; en

  • b. in de periode van 14 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 er minder of geen uitvoeringen hebben plaatsgevonden vanwege de COVID-19-maatregelen of dat de productie is aangepast in verband met de COVID-19-maatregelen, waardoor deze verliesgevend is; en

  • c. het aannemelijk is dat er sprake is van investeringslasten.

 • 2 Het subsidie wordt geweigerd indien:

  • a. voor het maken van de betreffende productie reeds subsidie is verstrekt door het Fonds Podiumkunsten of de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. aannemelijk is dat de investering die is gedaan in de vrije productie reeds is terugverdiend;

  • c. het een productie betreft die niet in Nederland is geproduceerd;

  • d. met het verlenen van subsidie onvoldoende wordt bijgedragen aan de doelstelling van de regeling.

Artikel 8. Hoogte subsidie

 • 1 Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het capaciteitsverlies, dat wordt berekend als het verschil tussen het maximaal aantal te verkopen toegangsbewijzen zoals blijkt uit de oorspronkelijke speellijst en het aantal toegangsbewijzen dat werkelijk voor verkoop beschikbaar is gekomen als gevolg van de COVID-19-maatregelen voor voorstellingen die doorgang hebben gevonden.

 • 2 Om het subsidiebedrag te berekenen wordt het capaciteitsverlies achtereenvolgens:

  • a. vermenigvuldigd met de gemiddelde afrekenprijs voor het betreffende genre zoals opgenomen in bijlage A;

  • b. vermenigvuldigd met 0,8;

  • c. vermenigvuldigd met het investeringspercentage voor het betreffende genre zoals opgenomen in bijlage A.

  • d. vermenigvuldigd met de correctiefactor die afhankelijk is van de omvang van de tournee zoals opgenomen in bijlage A.

 • 3 Geen subsidie wordt verleend als de uitkomst van de berekening als bedoeld in het tweede lid minder dan 1.000 euro bedraagt.

 • 4 Het te verlenen subsidiebedrag kan worden verlaagd:

  • als aannemelijk is dat het verlies dat als gevolg van COVID-19-maatregelen is geleden, voor zover dat toe te rekenen is aan investeringslasten die niet konden worden terugverdiend, aanzienlijk afwijkt van de uitkomst van de rekenregel als bedoeld in het tweede lid; of

  • als voor de productie waarvoor wordt aangevraagd reeds een bijdrage is verkregen vanuit het Kickstartcultuurfonds; of

  • als en voor zover de aanvrager anderszins al is gecompenseerd voor gemaakte kosten.

 • 5 Het bestuur kan de gemiddelde afrekenprijs, de investeringspercentages en de correctiefactor zoals vastgesteld in bijlage A verhogen of verlagen. Een besluit hiertoe wordt bekendgemaakt via de website van het Fonds.

Artikel 9. Voorschot

Het bestuur kan bij de beschikking tot subsidieverlening overgaan tot verstrekking van een voorschot.

Artikel 10. Aan de subsidie verbonden verplichtingen

 • 1 De ontvanger van de subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:

  • a. niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of

  • b. er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van de aanvraag op basis waarvan subsidie is verstrekt.

 • 2 Het bestuur kan bij beschikking andere dan de in het eerste en tweede lid opgenomen verplichtingen aan de subsidie verbinden.

Artikel 11. Verantwoording

 • 1 Als bij het bepalen van de subsidiehoogte rekening is gehouden met voorstellingen of concerten die na het moment van indienen van de aanvraag liggen en die op het moment van indienen nog niet definitief afgezegd waren, verstrekt de ontvanger binnen zes weken na de in de beschikking opgenomen einddatum een definitief overzicht van de werkelijk gerealiseerde voorstellingen of concerten en het aantal toegangsbewijzen dat als gevolg van de COVID-19-maatregelen werkelijk voor verkoop beschikbaar is gekomen.

 • 2 Als het verstrekte subsidie 125.000 euro of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van de subsidie naast de informatie zoals bepaald in het eerste lid tevens binnen drie maanden na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum een rapport van feitelijke bevindingen in, opgesteld door een accountant. Het rapport van feitelijke bevindingen dient te zijn opgesteld overeenkomstig een door het bestuur vastgesteld model met inachtneming van een door het bestuur vastgesteld accountantsprotocol.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 4 Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de aanvraag opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur de subsidie ambtshalve vast, tenzij dit niet mogelijk is omdat het bestuur de ontvanger van het subsidie heeft verzocht de gegevens als bedoeld in het eerste lid in te sturen.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, artikelen of onderdelen daarvan buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter compensatie van de schade bij aanbieders van vrije podiumkunstproducties door de COVID-19-maatregelen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

H. Post

directeur / bestuurder

Terug naar begin van de pagina