Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021

Grondslag

Gelet op de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatieverstrekking voor de monitoring van zorguitgaven.

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Voor overige begrippen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

2. Doel van de regeling

Deze regeling beoogt het stellen van regels over de informatie die Wlz-uitvoerder/zorgkantoren als genoemd in artikel 3 van deze regeling moeten aanleveren ten behoeve van het monitoren van de bedragen uit de verleningsbeschikkingen voor persoonsgebonden budget (pgb) en de uitgaven aan individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen.

Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen in hoeverre de beschikbare regionale ruimten voor pgb’s toereikend zijn om de toegekende budgetten aan de budgethouders te bekostigen en in hoeverre het mogelijk is om nog budgetten toe te kennen aan aspirant budgethouders.

Voor de individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen worden de gegevens gebruikt om te bepalen of de uitgaven hiervan passen binnen de door VWS gestelde landelijke ruimte.

Deze regels hebben betrekking op de inhoud van de informatie zelf, de wijze waarop deze moet worden aangeleverd en de termijnen waarbinnen dat moet.

4. Te verstrekken informatie pgb 2021

Zorgkantoren als bedoeld in artikel 1 zijn voor het budgetjaar 2021 verplicht om in dat jaar maandelijks een opgave op budgethouderniveau te verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • zorgkantoornummer dat bij de budgethouder hoort;

 • geboortejaar budgethouder;

 • het zorgprofiel waarvoor de budgethouder is geïndiceerd;

 • het zorgprofiel dat is toegewezen aan de budgethouder;

 • wel of niet begeleiding groep;

 • het totaalbedrag toegekend budget pgb-Wlz, indien mogelijk gespecificeerd in:

  • Persoonlijke verzorging (PV), Verpleging (VP), Begeleiding (BG), Huishoudelijke hulp (HH) en (tijdelijk) verblijf;

  • Wooninitiatief(WI)-toeslag;

  • Budgetgarantie;

  • Meerzorgtoeslag;

  • Persoonlijk assistentie budget;

  • Extra kosten thuis;

  • Combinatie pgb/mpt (aftrekpost);

  • Bedrag overig;

 • Ingangsdatum van de pgb-subsidie;

 • Einddatum van de pgb-subsidie;

 • Bedrag reservering (zowel 2021 als 2022).

Op basis hiervan monitort de NZa of het totaalbedrag aan pgb-verleningsbeschikkingen past binnen het vastgestelde kader pgb.

Deze gegevens worden verder gebruikt voor verdiepende analyses.

5. Indieningstermijnen en compleetheid van de te verstrekken informatie pgb 2020 en 2021

 • 1. De opgave zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 4 moet maandelijks ingediend worden via Vektis bij de NZa, met als peildatum de laatste dag van de maand. De opgave moet worden ingediend voor de 15e van de opvolgende maand.

 • 2. Zorgkantoren zijn verplicht de NZa via Vektis uiterlijk 15 maart 2021 een definitieve (werkelijke) opgave te verstrekken van het totale bedrag aan pgb’s over het jaar 2020.

 • 3. Uiterlijk 15 maart 2022 levert het zorgkantoor via Vektis de NZa de eindstand van de verleningsbeschikkingen aan pgb’s over het jaar 2021 op.

6. Te verstrekken informatie individueel aangepaste Wlz-

hulpmiddelen 2020 en 2021

 • 1. Zorgkantoren, als bedoeld in artikel 1, zijn voor het budgetjaar 2021 verplicht om in dat jaar maandelijks een opgave te verstrekken van de uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen van de voorgaande kalendermaand, met een onderverdeling in mobiliteitshulpmiddelen en persoonsgebonden hulpmiddelen. Bij de mobiliteitshulpmiddelen wordt onderscheid gemaakt tussen cliënten met of zonder behandeling, rolstoelen, scootmobielen en aangepaste fietsen, wandelwagens/buggy’s of autostoeltjes. De opgave moet ingediend worden bij de NZa voor de 15e van de opvolgende maand en heeft als peildatum de laatste dag van de maand.

 • 2. Zorgkantoren zijn verplicht de NZa uiterlijk 15 maart 2021 een definitieve (werkelijke) opgave te verstrekken van de uitgaven van individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen over het jaar 2020.

 • 3. Voor de opgaven bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel moet gebruik worden gemaakt van het formulier “Informatieuitvraag Individueel aangepaste hulpmiddelen 2021” (werkblad “Hulpmiddelen”) dat de NZa beschikbaar stelt.

 • 4. De opgave zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel is compleet, indien deze het volgende onderdeel bevat:

  • het volledig ingevulde digitale formulier “Informatieuitvraag Individueel aangepaste hulpmiddelen 2021” met het totaalbedrag uitgaven aan individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen met als peildatum de laatste dag van een maand.

 • 5. De opgave bedoeld in het tweede lid van dit artikel is compleet indien deze ten minste het volgende onderdeel bevat:

  • het totaalbedrag uitgaven individueel aangepaste hulpmiddelen over het jaar 2020.

7. Wijze van verstrekking

Pgb-gegevens 2021

De zorgkantoren leveren de pgb-gegevens 2021 maandelijks via Vektis aan de NZa.

Gegevens individueel aangepaste hulpmiddelen 2021

Het formulier “Informatieuitvraag Individueel aangepaste hulpmiddelen 2021” is beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl). Zorgkantoren/Wlz-uitvoerders dienen de in artikel 6 bedoelde informatie aan te leveren via het NZa-uitwisselportaal en dit te melden per e-mail aan info@nza.nl.

8. Gebrekkige aanlevering

 • 1. Van een gebrekkige aanlevering is sprake indien de in artikel 4, 5 en 6 bedoelde informatie onjuist, onvolledig, niet, of niet tijdig wordt aangeleverd.

 • 2. Van een onjuiste of onvolledige aanlevering is sprake, indien de in de artikelen 4, 5 en6 bedoelde informatie weliswaar binnen de geldende indieningstermijnen is verstrekt, maar niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de eisen die hieraan in deze regeling zijn gesteld.

  Bij een onjuiste of onvolledige aanlevering stelt de NZa de Wlz-uitvoerder/het zorgkantoor ten minste eenmaal in de gelegenheid alsnog binnen een nader te stellen termijn over te gaan tot aanlevering van de juiste en volledige informatie. Indien de in artikel 4, 5 en6 bedoelde informatie na herhaaldelijk verzoek onjuist of onvolledig is aangeleverd, kan de NZa gebruik maken van de haar toekomende handhavende bevoegdheden zoals genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg. Voor deze gevallen wordt dan een separaat en nader in te vullen handhavingstraject vastgesteld. Daarbij wordt ook bepaald in welk geval welk handhavingsinstrument (zoals aanwijzing, boete, last onder dwangsom) wordt ingezet.

 • 3. Van een niet tijdige aanlevering is sprake wanneer na het verstrijken van de geldende indieningstermijnen alsnog een aanlevering van de in de artikelen 4, 5 en6 genoemde informatie is ontvangen. Bij de beoordeling of sprake is van een niet tijdige aanlevering, is niet relevant of de informatie onjuist, onvolledig of compleet is.

  Indien de in artikel 4, 5 en 6 bedoelde informatie niet of niet tijdig is ontvangen, kan de NZa gebruik maken van de haar toekomende handhavende bevoegdheden zoals genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg.

9. Overschrijding pgb-kader 2021

Indien een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor verwacht het regionale pgb-kader 2021 te overschrijden, moet dit tijdig kenbaar worden gemaakt bij de NZa. Hierbij moet niet worden gewacht tot de maandelijkse informatieverstrekking zoals beschreven in deze regeling.

Een zorgkantoorregio mag het beschikbaar gestelde pgb- subsidieplafond niet overschrijden. Om een overschrijding van een regionaal plafond te voorkomen kan een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor:

 • middelen overhevelen vanuit de contracteerruimte voor zorg in natura uit de eigen regio;

 • andere zorgkantoren verzoeken om middelen over te hevelen vanuit het pgb- kader of contracteerruimte voor zorg in natura;

 • een knelpuntenprocedure starten (zie hiervoor de Beleidsregel knelpuntenprocedure budgettair kader Wlz - BR/REG-18137). Een knelpuntenprocedure kan worden gestart als er geen mogelijkheden meer zijn om middelen over te hevelen en een pgb-overschrijding dreigt;

 • bij het uitblijven van middelen een pgb-stop invoeren en indien mogelijk zorg in natura aanbieden.

10. Intrekken oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2020, met kenmerk NR/REG-2030a, ingetrokken.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling, wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpiddelen 2021, met kenmerk NR/REG-2105, ingetrokken.

11. Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2020, met kenmerk NR/REG-2030a, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgkantoren/Wlz-uitvoerders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Indien de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina