Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2020 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat de artikelen 3.13 en 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onderscheidenlijk de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1.5, 3.13, 3.22, 6.17, 6.38 en 8.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 26 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 6, 13, 25, 26, 27, 28, 32, 32ba en 38p van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 10eb van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 13ab, 13d, 14a, 14b, 15i, 17 en 23c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965, artikel 1.2 van de Wet bronbelasting 2021, de artikelen 15a en 18 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 3 en 7b van de Registratiewet 1970, artikel 24 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 3:2, 3:5 en 6:1 van de Algemene douanewet, de artikelen 27 en 64 van de Wet op de accijns, artikel 23 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met artikel 56 van de Wet op de accijns, artikel 4 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 60b van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3, 3a, 5b, 6, 19, 39 en 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 19, 26 en 67 van de Invorderingswet 1990, artikel 10 van de Registratiewet 1970, de artikelen 4.4, 8.3 en 8.89a van de Belastingwet BES en artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportage voorschriften Common Reporting Standard;

Besluit:

Artikel II

Artikel I, onderdeel E, is niet van toepassing op onderhandse akten van schenking die uiterlijk op 31 december 2020 tot stand zijn gekomen.

Artikel X

[Red: Wijzigt de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen).]

Artikel XXVI

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

De Staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

Naar boven