Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-12-2022.]
Geraadpleegd op 28-06-2022.
Geldend van 10-12-2020 t/m heden

Wet van 2 december 2020, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de koppeling van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat en de pensioenrichtleeftijd, bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, aan de stijging van de levensverwachting te veranderen teneinde de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat en de pensioenrichtleeftijd jaarlijks minder te doen laten stijgen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 2 december 2020

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

De Staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de negende december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven