Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 23 november 2020, kenmerk 1780095-214089-Z, houdende vaststelling van een aanwijzing voor de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2021 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2021 €254,224 miljoen.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 90,820 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg, € 128,901 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken van de Wlz-uitvoerders en € 34,503 miljoen voor de SVB voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 3.3.3, zevende lid, van de Wlz.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

T. van Ark

Terug naar begin van de pagina