Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

[Regeling vervallen per 20-05-2022.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 15-12-2020 t/m 17-12-2020

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, kenmerk 1784401-214492-WJZ, houdende tijdelijke bepalingen voor het Europese deel van Nederland in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19)

De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 58e, eerste lid, 58f, vijfde lid, 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i, 58j, eerste lid, aanhef en onder a, b en e, 58l, vijfde lid, en 58p, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ander bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi, niet zijnde openbaar vervoer;

 • beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten van personen tot die plaats;

 • besloten binnenruimte: besloten plaats, met uitzondering van een daarbij behorend erf en een woning;

 • coffeeshop: inrichting waar de verkoop van hennep of hasjiesj als bedoeld in lijst I behorende bij de Opiumwet mag plaatsvinden op grond van een expliciete verklaring of bestendige gedragslijn van de burgemeester;

 • contactberoep: beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste de veilige afstand te houden tot een klant of patiënt;

 • doorstroomlocatie: publieke plaats waar sprake is van doorstroom van publiek;

 • eet- en drinkgelegenheid: inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet etenswaren of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, inclusief een daarbij behorend terras, met uitzondering van een besloten plaats;

 • gezondheidscheck: het verkrijgen van bevestiging van de betrokkene dat hij geen ziekteverschijnselen van covid-19 heeft;

 • instelling voor beroepsonderwijs: instelling waar beroepsonderwijs of een opleiding als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt verzorgd of geëxamineerd;

 • instelling voor hoger onderwijs: instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • instelling voor primair onderwijs: school of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

 • instelling voor voortgezet onderwijs: school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

 • luchthaven: een luchthaven als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet luchtvaart;

 • mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan;

 • onderwijsactiviteit: door of namens een onderwijsinstelling georganiseerde activiteit op de locatie van een onderwijsinstelling of daarbuiten, die onderdeel uitmaakt dan wel rechtstreeks verband houdt met het onderwijs dat door de onderwijsinstelling wordt verzorgd;

 • openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000;

 • placeren: toewijzen van een zitplaats of, wanneer de aard van de activiteit dit vergt, een vaste plaats waar de activiteit uitgevoerd mag worden;

 • publiek: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen;

 • publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

 • sekswerker: persoon die zich beschikbaar stelt tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met of voor een ander en daarbij niet de veiligeafstandsnorm in acht kan nemen;

 • uitvaart: laatste plechtigheid voordat lijkbezorging als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de lijkbezorging plaatsvindt of een bestemming wordt gegeven aan de as van een gecremeerd lichaam van een overledene of doodgeborene;

 • veiligeafstandsnorm: de norm, bedoeld in artikel 58f, eerste lid, van de wet;

 • warenmarkt: een markt op gewone marktdagen, als bedoel in artikel 160, eerste lid, onder g, van de Gemeentewet;

 • wet: Wet publieke gezondheid;

 • winkel: publieke plaats waar in overwegende mate goederen plegen te worden verkocht;

 • zelfstandige ruimte: ruimte die aan alle zijden volledig wordt begrensd door bouwkundige scheidingsconstructies;

 • zorgvrijwilliger: natuurlijke persoon, niet zijnde een mantelzorger, die zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning verleent zonder daarvoor een marktconforme beloning als tegenprestatie te ontvangen.

Artikel 1.2. Werkingssfeer

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Deze regeling is van toepassing in het Europese deel van Nederland.

Hoofdstuk 2. Aanvullende uitzonderingen veiligeafstandsnorm

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 2.1. Leerlingen en 18-’ers

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De veiligeafstandsnorm geldt niet tussen:

  • a. personen tot en met twaalf jaar en andere personen;

  • b. personen tot en met zeventien jaar onderling;

  • c. leerlingen onderling die zich bevinden op een locatie van een instelling voor voortgezet onderwijs.

 • 2 Het eerste lid, aanhef en onder b, geldt niet voor personen tot en met zeventien jaar die zich bevinden in een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs of een andere ruimte die door een van deze instellingen voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt.

Artikel 2.2. Beroepsmatige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op

gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 2.3. Podiumkunsten

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen die podiumkunsten beoefenen of acteren, voor zover deze activiteiten niet op gepaste wijze kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van de veilige afstand.

Artikel 2.4. Zorgvrijwilligers

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De veiligeafstandsnorm geldt niet tussen zorgvrijwilligers, voor zover zij hun werkzaamheden niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 2.5. Praktijk- en contactonderwijs

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen die een onderwijsactiviteit in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs verzorgen dan wel daaraan deelnemen, voor zover:

 • a. deze werkzaamheden niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand; en

 • b. voor de beroepsmatige werkzaamheden waartoe de betreffende leerlingen of studenten worden opgeleid, een uitzondering op de veiligeafstandsnorm geldt.

Hoofdstuk 2a. Mondkapjes publieke binnenruimten, stations, luchthavens, onderwijsinstellingen en contactberoepen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 2a.1. Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in:

  • a. publieke binnenruimten;

  • b. een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften, met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen;

  • c. gebouwen op luchthavens, met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. personen die geplaceerd zijn en de veiligeafstandsnorm in acht nemen;

  • b. personen als bedoeld in artikel 6.6, eerste lid.

Artikel 2a.2. Mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Personen in een onderwijsinstelling of een andere ruimte die door een onderwijsinstelling voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje.

 • 2 Het eerste lid geldt niet:

  • a. voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen;

  • b. indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

  • c. voor personeel van een onderwijsinstelling, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen.

 • 3 Van een belemmering als bedoeld in het tweede lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

 • 4 Het eerste lid geldt niet voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2a.3. Mondkapjesplicht contactberoepen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. personen tot en met twaalf jaar;

  • b. sekswerkers en hun klanten;

  • c. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt.

Artikel 2a.4. Uitzondering beperking of ziekte

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

 • 2 De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden mede niet voor begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien.

Artikel 2a.5. Uitzondering sport, cultuur en media

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen tijdens het:

 • a. beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;

 • b. beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert;

 • c. poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen;

 • d. deelnemen aan de opname van audiovisueel media-aanbod dat verzorgd wordt door aanbieders van mediadiensten, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor zover het gaat om personen die in beeld of aan het woord komen.

Artikel 2a.6. Uitzondering identificatieplicht

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen aan wie gevraagd wordt krachtens een wettelijke bepaling hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht op het moment van identificatie.

Artikel 2a.7. Uitzondering zorglocaties

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen in zorglocaties.

Artikel 2a.8. Uitzondering veilige uitoefening werkzaamheden

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.

Hoofdstuk 3. Groepsvorming

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 3.1. Groepsvorming boven vier personen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Plaatsen waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan vier personen, zijn:

  • a. een openbare plaats;

  • b. een erf behorende bij een publieke plaats;

  • c. een erf behorende bij een besloten plaats, niet zijnde een woning.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. personen tot en met twaalf jaar;

  • b. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;

  • c. bezoekers bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan honderd personen;

  • d. bezoekers bij een huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, mits het groepsverband niet groter is dan dertig personen;

  • e. personen die podiumkunsten beoefenen of acteren;

  • f. groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties;

  • g. zorgverleners of zorgvrijwilligers enerzijds en personen met een handicap die zij begeleiden anderzijds, alsmede de personen die zij begeleiden onderling;

  • h. ambtenaren die werkzaam zijn in het kader van de behandeling van een asielaanvraag, opvang, begeleiding, bewaring of gedwongen terugkeer van vreemdelingen in de uitoefening van hun functie enerzijds en degenen jegens wij zij hun taak uitoefenen anderzijds, alsmede deze laatste personen onderling.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 in het eerste lid in plaats van ‘vier personen’ gelezen ‘twee personen’.

Artikel 3.2. Groepsvorming boven dertig personen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 In besloten binnenruimten is het niet toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan dertig personen per zelfstandige ruimte.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;

  • b. bezoekers bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan honderd personen;

  • c. personen die podiumkunsten beoefenen of acteren;

  • d. personen in doorstroomlocaties;

  • e. personen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten, trainingsactiviteiten en educatieve activiteiten, locaties voor kinderopvang en zorglocaties;

  • f. groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Hoofdstuk 4. Publieke plaatsen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 4.a1. Sluiting publieke plaats

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Onverminderd artikel 58h, tweede lid, van de wet en artikel 4.4, eerste en derde lid, worden van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 geen andere publieke plaatsen voor publiek opengesteld dan:

  • a. locaties waar personen worden gehoord in verband met een bezwaarschrift of administratief beroep;

  • b. overheidsgebouwen met een publieksfunctie of een loket;

  • c. locaties gericht op zakelijke of financiële dienstverlening;

  • d. servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en postpakketten, mits uitsluitend voor die functie geopend voor publiek;

  • e. winkels in de levensmiddelenbranche;

  • f. locaties waar een warenmarkt in de levensmiddelenbranche plaatsvindt, uitsluitend voor die functie;

  • g. groothandels voor levering ten behoeve van personen in de uitoefening van beroep of bedrijf;

  • h. voedselbanken en dierenvoedselbanken;

  • i. dierenspeciaalzaken;

  • j. publieke plaatsen waar het beroep van dierenarts wordt uitgeoefend;

  • k. drogisterijen;

  • l. apotheken;

  • m. opticiens;

  • n. audiciens;

  • o. tankstations;

  • p. wasserijen;

  • q. stomerijen;

  • r. locaties voor reparatie en onderhoud van goederen;

  • s. winkels in doe-het-zelfartikelen en bibliotheken waar uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen;

  • t. publieke plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres in de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, mits geen etenswaren of dranken aan de gasten worden geserveerd en mits deze publieke plaatsen als zodanig opgenomen zijn in het register van de Kamer van Koophandel of een soortgelijk erkend register;

  • u. luchthavens;

  • v. openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is;

  • w. stations, halteplaatsen, of andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer behorende voorzieningen en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften;

  • x. parkeergarages;

  • y. fietsenstallingen;

  • z. een winkel buiten, indien daar uitsluitend kerstbomen of bloemen verkocht worden;

  • aa. locaties waar een contactberoep, voor zover toegestaan op grond van artikel 6.8, wordt uitgeoefend;

  • bb. zorglocaties;

  • cc. locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;

  • dd. winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen;

  • ee. publieke sanitaire voorzieningen;

  • ff. locaties waar topsporters sport beoefenen en stadions waar voetballers, bedoeld in artikel 6.1, voetballen;

  • gg. locatie waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen, een registratie van een partnerschap of een uitvaart.

Artikel 4.1. Algemene voorwaarden voor openstelling publieke plaatsen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Een publieke plaats wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

 • a. degene die geplaceerd is, uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt;

 • b. stromen van publiek gescheiden worden;

 • c. hygiënemaatregelen worden getroffen.

Artikel 4.2. Maximaal dertig personen publiek per zelfstandige ruimte

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Een publieke binnenruimte wordt slechts voor publiek opengesteld, indien per zelfstandige ruimte ten hoogste dertig personen als publiek aanwezig zijn.

 • 2 Het eerste lid geldt niet met betrekking tot:

  • a. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;

  • b. bezoekers bij een uitvaart, mits niet meer dan honderd bezoekers aanwezig zijn;

  • c. personen die podiumkunsten beoefenen of acteren;

  • d. personen op doorstroomlocaties;

  • e. personen in voor publiek toegankelijke delen van onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en educatieve instellingen, locaties voor kinderopvang en zorglocaties;

  • f. personen en activiteiten als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, onder c, d, e en h, van de wet;

  • g. personen die direct zijn betrokken bij een onderzoek ter zitting of het horen in verband met een bezwaarschrift of administratief beroep.

Artikel 4.3. Reservering doorstroomlocaties

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Een doorstroomlocatie, met uitzondering van een parkeergarage, fietsenstalling, station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften, winkel en warenmarkt, wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat het publiek vooraf reserveert voor aankomst in een bepaald tijdvak en alleen wordt toegelaten in het vooraf gereserveerde tijdvak.

Artikel 4.4. Eet- en drinkgelegenheden

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Een eet- en drinkgelegenheid en daarbij behorende dansvoorziening wordt niet voor publiek opengesteld.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. eet- en drinkgelegenheden, met uitzondering van daarbij behorende dansvoorzieningen, in een hotel voor gasten die daadwerkelijk in het hotel overnachten;

  • b. eet- en drinkgelegenheden waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de inrichting tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten is en de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt;

  • c. eet- en drinkgelegenheden in een uitvaartcentrum of in een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van een uitvaart;

  • d. eet- en drinkgelegenheden in pret- en dierenparken, waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan in de eet- en drinkgelegenheid;

  • e. eet- en drinkgelegenheden in zorglocaties voor patiënten en cliënten en bezoekers van patiënten en cliënten;

  • f. eet- en drinkgelegenheden die zich bevinden op luchthavens na de securitycheck.

 • 3 Het eerste lid en tweede lid, aanhef en onder b, zijn van overeenkomstige toepassing op coffeeshops, mits de coffeeshop tussen 20.00 uur en 07.00 uur gesloten is voor publiek.

 • 4 De onderdelen a en d van het tweede lid gelden niet van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021.

Artikel 4.5. Sluitingstijd winkels

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Een winkel wordt tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet voor publiek opengesteld, met uitzondering van een winkel in de levensmiddelenbranche.

Artikel 4.6. Venstertijd supermarkten

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Een supermarkt wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder zich inspant om de toegang ten minste twee keer per dag een uur te beperken tot mensen die zichzelf beschouwen als oudere of als kwetsbare persoon.

Artikel 4.7. Verkoop alcoholhoudende drank

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Een publieke plaats wordt slechts voor publiek opengesteld, indien daar tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

Hoofdstuk 5. Evenementen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 5.1. Evenementen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Evenementen worden niet georganiseerd.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. evenementen die behoren tot de reguliere exploitatie van die ruimte en die plaatsvinden tussen 06.00 uur en 01.00 uur in:

   • i. publieke binnenruimten;

   • ii. besloten binnenruimten.

  • b. huwelijksvoltrekkingen, registraties van partnerschappen en uitvaarten;

  • c. warenmarkten;

  • d. beurzen en congressen.

 • 3 Onverminderd de verplichtingen, bedoeld in artikel 4.1 wordt een evenement als bedoeld in het tweede lid, onder a, b of d, slechts georganiseerd, indien de organisator:

  • a. werkt met reserveringen voor ten hoogste vier personen per reservering;

  • b. het publiek placeert in groepen van ten hoogste vier personen, tenzij het om personen gaat die vallen onder een uitzondering als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid;

  • c. bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck uitvoert;

  • d. hygiënemaatregelen treft.

 • 4 In afwijking van het derde lid, onder a, b en c, is de organisator van een evenement waarbij sprake is van doorstroom van publiek verplicht ervoor zorg te dragen dat het publiek vooraf reserveert voor aankomst in een bepaald tijdvak en alleen wordt toegelaten in het vooraf gereserveerde tijdvak.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, onder c, wordt van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 in plaats van ‘warenmarkten’ gelezen ‘warenmarkten in de levensmiddelenbranche’.

 • 6 In afwijking van het derde lid, onder a en b, wordt van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 in plaats van ‘vier personen’ gelezen ‘twee personen’.

Hoofdstuk 6. Bijzondere onderwerpen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

§ 6.1. Sport

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 6.1. Uitzondering veiligeafstandsnorm topsport

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De veiligeafstandsnorm geldt, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met inachtneming van de veilige afstand, tijdens de beoefening van de sport niet voor:

 • a. topsporters in instellingen voor topsport;

 • b. voetballers behorende tot de A-selectie van clubs die uitkomen in de Eredivisie, Vrouwen Eredivisie en Eerste divisie;

 • c. voetballers die uitkomen in internationale voetbaltoernooien die worden georganiseerd door de UEFA of de FIFA;

 • d. voetballers van vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.

Artikel 6.2. Uitzonderingen groepsvorming bij het sporten

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De artikelen 3.1, eerste lid, en 3.2, eerste lid, gelden niet voor:

 • a. topsporters en voetballers als bedoeld in artikel 6.1;

 • b. personen tot en met zeventien jaar die sport beoefenen;

 • c. trainers of begeleiders van een sportactiviteit.

Artikel 6.3. Sportwedstrijden en toeschouwers bij sporten

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Het verbod op evenementen, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, geldt niet voor sportwedstrijden zonder toeschouwers van:

  • a. topsporters en voetballers als bedoeld in artikel 6.1;

  • b. personen tot en met zeventien jaar, op de locatie en tussen de leden van de sportvereniging waarbij zij als lid zijn aangesloten.

 • 2 Voor andere sportactiviteiten zonder toeschouwers kunnen publieke plaatsen voor het publiek worden opengesteld.

Artikel 6.4. Douches en kleedkamers

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • a1 In afwijking van artikel 4.a1 mogen sportaccommodaties buiten en de bij de sportaccommodatie behorende toiletvoorzieningen worden opengesteld voor publiek, mits geen reserveringen worden aangenomen van meer dan twee personen van achttien jaar en ouder.

 • 1 Een publieke plaats die een sportaccommodatie is, wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de douches en kleedkamers gesloten zijn.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor de openstelling van:

  • a. kleedkamers ten behoeve van topsporters en voetballers als bedoeld in artikel 6.1;

  • b. kleedkamers inzwemgelegenheden;

  • c. kleedkamers in sportaccommodaties die door een onderwijsinstelling voor onderwijsactiviteiten worden gebruikt.

 • 4 Indien de Regeling van 8 december 2020 van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verruiming van de mogelijkheden voor topsporters en het aanbrengen van enkele verbeteringen in werking treedt, geldt het derde lid niet tot en met 19 januari 2021.

§ 6.2. Personenvervoer

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 6.5. Uitzonderingen personenvervoer

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen in het openbaar vervoer, ander bedrijfsmatig personenvervoer en personen in vervoer voor privédoeleinden, mits:

  • a. het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst; en

  • b. het vervoer geen recreatieve activiteit is.

 • 2 Het eerste lid, onder a en b, is niet van toepassing op luchtvaartuigen.

 • 3 De artikelen 3.2 en 4.2 gelden niet in het openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer.

Artikel 6.6. Mondkapjes in het personenvervoer

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Personen van dertien jaar en ouder in het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer dragen een mondkapje.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. leerlingen tijdens vervoer van en naar een instelling voor voortgezet onderwijs;

  • b. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan vervoer van en naar de locatie waar jongeren jeugdhulp ontvangen of zorglocaties voor jeugd;

  • c. personen die het vervoer uitvoeren voor zover zij zich in een afgesloten ruimte bevinden ten opzichte van de passagiers;

  • d. personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • e. begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien;

  • f. personen in ander bedrijfsmatig personenvervoer, indien in het voertuig maximaal twee personen aanwezig zijn;

  • g. personen aan wie krachtens een wettelijke bepaling gevraagd wordt hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, op het moment van identificatie;

  • h. personen waarbij het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van hun werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.

Artikel 6.7. Reservering ander bedrijfsmatig personenvervoer

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, met uitzondering van veerponten, draagt er zorg voor dat personen alleen aan dat vervoer deelnemen indien:

 • a. zij gereserveerd hebben; en

 • b. bij aankomst een gezondheidscheck is uitgevoerd.

§ 6.3. Contactberoepen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 6.8. Klantgegevens contactberoepen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 De beoefenaar van een contactberoep stelt klanten en patiënten in de gelegenheid de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de mogelijke uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst:

  • a. volledige naam;

  • b. datum en aankomsttijd;

  • c. e-mailadres; en

  • d. telefoonnummer.

 • 2 De beoefenaar van een contactberoep vraagt toestemming voor de verwerking en overdracht van de in het eerste lid bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.

 • 3 De in het eerste lid genoemde gegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door andere klanten.

 • 4 De in het eerste lid genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, worden veertien dagen bewaard en worden daarna vernietigd door de beoefenaar van het contactberoep.

 • 5 Het eerste en tweede lid geldt niet voor zorgverleners, sekswerkers en mantelzorgers.

 • 7 In afwijking van dit artikel geldt van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 dat het verboden is een contactberoep uit te oefenen, met uitzondering van de uitoefening van het beroep waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening en audiciens, opticiens en dierenartsen.

§ 6.4. Alcoholhoudende drank op openbare plaatsen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 6.9. Alcoholhoudende drank op openbare plaatsen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 2 Het eerste lid geldt niet in woongedeelten van voertuigen of vaartuigen.

§ 6.5. Onderwijs

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 6.10. Verrichting onderwijsactiviteiten van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

 • 1 Het is verboden met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. afstandsonderwijs;

  • b. praktijkgerichte onderwijsactiviteiten;

  • c. onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar en het houden van schoolexamens in het voorexamenjaar;

  • d. het houden van examens, tentamens en toetsen in instellingen voor beroepsonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs;

  • e. het begeleiden van leerlingen en studenten in een kwetsbare positie;

  • f. het begeleiden van leerlingen van instellingen voor primair onderwijs met een ouder of voogd die werkt in een cruciaal beroep als bedoeld in bijlage 1.

§ 6.6. Kinderopvang

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 6.11. Openstelling kinderopvang

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Het is verboden met ingang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 kinderopvang, met uitzondering van voorzieningen voor gastouderopvang, geopend te hebben anders dan voor kinderen van een ouder of een voogd die werkt in een cruciaal beroep als bedoeld in bijlage 1 en voor kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 7.1. Uitzonderingen op aanwijzings- en bevelsbevoegdheid burgemeester bij religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen en plaatsen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 58l, tweede tot en met vierde lid, van de wet is niet van toepassing op gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Artikel 8.1. Inwerkingtreding en verval

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking treedt en vervalt op het tijdstip waarop hoofdstuk Va van de wet vervalt.

Artikel 8.2. Citeertitel

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Bijlage 1. Als bedoeld in de artikelen 6.10, tweede lid, onder f, en 6.11, eerste lid

[Regeling vervallen per 20-05-2022]

Cruciale beroepen als bedoeld in de artikelen 6.10, tweede lid, onder f, en 6.11, eerste lid zijn het werkzaam zijn in de volgende processen of beroepen:

 • landelijk transport en distributie elektriciteit;

 • regionale distributie elektriciteit;

 • gasproductie, landelijk transport en distributie gas;

 • regionale distributie gas;

 • olievoorziening;

 • internet- en datadiensten;

 • internettoegang en dataverkeer;

 • spraakdienst en SMS;

 • plaats- en tijdsbepaling middels GNSS;

 • drinkwatervoorziening;

 • keren en beheren waterkwantiteit;

 • vlucht- en vliegtuigafhandeling;

 • scheepvaartafwikkeling;

 • grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen;

 • opslag, productie en verwerking nucleair materiaal;

 • toonbankbetalingsverkeer;

 • massaal giraal betalingsverkeer;

 • hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken;

 • effectenverkeer;

 • communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000;

 • inzet politie;

 • basisregistraties personen en organisaties;

 • interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties);

 • elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers;

 • identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven;

 • inzet defensie;

 • vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur;

 • vervoer over (hoofd)wegennet;

 • zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;

 • leraren en personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten, zoals voor afstandsonderwijs en examens;

 • openbaar vervoer;

 • voedselketen, die mede bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie, het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst;

 • transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel;

 • vervoer van afval en vuilnis;

 • kinderopvang;

 • media en communicatie ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving;

 • continuïteit hulpverleningsdiensten:

  • meldkamerprocessen;

  • brandweerzorg;

  • ambulancezorg;

  • GHOR;

  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s;

 • noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en rechterlijke macht), zoals het betalen van uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken;

 • onmisbare facilitaire of ondersteunende functies, zoals schoonmaak, beveiliging, toezicht en ICT ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Naar boven